Na osnovu člana 3. stav (2) i člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i odredbi člana 247. stav (7) Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", broj 81/15), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 89. sjednici, održanoj 03.02.2017. godine, donosi

 

U R E D B U

O DOPUNAMA UREDBE O VRŠENJU OVLAŠTENJA U
PRIVREDNIM DRUŠTVIMA SA UČEŠĆEM DRŽAVNOG
KAPITALA IZ NADLEŽNOSTI FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE

 

Član l.

 

(1)    U Uredbi o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 20/16 i 3/17), u Listi privrednih društava u kojima Vlada Federacije BiH vrši ovlaštenja na osnovu državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine, koja čini sastavni dio Uredbe u tački I iza podtačke 53. dodaje se nova podtačka 54., koja glasi: "54. Razvojna banka Federacije Bosne i Hercegovine".
(2)    U tački II, u dijelu koji se odnosi na nadležnost Federalnog ministarstva finansija - Federalnog ministarstva financija, iza podtačke 3. dodaje se nova podtačka .4. koja glasi: "4. Razvojna banka Federacije Bosne i Hercegovine".

 

Član 2.

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 140/2017
03. februara 2017. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.