Na osnovu članka 3. stavak (2) i članka 19. stavak (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i odredbi članka 247. stavak (7) Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", broj 81/15) i Zaključka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V broj 1200/2016 od 03.06.2016. godine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 86. sjednici, održanoj 13.01.2017. godine, donosi

 

U R E D B U

O IZMJENAMA UREDBE O VRŠENJU OVLAŠTENJA U
GOSPODARSKIM DRUŠTVIMA SA UČEŠĆEM
DRŽAVNOG KAPITALA IZ NADLEŽNOSTI
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

Članak 1.

 

U Uredbi o vršenju ovlaštenja u gospodarskim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 20/16), u Listi gospodarskih društava u kojima Vlada Federacije Bosne i Hercegovine vrši ovlaštenja na osnovu državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine, koja čini sastavni dio ove uredbe, u točki I, podtočka 51. briše se.
U točki II, dio koji se odnosi na nadležnost Federalnog ministarstva okoliša i turizma, mijenja se i glasi:
FEDERALNO MINISTARSTVO OKOLIŠA I TURIZMA
Javno preduzeće Nacionalni park "UNA" d.o.o. Bihać.

 

Članak 2.

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 44/2017
13. siječnja 2017. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.