Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 110. stav (2) Zakona o cestama Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/10, 16/10-isp. i 66/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 132. sjednici održanoj 14.12.2017. godine, donosi

 

 

U R E D B U

 

O MJERILIMA ZA OBRAČUN NAKNADE ZA

KORIŠTENJE CESTOVNOG ZEMLJIŠTA I NAKNADE

ZA OBAVLJANJE PRATEĆIH DJELATNOSTI NA

AUTOCESTAMA I BRZIM CESTAMA U FEDERACIJI

BOSNE I HERCEGOVINE

 

DIO PRVI - UVODNE ODREDBE

 

 

Član l.

(Predmet Uredbe)

 

 

Ovom uredbom Vlada Federacije Bosne i Hercegovine utvrđuje mjerila za obračun naknada za korištenje cestovnog zemljišta i postojeće infrastrukture autocesta i brzih cesta, te obavljanje pratećih djelatnosti na autocestama i brzim cestama u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 

 

Član 2.

(Ugovor o korištenju usluga)

 

 

JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar (u daljem tekstu: JP Autoceste FBiH) će sa svim korisnicima usluga propisanih ovom uredbom zaključiti ugovor o korištenju cestovnog zemljišta, postojeće infrastrukture i obavljanju pratećih djelatnosti kojim će precizirati prava i obaveze korisnika.

 

 

Član 3.

(Sadržaj ugovora)

 

 

U ugovorima o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih uslužnih djelatnosti utvrdit će se način i dinamika usklađivanja naknade iz ove uredbe s godišnjim indeksom rasta cijena na malo koji objavljuje Federalni zavod za statistiku.

 

 

Član 4.

(Sredstva ostvarena naplatom naknade)

 

 

Sredstva ostvarena naplatom naknade za korištenje cestovnog zemljišta za obavijanje pratećih djelatnosti na cestovnom zemljištu i korištenje postojeće infrastrukture na autocestama i brzim cestama su javni prihod JP Autoceste FBiH koja se uplaćuju na račun JP Autoceste F BiH.

 

 

Član 5.

(Obračun PDV-a)

 

 

Naknade utvrđene ovom uredbom su iskazane bez PDV-a.

 

DIO DRUGI - KORIŠTENJE CESTOVNOG ZEMLJIŠTA

 

 

Član 6.

(Cestovno zemljište)

 

 

(1)    Pod cestovnim zemljištem koje pripada autocestama i brzim cestama i koje se može dodijeliti na privremeno korištenje podrazumijeva se zemljište koje je u državnom vlasništvu Federacije BiH sa obje strane trupa autoceste i brze ceste, zemljište koje služi poslovnim zgradama i objektima za upotrebu autoceste kao i drugo zemljište koje pripada autocestama.

(2)    Cestovno zemljište se može koristiti radi izgradnje objekata za obavljanje pratećih usluga (odmorišta, benzinske pumpe, itd.), objekata prateće infrastrukture (smještaj elektroenergetskih i telekomunikacijskih ormara i sl.) ili radi polaganja instalacija.

 

 

Član 7.

(Naknada za korištenje cestovnog zemljišta)

 

 

Naknadu za korištenje cestovnog zemljišta plaćaju sva pravna i fizička lica (u daljem tekstu: korisnici) koja koriste cestovno zemljište u skladu sa Pravilnikom o uslovima i visini naknade za korištenje cestovnog zemljišta za pružanje usluga i obavljanje pratećih djelatnosti korisnicima uz autoceste i brze ceste ("Službene novine Federacije BiH", br. 81/10, 13/13, 4/15, 3/16,10/16-isp. i 93/17).

 

 

Član 8.

(Mjerila za obračun naknade)

 

 

Mjerila za obračun naknade za korištenje cestovnog zemljišta su:

a)     kategorija javne ceste,

b)     površina korištenog cestovnog zemljišta.

 

 

Član 9.

(Visina naknade za korištenje cestovnog zemljišta radi izgradnje objekata za obavljanje pratećih usluga ili objekata prateće infrastrukture)

 

 

(1)    Visina naknade za korištenje cestovnog zemljišta utvrđuje se mjesečno u konvertibilnim markama (KM) po m2 korištenog cestovnog zemljišta u sljedećim iznosima:

 

KATEGORIJA

NAKNADA ZA KORIŠTENJE CESTOVNOG ZEMLJIŠTA

1. AUTOCESTE

8,00 KM/m2

2. BRZE CESTE

6,50 KM/m2

 

(2)    Naknada iz prethodnog stava se usklađuje zavisno od površine korištenog cestovnog zemljišta sljedećim koeficijentima, a obračunava se kumulativno:

 

POVRŠINA KORIŠTENOG CESTOVNOG ZEMLJIŠTA

KOEFICIJENT USKLAĐIVANJA

do 50 m2

1.00

51 - 100 m2

0.83

101 -150 m2

0.67

151-200 m2

0.50

201-250 m2

0.40

251-300 m2

0.33

301-350 m2

0.27

351-400 m2

0.22

40I-500 m2

0.20

Preko 500 m2

0.13

 

 

Član 10.

(Početna vrijednost naknade)

 

 

Naknade iz člana 9. ove uredbe utvrđuju se kao početne vrijednosti pri objavi konkursa za korištenje cestovnog zemljišta i obavljanje pratećih djelatnosti.

 

 

Član 11.

(Visina naknade za korištenje cestovnog zemljišta radi polaganja instalacija)

 

 

(1)    Visina naknade za korištenje cestovnog zemljišta za polaganje instalacija (toplovodi, elektroinstalacije, telefonske instalacije, kanalizacija, vodovodne instalacije i sl.) utvrđuje se godišnje u KM po m korištenog cestovnog zemljišta u sljedećim iznosima:

 

KATEGORIJA

NAKNADA ZA KORIŠTENJE CESTOVNOG ZEMLJIŠTA

1. AUTOCESTE

1,00 KM/m2

2. BRZE CESTE

0,50 KM/ m2

 

(2)    Naknada iz prethodnog stava se usklađuje zavisno od površine korištenog cestovnog zemljišta sljedećim koeficijentima, a obračunava se kumulativno:

 

POVRŠINA KORIŠTENOG CESTOVNOG ZEMLJIŠTA

KOEFICIJENT USKLAĐIVANJA

do 1000 m2

1.00

1001 -3000 m2

0.83

3001 -5000 m2

0.67

Preko 5000 m2

0.50

 

(3)    Površina korištenog cestovnog zemljišta za polaganje instalacija izražena u m2 predstavlja površinu dobivenu množenjem širine potrebnog projektovanog rova za polaganje instalacija i dužine polaganja instalacija.

 

DIO TREĆI - KORIŠTENJE POSTOJEĆE INFRASTRUKTURE JP AUTOCESTE F BiH

 

 

Član 12.

(Postojeća infrastruktura)

 

 

Postojeća infrastruktura autocesta i brzih cesta podrazumijeva podzemnu infrastrukturu u cestovnom pojasu, te elektroenergetsku, informatičku i drugu opremu kojom je opremljena trasa i objekti na autocesti, te predstavlja vlasništvo JP Autoceste FBiH.

 

 

Član 13.

(Polaganje podzemnih instalacija kroz postojeću podzemnu infrastrukturu)

 

 

(1)    Visina naknade za korištenje cestovnog zemljišta za polaganje podzemnih instalacija kroz postojeću podzemnu infrastrukturu JP Autoceste FBiH u cestovnom zemljištu (elektroinstalacije, telefonske instalacije, instalacije kablovskih operatera i druge telekomunikacijske instalacije i sl.) utvrđuje se godišnje u KM po m2 korištene postojeće podzemne infrastrukture u slijedećim iznosima:

 

KATEGORIJA

NAKNADA

1. AUTOCESTE

l,50KM/ m2

2. BRZE CESTE

1,00 KM/ m1

 

(2)    Naknada iz prethodnog stava se usklađuje zavisno o dužini trajanja ugovora o korištenju postojeće podzemne infrastrukture sljedećim koeficijentima, a obračunava se kumulativno:

 

DUžINA TRAJANJA UGOVORA O KORIŠTENJU INFRASTRUKTURE

KOEFICIJENT USKLAĐIVANJA

do 5 godina

1.00

6-10 godina

0.75

11 do 15 godina

0.50

Preko 15 godina

0.35

 

 

Član 14.

(Korištenje optičkog vlakna)

 

 

(1)    Visina naknade za korištenje jednog singlmodnog optičkog vlakna u postojećoj podzemnoj infrastrukturi u cestovnom zemljištu utvrđuje se godišnje u konvertibilnim markama (KM) po dužnom metru (m1) korištenog optičkog vlakna u slijedećim iznosima:

 

KATEGORIJA

NAKNADA

1. AUTOCESTE

0, 10 KM/m1

2. BRZE CESTE

0,08 KM/m1

 

 

(2)    Naknada iz prethodnog stava se usklađuje zavisno o dužini trajanja ugovora o korištenju optičkog vlakna slijedećim koeficijentima, a obračunava se kumulativno:

 

DUŽINA TRAJAN JA UGOVORA

KOEFICIJENT USKLAĐIVANJA

do 5 godina

1.00

6-10 godina

0.75

11 do 15 godina

0.50

Preko 15 godina

0.35

 

 

Član 15.

(Iznajmljivanje telekomunikacijske opreme u tunelima)

 

 

(1) Visina naknade za pokrivanje telekomunikacijskim signalom za telekom operatere u tunelima na dionicama autoceste utvrđuje se mjesečno u konvertibilnim markama (KM) po dužnom metru (m1) samozračećeg kabla za radio signal u slijedećim iznosima:

 

KATEGORIJA

NAKNADA

1. AUTOCESTE

0,10 KM/m1

2. BRZE CESTE

0,06 KM/m1

 

(2)    Naknada iz prethodnog stava se usklađuje zavisno o dužini trajanja ugovora o iznajmljivanju telekomunikacijske opreme u tunelima slijedećim koeficijentima, a obračunava se kumulativno:

 

DUŽINA TRAJANJA UGOVORA

KOEFICIJENT USKLAĐIVANJA

do 5 godina

1.00

6 - 10 godina

0.75

11 do 15 godina

0.50

Preko 15 godina

0.35

 

 

Član 16.

(Radio signal u tunelima)

 

 

(1)   Emitovanje FM signala u tunelima omogućava se uz sklapanje ugovora za korištenje postojeće infrastrukture ili postavljanje i ugradnju antenskih priključaka na postojeće stubove JP Autoceste F BiH, uz plaćanje naknade.

(2)    Naknadu plaćaju korisnici godišnje u iznosu od 250,00 KM za pojedinačni priključak, uređaj ili opremu.

 

 

Član 17.

(Postavljanje i ugradnja priključaka)

 

 

(1)    Naknadu za postavljanje i ugradnju elektroničkih, telefonskih, antenskih i sličnih priključaka na postojeće stubove JP Autoceste F BiH plaćaju korisnici mjesečno u iznosu od 300,00 KM za pojedinačni priključak, uređaj ili opremu.

(2)   Naknada za smještaj jednog mjesta 1U EIA opreme u komunikacijskim ormarima u objektima i prostorijama JP Autoceste FBiH iznosi 40,00 KM mjesečno.

 

 

Član 18.

(Korištenje opreme za snabdijevanje električnom energijom)

 

 

(1)    Korisnik će na ime troškova korištenja opreme za snabdijevanje električnom energijom (transformatorske stanice SN i NN oprema) u vlasništvu JP Autoceste F BiH plaćati godišnju naknadu u iznosu od 500,00 KM. Naknada se odnosi na troškove redovnog pregleda, održavanja i korištenja predmetne opreme.

(2)    Korisnik je u obavezi da u ime JP Autoceste FBiH podnese zahtjev za povećanje priključne snage u skladu s podacima tz projektne dokumentacije, te da prema predračunu operatera distributivnog sistema izvrši uplatu na račun istog.

(3)    U slučaju da JP Autoceste F BiH imaju određene rezerve po pitanju priključne snage, te da priključkom novih objekata korisnika neće doći do povećanja priključne snage u odnosu na ugovorenu s operatorom distributivnog sistema, korisnik je u obavezi da troškove priključne snage u skladu sa projektnom dokumentacijom ili stvarnim potrebama objekata koji se priključuju, uplate na račun JP Autoceste F BiH na ime troškova priključne snage u skladu s cijenama priključne snage operatora distributivnog sistema.

(4)    Korisnik će o svom trošku izvršiti polaganje i priključak NN napojnog kabla od TS 10(20)/0,4kV do kablovskog priključnog ormara (KPO) na objektu benzinske pumpe, a u skladu s projektnom dokumentacijom, tehničkim propisima i važećim standardima.

 

DIO ČETVRTI - OBAVLJANJE PRATEĆIH DJELATNOSTI NA AUTOCESTI I BRZOJ CESTI

 

 

Član 19.

(Prateće djelatnosti)

 

 

Prateće djelatnosti na autocestama i brzim cestama su djelatnosti koje se odvijaju u pomoćnim objektima izgrađenim na cestovnom zemljištu i služe pružanju usluga krajnjim korisnicima autocesta i brzih cesta.

 

 

Član 20.

(Naknada za obavljanje pratećih djelatnosti)

 

 

(1)    Naknadu za obavljanje pratećih djelatnosti plaćaju fizička i pravna lica koja koriste cestovno zemljište i obavljaju prateće djelatnosti na cestovnom zemljištu.

(2)    Mjerila za obračun naknade za obavljanje pratećih djelatnosti su:

a)     kategorija javne ceste,

b)     vrsta djelatnosti koju korisnik obavlja u pratećem objektu.

 

 

Član 21.

(Visina naknade za obavljanje pratećih djelatnosti)

 

 

Visina naknade za obavljanje pratećih djelatnosti utvrđuje se mjesečno u KM u sljedećim iznosima:

 

KA­TEGO­RIJA

Ben­zinske pumpe

Motel

Res­toran

Caffe

Trgo­vina i usluge

Servisi

auto­ceste

500,00 KM

500,00 KM

400,00 KM

300,00 KM

250,00 KM

150,00 KM

brze ceste

400,00 KM

400,00 KM

300,00 KM

200,00 KM

150,00 KM

100,00 KM

 

DIO PETI - TROŠKOVI ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA

 

 

Član 22.

(Troškovi administrativnog postupka)

 

 

(1)    Podnositelji zahtjeva plaćaju troškove administrativnog postupka donošenja rješenja i troškove izlaska na teren stručnih lica upravitelja.

(2)   Naknada troškova administrativnog postupka za donošenje rješenja iznosi:

a)     Naknada za davanje saglasnosti za lokaciju i izgradnju stambenih objekata iznosi 150,00 KM po zahtjevu.

b)     Naknada za davanje saglasnosti za lokaciju i izgradnju poslovnih objekta iznosi 500,00 KM po zahtjevu.

c)     Naknada za davanje saglasnosti za polaganje infrastrukturnih vodova (vodovod, plinovod, kanalizacija, TK instalacije, elektroinstalacije i slično) kroz trup autoceste ili brze ceste iznosi:

- sa bušenjem trupa autoceste ili brze ceste 1000,00 KM,

- ovješenje na objekte ili kroz objekte 500,00 KM,

- za elektroenergetske, telefonske, antenske priključke, opremu i slično 300,00 KM.

d)     Naknada za davanje saglasnosti za polaganje infrastruktumih vodova (vodovod, kanalizacija, TK instalacije, elektroinstalacije i slično) paralelno sa osovinom ceste, a pored trupa autoceste iznosi 300,00 KM.

e)     Naknada za davanje saglasnosti za iznajmljivanje radio i telekomunikacijske opreme u tunelima iznosi 300,00 KM.

f)     Naknada za davanje saglasnosti za prelaz dalekovoda iznad autoceste ili brze ceste iznosi 300,00 KM.

(3)    Troškovi izlaska na teren obračunavaju se 40,00 KM/h uračunavajući i vrijeme odlaska na teren i povratka sa terena.

 

DIO ŠESTI - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

 

Član 23.

(Postojeći ugovori)

 

 

Ugovori o korištenju cestovnog zemljišta za pružanje usluga i obavljanju pratećih djelatnosti, koji nisu u skladu s ovom uredbom, ostaju na snazi 90 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe, nakon čega će se zaključiti novi ugovori u skladu sa ovom uredbom.

 

 

Član 24.

(Prestanak važenja)

 

 

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o mjerilima za obračun naknade za korištenje cestovnog zemljišta i naknade za obavljanje pratećih djelatnosti na autocestama i brzim cestama u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 87/10, 34/14 i 54/15).

 

 

Član 25.

(Stupanje na snagu)

 

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1666/2017

14. decembra 2017. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.