Temeljem članka 3. stavak (2) i članka 19. stavak (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i odredbi članka 247. stavak (7) Zakona o gospodarskim društvima ("Službene novine Federacije BiH", broj 81/15), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 131. sjednici, održanoj 07.12.2017. godine, donosi

 

U R E D B U

O IZMJENAMA UREDBE O VRŠENJU OVLAŠTENJA U
GOSPODARSKIM DRUŠTVIMA SA UDJELOM
DRŽAVNOG KAPITALA IZ NADLEŽNOSTI
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

Članak 1.

 

(1)    U Uredbi o vršenju ovlaštenja u gospodarskim društvima sa udjelom državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 20/16, 3/17, 9/17 i 69/17), u Listi gospodarskih društava u kojima Vlada Federacije Bosne i Hercegovine vrši ovlaštenja na temelju državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine, koja čini sastavni dio Uredbe, u točki I, podtočka 29. se briše.
(2)    Dosadašnje podtač. 30. do 53. postaju podtoč. 29. do 52.
(3)    U točki II, dio koji se odnosi na nadležnost Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, podtočka 2. se briše.
(4)    Dosadašnje podtoč. 3. do 5. postaju podtoč. 2. do 4.

 

Članak 2.

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1590/2017
07. prosinca 2017. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.