Na osnovu člana 3. stav (2) i člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i odredbi člana 247. stav (7) Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", broj 81/15), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 131. sjednici, održanoj 07.12.2017. godine, donosi

 

U R E D B U

O IZMJENAMA UREDBE O VRŠENJU OVLAŠTENJA U
PRIVREDNIM DRUŠTVIMA SA UČEŠĆEM DRŽAVNOG
KAPITALA IZ NADLEŽNOSTI FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE

 

Član 1.

 

(1)    U Uredbi o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 20/16, 3/17, 9/17 i 69/17), u Listi privrednih društava u kojima Vlada Federacije Bosne i Hercegovine vrši ovlaštenja na osnovu državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine, koja čini sastavni dio Uredbe, u tački I, podtačka 29. se briše.
(2)    Dosadašnje podtač. 30. do 53. postaju podtač. 29. do 52.
(3)    U tački II, dio koji se odnosi na nadležnost Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, podtačka 2. se briše.
(4)    Dosadašnje podtač. 3. do 5. postaju podtač. 2. do 4.

 

Član 2.

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1590/2017
07. decembra 2017. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.