Na temelju članka 141. stavak (1) Zakona o izvršenju kaznenih sankcija u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 44/98, 42/99, 12/09 t 42/11), na prijedlog federalnog ministra pravde, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 118. sjednici održanoj 07.09.2017. godine, donosi

 

U R E D B U

O OZNACI I ZNAČKI, UNIFORMI, SLUŽBENIM
ZVANJIMA, UVJETIMA ZA STICANJE SLUŽBENIH
ZVANJA, OZNAKAMA ZVANJA ZATVORSKE
POLICIJE - STRAŽE I BOJI I OZNACI VOZILA
FEDERALNIH USTANOVA ZA IZVRŠENJE KAZNE
ZATVORA

I OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.
(Predmet i primjena uredbe)

 

Ovom uredbom uređuje se oznaka i značka, uniforma, boja i dijelovi uniforme, službena zvanja, uvjeti za sticanje službenih zvanja i oznake službenih zvanja pripadnika zatvorske policije -straže (u daljnjem tekstu: straža), kao i boja, oznaka i oprema vozila federalnih ustanova za izvršenje kazne zatvora (u daljnjem tekstu: zavodi).

 

Članak 2.
(Nošenje uniforme)

 

Službenik straže je dužan, prilikom obavljanja službenih poslova nositi uniformu, a samo izuzetno i u slučajevima predviđenim zakonom i podzakonskim propisima, može nositi civilno odijelo.

 

Članak 3.
(Izrazi u uredbi)

 

(1)   Izrazi koji se koriste u ovoj uredbi, koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, odnose se jednako i na muški i ženski rod, osim ako kontekst ne zahtijeva drugačije.
(2)   Izrazi koji se koriste u ovoj uredbi, koji su navedeni u jednini ili množini odnose se jednako i na jedninu i množinu, osim ako kontekst ne zahtijeva drugačije.

II OZNAKA I ZNAČKA SLUŽBE OSIGURANJA

 

Članak 4.
(Obilježja straže)

 

Na uniformi straže nose se sljedeća obilježja;
a)     oznaka straže;
b)     značka straže;
c)     pločica straže;
d)     amblem straže;
e)     oznaka za kapu.

 

Članak 5.
(Oznaka straže)

 

(1)   Oznaka straže je štitastog oblika 97 mm x 90 mm, čiji se gornji dio završava pod kutom od 105 stupnjeva.
(2)   Izrađena je od visoko kvalitetne kamgarn tkanine boje uniforme. Oivičena je trakom zlatnožute boje širine 3 mm. U gornjem dijelu oznake velikim tiskanim slovima latinicom i ćirilicom izvezen je tekst "BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE", a u središnjem dijelu oznake "ZATVORSKA POLICIJA - STRAŽA" latiničnim i ćiriličnim pismom. Slova su zlatnožute boje.
(3)   Oznaka straže nosi se našivena na lijevom rukavu košulje i džempera, a čvrsto nalijepljena na lijevom rukavu jakne.
(4)   Oznaka straže otiskana je na Obrascu broj 1.

 

Članak 6.
(Značka straže)

 

(1)   Značka straže je od mesinga debljine 2 do 3 mm ili kvalitetnog kamgarn platna sa čičak trakom dimenzija 70 mm x 70 mm, osmokrakog oblika u kome su simetrično raspoređeni kraci zlatnožute boje u obliku sunčevih zraka, čiji se kraci stupnjevito završavaju. U unutarnjem dijelu značke, na zamišljenoj kružnici prečnika 50 mm u okvirima boje uniforme, širine 6 mm su u zlatnožutoj boji simetrično izrađeni-izvezeni polukružni natpisi: "ZATVORSKA POLICIJA" na latiničnom i ćiriličnom pismu. Na sredini značke je u krugu prečnika 28 mm zlatnožutom bojom izrađena-izvezena vaga. Ispod izradene-izvezene vage u visini teksta "ZATVORSKA POLICIJA" ispisan je broj značke zlatnožutom bojom visine 7 mm a širine 14 mm.
(2)    Značka straže nosi se na lijevom džepu košulje, džempera i jakne.
(3)    Izgled značke straže otiskan je na Obrascu broj 2.

 

Članak 7.
(Pločica straže)

 

(1)    Pločica sa imenom i prezimenom pripadnika službe osiguranja nosi se na klapni lijevog džepa jakne i košulje. Pločica je izrađena od mesinga ili kvalitetnog kamgarn platna sa čičak trakom, oblika pravokutnika, dimenzija 75 mm x 20 mm.
(2)   Na lijevoj strani pločice ugravirana je oznaka na kapi, promjera 15 mm. Ime i prezime pripadnika straže ugravirano je na desnoj strani pločice, tiskanim slovima visine 5 mm. Gravura slova je ispunjena crnom bojom.
(3)    Izgled pločice je otiskan na Obrascu broj 3.

 

Članak 8.
(Amblem straže)

 

(1)    Pripadnici straže na desnom rukavu košulje, džempera i jakne nose amblem straže štitastog oblika. Dimenzije amblema su 97 mm x 90 mm, oivičen zlatnožutom trakom širine 3 mm u gornjem dijelu je velikim tiskanim slovima latinicom i ćirilicom ispisano "BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE". Slova su zlatnožute boje.
(2)    Ispod natpisa je izvezena značka straže bez broja značke prečnika dimenzije 70 mm u boji identičnoj bojama značke. Podloga oznake je boje uniforme.
(3)    Amblem straže je tiskan na Obrascu broj 4.

 

Članak 9.
(Oznaka na kapi)
(1)    Oznaka na kapi straže je u obliku značke straže u bojama identičnim bojama značke, prečnika dimenzija 50 mm.
(2)    Oznaka za kapu nosi se na prednjem središnjem dijelu kape.
(3)   Oznaka za kapu je otiskana na Obrascu broj 5.

 

III VRSTE UNIFORMI STRAŽE

 

Članak 10.
(Uniforma straže)

 

(1)    Uniforma straže (u daljnjem tekstu: uniforma) sastoji se od:
a)     osnovne uniforme,
b)     taktičke uniforme i
c)     svečane uniforme.
(2)    Svaka od uniformi iz stavka (1) ovoga članka sastoji se od dijelova propisanih ovom uredbom.
(3)   Uniforma iz stavka (1) točke (b) ovoga članka pored dijelova propisanih ovom uredbom može se sastojati i od sigurnosnog pancira, opasača sa futrolama, policijskog šljema - vizira, lisica za ruke, gumene palice, motorole i spreja za osobnu zaštitu.
(4)   Dodatna oprema iz stavka (3) ovoga članka će se rabiti sukladno pozitivnim zakonskim propisima i sa najboljom europskom zatvorskom praksom i standardima vezanim za upravljanje zatvorskim ustanovama.
(5)   Pripadnik straže prilikom vršenja dužnosti nosi osnovnu uniformu, a izuzetno civilnu odjeću, takticku uniformu s odgovarajućom opremom i svečanu uniformu sukladno ovoj uredbi ili drugim relevantnim podzakonskim aktima.

 

Članak 11.
(Nošenje osnovne uniforme)

 

(1)   Ravnatelj zavoda određuje kada i u kojim situacijama straža nosi uniforme iz članka 10. ove uredbe, a sukladno Zakonu o izvršenju kaznenih sankcija u   Federaciji Bosne i Hercegovine, ovoj uredbi i drugim podzakonskim aktima. (2)   Uniforma straže je zimska i ljetna, izražena po standardnim veličinama, kao i uniforma za posebne namjene straže.

 

Članak 12.
(Nošenje taktičke uniforme)

 

(1)    Taktička uniforma straže po pravilu se nosi u sljedećim slučajevima: pomoć sudskoj policiji u cilju sprovođenja zatvorenika u zdravstvene ustanove, osiguranje i čuvanje zatvorenika u zdravstvenim ustanovama, unutarnje intervencije u zavodima u slučajevima pobune, uzimanja talaca, barikadiranje kao i nasilničkog ili drugog posebno opasnog ponašanja koje narušava sigurnost zavoda ili predstavlja ozbiljnu opasnost za sustav izvršenja kazne zatvora ili pritvora, kao i u drugim situacijama i poslovima koji ne predstavljaju redovitu aktivnost.
(2)    Odluku o uporabi taktičke uniforme donosi ravnatelj zavoda.
(3)    Taktička uniforma službe osiguranja će se rabiti kada federalni ministar pravde posebnom odlukom odredi kojim pripadnicima službe osiguranja pripada pravo na uporabu taktičke uniforme i specijalne opreme za poslove i zadatke iz stavka (1) ovoga članka.

 

Članak 13.
(Vrijeme nošenja uniforme)

 

(1)   Zimska uniforma po pravilu se nosi od 16. listopada do 30. travnja, a ljetna od 01. svibnja do 15. listopada kalendarske godine.
(2)    Federalni ministar pravde može izmijeniti vrijeme nošenja uniforme propisano u stavku (1) ovoga članka, u ovisnosti od vremenskih uvjeta.

 

Članak 14.
(Održavanje uniforme)

 

Stražar je dužan uniformu uredno održavati. O urednom održavanju uniforme i dopunskih dijelova uniforme stara se zapovjednik straže.

 

Članak 15.
(Zabrana kombiniranja dijelova uniforme)

 

Nije dozvoljeno kombinirano nošenje dijelova zimske i ljetne uniforme ili dijelova uniforme i civilnog odijela, odnosno osnovne i taktičke uniforme.

 

Članak 16.
(Nošenje uniforme za vrijeme trudnoće)

 

Ovlaštena zatvorska policajka ne nosi uniformu sve vrijeme trudnoće.

 

Članak 17.
(Vraćanje uniforme prestankom radnog odnosa)

 

Prestankom radnog odnosa stražar vraća zavodu svu uniformu i dopunske dijelove uniforme osim: cipela, čarapa, košulja, kaiša za hlače i rukavica.

 

Članak 18.
(Rok trajanja)

 

(1)    Svaki dio uniforme ima rok trajanja.
(2)    Rok trajanja pojedinih dijelova uniforme računa se od dana zaduženja uniforme.
(3)    Količine za zaduženje i rokovi trajanja uniforme prikazani su tabelarno u Obrascu broj 9.

 

Članak 19.
(Zamjena oštećenih dijelova uniforme)

 

(1)   Zamjena pojedinih dijelova uniforme vrši se po isteku roka trajanja koji je propisan ovom uredbom.
(2)   Prije isteka roka zamjena se može vršiti samo u slučajevima oštećenja ili potpunog-uništenja koje se nije moglo izbjeći u vršenju ili povodom vršenja dužnosti.

 

Članak 20.
(Vođenje evidencije)

 

(1)    Ovlašteni djelatnik zavoda vodi evidenciju o izdanim uniformama, sastavnim i dopunskim dijelovima uniforme.
(2)    Evidencija iz stavka (1) ovoga članka sastoji se od kartona zaduženja i registra kartona zaduženja.
(3)   Karton zaduženja formira se pojedinačno za svakog zavodskog policajca prilikom izdavanja uniforme.
(4)    Ravnatelj zavoda dužan je organizirati nadzor o namjenskoj uporabi, smještaju, zaduženju, čuvanju i urednom i točnom vođenju evidencije o izdanim uniformama i njezinim sastavnim dijelovima.

 

Članak 21.
(Urednost i održavanje)

 

(1)    Uniforma straže mora biti čista i uredna (ispeglana), a neuredna uniforma, poslije izvršenog posla i zadatka treba biti u što kraćem vremenskom periodu dovedena u ispravno stanje.
(2)    Stražari su dužni primljenu, odnosno zaduženu uniformu održavati uredno i u ispravnom stanju, u vrijeme propisano za njihovo trajanje.
(3)    U slučaju da se osnovna uniforma prilikom obavljanja svakodnevnih radnih zadataka ošteti, mogu se zamijeniti dijelovi uništene uniforme neovisno o roku trajanja.

 

Članak 22.
(Opće zabrane)

 

(1)    Zabranjeno je prekrajanje i mijenjanje oblika dijelova uniforme, vidljivo nošenje dijelova civilne odjeće i obuće, kao i nošenje oznaka ili znački koji nisu propisani odredbama ove uredbe ili drugog podzakonskog akta kojim je uređena materija oznaka i znački straže.
(2)    Stražari izvan vršenja poslova i zadataka svoga radnog mjesta ne mogu nositi osnovnu uniformu niti dijelove te uniforme rabiti u izvršavanju privatnih obveza.
(3)    Kada nisu na izvršavanju određenih poslova i zadataka Stražari se ne mogu pojaviti na javnim mjestima u dijelovima taktičke uniforme koja služi za izvršavanje posebnih zadataka, a u vršenju poslova koji podrazumijevaju nošenje taktičke uniforme mogu to uraditi samo u izuzetno i po prethodnom odobrenju neposredno nadređenog.

 

Članak 23.
(Opća pravila)

 

(1)    Prilikom ulaska u ured nadređenog, stražari ulaze bez kape-kačketa, duge jakne sa podjaknom i kišnog ogrtača.
(2)   Zatvorske policajke, nakon navršenih pet mjeseci trudnoće ne nose taktičku policijsku uniformu.

 

IV SASTAVNI DIJELOVI UNIFORMI

 

Članak 24.
(Osnovna uniforma)

 

Osnovna uniforma sastoji se od sljedećih dijelova:
A. Ljetni dijelovi uniforme:
1. kapa kačket;
2. košulja kratkih rukava;
3. hlače;
4. kratka jakna;
5. čarape;
6. hula-hop čarape za žene;
7. cipela plitka;
8. kišni ogrtač
B. Zimski dijelovi uniforme
1.kapa kačket-zimska;
2. košulja dugi rukav;
3. džemper;
4. hlače;
5. vanjska jakna (duga jakna sa podjaknom);
6. čarape-zimske;
7. hula-hop čarape zimske za žene;
8. remen za hlače;
9. rukavice-kožne;
10. cipela poluduboka;
C. Dopunski dijelovi uniforme:
1. značka;
2. široki opasač sa futrolama od kordure;
3. futrola za dodatni okvir za municiju;
4. nosač za palicu;
5. džepna lampa;
6. pištolj;
7. lisice;
8. palica;
9. peper-sprej;
10. ženska kožna torbica;
D. Sportski dijelovi opreme:
1. komplet trenirka;
2. patike;
3. majica kratkih rukava;
4. sportska torba;

 

Članak 25.
(Taktička uniforma)

 

Taktička uniforma sastoji se od sljedećih sastavnih dijelova:
a)     kapa kačket;
b)     košulja dugih rukava;
c)     hlače;
d)     kratka jakna;
e)     vanjska jakna (duga jakna sa podjaknom);
f)      majica kratkih rukava sa okruglim izrezom;
g)     čizme taktičke;
h)     taktičke rukavice;
i)      taktički kombinezon;

 

Članak 26.
(Dodatni dijelovi taktičke uniforme - dodatne opreme za intervencije)

 

Dodatna oprema za intervencije može se sastojati od:
a)     prsluk - taktički;
b)     prsluk - zaštitni;
c)     policijski štit;
d)     policijska kaciga;,
e)     policijska kaciga sa vizirom;
f)     štitnici za javni red i mir;
g)     baterijska lampa;
h)     univerzalni alat;
i)      zaštitne rukavice;
j)      majica kratkih rukava sa okruglim izrezom;
k)     majica kratkih rukava sa kragnom;
1)     zaštitne slušalice-antifoni.
m)    zaštitne naočale;
n)     kapa - fantomka.

 

Članak 27.
(Svečana uniforma)

 

(1)    Svečana uniforma sastoji se od sljedećih sastavnih dijelova:
a)     kapa - šapka;
b)     košulja dugih rukava;
c)     hlače;
d)     suknja za žene;
e)     bluza;
f)     opasač sa ukrasnom tokom na kojoj je znak straže;
g)     kravata;
h)     rukavice bijele;
i)      cipele.
(2)    Boja svečane uniforme, odnosno njenih sastavnih dijelova je indigo plava, osim opasača koji je bijele boje i cipela koje su crne boje.

 

Članak 28.
(Nošenje svečane uniforme)

 

Federalni ministar pravde određuje način i prigode nošenja svečane uniforme.

 

Članak 29.
(Izgled i tehničke karakteristike uniforme)

 

(1)    Boja osnovne uniforme, odnosno njenih sastavnih dijelova je teget plava, osim za kožne dijelove i dijelove od kordure koji su izrađeni u crnoj boji, a boja taktičke uniforme, odnosno njenih sastavnih dijelova je crna boja.
(2)    Izgled i tehničke karakteristike uniforme dani su na Obrascu br. 6., 7.18.

 

Članak 30.
(Izrada, nošenje, održavanje i upotreba sastavnih dijelova uniforme)

 

(1)    Sastavni dijelovi uniforme se izrađuju prema uzetim mjerama od proizvođača uniformi.
(2)    Sastavni dijelovi uniforme za službenike straže bez obzira na spol, istog su izgleda i tehničkih karakteristika, s tim da su sastavni dijelovi uniforme namijenjene za službenike straže ženskog spola prilagođene anatomskoj građi žene.
(3)    O jednoobraznom načinu nošenja sastavnih dijelova uniforme u okviru jedne organizacijske jedinice brine rukovoditelj organizacijske jedinice.
(4)    Prilikom određivanja nošenja sastavnih dijelova uniforme, rukovodilac organizacione jedinice ili rukovoditelj radne aktivnosti vode računa i o jednoobraznom izgledu službenika straže angažiranih na istoj radnoj aktivnosti, a u ovisnosti od vrste zadužene uniforme, vrste radne aktivnosti, mjesta i vremena izvršenja radne aktivnosti.

 

Članak 31.
(Korištenje uniforme)

 

(1)    Službenik straže je zadužene dijelove uniforme i dodatne opreme dužan održavati i nositi propisano i u urednom stanju.
(2)    Službeniku straže nije dozvoljeno prekrajanje sastavnih dijelova uniforme.
(3)    Službeniku straže nije dozvoljeno posuđivanje, niti davanje sastavnih dijelova uniforme i dodatne opreme drugim osobama, a posuđivanja sastavnih dijelova uniforme drugom službeniku straže je dozvoljeno uz suglasnost neposredno nadređenog.
(4)    Posuđivanje dijelova uniforme za potrebe snimanja filmova, kazališnih predstava i drugih sličnih aktivnosti odobrava federalni ministar pravde.
(5)    Službenik straže ne smije izvan službe upotrebljavati sastavne dijelove uniforme i dodatne opreme, a posebno ne smije upotrebljavati sastavne dijelove uniforme i dodatne opreme u slučajevima:
a)     kao sudionik građanskog okupljanja ili javnog protesta;
b)     za vrijeme udaljenja sa dužnosti/suspenzije;
c)     za vrijeme korištenja plaćenog ili neplaćenog odsustva.

 

Članak 32.
(Zaduženje uniforme)

 

(1)    Službenik straže sastavne dijelove uniforme zadužuje sukladno odredbama ove uredbe.
(2)    Rokovi trajanja sastavnih dijelova uniforme i dodatne opreme mogu se produžiti za vrijeme dužeg odsustva službenika straže.
(3)    Nabavka i zamjena pojedinih sastavnih dijelova uniforme je uvjetovana raspoloživim financijskim sredstvima proračuna Federacije Bosne i Hercegovine utvrđenim na stavci Federalnog ministarstva pravde.
(4)    Sastavne dijelove uniforme i dodatne opreme službenik straže može dužiti osobno ili samo za vrijeme trajanja određene radne aktivnosti.
(5)    Ravnatelj zavoda obvezan je osigurati da se redovnim praćenjem brine o trenutnom stanju ispravnosti i urednosti sastavnih dijelova uniforme, oznaka i dodatne opreme koju duži službenik straže, te iskazivati eventualne potrebe za nabavkom, zamjenom ili popravkom sastavnih dijelova uniforme i dodatne opreme.

 

Članak 33.
(Zamjena uniforme)

 

(1)    Zamjena pojedinih sastavnih dijelova uniforme i dodatne opreme vrši se po isteku propisanog roka trajanja.
(2)    Službenik straže može i prije isteka propisanog roka trajanja zamijeniti oštećene sastavne dijelove uniforme, dodatne opreme i oznaka, ako su isti prilikom korištenja oštećeni ili dotrajali.
(3)    U slučaju iz stavka (2) ovoga članka službenik straže dužan je neposredno nadređenom podnijeti pismeno obrazložen zahtjev za zamjenu oštećenog ili dotrajalog dijela uniforme, dodatne opreme ili oznake, pri čemu je oštećeni ili dotrajali dio obavezan priložiti ili dostaviti na uvid.
(4)    Neposredno nadređeni iz stavka (3) ovoga članka će uz prethodno pribavljenu suglasnost zapovjednika straže, zatražiti zamjenu oštećenog ili dotrajalog sastavnog dijela uniforme, dodatne opreme ili oznake.

 

Članak 34.
(Razduženje uniforme)

 

Službenik straže kojem je prestao radni odnos, u roku od sedam dana od dana prestanka radnog odnosa, obvezan je razdužiti sve sastavne dijelove uniforme i dodatnu opremu kojoj nije istekao rok trajanja.
Službenik straže je sa sastavnih dijelova uniforme i dodatne opreme, kojoj je istekao rok trajanja, koja se ne razdužuje i koja je otpisana, obvezan skinuti oznake straže, te spriječiti eventualnu zlouporabu preostalih sastavnih dijelova uniformi i opreme.

V SLUŽBENA ZVANJA I STICANJE SLUŽBENIH ZVANJA OVLAŠTENIH ZAVODSKIH SLUŽBENIKA

 

Članak 35.
(Određivanje zvanja ovlaštenih zavodskih službenika)

 

Službena zvanja ovlaštenih zavodskih službenika određuju se prema stupnju stručne spreme, vrsti i složenosti poslova i radnom iskustvu.

 

Članak 36.
(Vrste zvanja)

 

Službena zvanja ovlaštenih zavodskih službenika mogu biti osnovna i posebna.
Osnovno službeno zvanje utvrđuje se pravilnikom o unutarnjoj organizaciji zavoda, a posebno službeno zvanje određuje se rješenjem.

 

Članak 37.
(Osnovna službena zvanja)

 

Osnovna službena zvanja službe osiguranja su:
a)     zatvorski policajac stražar,
b)     nadzornik zatvorske policije - straže i
c)     zapovjednik zatvorske policije - straže.

 

Članak 38.
(Posebna službena zvanja)

 

Posebna službena zvanja službe osiguranja su:
a)     stariji zatvorski policajac - stražar,
b)     stariji zatvorski policajac - stražar prve klase,
c)     stariji nadzornik zatvorske policije - straže,
d)     stariji nadzornik prve klase zatvorske policije - straže,
e)     glavni zapovjednik zatvorske policije - straže.

 

Članak 39.
(Sticanje osnovnih službenih zvanja)

 

Sticanje osnovnih službenih zvanja:
a)     službeno zvanje zatvorski policajac - stražar stječe osoba koja ima srednju školsku spremu i položen stručni ispit za zvanje stražara, kao i osoba iz članka 140. Zakona o izvršenju kaznenih sankcija u Federaciji Bosne i Hercegovine,
b)     službeno zvanje nadzornika zatvorske policije - straže stječe osoba koja ima višu školsku spremu i položen stručni ispit za zvanje nadzornika straže,
c)     službeno zvanje zapovjednika zatvorske policije -straže stječe osoba koja ima visoku stručnu spremu i položen stručni ispit za zvanje zapovjednika straže.

 

Članak 40.
(Sticanje posebnih službenih zvanja)

 

Posebna službena zvanja službe osiguranja iz članka 38. ove uredbe stječu se kad pripadnik službe osiguranja ispuni sljedeće uvjete:
a)     da je proveo pet godina u prethodnom službenom zvanju,
b)     da je bio ocijenjen ocjenom "uspješan" ili višom ocjenom za svoj rad u posljednje tri godine za koje je pripadnik službe osiguranja bio ocijenjen,
c)     da se protiv njega ne vodi kazneni postupak ili stegovni postupak za težu povredu službene dužnosti ili da nije privremeno udaljen sa radnog mjesta,
d)     da je uspješno završio stručno osposobljavanje i usavršavanje iz članka 142. Zakona o izvršenju kaznenih sankcija u Federaciji Bosne i Hercegovine,
e)     da mu nije izrečena pravomoćna presuda za kazneno djelo koje ne predstavlja razlog za prestanak radnog odnosa, a koja osuda nije brisana iz kaznene evidencije.

 

Članak 41.
(Priznavanje službenih zvanja stečenih po ranijim propisima)

 

Službena zvanja ovlaštenog zavodskog službenika stečena po ranijim propisima i položen stručni ispit za ova zvanja do stupanja na snagu ove uredbe, priznaju se kao zvanja utvrđena ovom uredbom.

VI OZNAKE SLUŽBENIH ZVANJA

 

Članak 42.
(Utvrđivanje oznake službenog zvanja)

 

Oznaka službenog zvanja za pripadnike službe osiguranja u zavodu utvrđuje se na temelju poslova i zadataka koje pripadnik službe osiguranja obavlja.

 

Članak 43.
(Vrste i opis oznaka službenih zvanja)

 

(1)    Oznake službenih zvanja pripadnika službe osiguranja izrađuju se na podlozi boje uniforme dimenzija 60 mm x 40 mm, a nose se na naramenicama košulje, džempera i jakne.
(2)    Oznake službenih zvanja su:
a)     za zatvorskog policajca - stražara podloga oznake je oivičena trakom bijele boje širine 3 mm, a u sredini je vodoravna traka bijele boje širine 5 mm i duljine 40 mm;
b)     za starijeg zatvorskog policajca - stražara podloga
oznake je oivičena trakom bijele boje širine 3 mm, a u sredini je jedna vodoravna traka bijele boje širine 5 mm i duljine 40 mm i jedna traka bijele boje širine 3 mm i dužine 40 mm;
c)    za starijeg zatvorskog policajca stražara prve klase podloga oznake je oivičena trakom bijele boje širine 3 mm, a u sredini je jedna vodoravna traka bijele boje širine 5 mm i duljine 40 mm i dvije trake bijele boje širine 3 mm i duljine 40 mm;
d)     za nadzornika zatvorske policije - straže podloga oznake je oivičena trakom zlatnožute boje širine 3 mm, a u sredini je vodoravna traka zlatnožute boje širine 5 mm i duljine 40 mm;
e)     za starijeg nadzornika zatvorske policije-straže podloga oznake je oivičena trakom zlatnožute boje širine 3 mm, a u sredini je jedna vodoravna traka zlatnožute boje širine 5 mm i duljine 40 mm i jedna traka zlatnožute boje širine 3 mm i dužine 40 mm;
f)      za starijeg nadzornik prve klase zatvorske policije -straže podloga oznake je oivičena trakom zlatnožute boje širine 3 mm, a u sredini je jedna vodoravna traka zlatnožute boje širine 5 mm i duljine 40 mm i dvije trake zlatnožute boje širine 3 mm i duljine 40 mm;
g)     za zapovjednika zatvorske policije - straže podloga oznake je oivičena trakom zlatnožute boje širine 3 mm, a u sredini su dvije vodoravne trake zlatnožute boje širine po 5 mm;
h)     za glavnog zapovjednika zatvorske policije - straže podloga oznake je oivičena trakom zlatnožute boje širine 3 mm, a u sredini su dvije vodoravne trake zlatnožute boje širine po 5 mm i zvjezdica zlatnožute boje.
(3) Oznake službenih zvanja nalaze se na Obrascu broj 10.

VII BOJA, OZNAKA I OPREMA VOZILA ZAVODA

 

Članak 44.
(Boja i oznaka vozila zavoda)

 

(1)    Vozila koja rabi zavod, obojena su bijelom bojom sa trakom boje uniforme službe osiguranja koja se proteže od prednjih farova do stop svjetla sa obje strane, širine 240 mm. Na traci velikim štampanim slovima latinicom i ćirilicom ispisano je "ZATVORSKA POLICIJA -STRAŽA". Slova su bijele boje visine 80 mm.
(2)   Na vratima vozača i suvozača vozila Zavoda nalazi se oznaka službe osiguranja dimenzija 250 mm x 250 mm, a na haubi vozila je oznaka dimenzija 380 mm x 380 mm.

 

Članak 45.
(Oprema vozila zavoda)

 

Vozila iz članka 44. ove uredbe opremljena su:
a)     ugrađenim rotacijskim svjetlima plave boje;
b)     ugrađenim uređajem za davanje zvučnih signala različitih tonova, i
c)     ugrađenim uređajem za radio-komunikacije na posebnom kanalu.

VIII NADZOR NAD PRIMJENOM UREDBE

 

Članak 46.
(Kontrola korištenja uniforme)

 

Neposrednu kontrolu i nadzor u pogledu namjenskog i jednoobraznog korištenja uniforme, sastavnih dijelova uniforme, oznaka i dodatne opreme dužni su organizirati ravnatelji zavoda.

 

Članak 47.
(Povreda službene dužnosti)

 

Ne pridržavanje odredaba članka 12. do članka 17., čl. 21., 22., 31., 33. i 34. ove uredbe predstavlja povredu službene dužnosti sukladno članku 132. stavak (4) točka (11) Zakona o izvršenju kaznenih sankcija u Federaciji Bosne i Hercegovine, koja će se utvrđivati sukladno odredbama Pravilnika o stegovnoj i materijalnoj odgovornosti službenika i namještenika u kazneno-popravnim zavodima Federacije Bosne i Hercegovine.

IX PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 48.
(Obrasci)

 

Obrasci broj 1. do 10. nalaze se u prilogu ove uredbe i čine njen sastavni dio.

 

Članak 49.
(Prijelazna odredba)

 

Do zamjene uniforme, oznaka, značke, oznaka zvanja službe osiguranja i boje i oznake vozila zavoda utvrđenih ovom uredbom bit će u uporabi uniforma, značka i oznake propisane Uredbom o oznaci i znački, uniformi, službenim zvanjima i oznakama zvanja zatvorske policije - straže i boji i oznaci vozila
federalnih ustanova za izvršenje kazne zatvora ("Službene novine Federacije BiH", br. 10/99 i 46/99).

 

Članak 50.
(Prestanak važenja)

 

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje važiti Uredba o oznaci i znački, uniformi, službenim zvanjima i oznakama zvanja zatvorske policije - straže i boji i oznaci vozila federalnih ustanova za izvršenje kazne zatvora ("Službene novine Federacije BiH", br. 10/99 i 46/99).

 

Članak 51.
(Stupanje na snagu)

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od daha objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1188/2017
07. rujna 2017. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.