Na osnovu člana 141. stav (1) Zakona o izvršenju krivičnih sankcija u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 44/98, 42/99, 12/09 i 42/11), na prijedlog federalnog ministra pravde, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 118. sjednici održanoj dana 07.09.2017. godine, donosi

 

U R E D B U

O OZNACI I ZNAČKI, UNIFORMI, SLUŽBENIM
ZVANJIMA, USLOVIMA ZA STICANJE SLUŽBENIH
ZVANJA I OZNAKAMA ZVANJA ZATVORSKE
POLICIJE - STRAŽE I BOJI I OZNACI VOZILA
FEDERALNIH USTANOVA ZA IZVRŠENJE KAZNE
ZATVORA

I OPĆE ODREDBE

 

Član l .
(Predmet i primjena uredbe)

 

Ovom uredbom uređuje se oznaka i značka, uniforma, boja i dijelovi uniforme, službena zvanja i uslovi za sticanje službenih zvanja i oznake službenih zvanja pripadnika zatvorske policije -straže (u daljnjem tekstu: straža), kao i boja, oznaka i oprema vozila federalnih ustanova za izvršenje kazne zatvora (u daljnjem tekstu: zavodi).

 

Član 2.
(Nošenje uniforme)

 

Službenik straže je dužan, prilikom obavljanja službenih poslova nositi uniformu, a samo izuzetno i u slučajevima predviđenim zakonom i podzakonskim propisima, može nositi civilno odijelo.

 

Član 3.
(Izrazi u uredbi)

 

(1)    Izrazi koji se koriste u ovoj uredbi, koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, odnose se jednako i na muški i ženski rod, osim ako kontekst ne zahtijeva drugačije.
(2)    Izrazi koji se koriste u ovoj uredbi, koji su navedeni u jednini ili množini odnose se jednako i na jedninu i množinu, osim ako kontekst ne zahtijeva drugačije.

II OZNAKA I ZNAČKA SLUŽBE OSIGURANJA

 

Član 4.
(Obilježja straže)

 

Na uniformi straže nose se slijedeća obilježja:
a)     oznaka straže;
b)     značka straže;
c)     pločica straže;
d)     amblem straže;
e)     oznaka za kapu.

 

Član 5.
(Oznaka straže)

 

(1)    Oznaka straže je štitastog oblika 97 mm x 90 mm, čiji se gornji dio završava pod uglom od 105 stepeni.
(2)    Izrađena je od visoko kvalitetne kamgarn tkanine boje uniforme. Oivičena je trakom zlatnožute boje širine 3 mm. U gornjem dijelu oznake velikim štampanim slovima latinicom i ćirilicom izvezen je tekst "BOSNA l HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE", a u središnjem dijelu oznake "ZATVORSKA POLICIJA - STRAŽA" latiničnim i ćiriličnim pismom. Slova su zlatnožute boje.
(3)    Oznaka straže nosi se nasivena na lijevom rukavu košulje i džempera, a čvrsto nalijepljena na lijevom rukavu jakne.
(4)    Oznaka straže odštampana je na Obrascu broj l.

 

Član 6.
(Značka straže)

 

(1)    Značka straže je od mesinga debljine 2 do 3 mm ili kvalitetnog kamgarn platna sa čičak trakom dimenzija 70 mm x 70 mm, osmokrakog oblika u kome su simetrično raspoređeni kraci zlatnožuta boje u obliku sunčevih zraka, čiji se kraci stupnjevito završavaju. U unutrašnjem dijelu značke, na zamišljenoj kružnici prečnika 50 mm u okvirima boje uniforme, širine 6 mm su u zlatnožutoj boji simetrično izrađeni-izvezeni polukružni natpisi: "ZATVORSKA POLICIJA" na latiničnom i ćiriličnom pismu. Na sredini značke je u krugu prečnika 28 mm zlatnožutom bojom izrađena-izvezena vaga. Ispod izrađene-izvezene vage u visini teksta "ZATVORSKA POLICIJA" ispisan je broj značke zlatnožutom bojom visine 7 mm a širine 14 mm.
(2)    Značka straže nosi se na lijevom džepu košulje, džempera i jakne.
(3)    Izgled značke straže odštampan je na Obrascu broj 2.

 

Član 7.
(Pločica straže)

 

(1)    Pločica sa imenom i prezimenom pripadnika službe osiguranja nosi se na klapni lijevog džepa jakne i košulje. Pločica je izrađena od mesinga ili kvalitetnog kamgarn platna sa čičak trakom, oblika pravougaonika, dimenzija 75 mm x 20 mm.
(2)    Na lijevoj strani pločice ugravirana je oznaka na kapi, promjera 15 mm. Ime i prezime pripadnika straže ugravirano je na desnoj strani pločice, štampanim slovima visine 5 mm. Gravura slova je ispunjena crnom bojom.
(3)    Izgled pločice je odštampan na Obrascu broj 3.

 

Član 8.
(Amblem straže)

 

(1)   Pripadnici straže na desnom rukavu košulje, džempera i jakne nose amblem straže štitastog oblika. Dimenzije amblema su 97 mm x 90 mm, oivičen zlatnožutom trakom širine 3 mm u gornjem dijelu je velikim štampanim slovima latinicom i ćirilicom ispisano "BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE". Slova su zlatnožute boje.
(2)    Ispod natpisa je izvezena značka straže bez broja značke prečnika dimenzije 70 mm u boji identičnoj bojama značke. Podloga oznake je boje uniforme.
(3)    Amblem straže je odštampan na Obrascu broj 4.

 

Član 9.
(Oznaka na kapi)

 

(1)    Oznaka na kapi straže je u obliku značke straže u bojama identičnim bojama značke, prečnika dimenzija 50 mm.
(2)    Oznaka za kapu nosi se na prednjem centralnom dijelu kape.
(3)    Oznaka za kapu je odštampana na Obrascu broj 5.

III VRSTE UNIFORMI STRAŽE

 

Član 10.
(Uniforma straže)

 

(1)   Uniforma straže (u daljnjem tekstu: uniforma) sastoji se od:
a)     Osnovne uniforme,
b)     Taktičke uniforme i
c)     Svečane uniforme.
(2)    Svaka od uniformi iz stava (1) ovoga člana sastoji se od dijelova propisanih ovom uredbom.
(3)    Uniforma iz stava (1) tačke b. ovog člana pored dijelova propisanih ovom uredbom može se sastojati i od sigurnosnog pancira, opasača sa futrolama, policijskog šljema - vizira, lisica za ruke, gumene palice, motorole i spreja za ličnu zaštitu.
(4)    Dodatna oprema iz stava (3) ovog člana će se koristiti u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima i sa najboljom evropskom zatvorskom praksom i standardima vezanim za upravljanje zatvorskim ustanovama.
(5)    Pripadnik straže prilikom vršenja dužnosti nosi osnovnu uniformu, a izuzetno civilnu odjeću, taktičku uniformu s odgovarajućom opremom i svečanu uniformu u skladu sa ovom uredbom ili drugim relevantnim podzakonskim aktima.

 

Član 11.
(Nošenje osnovne uniforme)

 

(1)    Direktor zavoda određuje kada i u kojim situacijama straža nosi uniforme iz člana 10. ove uredbe, a u skladu sa zakonom, ovoj uredbi i drugim podzakonskim aktima.
(2)    Uniforma straže je zimska i ljetna, izražena po standardnim veličinama, kao i uniforma za posebne namjene straže.

 

Član 12.
(Nošenje taktičke uniforme)

 

(1)    Taktička uniforma straže po pravilu se nosi,u slijedećim slučajevima: pomoć sudskoj policiji u cilju sprovođenja zatvorenika u zdravstvene ustanove, osiguranje i čuvanje zatvorenika u zdravstvenim ustanovama, unutrašnje intervencije u zavodima u slučajevima pobune, uzimanja talaca, barikadiranja kao i nasilničkog ili drugog posebno opasnog ponašanja koje narušava sigurnost zavoda ili predstavlja ozbiljnu opasnost za sistem izvršenja kazne zatvora ili pritvora, kao i u drugim situacijama i poslovima koji ne predstavljaju redovnu aktivnost.
(2)    Odluku o upotrebi taktičke uniforme donosi direktor zavoda.
(3)    Taktička uniforma službe osiguranja će se nositi kada federalni ministar pravde posebnom odlukom odredi kojim pripadnicima službe osiguranja pripada pravo na upotrebu taktičke uniforme i specijalne opreme za poslove i zadatke iz stava (1) ovoga člana.

 

Član 13.
(Vrijeme nošenja uniforme)

 

(1)    Zimska uniforma po pravilu se nosi od 16. oktobra do 30. aprila, a ljetna od 01. maja do 15. novembra kalendarske godine.
(2)   Federalni ministar pravde može izmijeniti vrijeme nošenja uniforme propisano u stavu (1) ovoga člana, u zavisnosti od vremenskih uslova-

 

Član 14.
(Održavanje uniforme)

 

Stražar je dužan uniformu uredno održavati. O urednom održavanju uniforme i dopunskih dijelova uniforme stara se zapovjednik straže.

 

Član 15.
(Zabrana kombinovanja dijelova uniforme)

 

Nije dozvoljeno kombinovano nošenje dijelova zimske i ljetne uniforme ili dijelova uniforme i civilnog odijela, odnosno osnovne i taktičke uniforme.

 

Član 16.
(Nošenje uniforme za vrijeme trudnoće)

 

Ovlaštena zatvorska policajka ne nosi uniformu sve vrijeme trudnoće.

 

Član 17.
(Vraćanje uniforme prestankom radnog odnosa)

 

Prestankom radnog odnosa stražar vraća zavodu svu uniformu i dopunske dijelove uniforme osim: cipela, čarapa, košulja, kaiša za hlače i rukavica.

 

Član 18.
(Rok trajanja)

 

(1)    Svaki dio uniforme ima rok trajanja.
(2)    Rok trajanja pojedinih dijelova uniforme računa se od dana zaduženja uniforme.
(3)   Količine za zaduženje i rokovi trajanja uniforme prikazani su tabelarno u Obrascu broj 9.

 

Član 19.
(Zamjena oštećenih dijelgva uniforme)

 

(1)   Zamjena pojedinih dijelova uniforme vrši se po isteku roka trajanja koj i je propisan ovom uredbom.
(2)    Prije isteka roka zamjena se može vršiti samo u slučajevima oštećenja ili potpunog uništenja koje se nije moglo izbjeći u vršenju ili povodom vršenja dužnosti.

 

Član 20.
(Vođenje evidencije)

 

(1)    Ovlašteni zaposlenik zavoda vodi evidenciju o izdanim uniformama, sastavnim i dopunskim dijelovima uniforme.
(2)    Evidencija iz stava (1) ovoga člana sastoji se od kartona zaduženja i registra kartona zaduženja.
(3)    Karton zaduženja formira se pojedinačno za svakog zavodskog policajca prilikom izdavanja uniforme.
(4)    Direktor zavoda dužan je organizovati nadzor o namjenskoj upotrebi, smještaju, zaduženju, čuvanju i urednom i tačnom vođenju evidencije o izdanim uniformama i njezinim sastavnim dijelovima.

 

Član 21.
(Urednost i održavanje)

 

(1)    Uniforma straže mora biti čista i uredna (ispeglana), a neuredna uniforma, poslije izvršenog posla i zadatka treba biti u što kraćem vremenskom periodu dovedena u ispravno stanje.
(2)    Stražari su dužni primljenu, odnosno zaduženu uniformu održavati uredno i u ispravnom stanju, u vrijeme propisano za njihovo trajanje.
(3)    U slučaju da se osnovna uniforma prilikom obavljanja svakodnevnih radnih zadataka ošteti, mogu se zamijeniti dijelovi uništene uniforme neovisno o roku trajanja.

 

Član 22.
(Opće zabrane)

 

(1)   Zabranjeno je prekrajanje i mijenjanje oblika dijelova uniforme, vidljivo nošenje dijelova civilne odjeće i obuće, kao i nošenje oznaka ili znački koji nisu propisani odredbama ove uredbe ili drugog podzakonskog akta kojim je uređena materija oznaka i znački straže.
(2)    Stražari izvan vršenja poslova i zadataka iz svojih nadležnosti ne mogu nositi osnovnu uniformu niti dijelove te uniforme koristiti u izvršavanju privatnih obaveza.
(3)   Kada nisu na izvršavanju određenih poslova i zadataka stražari se ne mogu pojaviti na javnim mjestima u dijelovima taktičke uniforme koja služi za izvršavanje posebnih zadataka, a u vršenju poslova koji podrazumijevaju nošenje taktičke uniforme mogu to uraditi samo u izuzetno i po prethodnom odobrenju neposredno nadređenog rukovoditelja.

 

Član 23.
(Opća pravila)

 

(1)   Prilikom ulaska u ured nadređenog, stražari ulaze bez kape-kačketa, duge jakne sa podjaknom i kišnog ogrtača.
(2)   Zatvorske policajke, nakon navršenih pet mjeseci trudnoće ne nose taktičku policijsku uniformu.

IV SASTAVNI DIJELOVI UNIFORMI

 

Član 24.
(Osnovna uniforma)

 

Osnovna uniforma sastoji se od slijedećih dijelova:
A. Ljetni dijelovi uniforme:
1. kapa kačket;
2. košulja kratkih rukava;
3. hlače;
4. kratka jakna;
5. čarape;
6. hula-hop čarape za žene;
7. cipela plitka;
8. kišni ogrtač;
B. Zimski dijelovi uniforme
1. kapa kačket-zimska;
2. košulja dugi rukav;
3. džemper;
4. hlače;
5. vanjska jakna (duga jakna sa podjaknom);
6. čarape-zimske;
7. hula-hop čarape zimske za žene;
8. kaiš za hlače;
9. rukavice-kožne;
10. cipela poluduboka;
C. Dopunski dijelovi uniforme:
1. značka;
2. široki opasač sa futrolama od kordure;
3. futrola za dodatni okvir za municiju;
4. nosač za palicu;
5. džepna lampa;
6. pištolj;
7. lisice;
8. palica;
9. peper-sprej;
10. ženska kožna torbica;
D. Sportski dijelovi opreme
1. komplet trenerka;
2. patike;
3. majica kratkih rukava;
4. sportska torba.

 

Član 25.
(Taktička uniforma)

 

Taktička uniforma sastoji se od slijedećih sastavnih dijelova:
a)     kapa kačket;
b)     košulja dugih rukava;
c)     hlače;
d)     kratka jakna;
e)     vanjska jakna (duga jakna sa podjaknom);
f)     majica kratkih rukava sa okruglim izrezom;
g)     čizme taktičke;
h)     taktičke rukavice;
i)      taktički kombinezon.

 

Član 26.
(Dodatni dijelovi taktičke uniforme-dodatne opreme za intervencije)

 

Dodatna oprema za intervencije može se sastojati od:
a)     prsluk - taktički;
b)     prsluk - zaštitni;
c)     policijski štit;
d)     policijska kaciga;
e)     policijska kaciga sa vizirom;
f)      štitnici za javni red i mir;
g)     baterijska lampa;
h)     univerzalni alat;
i)      zaštitne rukavice;
j)      majica kratkih rukava sa okruglim izrezom;
k)     majica kratkih rukava sa kragnom;
1)     zaštitne slušalice-antifoni.
m)    zaštitne naočale;
n)     kapa - fantomka.

 

Član 27.
(Svečana uniforma)

 

(1)    Svečana uniforma sastoji se od slijedećih sastavnih dijelova:
a)     kapa - šapka;
b)     košulja dugih rukava;
c)     hlače;
d)     suknja za žene;
e)     bluza;
f)     opasač sa ukrasnom tokom na kojoj je znak straže;
g)     kravata;
h)     rukavice bijele;
i)      cipele.
(2)   Boja svečane uniforme, odnosno njenih sastavnih dijelova je indigo plava, osim opasača koji je bijele boje i cipela koje su crne boje.

 

Član 28.
(Nošenje svečane uniforme)

 

Federalni ministar pravde određuje način i prigode nošenja svečane odore.

 

Član 29.
(Izgled i tehničke karakteristike uniforme)

 

(1)    Boja osnovne uniforme, odnosno njenih sastavnih dijelova je teget plava, osim za kožne dijelove i dijelove od kordure koji su izrađeni u crnoj boji, a boja taktičke uniforme, odnosno njenih sastavnih dijelova je crna boja.
(2)    Izgled i tehničke karakteristike uniforme dati su na Obrascu broj 6, 7 i 8.

 

Član 30.
(Izrada, nošenje, održavanje i upotreba sastavnih dijelova uniforme)

 

(1)    Sastavni dijelovi uniforme se izrađuju prema uzetim mjerama od proizvođača uniformi.
(2)    Sastavni dijelovi uniforme za službenike straže bez obzira na spol, istog su izgleda i tehničkih karakteristika, s tim da su sastavni dijelovi uniforme namijenjene za službenike straže ženskog spola prilagođene anatomskoj građi žene.
(3)    O jednoobraznom načinu nošenja sastavnih dijelova uniforme u okviru jedne organizacione jedinice brine rukovodilac organizacione jedinice.
(4)    Prilikom određivanja nošenja sastavnih dijelova uniforme, rukovodilac organizacione jedinice ili rukovodilac radne aktivnosti vode računa i o jednoobraznom izgledu službenika straže angažiranih na istoj radnoj aktivnosti, a u zavisnosti od vrste zadužene uniforme, vrste radne aktivnosti, mjesta i vremena izvršenja radne aktivnosti.

 

Član 31.
(Korištenje uniforme)

 

(1)    Službenik straže je zadužene dijelove uniforme i dodatne opreme dužan održavati i nositi propisano i u urednom stanju.
(2)    Službeniku straže nije dozvoljeno prekrajanje sastavnih dijelova uniforme.
(3)    Službeniku straže nije dozvoljeno posuđivanje, niti davanje sastavnih dijelova uniforme i dodatne opreme drugim osobama, a posuđivanje sastavnih dijelova uniforme drugom službeniku straže je dozvoljeno uz saglasnost neposrednog rukovodioca.
(4)    Posuđivanje dijelova uniforme za potrebe snimanja filmova, pozorišnih predstava i drugih sličnih aktivnosti odobrava federalni ministar pravde.
(5)    Službenik straže ne smije van službe upotrebljavati sastavne dijelove uniforme i dodatne opreme, a posebno ne smije upotrebljavati sastavne dijelove uniforme i dodatne opreme u slučajevima:
a)     kao učesnik građanskog okupljanja ili javnog protesta;
b)     za vrijeme udaljenja sa dužnosti/suspenzije;
c)     za vrijeme korištenja plaćenog ili neplaćenog odsustva.

 

Član 32.
(Zaduženje uniforme)

 

(1)    Službenik straže sastavne dijelove uniforme zadužuje u skladu sa odredbama ove uredbe.
(2)    Rokovi trajanja sastavnih dijelova uniforme i dodatne-opreme mogu se produžiti za vrijeme dužeg odsustva službenika straže.
(3)    Nabavka i zamjena pojedinih sastavnih dijelova uniforme je uslovljeno raspoloživim finansijskim sredstvima budžeta Federacije Bosne i Hercegovine utvrđenim na stavci Federalnog ministarstva pravde.
(4)    Sastavne dijelove uniforme i dodatne opreme službenik straže može dužiti lično ili samo za vrijeme trajanja određene radne aktivnosti.
(5)    Direktor zavoda obavezan je osigurati da se redovnim praćenjem brine o trenutnom stanju ispravnosti i urednosti sastavnih dijelova uniforme, oznaka i dodatne opreme koju duži službenik straže, te iskazivati eventualne potrebe za nabavkom, zamjenom ili popravkom sastavnih dijelova uniforme i dodatne opreme.

 

Član 33.
(Zamjena uniforme)

 

(1)    Zamjena pojedinih sastavnih dijelova uniforme i dodatne opreme vrši se po isteku propisanog roka trajanja.
(2)    Službenik straže može i prije isteka propisanog roka trajanja zamijeniti oštećene sastavne dijelove uniforme, dodatne opreme i oznaka, ako su isti prilikom korištenja oštećeni ili dotrajali.
(3)   U slučaju iz stava (2) ovog člana službenik straže dužan je neposredno nadređenom podnijeti pismeno obrazložen zahtjev za zamjenu oštećenog ili dotrajalog dijela uniforme, dodatne opreme ili oznake, pri čemu je oštećeni ili dotrajali dio obavezan priložiti ili dostaviti na uvid.
(4)    Neposredno nadređeni iz stava (3) ovog člana će uz prethodno pribavljenu saglasnost zapovjednika straže, zatražiti zamjenu oštećenog ili dotrajalog sastavnog dijela uniforme, dodatne opreme ili oznake.

 

Član 34.
(Razduženje uniforme)

 

(1)    Službenik straže kojem je prestao radni odnos, u roku od sedam dana od dana prestanka radnog odnosa, obavezan je razdužiti sve sastavne dijelove uniforme i dodatnu opremu kojoj nije istekao rok trajanja.
(2)    Službenik straže je sa sastavnih dijelova uniforme i dodatne opreme, kojoj je istekao rok trajanja, koja se ne razdužuje i koja je otpisana, obavezan skinuti oznake straže, te spriječiti eventualnu zloupotrebu preostalih sastavnih dijelova uniformi i opreme.

V SLUŽBENA ZVANJA I STICANJE SLUŽBENIH ZVANJA OVLAŠTENIH ZATVORSKIH SLUŽBENIKA

 

Član 35.
(Određivanje zvanja ovlaštenih zavodskih službenika)

 

Službena zvanja ovlaštenih zavodskih službenika određuju se prema stepenu stručne spreme, vrsti i složenosti poslova i radnom iskustvu.

 

Član 36.
(Vrste zvanja)

 

(1)    Službena zvanja ovlaštenih zavodskih službenika mogu biti osnovna i posebna.
(2)    Osnovno službeno zvanje utvrđuje se Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji zavoda, a posebno službeno zvanje određuje se rješenjem.

 

Član 37.
(Osnovna službena zvanja)

 

Osnovna službena zvanja službe osiguranja su:
a)     zatvorski policajac stražar,
b)     nadzornik zatvorske policije - straže i
c)     zapovjednik zatvorske policije - straže.

 

Član 38.
(Posebna službena zvanja)

 

Posebna službena zvanja službe osiguranja su:
a)     stariji zatvorski policajac - stražar,
b)     stariji zatvorski policajac - stražar prve klase,
c)     stariji nadzornik zatvorske policije - straže,
d)     stariji nadzornik prve klase zatvorske policije - straže,
e)     glavni zapovjednik zatvorske policije - straže.

 

Član 39.
(Sticanje osnovnih službenih zvanja)

 

Sticanje osnovnih službenih zvanja:
a)     službeno zvanje zatvorski policajac-stražar stiče osoba koja ima srednju školsku spremu i položen stručni ispit za zvanje stražara, kao i osoba iz člana 140. Zakona o izvršenju krivičnih sankcija u Federaciji Bosne i Hercegovine,
b)     službeno zvanje nadzornika zatvorske policije-straže stiče osoba koja ima završenu višu školsku spremu i položen stručni ispit za zvanje nadzornika straže,
c)     službeno zvanje zapovjednika zatvorske policije-straže stiče osoba koja ima visoku stručnu spremu i položen stručni ispit za zvanje zapovjednika straže.

 

Član 40.
(Sticanje posebnih službenih zvanja)

 

Posebna službena zvanja službe osiguranja iz člana 38. ove uredbe stiče se kad pripadnik službe osiguranja ispuni slijedeće uslove:
a)     da je proveo pet godina u prethodnom službenom zvanju,
b)     da je bio ocijenjen ocjenom "uspješan" ili višom ocjenom za svoj rad u posljednje tri godine za koje je pripadnik službe osiguranja bio ocijenjen,
c)     da se protiv njega ne vodi krivični postupak ili disciplinski postupak za težu povredu službene dužnosti ili da nije privremeno udaljen sa radnog mjesta,
d)     da je uspješno završio stručno osposobljavanje i usavršavanje iz člana 142. Zakona o izvršenju krivičnih sankcija u Federaciji Bosne i Hercegovine,
e)     da mu nije izrečena pravomoćna presuda za krivično djelo koje ne predstavlja razlog za prestanak radnog odnosa, a koja osuda nije brisana iz krivične evidencije.

 

Član 41.
(Priznavanje službenih zvanja stečenih po ranijim propisima)

 

Službena zvanja ovlaštenog zavodskog službenika stečena po ranijim propisima i položen stručni ispit za ova zvanja do stupanja na snagu ove uredbe priznaju se kao zvanja utvrđena ovom uredbom.

VI OZNAKE SLUŽBENIH ZVANJA

 

Član 42.
(Utvrđivanje oznake službenog zvanja)

 

Oznaka službenog zvanja za pripadnike službe osiguranja u zavodu utvrđuju se na osnovu poslova i zadataka koje pripadnik službe osiguranja obavlja.

 

Član 43.
(Vrste i opis oznaka službenih zvanja)

 

(1)    Oznake službenih zvanja pripadnika službe osiguranja izrađuju se na podlozi boje uniforme dimenzija 60 mm x 40 mm, a nose se na naramenicama košulje, džempera i jakne.
(2)    Oznake službenih zvanja su:
a)     za zatvorskog policajca-stražara podloga oznake je oivičena trakom bijele boje širine 3 mm, a u sredini je vodoravna traka bijele boje širine 5 mm i dužine 40 mm;
b)     za starijeg zatvorskog policajca-stražara podloga oznake je oivičena trakom bijele boje širine 3 mm, a u sredini je jedna vodoravna traka bijele boje širine 5 mm i dužine 40 mm i jedna traka bijele boje širine 3 mm i dužine 40 mm;
c)     za starijeg zatvorskog policajca stražara prve klase podloga oznake je oivičena trakom bijele boje širine 3 mm, a u sredini je jedna vodoravna traka bijele boje širine 5 mm i dužine 40 mm i dvije trake bijele boje širine 3 mm i dužine 40 mm;
d)     za nadzornika zatvorske policije - straže podloga oznake je oivičena trakom zlatnožute boje širine 3 mm, a u sredini je vodoravna traka zlatnožute boje širine 5 mm i dužine 40 mm;
e)     za starijeg nadzornika zatvorske policije-straže podloga oznake je oivičena trakom zlatnožute boje širine 3 mm, a u sredini je jedna vodoravna traka "zlatnožute boje širine 5 mm i dužine 40 mm i jedna traka zlatnožute boje širine 3 mm i dužine 40 mm;
f)      za starijeg nadzornika prve klase zatvorske policije-straže podloga oznake je oivičena trakom zlatnožute boje širine 3 mm, a u sredini je jedna vodoravna traka zlatnožute boje širine 5 mm i dužine 40 mm i dvije trake zlatnožute boje širine 3 mm i dužine 40 mm;
g)     za zapovjednika zatvorske policije-straže podloga oznake je oivičena trakom zlatnožute boje širine 3 mm, a u sredini su dvije vodoravne trake zlatnožute boje širine po 5 mm;
h)     za glavnog zapovjednika zatvorske policije-straže podloga oznake je oivičena trakom zlatnožute boje širine 3 mm, a u sredini su dvije vodoravne trake zlatnožute boje širine po 5 mm i zvjezdica zlatnožute boje. (3) Oznake službenih zvanja odštampane su na Obrascu broj 10.

VII BOJA, OZNAKA I OPREMA VOZILA ZAVODA

 

Član 44.
(Boja i oznaka vozila službe osiguranja)

 

(1)    Vozila koja koristi zavod, obojena su bijelom bojom sa trakom boje uniforme službe osiguranja koja se proteže od prednjih farova do stop svjetla sa obje strane, širine 240 mm. Na traci velikim štampanim slovima latinicom i ćirilicom ispisano je "ZATVORSKA POLICIJA -STRAŽA". Slova su bijele boje visine 80 mm.
(2)   Na vratima vozača i suvozača vozila Zavoda nalazi se oznaka službe osiguranja dimenzija 250 mm x 250 mm, a na haubi vozila je oznaka dimenzija 380 mm x 380 mm.

 

Član 45.
(Oprema vozila službe osiguranja)

 

Vozila iz člana 42. ove uredbe opremljena su:
a)     ugrađenim rotacionim svjetlima plave boje;
b)     ugrađenim uređajem za davanje zvučnih signala različitih tonova, i
c)     ugrađenim uređajem za radio-komunikacije na posebnom kanalu.

VIII NADZOR NAD PRIMJENOM UREDBE

 

Član 46.
(Kontrola korištenja uniforme)

 

Neposrednu kontrolu i nadzor u pogledu namjenskog i jednoobraznog korištenja uniforme, sastavnih dijelova uniforme, oznaka i dodatne opreme dužni su organizovati direktori zavoda.

 

Član 47.
(Povreda službene dužnosti)

 

Nepridržavanje odredbi člana 12. do člana 17., čl. 21., 22., 31., 33. i 34. ove uredbe predstavlja povredu službene dužnosti, sukladno članu 132. stav 4. tačka 11. Zakona o izvršenju krivičnih sankcija u Federaciji Bosne i Hercegovine, koja će se utvrđivati u skladu sa odredbama Pravilnika o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti službenika i namještenika u kazneno-popravnim zavodima Federacije Bosne i Hercegovine.

IX PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 48.
(Obrasci)

 

Obrasci broj od 1. do 10. nalaze se u prilogu ove uredbe i čine njen sastavni dio.

 

Član 49.
(Prelazna odredba)

 

Do zamjene uniforme, značke, oznaka zvanja službe osiguranja i boje i oznake vozila zavoda utvrđenih ovom uredbom bit će u upotrebi uniforma, značka i oznake propisane Uredbom o oznaci i znački, uniformi, službenim zvanjima i oznakama zvanja zatvorske policije - straže i boji i oznaci vozila federalnih ustanova za izvršenje kazne zatvora ("Službene novine Federacije BiH", br. 10/99 i 46/99).

 

Član 50.
(Prestanak važenja)

 

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje važiti Uredba o oznaci i znački, uniformi, službenim zvanjima i oznakama zvanja zatvorske policije - straže i boji i oznaci vozila federalnih ustanova za izvršenje kazne zatvora ("Službene novine Federacije BiH", br. 10/99 i 46/99).

 

Član 51.
(Stupanje na snagu)

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1188/2017
07. septembra 2017. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.