Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), člana 252. stav (3) Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", broj 81/15) i člana 11. alineja 5. Zakona o privrednim komorama u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 35/98 i 34/03), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 125. sjednici, održanoj 31.10.2017. godine, donosi

 

U R E D B U

O IZMJENAMA UREDBE O USAVRŠAVANJU
PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNIH ODBORA I
UPRAVA PRIVREDNIH DRUŠTAVA SA UČEŠĆEM
DRŽAVNOG KAPITALA

 

Član 1.

 

U Uredbi o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala ("Službene novine Federacije BiH", br. 71/09, 33/10, 23/11, 83/11, 2/13, 80/13, 48/15 i 60/16), u članu 9. stav (1) mijenja se i glasi:
"Predsjednici i članovi nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala, čiji je mandat u toku i lica koja su kandidati za izbor i imenovanje za predsjednike i članove nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala, u postupcima koji nisu okončani do dana stupanja na snagu ove uredbe, dužna su završiti usavršavanje do 31.03.2018. godine."
U stavu (2) broj: "30.06.2017.", zamjenjuje se brojem: "31.03.2018.", a broj: "31.07.2017." zamjenjuje se brojem: "30.04.2018."

 

Član 2.

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1447/2017
31. oktobra 2017. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.