Na temelju članka 19. stavak (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 123. sjednici, održanoj 19.10.2017. godine, donosi

 

U R E D B U

O POSTUPKU IZVANREDNOG NADZORA U
GOSPODARSKIM DRUŠTVIMA OD SUSTAVNOG
ZNAČAJA ZA FEDERACIJU BOSNE I HERCEGOVINE

 

Članak 1.
(Predmet Uredbe)

 

(1)    Ovom uredbom se, u cilju stvaranja uvjeta za stabiliziranje poslovanja društava od sustavnog značaja koja su nelikvidna ili se nad njima provode postupci koji sadržajno odgovaraju takvim postupcima u cilju stabiliziranja poslovanja, uređuju uvjeti za definiranje gospodarskih društava od sustavnog značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija BiH) i većinskih vlasnika u tim društvima, izvanredne mjere nadzora u gospodarskim društvima od sustavnog značaja za Federaciju BiH, otvaranje postupka izvanrednog nadzora, provedbu postupka izvanrednog nadzora, pravne posljedice otvaranja i provedbe postupka izvanrednog nadzora, uloga nadležnih organa u Federaciji BiH u provedbi mjera izvanrednog nadzora, kao i druga pitanja u svezi sa izvanrednim nadzorom u gospodarskim društvima od sustavnog značaja za Federaciju BiH.
2)    Ova uredba ne primjenjuje se na financijske institucije, banke, društva za upravljanje investicijskim fondovima, društva za upravljanje mirovinskim fondovima, društva za osiguranje i reosiguranje, lizing društva i mikrokreditne organizacije, koje reguliraju posebni zakoni.

 

Članak 2.
(Definicija gospodarskog društva od sustavnog značaja)

 

(1)    Gospodarska društva od sustavnog značaja za Federaciju BiH su ona gospodarska društva koja, samostalno ili zajedno sa svojim ovisnim ili povezanim društvima, značajno utječu na gospodarsku, socijalnu i financijsku stabilnost u Federaciji BiH, a koja kumulativno ispunjavaju sljedeće uvjete:
a)     upošljavaju više od 1.000 radnika i
b)     ostvaruju godišnje prihode veće od 500 miliona KM.
(2)    Većinski vlasnik je pravna ili fizička osoba koja, samostalno ili zajedno sa povezanim društvima, posjeduje više od 50% udjela u temeljnom kapitalu ili većinu glasačkih prava u društvu od sustavnog značaja.
(3)    Ovisnim i povezanim društvima se smatraju gospodarska društva koja su definirana u čl. 51. i 52. Zakona o gospodarskim društvima ("Službene novine Federacije BiH", broj 81/15), članku.2. stavak (2) točka d) Zakona o porezu na dobit ("Službene novine Federacije BiH", broj 15/16) i članku 6. Pravilnika o transfernim cijenama ("Službene novine Federacije BiH", broj 67/16).

 

Članak 3.
(Mjere izvanrednog nadzora)

 

(1)    Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vlada FBiH) odlukom o pokretanju postupka izvanrednog nadzora definira konkretne mjere izvanrednog nadzora za svako gospodarsko društvo od sustavnog značaja za Federaciju BiH.
(2)    Mjere iz stavka (1) ovog članka mogu uključivati:
a)     pojačan nadzor nad primjenom Zakona o financijskom poslovanju od strane Porezne uprave Federacije BiH, sukladno odredbama Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 33/02, 28/04, 57/09, 40/10, 27/12, 7/13, 71/14 i 91/15);
b)     pojačan nadzor nad uvjetima vezanim za transakcije između povezanih osoba od strane Porezne uprave Federacije BiH, sukladno odredbama Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH;
c)     pojačan nadzor nad poštivanjem Zakona o radu od strane inspekcije rada;
d)     formiranje odbora povjeritelja sa jasno definiranim ovlastima;
e)     pojačan nadzor nad davanjem garancija, davanjem novčanih pozajmica, davanjem robnih pozajmica, davanjem avansa i bilo kojih drugih jamstava i koristi neposredno ili posredno većinskom vlasniku i povezanim osobama;
f)      pojačan nadzor nad preuzimanjem duga, plaćanjem umjesto većinskog vlasnika i povezanih osoba;
g)     pojačan nadzor nad raspolaganjem imovinom društva osim uz prethodno pribavljenu suglasnost povjerenika;
h)     druge specifične mjere u ovisnosti od potrebe upravljanja sustavnim rizikom.
(3)    Odluku o uvođenju mjera izvanrednog nadzora, Vlada FBiH donosi na prijedlog resornog federalnog ministarstva u suradnji sa Federalnim ministarstvom financija, u ovisnosti od registrirane djelatnosti gospodarskog društva od sustavnog značaja za Federaciju BiH.
(4)    Odlukom Vlade FBiH iz stavka (3) ovog članka se, osim gospodarskog društva od sustavnog značaja na koje se odluka odnosi, definiraju i sve povezane osobe sa kojima su transakcije predmet nadzora povjerenika.

 

Članak 4.
(Uvjeti za uvođenje mjera izvanrednog nadzora)

 

Mjere izvanrednog nadzora primijenit će se na gospodarsko društvo i sva njegova ovisna i povezana društva, koja samostalno, ili zajedno sa svojim ovisnim ili povezanim društvima imaju sustavni značaj za Federaciju BiH, a koja su nelikvidna ili se nad njima provode postupci koji sadržajno odgovaraju takvim postupcima u cilju stabiliziranja poslovanja.

 

Članak 5.
(Imenovanje i prava i obveze povjerenika)

 

(1)    Odlukom iz članka 3. stavak (3) ove uredbe Vlada FBiH, na prijedlog resornog federalnog ministarstva u suradnji sa Federalnim ministarstvom financija, imenuje povjerenika za provedbu mjera izvanrednog nadzora.
(2)    Povjerenik vrši nadzor nad provedbom mjera iz članka 3. stavak (2) ove uredbe.
(3)    Povjerenik može biti svaka osoba koja ispunjava uvjete propisane statutom gospodarskog društva za člana uprave tog gospodarskog društva,
(4)    Sva gospodarska društva koja su identificirana kao i povezane osobe, dužna su sukladno odredbama ove uredbe povjereniku dostaviti tražene informacije.
(5)    U slučaju pokretanja stečajnog postupka nad gospodarskim društvom od sustavnog značaja za Federaciju BiH, povjerenik je dužan osigurati izjavljivanje žalbe na rješenje o otvaranju stečajnog postupka i pružanje stručne potpore povjeriteljima u ovom postupku.
(6)    Povjerenik nema izvršnu korporativnu funkciju i ne mogu mu se propisati nadležnosti vezane za redovito poslovanje gospodarskog društva
(7)    Povjerenik je dužan mjesečno izvješćivati Vladu FBiH o poduzetim mjerama i stanju u gospodarskom društvu, uključujući i izvješće o svim transakcijama i poslovima između gospodarskog društva, većinskog vlasnika i povezanih osoba.
(8)    Troškove rada povjerenika snosi resorno federalno ministarstvo.
(9)    Odlukom o uvođenju mjera izvanrednog nadzora, Vlada FBiH propisuje visinu naknade za rad povjerenika.
(10)  Stručne i administativno - tehničke poslove za potrebe povjerenika vrši resorno federalno ministarstvo.

 

Članak 6.
(Prestanak mandata povjerenika)

 

Povjerenika razrješava dužnosti Vlada FBiH na prijedlog resornog ministarstva.
Resorno ministarstvo predlaže razrješavanje dužnosti u slučajevima:
a)     završetka postupaka zbog nelikvidnosti gospodarskog društva ili drugih postupaka koji suštinski odgovaraju postupcima koji se provode u cilju odstranjivanja razloga nelikvidnosti većinskog vlasnika i/ili gospodarskog društva od sustavnog značaja za Federaciju BiH;
b)     kada društvo od sustavnog značaja prestane biti povezano sa većinskim vlasnikom koji je u stanju nelikvidnosti ili u postupku koji suštinski odgovara postupcima koji se provode radi odstranjivanja razloga nelikvidnosti odnosno prestrukturiranja;
c)     na vlastiti zahtjev povjerenika;
d)     kada povjerenik prestane da ispunjava uvjete za imenovanje.

 

Članak 7.
(Prelazna odredba)

 

Ova uredba će se primjenjivati do donošenja odgovarajućeg zakona u Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine kojim će se urediti ova oblast, a najduže šest mjeseci od dana stupanja na snagu.

 

Članak 8.
(Stupanje na snagu Uredbe)

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1403/2017
19. listopada 2017. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.