Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 123. sjednici, održanoj 19.10.2017. godine, donosi

 

U R E D B U

O POSTUPKU VANREDNOG NADZORA U
PRIVREDNIM DRUŠTVIMA OD SISTEMSKOG
ZNAČAJA ZA FEDERACIJU BOSNE I HERCEGOVINE

 

Član l.
(Predmet Uredbe)

 

(1)    Ovom uredbom se, u cilju stvaranja uslova za stabilizaciju poslovanja društava od sistemskog značaja koja su nelikvidna ili se nad njima provode postupci koji sadržajno odgovaraju takvim postupcima u cilju stabilizacije poslovanja, uređuju uslovi za definiranje privrednih društava od sistemskog značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija BiH) i većinskih vlasnika u tim društvima, vanredne mjere nadzora u privrednim društvima od sistemskog značaja za Federaciju BiH, otvaranje postup­ka vanrednog nadzora, provođenje postupka vanrednog nadzora, pravne posljedice otvaranja i provođenja postupka vanrednog nadzora, uloga nadležnih organa u Federaciji BiH u provođenju mjera vanrednog nadzora, kao i druga pitanja u vezi sa vanrednim nadzorom u privrednim društvima od sistemskog značaja za Federaciju BiH.
(2)    Ova uredba ne primjenjuje se na finansijske institucije, banke, društva za upravljanje investicijskim fondovima, društva za upravljanje penzijskim fondovima, društva za osiguranje i reosiguranje, lizing društva i mikrokreditne organizacije, koje reguliraju posebni zakoni.

 

Član 2.
(Definicija privrednog društva od sistemskog značaja)

 

(1)    Privredna društva od sistemskog značaja za Federaciju BiH su ona privredna društva koja, samostalno ili zajedno sa svojim zavisnim ili povezanim društvima, značajno utiču na privrednu, socijalnu i finansijsku stabilnost u Federaciji BiH, a koja kumulativno ispunjavaju sljedeće uslove:
a)     zapošljavaju više od 1.000 radnika i
b)     ostvaruju godišnje prihode veće od 500 miliona KM.
(2)    Većinski vlasnik je pravno ili fizičko lice koje, samostalno ili zajedno sa povezanim društvima, posjeduje više od 50% udjela u osnpvnom kapitalu ili većinu glasačkih prava u društvu od sistemskog značaja.
(3)    Zavisnim i povezanim društvima se smatraju privredna društva koja su definirana u čl. 51. i 52. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", . broj 81/15), članu 2. stav (2) tačka d) Zakona o porezu na dobit ("Službene novine Federacije BiH", broj 15/16) i članu 6. Pravilnika o transfernim cijenama ("Službene novine Federacije BiH", broj 67/16).

 

Član 3.
(Mjere vanrednog nadzora)

 

(1)    Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vlada FBiH) odlukom o pokretanju postupka vanrednog nadzora definira konkretne mjere vanrednog nadzora za svako privredno društvo od sistemskog značaja za Federaciju BiH.
(2)    Mjere iz stava (1) ovog člana mogu uključivati:
a)     pojačan nadzor nad primjenom Zakona o finansijskom poslovanju od strane Porezne uprave Federacije BiH, u skladu sa odredbama Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 33/02, 28/04, 57/09, 40/10, 27/12, 7/13, 71/14 i 91/15);
b)     pojačan nadzor nad uslovima vezanim za transakcije između povezanih lica od strane Porezne uprave Federacije BiH, u skladu sa odredbama Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH;
c)     pojačan nadzor nad poštivanjem Zakona o radu od strane inspekcije rada;
d)     formiranje odbora povjerilaca sa jasno definiranim ovlaštenjima;
e)     pojačan nadzor nad davanjem garancija, davanjem novčanih pozajmica, davanjem robnih pozajmica, davanjem avansa i bilo kojih drugih jamstava i koristi neposredno ili posredno većinskom vlasniku i povezanim licima;
f)     pojačan nadzor nad preuzimanjem duga, plaćanjem umjesto većinskog vlasnika i povezanih lica;
g)     pojačan nadzor nad raspolaganjem imovinom društva osim uz prethodno pribavljenu saglasnost povjerenika;
h)     druge specifične mjere u zavisnosti od potrebe upravljanja sistemskim rizikom.
(3)    Odluku o uvođenju mjera vanrednog nadzora, Vlada FBiH donosi na prijedlog resornog federalnog ministarstva u saradnji sa Federalnim ministarstvom finansija, u zavisnosti od registrirane djelatnosti privrednog društva od sistemskog značaja za Federaciju BiH.
(4)    Odlukom Vlade FBiH iz stava (3) ovog člana se, osim privrednog društva od sistemskog značaja na koje se odluka odnosi, definiraju i sva povezana lica sa kojima su transakcije predmet nadzora povjerenika.

 

Član 4.
(Uslovi za uvođenje mjera vanrednog nadzora)

 

Mjere vanrednog nadzora primijenit će se na privredno društvo i sva njegova zavisna i povezana društva, koja samostalno, ili zajedno sa svojim zavisnim ili povezanim društvima imaju sistemski značaj za Federaciju BiH, a koja su nelikvidna ili se nad njima provode postupci koji sadržajno odgovaraju takvim postupcima u cilju stabilizacije poslovanja.

 

Član 5.
(Imenovanje i prava i obaveze povjerenika)

 

(1)    Odlukom iz člana 3. stav (3) ove uredbe Vlada FBiH, na prijedlog resornog federalnog ministarstva u saradnji sa Federalnim ministarstvom finansija, imenuje povjerenika za provođenje mjera vanrednog nadzora.
(2)    Povjerenik vrši nadzor nad provođenjem mjera iz člana 3. stav (2) ove uredbe.
(3)   Povjerenik može biti svaka osoba koja ispunjava uslove propisane statutom privrednog društva za člana uprave tog privrednog društva.
(4)    Sva privredna društva koja su identificirana kao i povezana lica, dužna su u skladu sa odredbama ove uredbe povjereniku dostaviti tražene informacije.
(5)    U slučaju pokretanja stečajnog postupka nad privrednim društvom od sistemskog značaja za Federaciju BiH, povjerenik je dužan osigurati izjavljivanje žalbe na rješenje o otvaranju stečajnog postupka i pružanje stručne podrške povjeriocima u ovom postupku.
(6)    Povjerenik nema izvršnu korporativnu funkciju i ne mogu mu se propisati nadležnosti vezane za redovno poslovanje privrednog društva.
(7)    Povjerenik je dužan mjesečno izvještavati Vladu FBiH o preduzetim mjerama i stanju u privrednom društvu, uključujući i izvještaj o svim transakcijama i poslovima između privrednog društva, većinskog vlasnika i povezanih lica.
(8)    Troškove rađa povjerenika snosi resorno federalno ministarstvo.
(9)    Odlukom o uvođenju mjera vanrednog nadzora, Vlada FBiH propisuje visinu naknade za rad povjerenika.
(10) Stručne i administativno - tehničke poslove za potrebe povjerenika vrši resorno federalno ministarstvo.

 

Član 6.
(Prestanak mandata povjerenika)

 

(1)    Povjerenika razrješava dužnosti Vlada FBiH na prijedlog resornog ministarstva.
(2)    Resorno ministarstvo predlaže razrješavanje dužnosti u slučajevima:
a)     završetka postupaka zbog nelikvidnosti privrednog društva ili drugih postupaka koji suštinski odgovaraju postupcima koji se provode u cilju odstranjivanja razloga nelikvidnosti većinskog vlasnika i/ili privred­nog društva od sistemskog značaja za Federaciju BiH;
b)     kada društvo od sistemskog značaja prestane biti povezano sa većinskim vlasnikom koji je u stanju nelikvidnosti ili u postupku koji suštinski odgovara postupcima koji se provode radi odstranjivanja razloga nelikvidnosti odnosno prestrukturiranja;
c)     na vlastiti zahtjev povjerenika;
d)     kada povjerenik prestane da ispunjava uslove za imenovanje.

 

Član 7.
(Prelazna odredba)

 

Ova uredba će se primjenjivati do donošenja odgovarajućeg zakona u Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine kojim će se urediti ova oblast, a najduže šest mjeseci od dana stupanja na snagu.

 

Član 8.
(Stupanje na snagu Uredbe)

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1403/2017
19. oktobra 2017. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.