Na temelju članka 19. stavak (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 121. sjednici održanoj 28.09.2017. godine, donosi

 

U R E D B U

O FINANCIJSKOM KONSOLIDIRANJU
GOSPODARSKIH DRUŠTAVA U FEDERACIJI
BOSNE I HERCEGOVINE

 

I TEMELJNE ODREDBE

 

Članak l.

 

Ovom uredbom, uređuje se financijsko konsolidiranje gospodarskih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: gospodarska društva) i to:
- gospodarskih društava u čijem temeljnom kapitalu je državni kapital zastupljen sa više od 50% i njihovih ovisnih društava (u daljnjem tekstu: društvo sa većinskim sudjelovanjem državnog kapitala),
- gospodarskih društava u čijem temeljnom kapitalu je državni kapital zastupljen do 50% (u daljnjem tekstu: društvo sa sudjelovanjem državnog kapitala) i
- gospodarskih društava u čijem temeljnom kapitalu je privatni kapital zastupljen 100% (u daljnjem tekstu: društvo sa 100% sudjelovanjem privatnog kapitala). Zahtjev za pokretanje postupka financijskog konsolidiranja gospodarskih društava iz stavka 1. ovog članka nakon što mjerodavno tijelo gospodarskog društva donese odluku o pokretanju postupka financijskog konsolidiranja gospodarskog društva, dužna je podnijeti odgovorna osoba u gospodarskom društvu koje:
- prema godišnjim izvješćima o poslovanju u prethodne tri godine posluje s gubitkom i
- ne izmiruje redovito svoje tekuće financijske obveze.

 

II FINANCIJSKO KONSOLIDIRANJE DRUŠTVA S VEĆINSKIM SUDJELOVANJEM DRŽAVNOG KAPITALA

 

Članak 2.

 

Financijsko konsolidiranje društva s većinskim sudjelova­njem državnog kapitala može obuhvatiti dugovanja nastala zaključno do 30.09.2013. godine na temelju:
- doprinosa za zdravstveno osiguranje,
- doprinosa za osiguranje od neuposlenosti,
- poreza, isključujući porez na dodanu vrijednost,
- isporučene vode, struje, plina, grijanja i ostalih komunalnih usluga,
- dugovanja prema dobavljačima za isporučene robe i usluge,
- dugovanja prema uposlenicima.
Financijsko konsolidiranje dugovanja društva s većinskim sudjelovanjem državnog kapitala za doprinose za mirovinsko i invalidsko osiguranje bit će predmet posebnog zakona.

 

Članak 3.

 

Financijsko konsolidiranje dugovanja društva s većinskim sudjelovanjem državnog kapitala na temelju doprinosa za zdravstveno osiguranje, doprinosa za osiguranje od neuposlenosti i poreza, isključujući porez na dodanu vrijednost, izvršit će se na način i prema prioritetima kako slijedi:
- izmirenjem duga gospodarskog društva ranije izdatim obveznicama temeljem ratnih potraživanja koje su izdate na ime gospodarskog društva koje se konsolidira, a čiji emitent je Federacija Bosne i Hercegovine pri čemu vrijednost obveznica podrazumijeva vrijed­nost utvrđenu rješenjem o verifikaciji ratnih potra­živanja,
- izmirenjem duga na teret kapitala gospodarskog društva koje se konsolidira.
Ukoliko se financijsko konsolidiranje dugovanja društva s većinskim sudjelovanjem državnog kapitala iz stavka 1. ovog članka vrši izmirenjem duga na teret Federacije Bosne i Hercegovine, obvezatno se u strukturi kapitala društva vrši odgovarajuće povećanje sudjelovanja državnog kapitala, izuzev u slučaju kada se financijsko konsolidiranje vrši uz proporcionalno sudjelovanje ostalih vlasnika kapitala društva.

 

Članak 4.

 

Financijsko konsolidiranje dugovanja društva s većinskim sudjelovanjem državnog kapitala za dugovanja temeljem isporu­čene vode, struje, plina, grijanja i ostalih komunalnih usluga može se izvršiti reprogramom dugovanja radi izmirenja pod povoljnim uvjetima, uključujući odgodu plaćanja i plaćanje dugovanja u obrocima.
Financijsko konsolidiranje dugovanja društva s većinskim sudjelovanjem državnog kapitala za dugovanje iz stavka l. ovoga članka obuhvata izmirenje glavnog duga, a kamate se mogu otpisati. Odluku o otpisu kamata donosi mjerodavno tijelo gospodarskog društva kojem se duguje.
Financijsko konsolidiranje dugovanja društva s većinskim sudjelovanjem državnog kapitala za dugovanja temeljem isporučene vode, struje, plina, grijanja i ostalih komunalnih usluga može se izvršiti ukoliko društvo koje se konsolidira pribavi prethodnu suglasnost gospodarskog društva koje je izvršilo pružanje usluga za izmirenje dugovanja na način iz st. 1. i 2. ovoga članka.

 

Članak 5.

 

Financijsko konsolidiranje dugovanja društva s većinskim sudjelovanjem državnog kapitala prema dobavljačima za isporučene robe i usluge i prema uposlenicima može se izvršiti:
- iz sredstava ostvarenih prodajom imovine koja nisu uvjet obavljanja njihove temeljne djelatnosti u postupku male privatizacije,
- iz sredstava ostvarenih prodajom imovine koja se koristila za temeljnu proizvodnu djelatnost društva, ali koja nije bila u funkciji najmanje 36 mjeseci ili je njezino korištenje, zbog tchničko-tehnološke zasta­rjelosti nerentabilno za proizvodnu djelatnost gospo­darskog društva,
- promjenom strukture temeljnog kapitala društva s većinskim sudjelovanjem državnog kapitala u korist povjeritelja u iznosu jednakom iznosu dugovanja
društva koje se konsolidira, ukoliko društvo koje se konsolidira pribavi prethodnu suglasnost povjeritelja.
Prodaja dijelova, odnosno sredstava društava s većinskim sudjelovanjem državnog kapitala koji nisu uvjet za obavljanje njihove temeljne djelatnosti vrši se u postupku male privatizacije koji provodi mjerodavna agencija za privatizaciju sukladno odredbama Zakona o privatizaciji poduzeća ("Službene novine Federacije BiH", br. 27/97, 8/99, 32/00, 45/00, 54/00, 61/01, 27/02, 33/02, 28/04, 44/04, 42/06 i 4/09).

 

Članak 6.

 

Postupak financijskog konsolidiranja društva s većinskim sudjelovanjem državnog kapitala pokreće se podnošenjem zahtjeva odgovorne osobe u gospodarskom društvu s većinskim sudjelovanjem državnog kapitala koje se konsolidira.
Zahtjev iz stavka 1. ovog članka odgovorna osoba u gospo­darskom društvu s većinskim sudjelovanjem državnog kapitala koje se konsolidira podnosi mjerodavnom tijelu vlasti koje u tom gospodarskom društvu vrši ovlasti temeljem sudjelovanja državnog kapitala, najkasnije pet mjeseci od dana stupanja na snagu ove uredbe.

 

Članak 7.

 

Zahtjev za financijsko konsolidiran]e odgovorna osoba u gospodarskom društvu s većinskim sudjelovanjem državnog kapitala podnosi u roku pet mjeseci od dana stupanja na snagu ove uredbe.
Zahtjev iz stavka l. ovoga članka treba sadržati:
- elaborat opravdanosti financijskog konsolidiranja i srednjoročni plan razvitka,
- financijsko stanje gospodarskog društva po posljed­njem usvojenom godišnjem izvješću o poslovanju društva,
- iznos i strukturu dugovanja društva temeljem dopri­nosa, usuglašen s podatcima iz evidencije Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine,
- iznos i strukturu potraživanja društva,
- revidirano godišnje izvješće o poslovanju društva,
- iznos i strukturu ukupnog duga društva,
- iznos potraživanja društva temeljem obveznica čiji emitent je Federacija Bosne i Hercegovine,
- popis i procjenu imovine koja se ne koristi zatemeljnu proizvodnu djelatnost društva i imovine koja se koristila za temeljnu proizvodnu djelatnost društva, ali koja nije bila u funkciji najmanje 36 mjeseci ili je njezino korištenje, zbog tehničko-tehnološke zastarje­losti, nerentabilno za proizvodnu djelatnost gospodar­skog društva i odluku mjerodavnog tijela društva kojom su utvrđeni popis i procjena ove imovine,
- prethodne suglasnosti iz članka 4. stavak 3. i članka 5. stavak l. alineja 3. ove uredbe,
- informaciju o svim postupcima konsolidiranja dugovanja društva koji su u tijeku, a koji se provode sukladno drugim propisima,
- ukoliko se traži financijsko konsolidiranje dugovanja na temelju doprinosa za zdravstveno osiguranje, iznos novčanih sredstava koja je gospodarsko društvo
platilo na ime izmirenja troškova liječenja svojih uposlenika, u razdoblju za koje su nastala dugovanja na temelju doprinosa za zdravstveno osiguranje, potvrđen od mjerodavne zdravstvene ustanove.
Mjerodavno tijelo vlasti može pribavljati i sve ostale podatke neophodne za postupak financijskog konsolidiranja, najdulje u roku 30 dana od dana dostavljanja zahtjeva iz stavka 2. ovoga člana.

 

Članak 8.

 

Odluku o financijskom konsolidiran]u društva s većinskim sudjelovanjem državnog kapitala u daljnjem tekstu: odluka) donosi Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, vlada kantona, gradsko ili općinsko vijeće u roku 30 dana od dana dostavljanja zahtjeva iz članka 7. ove uredbe.
Za donošenje odluke iz stavka 1. ovoga članka u svakom pojedinom slučaju mjerodavna je razina vlasti koji u gospo­darskom društvu koje se konsolidira vrši ovlasti na temelju sudjelovanja državnog kapitala (u daljnjem tekstu: mjerodavno tijelo vlasti).
Odlukom iz stavka 1. ovoga članka bliže se uređuje postupak i vrijeme trajanja financijskog konsolidiranja za svako pojedino društvo s većinskim sudjelovanjem državnog kapitala, s tim da postupak financijskog konsolidiranja ne može trajati dulje od 10.07.2019. godine.
Odluka iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine, mjerodavnog sudu i drugim mjerodavnim tijelima.
Ukoliko društvo s većinskim sudjelovanjem državnog kapitala koje se konsolidira ne započne izmirivati sve svoje tekuće financijske obveze u roku 60 dana od dana donošenja odluke iz stavka 1. ovoga članka, mjerodavno tijelo vlasti donijet će odluku kojom stavlja izvan snage svoju odluku o financijskom konsolidiranju toga društva s većinskim sudjelovanjem državnog kapitala.
Ukoliko temeljem podnesenog zahtjeva iz članka 7. ove uredbe utvrdi da nisu ispunjeni uvjeti za provođenje postupka financijskog konsolidiranja, mjerodavno tijelo vlasti donosi odluku o odbijanju zahtjeva za pokretanjem postupka financijskog konsolidiranja.

 

Članak 9.

 

Tijekom postupka financijskog konsolidiranja ne mogu se pokrenuti postupci prinudne naplate potraživanja nad imovinom društva s većinskim sudjelovanjem državnog kapitala koje se konsolidira.
Ako je nad imovinom društva s većinskim sudjelovanjem državnog kapitala koje se konsolidira u tijeku postupak prinudne ovrhe kod poslovnih banaka, mjerodavno tijelo vlasti može donijeti odluku o otvaranju novog računa kod poslovne banke za obavljanje platnih transakcija nad kojim se ne može provesti prinudna ovrhe dok traje postupak financijskog konsolidiranja, uz suglasnost Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine.
Račun iz stavka 2. ovoga članka zatvara se odlukom mjerodavnog tijela vlasti koji je odgovorno za posljedice svih transakcija na novootvorenom računu.
Od stupanja na snagu odluke iz članka 8. stavak 1. ove uredbe do završetka postupka financijskog konsolidiranja društva s većinskim sudjelovanjem državnog kapitala sukladno članku 10. ove uredbe, zastarijevanje ne teče za potraživanja prema društvu s većinskim sudjelovanjem državnog kapitala koje se konsolidira.
Ukoliko je zastarijevanje počelo teći prije stupanja na snagu odluke iz članka 8. stavak 1. ove uredbe ono nastavlja teći nakon završetka postupka financijskog konsolidiranja društva s većinskim sudjelovanjem državnog kapitala sukladno članku 10. ove uredbe, a vrijeme koje je isteklo prije zaustavljanja računa se u zakonom određeni rok za zastarjelost.

 

Članak 10.

 

Mjerodavno tijelo vlasti donosi odluku o završetku postup­ka financijskog konsolidiranja društva s većinskim sudjelovanja državnog kapitala najkasnije tri godine od dana stupanja na snagu ove uredbe.
Ukoliko mjerodavno tijelo vlasti ne donese odluke o završetku postupaka financijskog konsolidiranja prije isteka roka iz stavka 1. ovoga članka, svi pokrenuti postupci financijskog konsolidiranja društava s većinskim sudjelovanjem državnog kapitala završavaju se i prestaju svi učinci postupaka financijskog konsolidiranja po isteku roka tri godine od dana stupanja na snagu ove uredbe.

 

III FINANCIJSKO KONSOLIDIRANJE DRUŠTVA SA SUDJELOVANJEM DRŽAVNOG KAPITALA ILI DRUŠTVA SA 100% SUDJELOVANJEM PRIVATNOG KAPITALA

 

Članak 11.

 

Financijsko konsolidiranje društva sa sudjelovanjem državnog kapitala i društva sa 100% sudjelovanjem privatnog kapitala može obuhvatiti dugovanja nastala zaključno do 30.09.2013. godine temeljem:
- doprinosa za zdravstveno osiguranje
- doprinosa za osiguranje od neuposlenosti,
- poreza, isključujući poreze na dodanu vrijednost,
- dugovanja prema uposlenicima i
- isporučene vode, struje, plina, grijanja i ostalih komunalnih usluga.
Financijsko konsolidiranje dugovanja društva sa sudjelo­vanjem državnog kapitala i društva sa 100% učešćem privatnog kapitala za doprinose za mirovinsko i invalidsko osiguranje bit će predmet posebnog zakona.
Na postupak financijskog konsolidiranja društva sa sudje­lovanjem državnog kapitala i društva sa 100% sudjelovanjem privatnog kapitala shodno se primjenjuju čl. 6., 7., 8., 9. i 10. ove uredbe s tim da gospodarska društva sa 100% sudjelovanjem privatnog kapitala zahtjev za pokretanje postupka financijskog konsolidiranja podnose federalnom ministarstvu mjerodavnom prema pretežnoj djelatnosti koju obavlja gospodarsko društvo sa 100% sudjelovanjem privatnog kapitala koje se konsolidira. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine mjerodavna je za odlučivanje u postupku financijskog konsolidiranja gospodarskog društva sa 100% sudjelovanjem privatnog kapitala.

 

Članak 12.

 

Financijsko konsolidiranje dugovanja društva sa sudjelo­vanjem državnog kapitala i društva sa 100% sudjelovanjem privatnog kapitala temeljem doprinosa za zdravstveno osiguranje, doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti i poreza, isključujući poreze na dodanu vrijednost, sukladno ovoj uredbi izvršit će se na način i prema prioritetima kako slijedi:
- izmirenjem duga gospodarskog društva ranije izdatim obveznicama na temelju ratnih potraživanja izdatim na ime gospodarskog društva koje se konsolidira, a čiji emitent je Federacija Bosne i Hercegovine pri čemu vrijednost obveznica podrazumijeva vrijednost utvrđenu rješenjem o verifikaciji ratnih potraživanja,
- izmirenjem duga na teret kapitala gospodarskog društva koje se konsolidira.
Ukoliko se financijsko konsolidiranje dugovanja za društva sa sudjelovanjem državnog kapitala temeljem dugovanja iz stavka 1. ovoga članka vrši na teret Federacije Bosne i Hercegovine, obavezno je u strukturi kapitala društva izvršiti odgovarajuće povećanje sudjelovanja državnog kapitala.
Ukoliko se financijsko konsolidiranje dugovanja za društva sa 100% sudjelovanjem privatnog kapitala temeljem dugovanja iz stavka l. ovoga članka vrši na teret Federacije Bosne i Hercego­vine, kao naknadu za izmireni dug Federacija Bosne i Hercego­vine stječe vlasništvo nad dionicama ili udjelom u temeljnom kapitalu tog društva u vrijednosti jednakoj vrijednosti otpisanog duga samo ako je vrijednost tog poduzeća veća od njegova duga.

 

Članak 13.

 

Financijsko konsolidiranje dugovanja društva sa sudjelova­njem državnog kapitala i društva sa 100% sudjelovanjem privatnog kapitala temeljem dugovanja prema uposlenicima može se izvršiti promjenom strukture temeljnog kapitala društva sa sudjelovanjem državnog kapitala ili društva sa 100% sudjelovanjem privatnog kapitala u korist uposlenika u iznosu jednakom iznosu dugovanja društva koje se konsolidira, ukoliko društvo koje se konsolidira pribavi prethodnu pisanu suglasnost uposlenika.

 

Članak 14.

 

Financijsko konsolidiranje društva sa sudjelovanjem državnog kapitala i društva sa 100% sudjelovanjem privatnog kapitala za dugovanja temeljem isporučene vode, struje, puna, grijanja i ostalih komunalnih usluga može se izvršiti reprogramom dugovanja radi izmirenja pod povoljnim uvjetima, uključujući odgodu plaćanja i plaćanja dugovanja u obrocima.
Financijsko konsolidiranje dugovanja društva sa sudjelo­vanjem državnog kapitala i društva sa 100% sudjelovanjem privatnog kapitala za dugovanja iz stavka 1. ovoga članka obuhvata izmirenje glavnog duga, a kamate se mogu otpisati. Odluku o otpisu kamata donosi mjerodavno tijelo gospodarskog društva kojem se duguje.
Financijsko konsolidiranje dugovanja društva sa sudjelo­vanjem državnog kapitala i društva sa 100% sudjelovanjem privatnog kapitala za dugovanja temeljem isporučene vode, struje, plina, grijanja i ostalih komunalnih usluga može se izvršiti ukoliko društvo koje se konsolidira pribavi prethodnu suglasnost gospodarskog društva koje je izvršilo pružanje usluga za izmirenje dugovanja na način iz st. 1. i 2. ovoga članka.

 

IV PRIJELAZNE l ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 15.

 

U gospodarskim društvima koja nakon okončanja postupka financijskog konsolidiranja nisu stekla uvjete za redovito poslovanje, odgovorna osoba dužna je hitno, a najdulje u roku 60 dana pokrenuti stečajni postupak sukladno odredbama Zakona o stečajnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 32/04 i 42/06).

 

Članak 16.

 

Ukoliko Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donese odluku o financijskom konsolidiranju, federalno ministarstvo koje je predložilo donošenje te odluke dužno je pratiti realiziranje postupka financijskog konsolidiranja u konkretnom slučaju i o tome redovito, a najmanje jednom u šest mjeseci informirati Vladu Federacije Bosne i Hercegovine.

 

Članak 17.

 

Stupanjem na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o postupku financijskog konsolidiranja gospodarskih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/14 i 13/15).
Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH" i primjenjivati će se do stupanja na snagu Zakona o izmjeni Zakona o financijskom konsolidiran]u gospodarskih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 

V broj 1268/2017
28. rujna 2017. godine
Sarajevo

Premijer Fadil Novalić, v. r.