Na temelju članka 29. stavak (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12, 99/15 i 9/17 - Presuda Ustavnog suda Federacije BiH, broj U-13/16), na prijedlog Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 118. sjednici, održanoj 07.09.2017. godine, donosi

 

U R E D B U

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UVJETIMA,
NAČINU I PROGRAMU ZA POLAGANJE ISPITA
OPĆEG ZNANJA I STRUČNOG ISPITA ZA KANDIDATE
ZA DRŽAVNU SLUŽBU U FEDERACIJI BOSNE I
HERCEGOVINE

 

Članak 1.

 

U Uredbi o uvjetima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 69/06, 78/06, 63/08 i 27/14), iza člana 2. dodaje se novi članak 2a. koji glasi:

 

"Članak 2a.

 

Prijavu na javni natječaj kandidati podnose na Prijavnom obrascu Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Agencija), koji se nalazi u prilogu ove uredbe i čini njen sastavni dio.
Ostalu dokumentaciju, o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta javnog natječaja, kandidati su dužni dostaviti sukladno odredbama ove uredbe."

 

Članak 2.

 

U članku 3. iza stavka (3) dodaju se novi st. (4) i (5) koji glase:
"Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja, dužni su uz prijavu na javni natječaj dostaviti dokaz o radnom stažu u struci na Obrascu uvjerenja, koji se nalazi u privitku ove uredbe i čini njen sastavni dio.
Kandidati, za stručnog suradnika, koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, uz prijavu na javni natječaj i diplomu o završenoj visokoj stručnoj spremi dužni su dostaviti i:
- dokaz da su uposleni u organu državne službe kao namještenici, dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe, nakon položenog stručnog ispita za namještenika, izdati nakon objave javnog natječaja i dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike."

 

Članak 3.

 

Članak 19. mijenja se i glasi:

 

"Članak 19.

 

Stručni ispit polaže se pred Povjerenstvom za izbor koju imenuje direktor Agencije za svaki pojedini javni natječaj sukladno Zakonu.
Organ državne službe dužan je dostaviti Agenciji imena članova Povjerenstva za izbor iz organa državne službe uz zahtjev za objavu natječaja.
U slučaju da organ državne službe nema sindikalnu organizaciju ili da sindikalna organizacija odbije dati prijedlog predstavnika sindikata u Povjerenstvo za izbor, rukovoditelj je dužan obavijestiti Agenciju da organ nema sindikalnu organizaciju ili da je sindikalna organizacija odbila dati prijedlog svog predstavnika i dostaviti prijedlog drugog člana iz reda državnih službenika koji ima akademsko i profesionalno iskustvo u oblastima obuhvaćenim procesom javnog natječaja.
Svaki prijavljeni kandidat može tražiti i dobiti od Agencije imena članova Povjerenstva za izbor, a Rješenje o imenovanju Povjerenstva za izbor i tekst Javnog natječaja se objavljuje na oglasnoj ploči Agencije.
Ukoliko se iz organa državne službe ne može osigurati član Povjerenstva za izbor koji ima akademsko i profesionalno iskustvo u oblastima obuhvaćenim procesom javnog natječaja, Agencija će, na prijedlog rukovoditelja organa, za koji se provodi javni natječaj, imenovati člana Povjerenstva za izbor iz reda državnih službenika drugog organa državne službe.
Stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe Povjerenstva za izbor obavlja Agencija."

 

Članak 4.

 

Iza članka 19. dodaje se novi članak 19 a. koji glasi:

 

"Članak 19 a.

 

Službenik Agencije zadužen za provedbu javnog natječaja (u daljem tekstu: službenik), vrsi nadzor nad provedbom natječajne procedure.
U slučaju da službenik uoči da Povjerenstvo za izbor ili pojedini njen član postupa suprotno zakonu i podzakonskim aktima ili na drugi način dovodi u pitanje regularnost natječajne procedure, dužan je ukazati Povjerenstvu na uočene nepravilnosti i zatražiti da se uočene nepravilnosti odmah otklone.
Ako Povjerenstvo ne postupi po upozorenju, službenik će prekinuti provedbu procedure javnog natječaja i o tome odmah obavijestiti direktora Agencije.
Direktor Agencije, nakon ocjene utvrđenih nepravilnosti, može razriješiti članove ili pojedinog člana Povjerenstva i poništiti dio stručnog ispita koji je proveden suprotno zakonu i podzakonskim aktima.
U slučaju predviđenom u stavku (4) ovog članka, direktor Agencije dužan je u roku od sedam dana imenovati novog člana ili članove Povjerenstva."

 

Članak 5.

 

Članak 21. mijenja se i glasi:

 

"Članak 21.

 

Pitanja iz pismenog dijela stručnog ispita odnose se na oblast i vrstu poslova kojoj pripada radno mjesto na koje se kandidat prijavljuje.
Povjerenstvo za izbor prije provedbe stručnog ispita utvrđuje tematske oblasti iz propisa i utvrđuje pitanja za stručni ispit, sukladno opisu poslova radnog mjesta za koje se raspisuje natječaj.
Tematske oblasti i propisi iz kojih će biti utvrđena pitanja za stručni ispit objavljuju se na internet stranici Agencije najmanje sedam dana prije održavanja ispita."

 

Članak 6.

 

Članak 22. mijenja se i glasi:

 

"Članak 22.

 

Povjerenstvo za izbor dužno je utvrditi dvostruko veći broj pitanja u obliku testa sa tri ili četiri opcijska odgovora u odnosu na propisan broj pitanja iz članka 20. ove uredbe, koristeći isključivo propise, odnosno tematske oblasti utvrđene prije provedbe stručnog ispita sukladno članku 21. ove uredbe.
Od dvostruko utvrđenog broja pitanja iz baze podataka, pomoću računarskog programa i metodom slučajnog izbora, Povjerenstvo za izbor formira test za pismeni dio stručnog ispita, koji se sastoji od propisanog broja pitanja sa opcijskim odgovorima.
Pitanja za pismeni dio stručnog ispita utvrđuje Povjerenstvo za izbor najranije dva sata prije početka testiranja."

 

Članak 7.

 

U članku 23. iza stavka (2) dodaje se novi stavak (3) koji glasi:
"Ukoliko Povjerenstvo za izbor konstatira bilo koju povredu iz stavka (2) ovog članka službenik Agencije udaljit će kandidata, u kojem slučaju se smatra da kandidat nije položio stručni ispit. Razlozi i okolnosti zbog kojih se kandidat udaljava obvezno će se unijeti u Zapisnik o provedbi stručnog ispita."

 

Članak 8.

 

Članak 25. mijenja se i glasi:

 

"Članak 25.

 

Nakon pismenog dijela stručnog ispita, kandidati se usmeno obavještavaju o postignutim rezultatima, sa pravom uvida u test, a kandidati koji su položili pismeni dio stručnog ispita obavještavaju se o vremenu i mjestu održavanja usmenog dijela stručnog ispita (intervjua), koji se, u pravilu, provodi nakon saopćavanja rezultata pismenog dijela stručnog ispita."

 

Članak 9.

 

U članku 28. iza stavka (1) dodaju se novi st. (2) i (3) koji glase:
"Agencija objavljuje rezultate stručnog ispita na oglasnoj ploči Agencije i usmeno obavještava kandidate o rezultatima koje su postigli, istog dana, nakon završenog stručnog ispita.
Obrazac o rezultatima stručnog ispita nalazi se u privitku ove uredbe i čini njen sastavni dio."

 

Članak 10.

 

Članak 30. mijenja se i glasi:

 

"Članak 30.

 

Kandidati koji su ostvarili najmanje 70% od ukupnog broja bodova uspješno su položili stručni ispit.
Kandidati iz stavka (1) ovog članka, dužni su u roku od pet dana, nakon usmenog obavještenja o rezultatima ispita, dostaviti dokaze o ispunjavanju posebnih uvjeta, navedenih u tekstu javnog natječaja.
Kandidati koji dostave tražene dokaze u roku i za koje se utvrdi da ispunjavaju posebne uvjete čine Listu uspješnih kandidata prema redoslijedu počev od najvećeg prema najmanjem broju ostvarenih bodova.
Listu uspješnih kandidata, sa kopijom prijavnog obrasca za kandidate sa Liste, Agencija dostavlja rukovoditelju organa državne službe na čiji zahtjev je proveden javni natječaj na obrascu koji se nalazi u privitku ove uredbe i čini njen sastavni dio."

 

Članak 11.

 

Članak 31. mijenja se i glasi:

 

"Članak 31.

 

Izabrani kandidat sa liste uspješnih kandidata, dužan je Agenciji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru dostaviti dokaze o ispunjavanju općih uvjeta javnog natječaja.
Izabranog kandidata, ako u roku iz stavka (1) ovog članka ne dostavi tražene dokaze ili ako se utvrdi da ne ispunjava opće uvjete za postavljenje državnog službenika, Agencija, posebnim rješenjem, briše sa Liste uspješnih kandidata i o brisanju kandidata sa Liste uspješnih, u roku od pet dana, obavještava rukovoditelja organa državne službe.
Rukovoditelj organa državne službe obavezan je u roku od pet dana, od dana prijema obavještenja, donijeti rješenje o postavljenju jednog od preostalih kandidata sa Liste uspješnih kandidata.
Agencija objavljuje, rezultate javnog natječaja na oglasnoj ploči i pisano informira sve kandidate o rezultatima koje su postigli."

 

Članak 12.

 

Ovlašćuje se Ured Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima Europske unije da utvrdi Pročišćeni tekst Uredbe o uvjetima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

 

Članak 13.

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1183/2017
07. rujna 2017. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.