Na osnovu člana 29. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12, 99/15 i 9/17 - Presuda Ustavnog suda Federacije BiH, broj U-13/16), na prijedlog Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 118. sjednici, održanoj 07.09.2017. godine, donosi

 

U R E D B U

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O USLOVIMA,
NAČINU I PROGRAMU ZA POLAGANJE ISPITA
OPĆEG ZNANJA l STRUČNOG ISPITA ZA KANDIDATE
ZA DRŽAVNU SLUŽBU U FEDERACIJI BOSNE I
HERCEGOVINE

 

Član 1.

 

U Uredbi o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 69/06, 78/06, 63/08 i 27/14), iza člana 2. dodaje se novi član 2a. koji glasi:

 

"Član 2a.

 

Prijavu na javni konkurs kandidati podnose na Prijavnom obrascu Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Agencija), koji se nalazi u prilogu ove uredbe i čini njen sastavni dio.
Ostalu dokumentaciju, o ispunjavanju općih i posebnih uslova javnog konkursa, kandidati su dužni dostaviti u skladu sa odredbama ove uredbe."

 

Član 2.

 

U članu 3. iza stava (3) dodaju se novi st. (4) i (5) koji glase:
"Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja, dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci na Obrascu uvjerenja, koji se nalazi u prilogu ove uredbe i čini njen sastavni dio.
Kandidati, za stručnog saradnika, koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, uz prijavu na javni konkurs i diplomu o završenoj visokoj stručnoj spremi dužni su dostaviti i:
- dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici, dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe, nakon položenog stručnog  ispita za namještenika, izdati nakon objave javnog konkursa i dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike."

 

Član 3.

 

Član 19. mijenja se i glasi:

 

"Član 19.

 

Stručni ispit polaže se pred Komisijom za izbor koju imenuje direktor Agencije za svaki pojedini javni konkurs u skladu sa Zakonom.
Organ državne službe dužan je dostaviti Agenciji imena članova Komisije za izbor iz organa državne službe uz zahtjev za objavu konkursa.
U slučaju da organ državne službe nema sindikalnu organizaciju ili da sindikalna organizacija odbije dati prijedlog predstavnika sindikata u Komisiju za izbor, rukovodilac je dužan obavijestiti Agenciju da organ nema sindikalnu organizaciju ili da je sindikalna organizacija odbila dati prijedlog svog predstavnika i dostaviti prijedlog drugog člana iz reda državnih službenika koji ima akademsko i profesionalno iskustvo u oblastima obuhvaćenim procesom javnog konkursa.
Svaki prijavljeni kandidat može tražiti i dobiti od Agencije imena članova Komisije za izbor, a Rješenje o imenovanju Komisije za izbor i tekst Javnog konkursa se objavljuje na oglasnoj ploči Agencije.
Ukoliko se iz organa državne službe ne može obezbijediti član Komisije za izbor koji ima akademsko i profesionalno iskustvo u oblastima obuhvaćenim procesom javnog konkursa, Agencija će, na prijedlog rukovodioca organa, za koji se provodi javni konkurs, imenovati člana Komisije za izbor iz reda državnih službenika drugog organa državne službe.
Stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe Komisije za izbor obavlja Agencija."

 

Član 4.

 

Iza člana 19. dodaje se novi član 19 a. koji glasi:

 

"Član 19 a.

 

Službenik Agencije zadužen za provođenje javnog konkursa (u daljem tekstu: službenik), vrši nadzor nad provođenjem konkursne procedure.
U slučaju da službenik uoči da Komisija za izbor ili pojedini njen član postupa suprotno zakonu i podzakonskim aktima ili na drugi način dovodi u pitanje regularnost konkursne procedure, dužan je ukazati Komisiji na uočene nepravilnosti i zatražiti da se uočene nepravilnosti odmah otklone.
Ako Komisija ne postupi po upozorenju, službenik će prekinuti provođenje procedure javnog konkursa i o tome odmah obavijestiti direktora Agencije.
Direktor Agencije, nakon ocjene utvrđenih nepravilnosti, može razriješiti članove ili pojedinog člana Komisije i poništiti dio stručnog ispita koji je proveden suprotno zakonu i podzakonskim aktima.
U slučaju predviđenom u stavu (4) ovog člana, direktor Agencije dužan je u roku od sedam dana imenovati novog člana ili članove Komisije."

 

Član 5.

 

Član 21. mijenja se i glasi:

 

"Član 21.

 

Pitanja iz pismenog dijela stručnog ispita odnose se na oblast i vrstu poslova kojoj pripada radno mjesto na koje kandidat konkuriše.
Komisija za izbor prije provođenja stručnog ispita utvrđuje tematske oblasti iz propisa i utvrđuje pitanja za stručni ispit, u skladu sa opisom poslova radnog mjesta za koje se raspisuje konkurs.
Tematske oblasti i propisi iz kojih će biti utvrđena pitanja za stručni ispit objavljuju se na internet stranici Agencije najmanje sedam dana prije održavanja ispita."

 

Član 6.

 

Član 22. mijenja se i glasi:

 

"Član 22.

 

Komisija za izbor dužna je utvrditi dvostruko veći broj pitanja u obliku testa sa tri ili četiri opcijska odgovora u odnosu na propisan broj pitanja iz člana 20. ove uredbe, koristeći isključivo propise, odnosno tematske oblasti utvrđene prije provođenja stručnog ispita u skladu sa članom 21. ove uredbe.
Od dvostruko utvrđenog broja pitanja iz baze podataka, pomoću računarskog programa i metodom slučajnog izbora, Komisija za izbor formira test za pismeni dio stručnog ispita, koji se sastoji od propisanog broja pitanja sa opcijskim odgovorima.
Pitanja za pismeni dio stručnog ispita utvrđuje Komisija za izbor najranije dva sata prije početka testiranja."

 

Član 7.

 

U članu 23. iza stava (2) dodaje se novi stav (3) koji glasi:
"Ukoliko Komisija za izbor konstatira bilo koju povredu iz stava (2) ovog člana službenik Agencije udaljit će kandidata, u kojem slučaju se smatra da kandidat nije položio stručni ispit. Razlozi i okolnosti zbog kojih se kandidat udaljava obavezno će se unijeti u Zapisnik o provođenju stručnog ispita."

 

Član 8.

 

Član 25. mijenja se i glasi:

 

"Član 25.

 

Nakon pismenog dijela stručnog ispita, kandidati se usmeno obavještavaju o postignutim rezultatima, sa pravom uvida u test, a kandidati koji su položili pismeni dio stručnog ispita obavještavaju se o vremenu i mjestu održavanja usmenog dijela stručnog ispita (intervjua), koji se, u pravilu, provodi nakon saopćavanja rezultata pismenog dijela stručnog ispita."

 

Član 9.

 

U članu 28. iza stava (1) dodaju se novi st. (2) i (3) koji glase:
"Agencija objavljuje rezultate stručnog ispita na oglasnoj ploči Agencije i usmeno obavještava kandidate o rezultatima koje su postigli, istog dana, nakon završenog stručnog ispita.
Obrazac o rezultatima stručnog ispita nalazi se u prilogu ove uredbe i čini njen sastavni dio."

 

Član 10.

 

Član 30. mijenja se i glasi:

 

"Član 30.

 

Kandidati koji su ostvarili najmanje 70% od ukupnog broja bodova uspješno su položili stručni ispit.
Kandidati iz stava (1) ovog člana, dužni su u roku od pet dana, nakon usmenog obavještenja o rezultatima ispita, dostaviti dokaze o ispunjavanju posebnih uslova, navedenih u tekstu javnog konkursa.
Kandidati koji dostave tražene dokaze u roku i za koje se utvrdi da ispunjavaju posebne uslove čine Listu uspješnih kandi­data prema redoslijedu počev od najvećeg prema najmanjem broju ostvarenih bodova.
Listu uspješnih kandidata, sa kopijom prijavnog obrasca za kandidate sa Liste, Agencija dostavlja rukovodiocu organa držav­ne službe na čiji zahtjev je proveden javni konkurs na obrascu koji se nalazi u prilogu ove uredbe i čini njen sastavni dio."

 

Član 11.

 

Član 31. mijenja se i glasi:

 

"Član 31.

 

Izabrani kandidat sa liste uspješnih kandidata, dužan je Agenciji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru dostaviti dokaze o ispunjavanju općih uslova javnog konkursa.
Izabranog kandidata, ako u roku iz stava (1) ovog člana ne dostavi tražene dokaze ih ako se utvrdi da ne ispunjava opće uslove za postavljenje državnog službenika, Agencija, posebnim rješenjem, briše sa Liste uspješnih kandidata o brisanju kandidata sa Liste uspješnih, u roku od pet dana, obavještava rukovodioca organa državne službe.
Rukovodilac organa državne službe obavezan je u roku od pet dana, od dana prijema obavještenja, donijeti rješenje o postavljenju jednog od preostalih kandidata sa Liste uspješnih kandidata.
Agencija objavljuje rezultate javnog konkursa na oglasnoj ploči i pisano informira sve kandidate o rezultatima koje su postigli."

 

Član 12.

 

Ovlašćuje se Ured Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima Evropske unije da utvrdi Prečišćeni tekst Uredbe o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

 

Član 13.

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1183/2017
07. septembra 2017. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.