Na osnovu člana 3. stav (2) i člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), i člana 247. stav (7) Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", broj 81/15), Vlada Federacije Bosne i Hercego­vine, na 118. sjednici, održanoj 07.09.2017. godine, donosi

 

U R E D B U

O IZMJENI UREDBE O VRŠENJU OVLAŠTENJA U
PRIVREDNIM DRUŠTVIMA SA UČEŠĆEM DRŽAVNOG
KAPITALA IZ NADLEŽNOSTI FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE

 

Član 1.

 

U Uredbi o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 20/16, 3/17 i 9/17), u članu 15. stav (1) riječ "šest" zamjenjuje se riječju "dvanaest".

 

Član 2.

 

Ova uredba stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1190/2017
07. septembra 2017. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.