Na temelju članka 18. stavak (4) i članka 26. Zakona o izmirenju obveza po osnovi računa stare devizne štednje ("Službeni glasnik BiH", br. 28/06, 76/06, 72/07, 97/11 i 100/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 104. sjednici, održanoj 29.05.2017. godine, donosi

 

 

U R E D B U

 

O IZMJENI UREDBE O POSTUPKU VERIFICIRANJA

TRAŽBINA I GOTOVINSKIH ISPLATA PO OSNOVU

RAČUNA STARE DEVIZNE ŠTEDNJE U FEDERACIJI

BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

Članak 1.

 

 

U Uredbi o postupku verificiranja tražbina i gotovinskih isplata po osnovi računa stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 33/06, 66/06, 5/07,65/07,7/09, 4/10,46/11, 32/12, 18/14,41/15 i 28/16) u članku 14. stavak (1) mijenja se i glasi:

"Rok za podnošenje zahtjeva za verifikaciju računa stare devizne štednje je do 30.09.2017. godine, počevši od 01.07.2017. godine, a Agencija je dužna završiti postupak verifikacije najkas­nije do 31.12.2017. godine".

 

 

Članak 2.

 

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 755/2017

29. svibnja 2017. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.