Na osnovu člana 18. stav (4) i člana 26. Zakona o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje ("Službeni glasnik .BiH", br. 28/06, 76/06, 72/07, 97/11 i 100/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 104. sjednici, održanoj 29.05.2017. godine, donosi

 

 

U R E D B U

 

O IZMJENI UREDBE O POSTUPKU VERIFIKOVANJA

POTRAŽIVANJA I GOTOVINSKIH ISPLATA PO

OSNOVU RAČUNA STARE DEVIZNE ŠTEDNJE U

FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

Član l.

 

 

U Uredbi o postupku verifikovanja potraživanja i gotovin­skih isplata po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 33/06, 66/06, 5/07, 65/07, 7/09, 4/10, 46/11, 32/12, 18/14, 41/15 i 28/16) u članu 14. stav (1) mijenja se i glasi:

"Rok za podnošenje zahtjeva za verifikaciju računa stare devizne štednje je do 30.09.2017. godine, počevši od 01.07.2017. godine, a Agencija je dužna završiti postupak verifikacije najkasnije do 31.12.2017. godine".

 

 

Član 2.

 

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 755/2017

29. maja 2017. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.