Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 44. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 104/16), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 97. sjednici, održanoj 29.03.2017. godine, donosi

 

O D L U K U

O ODOBRAVANJU RASPOREĐIVANJA SREDSTAVA
SA POSEBNOG NAMJENSKOG TRANSAKCIJSKOG
RAČUNA "REMEDIJACIJA I KORIŠTENJE JALOVIŠTA
I NAPUŠTENIH RUDNIKA U VAREŠU" - VAMOS,
OTVORENOG KAO PODRAČUN U OKVIRU JRT
FEDERALNOM ZAVODU ZA GEOLOGIJU

 

I

 

Federalnom zavodu za geologiju odobrava se raspoređivanje sredstava uplaćenih od strane EU Fonda "Horizont 2020" na poseban namjenski transakcijski račun kod Union banke d,d. Sarajevo broj 102-050-0000117562, otvoren kao podračun u okviru JR-T-a koja su neutrošena u 2016. godini i prenesena u 2017. godinu, u iznosu od KM 30.456,87 za realizaciju aktivnosti u okviru projekta "Remedijacija i korištenje jalovišta i napuštenih rudnika u Varešu" - VAMOS.

 

II

 

Sredstva iz tačke I ove odluke, iznos od KM 30.456,87 raspoređuju se na sljedeće ekonomske kodove:

- ek. kod 613100 - Putni troškovi

iznos od KM 8.500,00

- ek. kod 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara

iznos od KM 1.000,00

- ek. kod 6 13500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva

iznos od KM 600,00

- ek. kod 613800 - Izdaci osiguranja Bank. usluga i usluga platnog prometa

iznos od KM 300,00

- ek. kod 613900 -Ugovorene i druge posebne usluge

iznos od KM 6.000,00

- ek. kod 821300 - Nabavka opreme

iznos od KM 14.056,87

 

III

 

Unos sredstava u operativni budžet izvršit će se na kod projekta 3001067 - "Remedijacija i korištenje jalovišta i napuštenih rudnika u Varešu" - VAMOS i izvor sredstava/fond "40".

 

IV

 

O izvršenju budžeta projekta vodit će se posebno knjigo­vodstvo, a Federalni zavod za geologiju će, u skladu sa tačkom 15. Uputstva o otvaranju posebnih namjenskih transakcijskih računa, načina planiranja, prikupljanja, evidentiranja i raspolaganja sredstvima sa posebnih namjenskih transakcijskih računa otvorenih kao podračun u okviru Jedinstvenog računa Trezora ("Službene novine Federacije BiH", br. 94/07, 6/11 i 34/12) i Pravilnika o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu Budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 69/14, 14/15 i 4/16), sačinjavati periodične i godišnje izvještaje o namjenskom utrošku sredstava Federalnom ministarstvu finansija.

 

V

 

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo finansija i Federalni zavod za geologiju.

 

VI

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V. broj 470/2017
29. marta 2017. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.