HRONOLOŠKI REGISTAR ZAKONA OBJAVLJENIH U
"SLUŽBENIM NOVINAMA FEDERACIJE BIH" U 2016. GODINI

 

  «Službene novine Federacije BiH», broj 14/16 /24.2.2016./
  1. ZAKON o faktoringu (bosanski jezik)
   ZAKON o faktoringu (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 15/16 /26.2.2016./
  2. ZAKON o porezu na dobit (bosanski jezik)
   ZAKON o porezu na dobit (hrvatski jezik)
  3. ZAKON o izmjeni Zakona o prikupljanju, proizvodnji i prometu sekundarnih sirovina i otpadnih materijala (bosanski jezik)
   ZAKON o izmjeni Zakona o prikupljanju, proizvodnji i prometu sekundarnih sirovina i otpadnih materijala (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 26/16 /6.4.2016./
  4. ZAKON o trezoru u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   ZAKON o riznici u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  5. ZAKON o radu (bosanski jezik)
   ZAKON o radu (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 30/16 /20.4.2016./
  6. BUDŽET FERKA za 2016. godinu (bosanski jezik)
   PRORAČUN FERKA za 2016. godinu (hrvatski jezik)
  7. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju (bosanski jezik)
   ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju (hrvatski jezik)
  8. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o dugu, zaduživanju i jamstvima u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  9. ZAKON o izmjenama Zakona o Jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa (bosanski jezik)
   ZAKON o izmjenama Zakona o Jedinstvenom sustavu registracije, kontrole i naplate doprinosa (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 34/16 /4.5.2016./
  10. ZAKON o državljanstvu Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   ZAKON o državljanstvu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  11. ZAKON o izmjeni i dopuni Zakona o eksproprijaciji (bosanski jezik)
   ZAKON o izmjeni i dopuni Zakona o izvlaštenju (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 38/16 /18.5.2016./
  12. ZAKON o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   ZAKON o financijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 45/16 /10.6.2016./
  13. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom (bosanski jezik)
   ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite obitelji s djecom (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 46/16 /15.6.2016./
  14. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o izvršnom postupku (bosanski jezik)
   ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o ovršnom postupku (hrvatski jezik)
  15. ZAKON o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   ZAKON o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 48/16 /22.6.2016./
  16. ZAKON o finansijskom poslovanju (bosanski jezik)
   ZAKON o financijskom poslovanju (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 57/16 /22.7.2016./
  17. ZAKON o komasaciji (bosanski jezik)
   ZAKON o komasaciji (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 72/16 /14.9.2016./
  18. ZAKON o poljoprivrednoj organskoj proizvodnji (bosanski jezik)
   ZAKON o poljoprivrednoj organskoj proizvodnji (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 96/16 /7.12.2016./
  19. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu (bosanski jezik)
   ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu (hrvatski jezik)
  20. ODLUKA o izmjenama i dopunama Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu (bosanski jezik)
   ODLUKA o izmjenama i dopunama Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 101/16 /23.12.2016./
  21. ZAKON o izmjeni Zakona o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   ZAKON o izmjeni Zakona o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  22. ZAKON o nedopuštenom oglašavanju (bosanski jezik)
   ZAKON o nedopuštenom oglašavanju (hrvatski jezik)
  23. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o internoj reviziji u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  24. ZAKON o dopuni Zakona o visini stope zatezne kamate (bosanski jezik)
   ZAKON o dopuni Zakona o visini stope zatezne kamate (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 104/16 /30.12.2016./
  25. BUDŽET Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu (bosanski jezik)
   PRORAČUN Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu (hrvatski jezik)
  26. BUDŽET FERK-a za 2017. godinu (bosanski jezik)
   PRORAČUN FERK-a za 2017. godinu (hrvatski jezik)
  27. ZAKON o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu (bosanski jezik)
   ZAKON o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu (hrvatski jezik)
  28. ZAKON o dopuni Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   ZAKON o dopuni Zakona o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  29. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o lizingu (bosanski jezik)
   ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o lizingu (hrvatski jezik)
  30. ZAKON o izmjeni Zakona o doprinosima (bosanski jezik)
   ZAKON o izmjeni Zakona o doprinosima (hrvatski jezik)
  31. ZAKON o dobrovoljnim penzijskim fondovima (bosanski jezik)
   ZAKON o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (hrvatski jezik)