Na temelju čl. 35. i 37. Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2016, godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 102/15), na prijedlog federalne ministrice obrazovanja i znanosti, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 46. sjednici, održanoj 24.03.2016. godine, donosi

 

O D L U K U

O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA S KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA TEKUĆIH
TRANSFERA UTVRĐENIH PRORAČUNOM FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2016. GODINU
FEDERALNOG MINISTARSTVA OBRAZOVANJA I
ZNANOSTI

 

I

 

Usvaja se Program utroška sredstava za: "Transfer za implementaciju Bolonjskog procesa", ekonomski kod 6141; "Transfer za financiranje obrazovanja", ekonomski kod 6141; "Transfer za financiranje studentskog standarda", ekonomski kod 6141; "Transfer za Fond za studentske zajmove", ekonomski kod 6143; "Transfer za oblast znanosti od značaja za Federaciju BiH", ekonomski kod 6143 i "Transfer za institucije znanosti i podsticaj NIR od značaja za Federaciju BiH" ekonomski kod 6143; s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera Federalnog ministarstva obrazovanja i znanosti, utvrđenih u razdjelu 54, Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 102/15), kako slijedi

 

P R O G R A M

UTROŠKA SREDSTAVA S KRITERIJIMA
RASPODJELE SREDSTAVA TEKUĆIH TRANSFERA
UTVRĐENIH PRORAČUNOM FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE ZA 2016. GODINU

1. PROGRAM RASPODJELE SREDSTAVA TRANSFERA ZA IMPLEMENTACIJU BOLONJSKOG PROCESA U IZNOSU OD 150.000,00 KM

R.br.

Naziv programa

Korisnik sredstava

Visina sredstava

1.

Podrška realizaciji programa međunarodne akademske i studentske mobilnosti i razmjene

Učesnici u programima akademske i studentske mobilnosti i razmjene kroz multilateralnu i bilateralnu suradnju

140.000,00

2.

Podrška javnim visokoškolskim ustanovama za projekte Osiguranja kvaliteta i projekte povezivanja s potrebama tržišta rada

Javnc visokoškolske ustanove

 

1. Podrška realizaciji programa međunarodne akademske i studentske mobilnosti i razmjene Kriteriji za raspodjelu sredstava:
- Multilateralna suradnja i sporazumi u oblasti visokog obrazovanja (CEEPUS itd.);
- Bilateralna suradnja i sporazumi u oblasti visokog obrazovanja;
a)     potpisan sporazum o međunarodnoj suradnji u oblasti akademske i studentske mobilnosti i razmjene, odnosno visokog obrazovanja na državnoj ili institucionalnoj razini,
b)     značaj programa mobilnosti i razmjene za Federaciju Bosne i Hercegovine; - Osnivanje Fonda za mobilnost studenata i nastavnika.

2. Podrška javnim visokoškolskim ustanovama za projekte osiguranja kvaliteta i projekte povezivanja s potrebama tržišta rada

Kriteriji za raspodjelu sredstava:
Sredstva za sve javne visokoškolske ustanove (univerzitete) bit će dodijeljena linearno u jednakim iznosima.
Sredstva će se dodjeljivati na temelju ugovora koje će Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti potpisati sa korisnicima sredstava u četvrtom kvartalu 2016. godine.
Nadležna tijela korisnika sredstava samostalno, sukladno sa vlastitim strateškim opredjeljenjima i razvojnim potrebama u 2016. godini te zakonskim propisima i specifičnostima svakog od navedenih programa odlučuju o utrošku dodjeljenih sredstava. Sredstva se mogu namjenski utrošiti za projekte osiguranja kvaliteta studijskih programa i projekte povezivanja s potrebama tržišta rada. Dodijeljena sredstva se ne mogu koristiti za financiranje plaća i naknada uposlenih ili spoljnih suradnika, isplatu honorara i sličnih naknada, odnosno pokriće režijskih i drugih troškova koji proističu iz redovnog poslovanja ustanove.
Korisnici sredstava s kojima budu sklopljeni ugovori, obvezni su dodijeljena sredstva utrošiti namjenski te 30 dana od dana realizacije projekata, a najkasnije 6 mjeseci od dana uplate sredstava, podnijeti zbirno izvješće s dokazima o namjenskom utrošku sredstava i ostvarenim efektima ulaganja. Financijska podrška dodjeljivat će se odlukom federalne ministrice obrazovanja i znanosti, na prijedlog posebno formiranog povjerenstva i Stručnog kolegija Ministarstva, a na osnovu primljenih zahtjeva javnih visokoškolskih ustanova u Federaciji BiH.

R. br.

Naziv programa

Korisnik sredstava

Visina sredstava

3.

Sredstva rezervi za interventne potrebe u oblasti implementacije Bolonjskog procesa

Javne visokoškolske ustanove

10.000,00

3. Sredstva rezervi za interventne potrebe u oblasti implementacije Bolonjskog procesa Kriteriji za raspodjelu interventnih sredstava:
- Podrška projektima koji nisu obuhvaćeni, odnosno predviđeni navedenim programima, a od značaja su za implementaciju Bolonjskog procesa i Strateških pravaca razvoja visokog obrazovanja u Federaciji BiH za period 2012-2022;
- Podrška projektima čijim će financiranjem biti ostvarena regionalna zastupljenost.
Sredstva rezervi za interventne potrebe u oblasti implementacije Bolonjskog procesa dodjeljuje federalna ministrica obrazovanja i znanosti svojom odlukom, na prijedlog Sektora za visoko obrazovanje.

2. PROGRAM RASPODJELE SREDSTAVA TRANSFERA ZA FINANCIRANJE OBRAZOVANJA U IZNOSU OD 1.900.000,00 KM

R. br.

Naziv programa

Korisnik sredstava

Visina sredstava

1.

Podrška poboljšanju sigurnosti školskih fiskulturnih sala i otvorenih igrališta/oasiguranje nabavke sigurnosnih golova

Javne osnovne škole

750.000,00

 

1. Podrška poboljšanju sigurnosti školskih fiskultumih sala i otvorenih igrališta/ osiguranje nabavke sigurnosnih golova
Svrha ovog programa je poboljšanje uvjeta rada odgojno-obrazovnih ustanova u Federaciji BiH u kontekstu sigurnosnog aspekta školskih fiskultumih sala i otvorenih školskih igrališta putem nabavke sigurnosnih golova.

Kriteriji za raspodjelu sredstava:
- Sredstva se raspodjeljuju na području cijele Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno svih deset kantona;
- Prilikom raspodjele sredstava po kantonima uzimat će se u obzir ukupan broj učenika na području kantona te socijalno-ekonomsko stanje kantona, kao korektivni faktor povećanja pripadajućih sredstava izračunatih na temelju ukupnog broja učenika (Bosansko-podrinjski kanton, Posavski kanton i Kanton 10);
- Raspodjela sredstava će se izvršiti na temelju prijedloga prioriteta kantonalnih ministarstava nadležnih za oblast obrazovanja u Federaciji BiH. Kantonalna ministarstva nadležna za oblast obrazovanja su dužna Federalnom ministarstvu obrazovanja i znanosti predložiti projekte odgojno-obrazovnih ustanova sa područja svog kantona iz više općina na osnovu sljedećih kriterija:
a)     Projekti nabavke sigurnosnih rukometnih i nogometnih golova u školskim fiskulturnim salama i na otvorenim školskim igralištima;
b)     Nabavka rukometnih i nogometnih golova od licenciranih/ovlaštenih proizvođača, odnosno distributera sportske opreme, koji su registrirani u BiH. Rukometni i nogometni golovi koji se nabavljaju moraju zadovoljiti Evropske standarde sigurnosti i kvalitete i to: UNE-EN 748: 2004 + 748 AC/2006, UNE-EN 749:2004 + 749AC/2006 i Američki standard sigurnosti i kvalitete: ATSM-F-2056-USA;
- Sredstva će se dodijeliti na prijedlog posebno formiranog povjerenstva, a na temelju pristiglih prijedloga kantonalnih ministarstava nadležnih za oblast obrazovanja;
- Vrijednost jednog predloženog projekta, odnosno iznos traženih financijskih sredstava po jednom projektu ne smije biti veća od 6.000,00 KM.
Ovaj program je namijenjen javnim osnovnim školama, a u svrhu nabavke sigurnosnih golova.

 

R.br.

Naziv programa

Korisnik sredstava

Visina sredstava

2.

Podrška projektima koji doprinose razvoju ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje kod djece predškolskog uzrasta, učenika osnovnih i srednjih škola

Predškolske ustanove, javne Osnovne i srednje škole, instituti, udruženja nastavnika/ profesora/ pedagoga (u saradnji sa javnim škoiama), pedagoški zavodi, kantonalna ministarstva obrazovanja u kantonima gdje nema pedagoških zavoda

240.000,00

3.

Podrška uvođenju učenja stranog jezika u predškolskom odgoju i obrazovanju

Predškolske ustanove

2. Podrška projektima koji doprinose razvoju ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje kod djece predškolskog uzrasta, učenika osnovnih i srednjih škola
Evropski referentni okvir ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje sadrži osam ključnih kompetencija koje predstavljaju kombinaciju znanja, vještina i stavova koji su potrebni za lično ispunjenje i razvoj, aktivno građanstvo, socijalnu uključenost i zapošljavanje. Tih osam ključnih kompetencija su: 1) komunikacija na maternjem jeziku, 2) komunikacija na stranim jezicima, 3) matematička kompetencija i temeljne kompetencije iz prirodnih znanosti i tehnologije, 4) digitalna kompetencija, 5) sposobnost učenja, 6) socijalne i građanske kompetencije, 7) smisao za inicijativu i poduzetništvo i 8) kulturološka osviještenost i izražavanje.

Kriteriji za raspodjelu sredstava:
- Kvalitet ponuđenog projekta koji doprinosi razvoju ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje kod učenika;
- Precizno definirane ciljne grupe i broj korisnika projekta;
- Obrazloženje načina na koji predloženi projekat doprinosi razvoju određene   ključne kompetencije (navesti koje kompetencije), samostalno ili u kombinaciji  s drugim ključnim kompetencijama iz Evropskog referentnog okvira ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje;
- Povezanost projekta sa zajedničkom jezgrom nastavnih planova i programa ukoliko se isti provodi u nastavnim aktivnostima;
- Povezanost predloženog projekta i programa sa prethodnim aktivnostima, odnosno postignuti rezultati u prethodnom razdoblju;
- Ukoliko je aplikant udruženje nastavnika/profesora/pedagoga, dužno je   dostaviti dokaz o suradnji sa predškolskom ustanovom ili javnom školom na provođenju projekta;
- Detaljno razrađen proračun sa jasno navedenim izvorima financiranja (vlastita sredstva, donacija, sredstva iz proračuna Federacije BiH, sredstva iz proračuna jedinica lokalne samouprave i druga sredstva). Sve stavke u proračunu relevantne  za realizaciju odgojno-obrazovnih aktivnosti navedenih u projektnom prijedlogu.
Ovaj  program je usmjeren na pružanje podrške pred­školskim ustanovama, javnim osnovnim i srednjim školama, in­stitutima, udruženjima nastavnika/profesora/pedagoga, pedagoš­kim zavodima i kantonalnim ministarstvima obrazovanja u kanto­nima gdje nema pedagoških zavoda za izradu i implementaciju projekata te osmišljavanje inovativnih pristupa i metoda rada koji će biti usmjereni i poticati razvoj jedne ključne kompetencije, odnosno jedne u kombinaciji s više navedenih ključnih kompetencija kod učenika, kroz nastavne ili vannastavne aktivnosti, uz uvažavanje propisanih nastavnih planova i programa, odnosno zajedničkih jezgri nastavnih planova i programa. Bit će podržani najbolji projekti iz svih 8 ključnih kompetencija i to maksimalno do 5 projekata za svaku ključnu kompetenciju.
Projekti koje odobri Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti bit će podržani u maksimalnoj vrijednosti do 7.000,00 KM.

3. Podrška uvođenju učenja stranog jezika u predškolskom odgoju i obrazovanju
Svrha programa je sufinanciranje uvođenja učenja stranog jezika u predškolskom odgoju i obrazovanju, kao jedne od ključnih kompetencija "komunikacija na stranim jezicima" i sukladno s naučnim istraživanjima o sposobnosti djece predškolskog uzrasta da usvajaju strane jezike lakše i bez naglaska.

Kriteriji za raspodjelu sredstava:
Raspodjela sredstava će se izvršiti na osnovu prijedloga kantonalnih ministarstava nadležnih za oblast obrazovanja u Federaciji BiH. Kantonalna ministarstva nadležna za oblast obrazovanja su dužna Federalnom ministarstvu obrazovanja i znanosti predložiti po jedan projekat učenja stranog jezika u jednoj javnoj predškolskoj ustanovi na osnovu sljedećih kriterija:
- Kvalitet projektnog prijedloga sa aspekta metodologije izrade, odnosno jasno definiranih ciljeva i metoda provođenja projektnih aktivnosti;
- Precizno definirane ciljne grupe i broj korisnika projekta;
- Kvalitet programa stranog jezika koji će se realizirati sa navedenom ciljnom grupom djece predškolskog uzrasta;
- Metode odgojno-obrazovnog rada koje će se primjenjivati u radu s ciljnom grupom djece;
- Dostignuti nivo ili afirmacija individualnog pristupa svakom djetetu sukladno sa njegovim potrebama i mogućnostima;
- Detaljno obrazloženje potrebe za realizacijom projekta sa aspekta predviđenih odgojno-obrazovnih učinaka;
- Povezanost predloženog projekta i programa sa prethodnim aktivnostima, odnosno postignuti rezultati u prethodnom razdoblju;
- Detaljno razrađen proračun sa jasno navedenim izvorima financiranja (vlastita sredstva, donacija, sredstva iz proračuna Federacije BiH, sredstva iz proračuna jedinica lokalne samouprave i druga sredstva). Sve stavke u proračunu relevantne za realizaciju odgojno-obrazovnih aktivnosti navedenih u projektnom prijedlogu.
Program je namijenjen sufinanciranju projekata uvođenja učenja stranog jezika u jednu pilot predškolsku ustanovu u svakom kantonu, na prijedlog nadležnog kantonalnog ministarstva obrazovanja. Sredstva Federalnog ministarstva obrazovanja i znanosti su namijenjena za sufinanciranje troškova angažiranja nastavnika/profesora stranog jezika u trajanju od 7 do 10 mjeseci te sufinanciranje nabavke materijala koji će se koristiti u realizaciji programa učenja stranog jezika u odabranoj predškolskoj ustanovi.
Projekti koje odobri Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti bit će podržani u maksimalnoj vrijednosti do 8.000,00 KM.

 

 

R.br.

Naziv programa

Korisnik sredstava

Visina sredstava

4.

Podrška projektima poboljšanja inkluzivnosti predškolskog i osnovnog obrazovanja

Predškolske ustanove, javne osnovne škole, nevlađine organizacije u saradnji sa javnim odgojno-obrazovnim ustanovama

455.000,00

5.

Podrška projektima angažiranja Rom medijatora/asistenta radi uvećanja obuhvata i redovnog pohađanja osnovnog obrazovanja djece romske nacionalnosti

Javne osnovne škole

6.

Podrška programima koji omogućuju odraslim osobama završetak osnovne škole s fokusom na žensku populaciju

Javne osnovne škole

7.

Podrška OŠ "Vladislav Skarić" Sarajevo i OŠ "1. mart" u Jelahu za održavanje instruktivne nastave

Nastavnici angažirani sa izvođenje instruktivne nastave i učenici

 4. Podrška projektima poboljšanja inkluzivnosti predškolskog i osnovnog obrazovanja
Program je namijenjen podršci projektima koji imaju za cilj poboljšanje uključenosti i uvjeta obrazovanja u predškolskim ustanovama i javnim osnovnim školama za sljedeće grupe djece s posebnim obrazovnim potrebama: djeca sa poteškoćama u razvoju, djeca koja žive u udaljenim ruralnim sredinama, učenici s nedovoljnim poznavanjem jednog od jezika konstitutivnih naroda u BiH (djeca BiH državljana koja su živjela duže vrijeme u inozemstvu i djeca stranih državljana koja pohađaju osnovno obrazovanje u Federaciji BiH).

Kriteriji za raspodjelu sredstava:
- Kvalitet ponuđenog projekta poboljšanja inkluzivnosti predškolskog i    osnovnog obrazovanja, sa aspekta metodologije izrade, odnosno jasno definiranih ciljeva i metoda provođenja projektnih aktivnosti;
- Precizno definirane ciljne grupe i broj korisnika projekta;
- Dostignuti nivo ili afirmacija individualnog pristupa svakom djetetu sukladno   sa njegovim potrebama i mogućnostima;
- Kvalitet sadržaja projekta, odnosno detaljno obrazloženje potrebe za realizacijom projekta sa aspekta predviđenih odgojno-obrazovnih i socijalnih učinaka;
- Povezanost predloženog projekta i programa sa prethodnim aktivnostima, odnosno postignuti rezultati u prethodnom periodu;
- Ukoliko je aplikant nevladina organizacija, dužna je dostaviti suglasnost odgojno-obrazovne ustanove o provođenju projekta u istoj;
- Detaljno razrađen proračun sa jasno navedenim izvorima financiranja (vlastita sredstva, donacija, sredstva iz proračuna Federacije BiH, sredstva iz proračuna jedinica lokalne samouprave i druga sredstva). Sve stavke u proračunu relevantne za realizaciju odgojno-obrazovnih aktivnosti navedenih u projektnom prijedlogu;
- Kod projekata edukacije nastavnika, prednost prilikom odabira dati onim projektima koji imaju za cilj razvoj praktičnih vještina za rad sa učenicima s posebnim potrebama;
- Kod projekata koji uključuju angažiranje asistenata u nastavi, prednost će se dati projektima koji predviđaju angažiranje kvalificiranog kadra za rad sa djecom s poteškoćama u razvoju i predviđaju načine za održivost projekta.
Podrška projektima poboljšanja inkluzivnosti predškolskog i osnovnog obrazovanja planira se realizirati kroz podršku predškolskim ustanovama, javnim osnovnim školama i nevladinim organizacijama koje realiziraju projekat u suradnji sa odgojno-obrazovnim ustanovama, podršku nabavci savremenih didaktičkih sredstava ili odgovarajuće stručne literature za nastavnike te podsticaj edukaciji nastavnika i stručnih suradnika u odgojno-obrazovnim ustanovama, angažiranju asistenata u nastavi za podršku učenicima sa poteškoćama u razvoju, organizaciji dopunske nastave i dr.
Projekti koje odobri Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti bit će podržani u maksimalnoj vrijednosti do 7.000,00 KM.

5. Podrška projektima angažiranja Rom medijatora/asistenta radi povećanja obuhvata i redovnog pohađanja osnovnog obrazovanja djece romske nacionalnosti
Svrha programa jeste angažiranje Rom medijatora/asistenta radi obavljanja sljedećih poslova i zadataka: poslovi medijacije u romskim zajednicama; uspostavljanje inicijalnih kontakata sa romskim obiteljima čija djeca nisu upisana u javnu osnovnu školu iako su školski obveznici; kontinuirana suradnja sa roditeljima i jačanje partnerstva sa porodicama učenika romske nacionalnosti; provođenje preventivnih i drugih aktivnosti s ciljem osiguranja redovnog pohađanja nastave učenika romske nacionalnosti; podrška nastavnicima u realizaciji nastave i učenicima romske nacionalnosti u savladavanju školskih obaveza; suradnja s općinskim službama, ostalim nadležnim organima i nevladinim sektorom i dr.

Kriteriji za raspodjelu sredstava:
- Kvalitet ponuđenog projekta angažiranja Rom medijatora/ asistenta, sa aspekta metodologije izrade, odnosno jasno definiranih ciljeva i metoda provođenja projektnih aktivnosti;
- Precizno definiran opis poslova Rom medijatora/asistenta i uvjeti za angažiranje Rom medijatora (npr. stručna sprema, iskustvo u radu sa romskim zajednicama, poznavanje romskog jezika...);
- Precizno definirane ciljne grupe i broj korisnika projekta;
- Detaljno obrazloženje načina na koji će angažiranje Rom medijatora/asistenta doprinijeti povećanju broja djece romske nacionalnosti koji na vrijeme upisuju osnovnu školu, redovno pohađaju nastavu i uspješno završavaju osnovno obrazovanje;
- Jasno navedeni očekivani rezultati projekta u smislu povećanja broja djece romske nacionalnosti koji upisuju školu i redovno pohađaju nastavu, smanjenje broja učenika koji napuštaju obrazovanje, (navedeni brojčani indikatori) te poboljšanje uspjeha školovanja učenika romske nacionalnosti;
- Detaljno razrađen proračun sa jasno navedenim izvorima financiranja (vlastita sredstva, donacija, sredstva iz proračuna Federacije BiH, sredstva iz proračuna jedinica lokalne samouprave i druga sredstva). Sve stavke u proračunu relevantne za realizaciju odgojno-obrazovnih aktivnosti navedenih u projektnom prijedlogu;
- Vrijeme provođenja projekta.
Ovaj program je namijenjen javnim osnovnim školama koje u svom upisnom području imaju djecu romske nacionalnosti, a koje planiraju da angažiraju saradnika Rom medijatora/asistenta kako bi povećali broj djece romske nacionalnosti koja upisuju, redovno pohađaju i uspješno završavaju osnovno obrazovanje.
Projekti koje odobri Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti bit će podržani u maksimalnoj vrijednosti do 6.000,00 KM.

6. Podrška programima koji omogućuju odraslim osobama završetak osnovne škole s fokusom na žensku populaciju
Svrha programa jeste omogućavanje lakšeg pristupa osnovnom obrazovanju za odrasle osobe, a posebno za žene bez osnovnog obrazovanja s ciljem njihove bolje socijalne integracije.

Kriteriji za raspodjelu sredstava:
- Kvalitet ponuđenog projekta sa aspekta metodologije izrade, odnosno jasno   definiranih ciljeva i metoda provođenja projektnih aktivnosti;
- Precizno definirane ciljne grupe i broj korisnika projekta;
- Dostignuta razina, društvena afirmacija i javna promocija neophodnosti završetka osnovne škole;
- Kvalitet sadržaja projekta, odnosno detaljno obrazloženje potrebe za realizacijom projekta sa aspekta predviđenih socijalnih učinaka;
- Povezanost predloženog projekta i programa sa prethodnim aktivnostima, odnosno postignuti rezultati u prethodnom periodu;
- Preporuka nadležnog ministarstva obrazovanja;
- Iznos sredstava potrebnih za realizaciju projekta, odnosno učešća drugih financijera ili učesnika u financiranju projekta (vlastita sredstva, donacija, sredstva iz proračuna Federacije BiH, sredstva iz proračuna jedinica lokalne samouprave i drugih sredstava);
- Prioritet prilikom odabira će se dati projektima čiji su korisnici žene koje nemaju završenu osnovnu školu.
Program je namijenjen javnim osnovnim školama koje organiziraju završetak osnovne škole za odrasle osobe. Projekti koje odobri Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti bit će podržani u maksimalnoj vrijednosti do 5.000,00 KM.

7. Podrška OŠ "Vladislav Škarić" Sarajevo i OŠ "1. mart" u Jelahu za održavanje instruktivne nastave

Kriteriji za raspodjelu sredstava:
Angažiranje kvalificiranog nastavnog kadra radi održavanja instruktivne nastave za učenike osnovne škole radi uspješnog završetka nekog od razreda osnovne škole.

R. br.

Naziv programa

Korisnik sredstava

Visina sredstava

8.

Podrška projektima poboljšanja kvaliteta praktične nastave u srednjem obrazovanju

Javne srednje stručne i srednje tehničke škole

140.000,00

9.

Podizanje svijesti relevantnih aktera o značaju karijerne orijentacije,
izrada modela karijerne orijentacije u obrazovanju i izrada informativnih materijala za učenike osnovnih i srednjih škola

Članovi Radne grupe koji će raditi na izradi modela
karijeme orijentacije i stručnjaci koji će izrađivati informativne naterijale

8. Podrška projektima poboljšanja kvaliteta praktične nastave u srednjem obrazovanju
Ovaj program odnosi se na poboljšanje kvaliteta praktične nastave obrazovanja u javnim srednjim stručnim i tehničkim školama sukladno sa potrebama tržišta rada kroz poboljšanje uvjeta za izvođenje praktične nastave u kabinetima praktične nastave.
Raspodjela sredstava će se izvršiti na osnovu prijedloga kantonalnih ministarstava nadležnih za oblast obrazovanja u Federaciji BiH. Kantonalna ministarstva nadležna za oblast obrazovanja su dužna Federalnom ministarstvu obrazovanja i znanosti predložiti do tri projekta opremanja kabineta praktične nastave u odabranoj javnoj srednjoj stručnoj ili srednjoj tehničkoj školi na temelju sljedećih kriterija:

Kriteriji za raspodjelu sredstava:
- Kvalitet projektnog prijedloga sa aspekta metodologije izrade, odnosno jasno   definiranih ciljeva i metoda provođenja projektnih aktivnosti;
- Precizno definirane ciljne grupe i broj korisnika projekta;
- Detaljno obrazloženje načina na koji će realizacija projekta uticati na povećanje kvaliteta praktične nastave i povećanje kompetencija učenika za uspješnu kasniju integraciju na tržište rada;
- Detaljno obrazloženje načina na koji će se osigurati održivost projekta;
- Detaljno razrađen proračun za realizaciju projekta, odnosno učešća drugih financijera ili učesnika u financiranju projekta (vlastita sredstva, donacija, sredstva iz proračuna Federacije BiH, sredstva iz proračuna jedinica lokalne samouprave i drugih sredstava). Sve stavke u proračunu relevantne za realizaciju aktivnosti navedenih u projektnom prijedlogu.
Program je namijenjen za pružanje podrške javnim srednjim stručnim i srednjim tehničkim školama za poboljšanje uvjeta za izvođenje praktične nastave.
Sredstva dodijeljena iz ovog programa se mogu koristiti za nabavku opreme za kabinete praktične nastave koja će poboljšati kompetencije učenika za rad u zanimanju za koje se obrazuju u srednjoj školi.
Projekti koje odobri Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti bit će podržani u maksimalnoj vrijednosti do 12.000,00 KM.

9. Podizanje svijesti relevantnih aktera o značaju karijerne orijentacije, izrada modela karijerne orijentacije u obrazovanju i izrada informativnih materijala za učenike osnovnih i srednjih škola Kriteriji za raspodjelu sredstava:
Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti je kroz djelovanje interresorne radne grupe u 2014. godini izradilo Strateške pravce razvoja karijerne orijentacije u Federaciji BiH za razdoblje 2015-2020. godina, koje je Vlada FBiH prihvatila na sjednici održanoj 10.12.2014. godine, a u 2015. godini izrađen je Prijedlog akcionog plana za implementaciju Strateških pravaca razvoja karijerne orijentacije u FBiH, koji je Vlada Federacije BiH prihvatila na sjednici održanoj 15.10.2015. godine.
Ovi dokumenti predstavljaju osnovu revitaliziranja i moderniziranja karijerne orijentacije kao jednog od ključnih faktora razvoja društva. Današnje vrijeme zahtijeva od pojedinca da razvija vještine upravljanja karijerom koje mu omogućavaju izbor obrazovanja, osposobljavanja, upošljavanja i razvoja karijere, a od institucija da osiguraju sve potrebne preduvjete kako bi karijerna orijentacija bila dostupna svima i provođena sukladno sa modernom paradigmom razumijevanja karijere i upošljivosti.
Aktivnosti koje će se realizirati u okviru ovog programa su:
- Organiziranje javne prezentacije Strateških pravaca razvoja karijerne orijentacije u Federaciji BiH za razdoblje 2015-2020. godina i Prijedloga akcionog plana za njegovu implementaciju. Planirana sredstva za realizaciju ove aktivnosti namijenjena su za organizaciju javne prezentacije (najam sale, tehnička i druga podrška) i tiskanje materijala za javnu prezentaciju (Strateški pravci razvoja karijerne orijentacije, Prijedlog akcionog plana, info-leci);
- Izrada modela karijerne orijentacije u obrazovanju, koji će omogućiti razvoj sveobuhvatnog i koherentnog pristupa pružanju usluga karijerne orijentacije u obrazovnom sistemu. Ovo podrazumijeva praćenje učenika od najranije dobi, pa sve do završetka obrazovanja, što treba omogućiti donošenje promišljenih i na činjenicama zasnovanih odluka koje se odnose na nastavak obrazovanja, odnosno odabir zanimanja. Na izradi modela karijerne orijentacije u obrazovanju će raditi radna grupa, koja imenovana u 2014. godini, a koja je radila na izradi Strateških pravaca razvoja karijerne orijentacije u FBiH za razdoblje  2015-2020. godina i Prijedloga akcionog plana za njegovu implementaciju. Planirana sredstva za realizaciju ove aktivnosti namijenjena su za organizaciju sastanaka radne grupe;
- Izrada informativnih materijala koji objašnjavaju značaj karijerne orijentacije i daju informacije o različitim mogućnostima obrazovanja i stručnog osposobljavanja. Planirana je izrada dvije brošure: jedna za učenike završnih razreda osnovne škole i njihove roditelje i jedna za učenike završnih razreda srednje škole i njihove roditelje. Planirana sredstva za realizaciju ove aktivnosti namijenjena su za angažiranje stručnjaka koji će izraditi brošure te za tiskanje istih.

R.br.

Naziv programa

Korisnik sredstava

Visina sredstava

10.

Podrška najboljim učenicima osnovnih i srednjih škola u Federaciji BiH

Najbolji učenici osnovnih i srednjih škola

200.000,00

11.

Podrška stručnom usavršavanju icjeloživotnom učenju prosvjetnih radnika u sredškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju

Predškolske ustanove, javne osnovne i srednje škole i jedagoški zavodi, instituti, udruženja prosvjetnih radnika i nevladine organizacije

 

10. Podrška najboljim učenicima osnovnih i srednjih škola u Federaciji BiH
Svrha programa jeste promocija i pružanje podrške najboljim učenicima osnovnih i srednjih škola u Federaciji BiH.

Kriteriji za raspodjelu sredstava:
Raspodjela sredstava će se izvršiti na temelju prijedloga kantonalnih ministarstava nadležnih za oblast obrazovanja u Federaciji BiH. Kantonalna ministarstva nadležna za oblast obrazovanja su dužna Federalnom ministarstvu obrazovanja i znanosti predložiti po 6 učenika i to tri najbolja učenika iz osnovnih škola i tri najbolja učenika iz srednjih škola koje će odabrati na temelju sljedećih kriterija:
- Uspjeh u učenju;
- Uspjeh u vannastavnim aktivnostima (školskim sekcijama, priredbama i dr.);
- Ostvareni zapaženi rezultati na federalnim, državnim i međunarodnim takmičenjima iz različitih nastavnih oblasti;
- Učešće u društveno korisnom volonterskom radu;
- Uspjeh u sportskim, kulturnim i drugim aktivnostima i
- Primjerno vladanje u školi.

11. Podrška stručnom usavršavanju i cjeloživotnom učenju prosvjetnih radnika u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju
Svrha programa jeste unaprjeđenje kompetencija prosvjetnih radnika u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju za odgojno-obrazovni rad usmjeren na razvoj ključnih kompetencija kod djece i učenika, kao i realizaciju nastavnih planova i programa baziranih na ishodima učenja.

Kriteriji za raspodjelu sredstava:
- Kvalitet ponuđenog programa stručnog usavršavanja prosvjetnih radnika sa aspekta metodologije izrade, odnosno jasno definiranih ciljeva i metoda provođenja programskih aktivnosti;
- Detaljno obrazloženje načina na koji će realizacija pro­grama doprinijeti povećanju kvalitete odgojno-obrazovnog rada u predškolskim ustanovama, osnovnim ili srednjim školama;
- Relevantnost programa stručnog usavršavanja za reformu predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja koja se provodi u BiH;
- Precizno definirane ciljne grupe i broj korisnika projekta;
- Povezanost predloženog programa sa prethodnim aktivnostima, odnosno postignuti rezultati u prethodnom periodu;
- Detaljno razrađen proračun sa jasno navedenim izvorima financiranja (vlastita sredstva, donacija, sredstva iz proračuna Federacije BiH, sredstva iz proračuna jedinica lokalne samouprave i druga sredstva);
- Prioritet prilikom odabira će se dati programima stručnog usavršavanja prosvjetnih radnika za preventivan odgojno-obrazovni rad s učenicima u svrhu sprečavanja vršnjačkog nasilja;
- Prednost prilikom odabira će se dati programima stručnog usavršavanja   prosvjetnih radnika koji su održivi i primjenjivi u odgojno-obrazovnoj praksi;
- U predloženi program stručnog usavršavanja prosvjetnih radnika je potrebno uključiti prosvjetnog radnika koji je u 2015. godini bio nominiran ispred datog kantona kao naj­bolji prosvjetni radnik za školsku 2014/15. godinu u okviru obilježavanja Dana nastavnika (5.10.2015. godine), koje je organiziralo Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti.
Podrška programima stručnog usavršavanja prosvjetnih radnika planira se   realizirati kroz podršku predškolskim ustanovama, javnim osnovnim i srednjim školama, institutima, udruženjima prosvjetnih radnika, pedagoškim zavodima i nevladinim organizacijama, koji će realizirati program stručnog usavršavanja prosvjetnih radnika.
Programi stručnog usavršavanja prosvjetnih radnika koje odobri Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti bit će podržani u maksimalnoj vrijednosti do 7.000,00 KM.

R.br.

Naziv programa

Korisnik sredstava

Visina sredstava

12.

Organizacija Konferencije o efektima provedbe Pestalozzi programa obuke u Federaciji BiH u cilju upoznavanja šire avnosti sa mogućnostima koje pruža Pestalozzi program

Učesnici Konferencije o efektima provedbe Pestalozzi programa abuke u Federaciji BiH, privredna društva (za troškove organizacije Konferencije)

3.000,00

13.

Izrada prijedloga koncepcije udžbenika

Radna grupa za izradu koncepcije udžbenika, privredna društva (za troškove organizacije sastanaka)

15.000,00

14.

Izrada modela zakona o udžbenicima

Radna grupa za izradu modela zakona o udžbenicima, privredna društva (za troškove organizacije sastanaka)

2.000,00

12. Organizacija Konferencije o efektima provedbe Pestalozzi programa obuke u Federaciji BiH u cilju upoznavanja šire javnosti sa mogućnostima koje pruža Pestalozzi program

Kriteriji za raspodjelu sredstava:

- Jačanje kompetencija profesionalaca u oblasti obrazovanja sukladno sa vrijednostima Vijeća Evrope;
- Organiziranje Konferencije o efektima provedbe Pestalozzi programa obuke u Federaciji BiH u cilju upoznavanja šire javnosti sa mogućnostima koje pruža Pestalozzi program i razmjene iskustava profesionalaca u oblasti obrazovanja;
- Troškovi organiziranja Konferencije (tiskanje promotivnog materijala, honorar koji će biti isplaćen prezentatorima na Konferenciji na osnovu potpisanih ugovora o djelu, hrana i piće za učesnike Konferencije).

13. Izrada prijedloga koncepcije udžbenika

Kriteriji za raspodjelu sredstava:
- Koordinacija ministara obrazovanja i znanosti u Federaciji BiH je formirala Radnu grupu za izradu koncepcije udžbenika;
- U Radnu grupu su imenovani predstavnici Samostalnog sindikata osnovnog odgoja i obrazovanja, Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, znanosti i kulture BiH, Sindikata grafičkih, izdavačkih i medijskih radnika BiH, kantonalnih ministarstava obrazovanja, pedagoških zavoda, Udruženja izdavača udžbenika i nastavnih sredstava i izdavačkih kuća;
- Sastanci će se organizirati u suradnji sa predstavnicima sindikalnih organizacija, kantonalnih ministarstava obrazovanja, pedagoških zavoda, Udruženja izdavača udžbenika i nastavnih sredstava i izdavačkih kuća;
- Ugovori o djelu će se potpisati sa članovima Radne grupe koji su angažirani na izradi prijedloga teksta koncepcije, u zavisnosti od njihovog učešća na sastancima Radne grupe, odnosno njihovog angažmana na izradi prijedloga teksta koncepcije udžbenika;
- Troškovi organiziranja sastanaka, odnosno radionica, na kojima će članovi Radne grupe uraditi prijedlog teksta koncepcije udžbenika;
- Nakon održanih sastanaka, odnosno radionica bit će finaliziran prijedlog teksta koncepcije udžbenika;
- Prijedlog teksta koncepcije udžbenika bit će upućen na usvajanje Koordinaciji ministara obrazovanja i znanosti u Federaciji BiH.

14. Izrada modela zakona o udžbenicima

Kriteriji za raspodjelu sredstava:
- Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti je formiralo Radnu grupu za izradu modela zakona o udžbenicima;
- U Radnu grupu su imenovani predstavnici kantonalnih ministarstava obrazovanja;
- Sastanci će se organizirati u suradnji sa predstavnicima kantonalnih ministarstava obrazovanja;
- Troškovi organiziranja sastanaka na kojima će članovi Radne grupe uraditi prijedlog teksta modela zakona o udžbenicima;
- Nakon održanih sastanaka, odnosno radionica bit će finaliziran prijedlog teksta modela zakona o udžbenicima;
- Prijedlog modela teksta o udžbenicima bit će upućen na usvajanje Koordinaciji ministara obrazovanja i znanosti u Federaciji BiH.

R.br.

Naziv programa

Korisnik sredstava

Visina sredstava

15.

Sredstva rezervi za interventne potrebe u oblasti obrazovanja

Predškolske ustanove, osnovne i srednje škole, pedagoški zavodi.
institucije i pojedinci, nosioci projekata obrazovnog karaktera

95.000,00

15. Sredstva rezervi za interventne potrebe u oblasti obrazovanja

Kriteriji za raspodjelu sredstava:
Sredstva rezervi za interventne potrebe u oblasti obrazovanja prioritetno su namijenjena za:
- Uvezivanje radnog staža prosvjetnim radnicima koji su radili u eksteritorijalnim školama za vrijeme i poslije rata u BiH;
- Projekte ujedinjenja istorodnih obrazovnih ustanova koje funkcioniraju kao dva odvojena pravna lica, tzv. "dvije škole pod jednim krovom";
- Podrška projektima koji nisu obuhvaćeni, odnosno predviđeni navedenim programima, a od značaja su za podsticaj i reformu obrazovnog sistema u Federaciji BiH;
- Podršku socijalnim programima iz oblasti obrazovanja.
Financijska sredstva za programe pod rednim brojevima l, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10. i 11. dodjeljivat će se odlukom federalne ministrice obrazovanja i znanosti, na prijedlog posebno formiranog povjerenstva i Stručnog kolegija Ministarstva, a na temelju primljenih zahtjeva.
Za programe pod rednim brojevima 2, 4, 5, 6. i 11. bit će raspisan Javni poziv.
Sredstva za programe pod rednim brojevima 7, 9, 12, 13, 14. i 15. dodjeljivat će se odlukom federalne ministrice obrazovanja i znanosti na osnovu podataka prikupljenih sukladno sa propisanim kriterijima, odnosno na temelju faktura i ugovora za načinjene troškove u realizaciji programa.

3. PROGRAM RASPODJELE SREDSTAVA TRANSFERA ZA FINANCIRANJE STUDENTSKOG STANDARDA U IZNOSU OD 1.100.000,00 KM

R.br.

Naziv programa

Korisnik sredstava

Visina
sredstava

1.

Dsnovni
studentski
standard

Subvencioniranje
smještaja i ishrane
studenata

Studentski centri i
domovi u Federaciji
BiH

1.075.000,00

2.

Prošireni studentski standard

1 . Podrška projektima studentskih organizacija, realizaciji domaćih i
međunarodnih
studentskih projekata i
programa te učešću
studenata na domaćim
i međunarodnim
studentskim
projektima i
programima

Visokoškolske javne ustanove u Federaciji BiH, studentske
udruge, studenti
pojedinci državljani
BiH koji studiraju na
javnim visokoškolskim
ustanovarna u
Federaciji BiH,
studentski centri i
domovi u Federaciji
BiH

2. Podrška najboljim studentima, državljanima Bosne i Hercegovine, koji
studiraju na javnim
visokoškolskim
ustanovama u
Federaciji BiH

Najbolji studenti koje nominira njihov fakultet posredstvom
Javnih univerziteta/
sveučilišta s područja
Federacije BiH
uključujući studente
Franjevačke teologije u
Sarajevu.

3. Podsticaj školovanju
Roma, državljana
Bosne i Hercegovine
sa prebivalištem na
području Federacije
BiH, koji studiraju na
javnim visokoškolskim
ustanovama u Bosni i
Hercegovini

Studenti pojedinci u
sklađu s propisanim
kriterijima

4. Podrška studentima
s invaliditetom,
državljanima Bosne i
Hercegovine sa
prebivalištem na
području Federacije
BiH, koji studiraju na
javnim visokoškolskim
ustanovama u Bosni i
Hercegovini

Studenti pojedinci u
skladu s propisanim
kriterijima

1. Subvencioniranje smještaja i ishrane studenata

Kriteriji za raspodjelu sredstava:
Subvencioniranje smještaja i ishrane koji dolaze iz manje razvijenih kantona (Posavski, Bosansko-podrinjski, Kanton 10) i Republike Srpske. Način dodjele sredstava je određen Protokolom o subvencioniranju smještaja i ishrane studenata u studentskim centrima i domovima u Federaciji BiH, Odlukom o subvencioniranju smještaja i ishrane studenata u studentskim centrima i domovima u Federaciji BiH, broj: 398/05 od 21.07.2005. godine i Odlukom o subvencioniranju smještaja i ishrane studenata u studentskim centrima i domovima u Federaciji BiH, broj: 178/2015 od 19.02.2015. godine ("Službene, novine Federacije BiH", broj 15/15). Sredstva mogu biti dodijeljena na temelju podataka o broju studenata dostavljenih u novembru 2015. godine od strane studentskih centara: 211 studenata u Studentskom centru Sarajevo, 133 studenta u Studentskom centru Sveučilišta u Mostaru, 22 studenta u Studentskom centru Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru, 23 studenta Studentskog centra Univerziteta u Tuzli i 4 studenta Studentskog centra Univerziteta u Zenici.

2. Prošireni studentski standard
2.1. Podrška projektima studentskih organizacija, realizaciji domaćih i međunarodnih studentskih projekata i programa te učešću studenata javnih univerziteta u Federaciji BiH na domaćini i međunarodnim studentskim projektima i programima

Kriteriji za raspodjelu sredstava:
- Kvaliteta i značaj projekta/programa za studij;
- Korist za društvo, značaj za Federaciju BiH te Bosnu i Hercegovinu;
- Razrađenost, konkretnost i mjerljivost ciljeva projekta;
- Brojnost i organiziranost studentske organizacije te brojnost ciljne grupe;
- Popis realiziranih projekata;
- Profiliranost studentske organizacije i suradnja s matičnom visokoškolskom ustanovom;
- Članstvo u domaćim i međunarodnim studentskim asocijacijama;
- Uspostavljena suradnja na projektu s domaćim i međunarodnim studentskim udruženjima;
- Potvrđeno učešće drugih sufinancijera;
-Kvaliteta i potvrđeni značaj organizatora u dijelu koji se odnosi na učešće na domaćim i međunarodnim studentskim programima.
Maksimalna vrijednost podrške Federalnog ministarstva obrazovanja i znanosti bit će:
- Za projekte studentskih organizacija do 5.000,00 KM;
- Za organizaciju domaćih i međunarodnih studentskih projekata i programa do 5.000,00 KM;
- Za učešće studenata na domaćim i međunarodnim studentskim projektima i programima do 2.000,00 KM.

 

2.2. Podrška najboljim studentima, državljanima Bosne i Hercegovine, koji studiraju na javnim visokoškolskim ustanovama u Federaciji BiH

Kriteriji za raspodjelu sredstava:
- Podrška se odnosi na najbolje studente I i II ciklusa studija;
- Podrška se ne odnosi na studente prve godine I ciklusa studija;
- Po jedan najbolji student iz svake organizacione jedinice/fakulteta, akademije  i pridruženih članica na svakom javnom univerzitetu/sveučilištu u Federaciji BiH na osnovu dostavljenog prijedloga visokoškolskih ustanova;
- Najbolji prosjek ocjena na dosadašnjem studiju;
- U slučaju da dva ili više studenata imaju jednak prosjek ocjena, prednost ima student starije godine studija, a ako su na istoj godini studija prednost ima student koji je u toku studija učestvovao u znanstvenom, stručnom i volonterskom radu.
Podrška se dodjeljuje najboljim studentima koje kandidira njihov fakultet posredstvom i na osnovu kandidatura dostavljenih od strane javnih univerziteta/sveučilišta s područja Federacije Bosne i Hercegovine.
Pod istim uvjetima mogu se kandidirati i studenti Franjevačke teologije u Sarajevu.

2.3. Podsticaj školovanju Roma, državljana Bosne i Hercegovine sa prebivalištem na području Federacije BiH, koji studiraju na javnim visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini

Kriteriji za raspodjelu sredstava:
- Da je student koji ima prebivalište na prostoru Federacije BiH i koji studira na javnim visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini;
- Da nije ponavljao/la aktualnu akademsku godinu osim u slučaju bolovanja ili liječenja dužeg od tri mjeseca, za stoje dužan dostaviti ovjerene dokaze,

2.4. Podrška studentima s invaliditetom, državljanima Bosne i Hercegovine sa prebivalištem na području Federacije, koji studiraju na javnim visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini

Kriteriji za raspodjelu sredstava:
- Da je student koji ima prebivalište na prostoru Federacije BiH i koji studira na javnim visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini;
- Da ima invalidnost utvrđenu rješenjem nadležnog organa ili potvrdu Ureda za   podršku studentima s posebnim potrebama VŠU na kojoj studiraju, s obrazloženjem;
- U slučaju da obnavlja godinu, dokaz da je obnavljanje godine posljedica liječenja u vezi s invaliditetom ili ovje­rena preporuka Ureda za podršku studentima s posebnim potrebama VŠU na kojoj studiraju, s obrazloženjem. Sredstva pod rednim brojem 1. dodjeljuju se na osnovu primljenih faktura od strane svih studentskih domova u Federaciji BiH.
Sredstva za programe pod rednim brojem 2. dodjeljivat će se odlukom federalne ministrice obrazovanja i znanosti, na prijedlog posebno formiranog povjerenstva i Stručnog kolegija Ministarstva, na temelju primljenih zahtjeva. Za programe pod rednim brojem 2; bit će raspisani javni pozivi, izuzev programa 2.2. "Podrška najboljim studentima, državljanima Bosne i Hercegovine, koji studiraju na javnim visokoškolskim ustanovama u Federaciji BiH", koji će biti realiziran na temelju dostavljenih prijedloga od strane javnih visokoškolskih ustanova u Federaciji BiH.

R.br.

Naziv programa

Korisnik sredstava

Visina sredstava

3.

Sredstva rezervi za
interventne potrebe u
oblasti studentskog standarda

Visokoškolske ustanove, studentska
udruženja, studenti pojedinci
državljani BiH

25.000,00

3. Sredstva rezervi za interventne potrebe u oblasti studentskog standarda
Kriteriji za raspodjelu sredstava:
- Podrška projektima koji nisu predviđeni navedenim programima, a od značaja su za poboljšanje studentskog standarda u Federaciji BiH;
- Podrška projektima čijim će financiranjem biti ostvarena regionalna zastupljenost.
Sredstva po ovom temelju dodjeljuje federalna ministrica obrazovanja i znanosti pojedinačnom odlukom, na prijedlog Sektora za visoko obrazovanje.

4. PROGRAM RASPODJELE SREDSTAVA TRANSFERA ZA FOND ZA STUDENTSKE ZAJMOVE U IZNOSU OD 300.000,00 KM

R. br.

Naziv programa

Korisnik sredstava

Visina sredstava

1.

Sufinanciranje Fonda za studentske zajmove

Fond za studentske zajmove Federacije BiH

300.000,00

Kriteriji za raspodjelu sredstava:
- Sredstva se dodjeljuju na osnovu Odluke o osnivanju Fonda za studentske zajmove Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 75/06);
- Sredstva doznačena Fondu za studentske zajmove Federacije BiH (u daljem tekstu: Fond) treba da omoguće studiranje studentima u visokoškolskim   ustanovama Federacije BiH;
- Fond će zajmove dodjeljivati studentima na temelju javnog poziva i kriterija koje će utvrditi Upravni odbor Fonda;
- Fond, odnosno njegov Upravni odbor, dužan je donijeti program rada i financijski plan za 2016. godinu, na koji suglasnost daje Vlada Federacije BiH;
- Nadzor nad korištenjem i raspodjelom sredstava Fonda vrše Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti i Federalno ministarstvo financija.
5. PROGRAM RASPODJELE SREDSTAVA TRANSFERA ZA OBLAST
ZNANOSTI OD ZNAČAJA ZA FEDERACIJU U IZNOSU OD 1.500.000,00 KM

 

 

 

 

 

 

 

 

R-br.

Naziv programa

Korisnik sredstava

Visina sredstava

1.

Podrška izdavanju referentnih naučnih časopisa, zbornika radova, bibliografija i sl. i podrška postizanju referentnosti naučnih časopisa

Univerzitet u Sarajevu, Univerzitet u Tuzli, Univerzitet u Zenici, Univerzitet u Bihaću, Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru, Sveučilište u Mostaru, Franjevačka teologija Sarajevo, Klinički centar Univerziteta u Sarajevu

1.320.000,00

2.

Podrška radu biblioteka javnih visokoškolskih i naučnih ustanova u Federaciji BiH i njihovo uključivanje u  Bibliotečko-informacioni sistem

3.

Međuinstitucionalna naučno-tehnološka suradnja međunarodnog karaktera (po osnovu potpisanih sporazuma)

4.

Organizacija domaćih i međunarodnih naučnih skupova

5.

Podrška istraživanju od značaja za Federaciju BiH

6.

Podrška autorima zaposlenim na javnim visokoškolskim i naučnim ustanovama u i zdavanju naučnel iterature, izdavački projekti javnih visokoškolskih i naučnih ustanova

7.

Aktivno učešće zaposlenika javnih visokoškolskih i naučnih ustanova na domaćim i Međunarodnim naučnim skupovima

8.

Sufinanciranje istraživačkog rada i naučnog usavršavanja zaposlenika javnih visokoškolskih i naučnih ustanova u zemlji i inostranstvu s ciljem sticanja stepena naučnog zvanja

9.

Uređenje prostora i nabavka prioritetne opreme za naučno-istraživački rad

Kriteriji za raspodjelu sredstava:
Sredstva za realizaciju programa l, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. i 9. dodijelit će se u ukupnom iznosu od l.320.000,00 KM.
Iznos za pojedine javne visokoškolske ustanove (univerzitete) odredit će se sukladno sa brojem stalnih članica-organizacionih jedinica na kojima se obavlja naučni (Institut za istoriju Sarajevo, Institut za jezik Sarajevo, Orijentalni institut Sarajevo, Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju Sarajevo, Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo, Metalurški institut "Kemal Kapetanović" Zenica) i znanstveno-nastavni fakulteti, akademije, visoke škole itd.) proces, na način da se broj organizacionih jedinica pomnoži sa osnovicom u iznosu od 16.500,00 KM. Ostalim nabrojanim visokoškolskim i naučnim ustanovama pripadaju sredstva u visini od 16.500,00 KM.
Sredstva će se dodjeljivati na osnovu ugovora koje će Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti sklopiti sa korisnicima sredstava.
Nadležna tijela korisnika sredstava samostalno, sukladno sa vlastitim strateškim opredjeljenjima i razvojnim potrebama u 2016. godini te zakonskim propisima i specifičnostima svakog od navedenih programa odlučuju'"o utrošku dodijeljenih sredstava.
Dodijeljena sredstva se ne mogu koristiti za financiranje plaća i naknada zaposlenih ili spoljnih saradnika, isplatu honorara i sličnih naknada, odnosno pokriće režijskih i drugih troškova koji proističu iz redovnog poslovanja ustanove.
Korisnici sredstava, sa kojima budu sklopljeni ugovori, obvezni su da dodijeljena sredstva utroše namjenski te u roku od 60 dana od dana realizacije projekata, a najkasnije u roku od 6 mjeseci od dana uplate sredstava, podnesu zbirno izvješće sa dokazima o namjenskom utrošku sredstava i ostvarenim efektima ulaganja.
Korisnici sredstava su također obvezni da, u slučaju financiranja vlastitih ili izdavačkih projekata svojih zaposlenika (knjige, časopisi i sl.), u roku od 15 dana od dana završetka projekta dostave Federalnom ministarstvu obrazovanja i znanosti 10 primjeraka objavljenog djela.

R. br.

Naziv programa

Korisnik sredstava

Visina sredstava

10.

Podrška radu naučnih i
naučnostručnih društava te javnih
naučnih ustanova s kojima
Federalno ministarstvo obrazovanja
znanosti nije sklopilo posebne
ugovore o
finansiranju/sufin ansiranju
programa i projekata u oblasti
znanosti, odnosno ugovore o podršci
njihovom funkcioniranju i
ostvarivanju radne sposobnosti

Naučno-istraživačke,
istraživačko-razvojne
ustanove, naučna i
naučnostručna
društva, komercijalni
izdavači

115.000,00

11.

Otkup novije naučne literature od
komercijalnih izdavača sa područja
federacije BiH

10. Podrška radu znanstvenih i naučnostručnih društava te javnih znanstvenih ustanova s kojima Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti nije sklopilo posebne ugovore o financiranju/sufinanciranju programa i projekata u oblasti znanosti, odnosno ugovore o podršci njihovom funkcioniranju i ostvarivanju radne sposobnosti

Kriteriji za raspodjelu sredstava:
Podrška radu naučnih i naučnostručnih društava te javnih naučnih ustanova s kojima Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti nije sklopilo posebne ugovore o financiranju/sufinanciranju programa i projekata u oblasti znanosti, će se dodjeljivati za realizaciju slijedećih programskih aktivnosti: organizacija domaćih i međunarodnih naučnih skupova te tiskanje naučnih časopisa, zbornika radova i naučnih knjiga (uz otkup dijela tiraža):
a)     Podrška organizaciji domaćih i međunarodnih naučnih skupova:
- Naučni i društveni značaj skupa;
- Naučna referentnost organizatora i učesnika skupa;
- Očekivani doprinos razvoju i širenju naučne misli i rezultata istraživanja;
- Mogućnost uspostavljanja trajnih veza i suradnje sa domaćim i inostranim znanstvenim ustanovama i znanstvenim radnicima;
- Povezivanje sa znanstvenom dijasporom BiH;
- Tradicija znanstvene manifestacije i važnost tematike skupa;
- Detaljno obrazložen financijski plan sa dokazima o visini troškova (predračuni i sl.).
b)     Tiskanje naučnih časopisa, zbornika radova i sl:
- Redovnost izlaženja;
- Recenziranje radova i popis recenzenata;
- Postojanje domaće i međunarodne suradnje;
- Sastav uredništva časopisa i omjer prihvaćenih i odbijenih članaka;
- Dokaz da se časopis nalazi na spisku neke od referentnih međunarodnih     baza znanstvenih časopisa, ili da je u proceduri upisa na listu referentnih časopisa, odnosno da je od izuzetnog značaja za određenu znanstvenu oblast u BiH;
- Relevantnost i referentnost znanstvene manifestacije sa koje se izdaje zbornik radova;
- Relevantnost i referentnost bibliografije za određenu znanstvenu oblast ili opće znanstvene tokove u BiH i svijetu;
- Detaljno obrazložen financijski plan sa dokazima o visini troškova tiskanja (predračuni i sl.).
c)      Tiskanje znanstvenih knjiga:
- Detaljno obrazložen projekat;
- Najmanje dvije recenzije doktora znanosti iz odgovarajuće znanstvene oblasti;
- Izdavački projekat u 2015. ili 2016. godini;
- Detaljno obrazložen financijski, plan sa dokazima o visini troškova tiskanja
(predračuni i sl.).

11. Otkup novije znanstvene literature od komercijalnih izdavača sa područja Federacije Bosne i Hercegovine

Kriteriji za raspodjelu sredstava:
- Detaljno obrazložen projekat;
- Najmanje dvije recenzije doktora znanosti iz odgovarajuće znanstvene oblasti;
- Izdavački projekat u 2015. ili 2016. godini.
Napomena: Sredstva u okviru ovog programa dodjeljivaće se u maksimalnom ukupnom iznosu do 3.000,00 KM po izdavaču. Izdavač može kandidirati maksimalno 5 različitih naslova za otkup.
Financijska sredstva za programe pod rednim brojevima 10. i 11. dodjeljivat će se odlukom federalne ministrice obrazovanja i znanosti, na prijedlog posebno formiranih povjerenstava i Stručnog kolegija Ministarstva, odnosno na temelju prispjelih zahtjeva.

R. br.

Naziv programa

Korisnik sredstava

Visina sredstava

12.

Sredstva rezervi za nterventne
potrebe u ablasti znanosti

Naučno-istraživačke, istraživačko-raz vojne i obrazovne institucije, naučni radnici, istraživači, biblioteke visokoškolskih i naučnik ustanova, naučna i naučnostručna društva, udruženja i pojedinci i inovatori, nosioci aktivnosti predloženog projekta, stručna tijela i komisije.

65.000,00

12. Sredstva rezervi za interventne potrebe u oblasti znanosti

Kriteriji za raspodjelu sredstava:
Sredstva pod rednim brojem 12. koristit će se za interventne potrebe u oblasti znanosti:
- podrška projektima koji nisu obuhvaćeni, odnosno predviđeni navedenim programima, a od značaja su za znanost u Federaciji BiH;
- podrška projektima koji u potpunosti ne ispunjavaju propisane kriterije, ali se, u cilju regionalne zastupljenosti i razvoja znanosti i visokoškolskih i znanstvenih institucija u područjima nerazvijenim sa aspekta znanosti, prihvataju i financiraju.
Sredstva rezervi za interventne potrebe u oblasti znanosti dodjeljuje federalna ministrica obrazovanja i znanosti svojom odlukom, a na prijedlog Sektora za znanost i tehnologije.

6. PROGRAM RASPODJELE SREDSTAVA TRANSFERA ZA INSTITUCIJE ZNANOSTI I PODSTICAJ NIR OD ZNAČAJA ZA FEDERACIJU U IZNOSU OD 850.000,00 KM

R. br.

Naziv programa

Korisnik sredstava

Visina sredstava

1.

Učešće u pripremi i izradi zakonskih i podzakonskih akata u oblasti znanosti,    uspostava baza podataka i drugih evidencija u oblasti znanosti i tehnologija, skupovi u oblasti znanosti i tehnologija.
Izdavački projekti i promocija izdanja u     oblasti znanosti i tehnologija, pokroviteljstvo nad manifestacijama u  oblasti znanosti. Podrška realizaciji projekata čiji je partner Federalno     ministarstvo obrazovanja i znanosti,    projekti popularizacije znanosti,  ocjenjivanje naučno-istraživačkih   programa i projekata

Naučno-istraživačke,
istraživačko-razvojne i
obrazovne ustanove, naučna i naučnostručna
udruženja. Savjet za nauku. Nacionalna i
univerzitetska
biblioteka Bosne i
Hercegovine, eksperti, stručni timovi i komisije

815.000,00

2.

Financiranje projekta "Registri naučnih institucija, naučnog kadra, naučnih projekata i infrastrukturnih ulaganja u Federaciji BiH" u cilju uspostavljanja             jedinstvenog istraživačkog prostora, prikupljanje,ažuriranje i obrada podataka  za ''Registar naučnih institucija naučnih kadrova, naučnih projekafa i infrastrukturnih ulaganja u Federaciji BiH"; financiranje pretplate na međunarodne naučne baze podataka i     referentne elektronske naučne časopise

3.

Priprema i izrada strateških dokumenata i akcionih planova u oblasti znanosti,     tehnologija i inovacija u Federaciji BiH

4.

Međunarodna naučno-tehnološka
suradnja bilateralnog karaktera

5.

Naučno-istraživački i istraživačko-
razvojni projekti u 2016. godini

1. Učešće u pripremi i izradi zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti znanosti, uspostava baza podataka i drugih evidencija u oblasti znanosti i tehnologija, skupovi u oblasti znanosti i tehnologija, izdavački projekti i promocija izdanja u oblasti znanosti i tehnologija, pokroviteljstvo nad manifestacijama u oblasti znanosti, podrška realizaciji projekata čiji je partner Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti, projekti popularizacije znanosti, ocjenjivanje znanstveno-istraživačkih programa i projekata

Kriteriji za raspodjelu sredstava:
Organizacija okruglih stolova, znanstvenih skupova, savjetovanja i javnih rasprava o stanju i perspektivama razvoja znanosti u Federaciji BiH, pripreme za donošenje i izrada propisa o znanosti, znanstveno-istraživačkoj djelatnosti i fondovima za znanost na svim razinama, ostvarivanje suradnje sa nadležnim državnim i drugim institucijama u cilju razmjene iskustava, prikupljanja podataka i stvaranja baza podataka i evidencija u oblasti znanosti i tehnologija, davanje stručnih savjeta, preporuka i mišljenja iz oblasti znanosti i tehnologija, izdavačka djelatnost i promocija izdanja Federalnog ministarstva obrazovanja i znanosti u oblasti znanosti i tehnologija, pokroviteljstvo nad manifestacijama u oblasti znanosti, podrška realizaciji projekata čiji je partner Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti, realizacija aktivnosti u sferi popularizacije znanosti i znanstveno-istraživačkog rada, ocjenjivanje znanstveno-istraživačkih programa i projekata. Učešće u radu stručnih timova za pripremu i izradu pravnih propisa i evidencija u oblasti znanosti i tehnologija i drugih povjerenstava, a na temelju odluke federalne ministrice obrazovanja i znanosti o formiranju timova i povjerenstava.

2. Financiranje projekta "Registar naučnih institucija, znanstvenog kadra, znanstvenih projekata i infrastrukturnih ulaganja u Federaciji BiH" u cilju uspostavljanja jedinstvenog istraživačkog prostora, prikupljanje, ažuriranje i obrada podataka za "Registar znanstvenih institucija, znanstvenih kadrova, znanstvenih projekata i infrastrukturnih ulaganja u Federaciji BiH"; financiranje pretplate na međunarodne znanstvene baze podataka i referentne elektronske znanstvene časopise"

Kriteriji za raspodjelu sredstava:
Na temelju Ugovora između Federalnog ministarstva obrazovanja i znanosti i Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH za 2016. godinu, koji se odnosi na operativno održavanje sistema "Registar znanstvenih institucija, znanstvenog kadra, znanstvenih projekata i infrastrukturnih ulaganja u Federaciji BiH", odnosno na temelju ugovora sa izdavačima međunarodnih znanstvenih baza podataka i referentnih elektronskih znanstvenih časopisa. Sredstva za obavljanje interventnih poslova neophodnih za rješavanje softverskih problema u radu sistema "Registar znanstvenih institucija, znanstvenog kadra, znanstvenih projekata i infrastrukturnih ulaganja u Federaciji BiH", dodjeljivat će se odlukom federalne ministrice obrazovanja i znanosti, a na temelju obrazloženog prijedloga Sektora za znanost i tehnologije.

3. Priprema i izrada strateških dokumenata i akcionih planova u oblasti znanosti, tehnologija i inovacija u Federaciji BiH

Kriteriji za raspodjelu sredstava:
Priprema i izrada strateških dokumenata i akcionih planova u oblasti znanosti, tehnologija i inovacija u Federaciji BiH, a na temelju odluke federalne ministrice obrazovanja i znanosti.

4. Međunarodna znanstveno-tehnološka saradnja bilateralnog karaktera

Kriteriji za raspodjelu sredstava:
Podrška realizaciji obveza po temelju sporazuma o znanstveno-tehnološkoj suradnji sa Republikom Slovenijom i Republikom Crnom Gorom, u dijelu koji se odnosi na Federaciju BiH.

5. Znanstveno-istraživački i istraživačko-razvojni projekti u 2016. godini

Kriteriji za raspodjelu sredstava:
Konkurs će se raspisati za financiranje/sufinanciranje znanstveno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata koji predstavljaju izvor novih znanstvenih ideja i doprinose razvoju znanastvene misli, tj. fundamentalna i primijenjena istraživanja, kao i posebna istraživanja od interesa za Federaciju.
Institucije koje podnose prijavu moraju raspolagati znanstveno-istraživačkim kadrom, znanstveno-istraživačkom infrastrukturom i opremom kojom omogućavaju realizaciju programa istraživanja i postizanje utvrđenih ciljeva.
Ocjenu znanstvenog sadržaja podnijetih prijava u pogledu originalnosti, aktuelnosti, kvaliteta predloženih istraživanja, vrijednosti i primjenjivosti očekivanih rezultata, podobnosti podnosioca prijave i odgovornog istraživača, rokova, ukupne cijene projekata izvršit će Savjet za nauku.
Odgovorni istraživač mora biti znanstveni radnik sa znanstvenim steupnjem doktora znanosti iz znanstvene oblasti u koju spada projekat.
Financijska podrška za program pod rednim brojem 5. će se dodjeljivati odlukom federalne ministrice obrazovanja i znanosti, a sukladno sa kriterijima Konkursa za financiranje/sufinansiranje znanstveno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata od značaja za Federaciju u 2016. godini i na temelju prijedloga Savjeta za znanost Federalnog ministarstva obrazovanja i znanosti.

R. br.

Naziv programa

Korisnik sredstava

Visina sredstava

6.

Sredstva rezervi za interventne potrebe u oblasti podrške institucijama znanosti i podsticaj NIR

Naučno-istraživačke, istraživačko-razvojne i visokoškolske ustanove u Federaciji BiH, naučna i naučno-stručna društva, nosioci aktivnosti predloženog projekta

35.000,00

6. Sredstva rezervi za interventne potrebe u oblasti podrške institucijama znanosti i podsticaj NIR

Kriteriji za raspodjelu sredstava:
Sredstva za program pod rednim brojem 6. koristit će se za interventne potrebe u oblasti podrške institucijama znanosti i posticaj NIR:
a) podrška projektima koji nisu obuhvaćeni, odnosno predviđeni navedenim programom, a od značaja su za znanstveno-istraživačke, istraživačko-razvojne i visokoškolske ustanove te znanstvena i znanstveno-stručna društva i podsticaj NIR u Federaciji BiH;
b) podrška projektima koji u potpunosti ne ispunjavaju propisane kriterije, ali se, u cilju regionalne zastupljenosti i razvoja znanosti i znanstvenih institucija u područjima nerazvijenim sa aspekta znanosti, prihvataju i financiraju.
Sredstva rezervi za interventne potrebe za institucije znanosti i posticaj NIR dodjeljuje federalna ministrica obrazovanja i znanosti svojom odlukom, a na prijedlog Sektora za znanost i tehnologije.

7. NAČIN I ROKOVI IZVJEŠTAVANJA KRAJNJIH KORISNIKA SREDSTAVA TEKUĆIH TRANSFERA UTVRĐENIH PRORAČUNOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2016. GODINU

7.1.   Sa korisnicima sredstava, zavisno od karaktera programa ili projekta,  federalna ministrica obrazovanja i znanosti će potpisati posebne ugovore o realizaciji dodijeljenih sredstava, kojim će se regulirati način i rokovi utroška
sredstava i izvještavanje.
7.2.   Izuzetno, Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti može, na temelju opravdanog zahtjeva korisnika, produžiti rok realizacije pojedinog projekta, koji je određen u ugovoru.
7.3.   U slučaju da Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti odobri produženje roka realizacije jednog ili više projekata, sa korisnikom sredstava bit će sklopljen aneks na ugovor.
7.4.   Korisnik sredstava tekućih transfera je obvezan dodijeljena sredstva utrošiti namjenski i u roku propisanim ugovorom iz stavka 8.1. točke I ove odluke te podnijeti izvješće o namjenskom utrošku sredstava i ostvarenim efektima ulaganja, u roku od 15 dana od dana realizacije sredstava.
7.5.   Rok za realizaciju dodijeljenih sredstava tekućih transfera, u pravilu teče od dana uplate sredstava na račun korisnika sredstava.
7.6.   Financijski dio izvještaja mora sadržavati obavezno sljedeće podatke, sa priloženim dokumentima: ukupno ostvareni prihodi za realizaciju projekta sa iznosima za učešće svih sufinancijera uključujući i vlastito učešće te evidencija ostvarenih troškova vezanih za realizaciju projekta s preslikmama vjerodostojnih financijsko-računovodstvenih i ostali dokumenti na temelju kojih su izvršena plaćanja.
7.7.  Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti će pratiti namjenski utrošak sredstava iz točke I ove odluke.
7.8.   Ukoliko korisnik sredstava blagovremeno ne dostavi izvješće o utrošku sredstava ili se utvrdi da je sredstva utrošio nenamjenski, isti je dužan izvršiti povrat sredstava na JRT.
7.9.  Nadzor nad namjenskim utroškom sredstava tekućih transfera dodijeljenih za financiranje/sufinanciranje znanstveno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata vršit će Savjet za nauku i Federalno ministarstvo obrazovanja i
znanosti. Finansijski izvještaj o realizaciji znanstveno-istraživačkog i istraživačko-razvojnog projekata sa računovodstveno-financijskog aspekta izvršiti će Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti. Izvješće o realizaciji programa istraživanja i postizanju utvrđenih ciljeva, odnosno ocjena znanstvenog sadržaja izvršenog istraživanja u pogledu originalnosti, aktuelnosti, kvaliteta istraživanja, vrijednosti dobivenih rezultata znanstveno-istraživačkog i istraživačko-razvojnog projekata izvršit će Savjet za znanost Federalnog ministarstva obrazovanja i znanosti.

 

II

 

Program utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava za "Transfer za institucije znanosti i kulture od značaja za BiH" posebnom odlukom će usvojiti Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na prijedlog federalne ministrice obrazovanja i znanosti.

 

III

 

Sredstva utvrđena u Programu iz točke I ove odluke raspoređivat će se prema kriterijima za raspodjelu sredstava po tekućim transferima utvrđenim za svaki program posebno.

 

IV

 

Za svaki izdatak iz tekućeg transfera, federalna ministrica obrazovanja i znanosti donosi odluku na način kako je to propisano u točki I ove odluke.

 

V

 

Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti će podnositi izvješća o utrošenim sredstvima Federalnom ministarstvu financija, sukladno sa zakonom.

 

VI

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 717/2016
24. ožujka 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fađil Novalić, v. r.