ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOJ
SLUŽBI U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

 

Članak 1.

 

U Zakonu o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), u članku 5. stavak 1. mijenja se i glasi:
"1. Predsjednik i dopredsjednici Federacije, članovi Parlamenta Federacije, tajnici domova Parlamenta Federacije, članovi Vlade Federacije, tajnik Vlade Federacije, sudci Ustavnoga suda Federacije, sudci Vrhovnoga suda Federacije i federalni tužitelji nisu državni službenici i njihov radno-pravni status uređuje se drugim propisima.".
Iza stavka 1. dodaju se novi st. 2. i 3. koji glase:
"2. Rukovoditelj samostalne federalne uprave i samostalne federalne upravne organizacije, rukovoditelj federalne uprave i federalne upravne organizacije koja se nalazi u sastavu ministarstva i rukovoditelji stručnih službi Vlade Federacije nisu državni službenici.
3. Tajnik federalnoga tijela državne službe, pomoćnik rukovoditelja federalnoga tijela državne službe, glavni federalni inspektor i šef kabineta rukovoditelja federalnog tijela državne službe nisu državni službenici.".
Dosadašnji st. od 2. do 6. postaju st. od 4. do 8.

 

Članak 2.

 

U članku 6. stavak 1. mijenja se i glasi:
"1. Državni službenik postavlja se na jedno od sljedećih radnih mjesta:
1) šef unutarnje organizacijske jedinice,
2) inspektor,
3) stručni savjetnik,
4) viši stručni suradnik,
5) stručni suradnik."

 

Članak 3.

 

U čl. 7. i 9. riječ "ustanove" u različitim padežima zamjenjuje se riječima: "upravne organizacije" u odgovarajućim padežima.

 

Članak 4.

 

Iza članka 11. dodaju se novi čl. 11a. i 11b. koji glase:

 

"Članak 11a.

 

1. Tajnike domova Parlamenta Federacije imenuju i razrješavaju domovi Parlamenta Federacije na prijedlog predsjedatelja toga doma.
2. Tajnika Vlade Federacije imenuje i razrješava Vlada Federacije na prijedlog premijera.
3. Rukovoditelje samostalnih uprava i upravnih organizacija imenuje i razrješava Vlada Federacije.
4. Tajnika ministarstva imenuje i razrješava ministar.
5. Rukovoditelje uprava i upravnih organizacija koje se nalaze u sastavu ministarstva imenuje i razrješava Vlada Federacije na prijedlog ministra.
6. Rukovoditelje stručnih službi Vlade Federacije imenuje i razrješava Vlada Federacije na prijedlog premijera.
7. Pomoćnike rukovoditelja stručnih službi domova Parlamenta Federacije imenuju i razrješavaju predsjedatelji domova na prijedlog tajnika toga doma.
8. Pomoćnika rukovoditelja tijela državne službe i stručnih službi imenuje i razrješava Vlada Federacije na prijedlog toga rukovoditelja.
9. Pomoćnike u upravama i upravnim organizacijama koje se nalaze u sastavu ministarstva imenuje i razrješava ministar na prijedlog rukovoditelja uprave, odnosno upravne organizacije koja je u sastavu toga ministarstva.
10. Glavnog inspektora imenuje i razrješava Vlada Federacije na prijedlog rukovoditelja tijela državne službe.
11. Savjetnike, šefove kabineta i šefove ureda izabranih dužnosnika i nositelja izvršnih funkcija imenuju i razrješavaju izabrani dužnosnici i nositelji izvršnih funkcija čiji su savjetnici, šefovi kabineta i šefovi ureda.

 

Članak 11b.

 

Osobe iz članka 11a., izuzev savjetnika, upošljavaju se putem javnog natječaja koji raspisuje i provodi tijelo državne službe prema uvjetima i kriterijima propisanim ovim zakonom, a sukladno kriterijima propisanim podzakonskim propisima donesenim na temelju ovoga zakona.".

 

Članak 5.

 

U članku 19. u stavku 1. toč. c) i d) mijenjaju se i glase:
"c) prava i obveze državnoga službenika miruju od trenutka kada je imenovan na položaj u bilo kojem zakonodavnom ili izvršnom tijelu na bilo kojoj razini vlasti u Federaciji i u Bosni i Hercegovini, odnosno na bilo koju poziciju iz članka 5. st. 2. i 3. ovoga zakona;
d) državni službenik iz stavka 1. točka c) ovoga članka može se vratiti na isto ili slično radno mjesto u istom ili drugom tijelu državne službe najkasnije u roku mjesec dana od nastupanja sljedećih slučajeva: završetka mandata i prestanka funkcije u zakonodavnom ili izvršnom tijelu na bilo kojoj razini vlasti u Federaciji i u Bosni i Hercegovini, odnosno na bilo kojoj poziciji iz članka 5. st. 2. i 3. ovoga zakona;".
Iza točke e) dodaje se nova točka f) koja glasi:
"f) osobe iz članka 11a. ovoga zakona ne mogu biti članovi upravnih niti nadzornih odbora, federalnih zavoda, federalnih direkcija, federalnih agencija i gospodarskih društava sa sudjelovanjem državnoga kapitala.".

 

Članak 6.

 

Članak 20. mijenja se i glasi:

 

"Članak 20.

 

1. Osobama iz članka 11a. ovoga zakona ne jamči se sigurnost uživanja položaja i mogu biti razriješeni dužnosti u bilo koje vrijeme od rukovoditelja tijela državne službe, odnosno tijela koje ih je imenovalo, a njihov mandat ne može biti dulji od mandata rukovoditelja tijela državne službe, odnosno mandata tijela koje ih je imenovalo.
2. Imenovanje na pozicije iz članka 11a. ne može se preinačiti u položaj državnoga službenika sa sigurnošću uživanja položaja.
3. Osobe iz članka 11a. razrješavaju se dužnosti od trenutka kada su imenovane na položaj u bilo kojem zakonodavnom ili izvršnom tijelu na bilo kojoj razini vlasti u Federaciji i u Bosni i Hercegovini."

 

Članak 7.

 

Članak 22b. mijenja se i glasi:

 

"Članak 22b.

 

Tijelo državne službe može na temelju pisanoga sporazuma s drugim tijelom državne službe ili na pisani zahtjev državnoga službenika preuzeti državnoga službenika s iste ili slične pozicije.
Preuzimanje se vrši pisanim sporazumom tijela državne službe od čega se primjerak sporazuma i rješenje o postavljenju dostavljaju Agenciji.".

 

Članak 8.

 

Članak 22c. briše se.

 

Članak 9.

 

U članku 24. stavak 1. mijenja se i glasi:
"1. Ukoliko se upražnjeno radno mjesto u tijelu državne službe ne bude moglo popuniti na način predviđen u članku 23. ovoga zakona, na zahtjev rukovoditelja tijela državne službe, Agencija provodi proceduru popune upražnjenog radnog mjesta oglašavanjem javnoga natječaja koji se provodi prema odredbama ovoga članka i čl. od 25. do 32. ovoga zakona.".

 

Članak 10.

 

U članku 25. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:
"3. Odredbe iz stavka 1. ovoga članka odnose se i na osobe iz članka 11a. ovoga zakona.".

 

Članak 11.

 

U članku 27. u stavku 2. riječ "najmanje" briše se, a riječi: "ostali članovi imenuju" zamjenjuju se riječima: "treći član imenuje".

 

Članak 12.

 

U članku 31. u stavku 1. riječi: "uz prethodno pribavljeno mišljenje Agencije" brišu se.

 

Članak 13.

 

U članku 33. stavak 4. mijenja se i glasi:
"4. Ocjena rada državnoga službenika temelji se na rezultatima postignutim u izvršavanju poslova radnoga mjesta i postavljenih radnih ciljeva, kvaliteti rada, učinkovitosti u radu, samostalnosti, stvaralačkoj sposobnosti i inicijativi, vještini komunikacije, spremnosti prilagođavanja promjenama i ostalim sposobnostima koje zahtijeva radno mjesto.".
U stavku 8. riječi: "po prethodno pribavljenom mišljenju Agencije" brišu se.

 

Članak 14.

 

U članku 34. stavak 1. briše se.
U stavku 2. riječi: "točka b)" brišu se.

 

Članak 15.

 

U članku 35. u stavku 1. u prvoj rečenici riječ "neposredno", a u drugoj rečenici riječi: "točka b)" brišu se.

 

Članak 16.

 

U članku 36. u stavku 3. točka d) mijenja se i glasi:
"d) državni službenik koji je proglašen prekobrojnim, a nije dalje raspoređen, ima pravo na otpremninu sukladno članku 40. Zakona o plaćama i naknadama u tijelima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 45/10 i 111/12), te na naknadu za slučaj neuposlenosti sukladno Zakonu.".

 

Članak 17.

 

U članku 37. stavak 1. mijenja se i glasi:
"1. Rukovoditelj tijela državne službe može zatražiti od Agencije da provede proceduru javnoga natječaja za prijem pripravnika u državnu službu.".

 

Članak 18.

 

U članku 47. u prvom retku iza riječi "službenika" dodaju se riječi: "i osobe iz članka 11a. ovoga zakona".

 

Članak 19.

 

Članak 48. mijenja se i glasi:

 

"Članak 48.

 

Odsustvo i godišnji odmori

 

Na prava i obveze iz oblasti odsustva i godišnjih odmora državnih službenika i osoba iz članka 11a. ovoga zakona primjenjuju se odredbe članka od 44. do 53. Zakona o radu
("Službene novine Federacije BiH", broj 62/15), kao i odredbe kolektivnih ugovora.".

 

Članak 19a.

 

U članku 51. u točki b) riječi: "mirovinskog staža" zamjenjuju se riječima: "staža osiguranja".

 

Članak 20.

 

U članku 52. u stavku 1. riječi: "prema prethodno pribavljenom mišljenju Agencije, s iznimkom članka 51. stavak 1. točka h)" brišu se.
U stavku 2. brojevi 2. i 3. brišu se.

 

Članak 21.

 

U članku 62. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
"2. U rukovođenju tijelima državne službe rukovoditelju tijela državne službe pomažu tajnik tijela državne službe, pomoćnik rukovoditelja tijela državne službe, savjetnik i šef kabineta, a koji čine kabinet rukovoditelja tijela državne službe."
Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

 

Članak 22.

 

U članku 64. u stavku 3. iza riječi "imenuje" dodaju se riječi: "i razrješava", a iza riječi: "Vlada Federacije" piše se točka i ostatak teksta se briše.

 

Stavak 4. mijenja se i glasi:
"4. Ravnatelj Agencije imenuje se na mandat četiri godine."

 

Članak 23.

 

Iza članka 75. dodaju se novi čl. 75a., 75b. i 75c. koji glase:

 

"Članak 75a.

 

1. Osobe iz članka 11a. ovoga zakona na koje se odnosi članak 19. stavak 1. točka f) ovoga zakona dužni su u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga zakona dati ostavku na članstvo u upravnom i nadzornom odboru u koji su imenovani.
2. Rukovoditelj tijela državne službe ili osoba koju on odredi će protiv osobe iz članka 11a. ovoga zakona koji ne postupi sukladno stavku 1. ovoga članka pokrenuti stegovni postupak.

 

Članak 75b.

 

Državni službenici zatečeni u državnoj službi na mjestima rukovodećih državnih službenika nakon stupanja na snagu ovoga zakona bit će raspoređeni na odgovarajuća radna mjesta u okviru tijela državne službe sukladno pravilnicima iz članka 75c. stavak 3. ovoga zakona, a nastavljaju raditi na svojim dosadašnjim radnim mjestima i zadržavaju plaću i druga prava prema dosadašnjim rješenjima do imenovanja osoba iz članka 11a. ovoga zakona.

 

Članak 75c.

 

1. Propisi koji su u suprotnosti s odredbama ovoga zakona imaju se uskladiti s ovim zakonom u roku 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga zakona.
2. U roku 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga zakona Vlada Federacije propisat će vrstu, složenost poslova i uvjete koje trebaju zadovoljiti osobe iz članka 11a. ovoga zakona.
3. Rukovoditelji tijela državne službe dužni su u roku 30 dana od dana donošenja propisa iz stavka 2. ovoga članka uskladiti pravilnike o unutarnjem ustrojstvu s odredbama ovoga zakona.".

 

Članak 24.

 

Ovaj zakon stupa na snagu narednoga dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Predsjedateljica
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Lidija Bradara

 

Predsjedatelj
Zastupničkogа doma
Parlamenta Federacije BiH

Edin Mušić