ZAKON
O IZMJENAMA ZAKONA O POMILOVANJU

 

Član 1.

 

U Zakonu o pomilovanju ("Službene novine Federacije BiH", broj 22/09), u članu 2. druga rečenica, briše se.

 

Član 2.

 

U članu 3. iza riječi "genocida" zarez i riječi: "niti za lica koja su ranije dobila pomilovanje po ranije izrečenoj i izdržavanoj kazni zatvora", brišu se.

 

Član 3.

 

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Predsjedavajuća
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Lidija Bradara

 

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Edin Mušić