Na osnovu člana 3. stav (2) i člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije B:H", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 31. Zakona o privatizaciji preduzeća ("Službene novine Federacije BiH", br. 27/97, 8/99, 32/00, 45/00, 54/00, 61/01, 27/02, 33/02, 28/04, 44/04, 42/06, 4/09), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 9. sjednici, održanoj 04.06.2015. godine, donosi

 

U R E D B U

O VRŠENJU OVLAŠTENJA U PRIVREDNIM DRUŠTVIMA SA UČEŠĆEM DRŽAVNOG KAPITALA IZ NADLEŽNOSTI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

I OSNOVNE ODREDBE

 

Član l.

 

Ovom uredbom uređuje se vršenje ovlaštenja na osnovu učešća državnog kapitala u privrednim društvima iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija), upravni nadzor, nadzor nad općim aktima i posebne odredbe o postupku u registrima.

 

Član 2.

 

U privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije, ovlaštenja na osnovu učešća državnog kapitala vrši Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vlada Federacije), neposredno ili putem federalnih organa .uprave (federalnih ministarstava i federalnih uprava) i federalnih upravnih organizacija.

 

Član 3.

 

U privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije, Vlada Federacije neposredno vrši sljedeća ovlaštenja:
1)     učešće u radu i odlučivanju skupštine;
2)     izbor i nominiranje kandidata za imenovanje članova nadzornih odbora i razrješenje dužnosti članova nadzornih odbora prije isteka mandata;
3)     davanje saglasnosti za imenovanje članova uprava i razrješenje dužnosti članova uprava prije isteka mandata.

 

Član 4.

 

U privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala 17 nadležnosti Federacije, Vlada Federacije putem federalnih organa uprave i federalnih upravnih organizacija vrši poslove evidentiranja, upravnog nadzora i nadzora općih akata, praćenje rada i monitoring, uz obavezu podnošenja izvještaja federalnih organa uprave i federalnih upravnih organizacija Vladi Federacije.

 

Član 5.

 

(1)    Vlada Federacije utvrđuje listu privrednih društava u kojima vrši ovlaštenja na osnovu učešća državnog kapitala iz nadležnosti Federacije (u daljem tekstu: Lista).
(2)    Listom se zadužuju federalni organi uprave i federalne upravne organizacije za praćenje rada, vršenje nadzora i podnošenje izvještaja Vladi Federacije za svako privredno društvo sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije.
(3)    Lista je sastavni dio ove uredbe.

 

II NEPOSREDNA OVLAŠTENJA VLADE FEDERACIJE U PRIVREDNIM DRUŠTVIMA SA UČEŠĆEM DRŽAVNOG KAPITALA IZ NADLEŽNOSTI EEDERACIJE

1) Učešće u radu i odlučivanju skupštine privrednog društva

 

Član 6.

 

(1)    Pravo učešća u radu i odlučivanju skupštine privrednih društava sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije, Vlada Federacije ostvaruje putem punomoćnika, koji je u svemu dužan postupati u skladu sa dobijenim obavezujućim uputama Vlade Federacije.
(2)    Vlada Federacije za svaku sjednicu skupštine punomoćniku daje punomoć u pisanom obliku, koja obavezno sadrži:
- naziv i sjedište davaoca punomoći (Vlade Federacije);
- ime i prezime punomoćnika, ime jednog roditelja, adresu stanovanja, JMBG, broj lične karte i naziv organa koji je izdao ličnu kartu;
- dnevni red sazvane skupštine, sa obavezujućom uputom o načinu glasanja po svakoj pojedinoj tački dnevnog reda, tako da pored svake tačke dnevnog
reda izričito mora biti naglašeno: "glasati za", ili "glasati protiv" ili "biti suzdržan" ili "ne glasati" ili drugi odgovarajući način glasanja;
- druge odgovarajuće obavezujuće upute, koje se odnose na učešće u raspravi, predlaganje i glasanje za skidanje pojedinih tačaka sa dnevnog reda, predlaganje i glasanje za odgađanje skupštine;
- naznaku da punomoćnik nema ovlaštenja za učešće u radu i odlučivanje sazvane skupštine izvan tačaka dnevnog reda navedenog u punomoći;
- broj, mjesto i datum izdavanja punomoći;
- potpis punomoćnika i
- potpis ovlaštene osobe i otisak pečata Vlade Federacije.

 

Član 7.

 

(1)    Privredno društvo sa Liste dužno je najkasnije 15 dana prije prije dana održavanja skupštine Vladi Federacije dostaviti poziv za zakazanu skupštinu sa dnevnim redom i materijalima za svaku tačku dnevnog reda.
(2)    Punomoć u radu i odlučivanju skupštine privrednog društva dostavlja se društvu putem pošte, faksa ili elektronske pošte, najkasnije tri dana prije dana održavanja skupštine.
(3)    Punomoćnik je dužan originalnu kopiju punomoći predati nadležnom organu privrednog društva, najkasnije neposredno prije početka skupštine.
(4)    Ukoliko punomoć ne sadrži bilo koji dio obaveznog sadržaja iz člana 6. stav (2) ove uredbe, punomoćnik ne može učestvovati u radu i odlučivanju skupštine.

 

Član 8.

 

(1)    Vlada Federacije može opozvati punomoć ili umjesto već date punomoći dati novu punomoć najkasnije do održavanja skupštine.
(2)    Ukoliko Vlada Federacije privrednom društvu u periodu od sedam dana od dana održane skupštine dostavi akt kojim pobija valjanost punomoći na osnovu koje je punomoćnik učestvovao u radu i odlučivanju skupštine, nadležni organ privrednog društva će proglasiti nevažećim glasove na osnovu te punomoći i o tome pismeno izvijestiti sazivača skupštine.
(3)    Sazivač skupštine je dužan obustaviti od izvršenja odluku za čije donošenje su bili odlučujući glasovi na osnovu punomoći iz stava (2) ovog člana i sazvati skupštinu radi ponovnog odlučivanja o tim pitanjima, najkasnije 30 dana od dana prijema obavijesti nadležnog organa privrednog društva.
2) Izbor i nominiranje kandidata za imenovanje čanova nadzornih odbora i razrješenje dužnosti prije isteka mandata članova nadzornih odbora

 

Član 9.

 

(1)    Postupak izbora i nominiranja za imenovanje članova nadzornih odbora ispred državnog kapitala, u skladu sa odredbama Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), pokreće Vlada Federacije Odlukom o raspisivanju javnog konkursa.
(2)    Radi provođenja postupka iz stava (I) ovog člana Vlada Federacije imenuje komisiju od neparnog broja članova. Nakon okončanog postupka izbora kandidata komisija je dužna sačiniti listu kandidata koji ispunjavaju tražene uslove i zapisnik koji sadrži sve aktivnosti i radnje obavljene od strane komisije. Listu kandidata i zapisnik sa kopijom svih prijava kandidata i dostavljenih dokaza, komisija je dužna dostaviti Vladi Federacije na izbor i imenovanje,
(3)    Na osnovu liste kandidata iz stava (2) ovog člana, Vlada Federacije donosi Odluku o davanju prethodne saglasnosti nadležnom organu društva za imenovanje članova nadzornog odbora, a u skladu sa ovom odlukom skupština društva sa učešćem državnog kapitala će donijeti Odluku o imenovanju članova nadzornog odbora.
(4)    Za člana nadzornog odbora privrednog društva ispred državnog kapitala ne može biti nominirana osoba koja ne ispunjava opće i posebne usiove utvrđene raspisanim javnim konkursom iz stava (1) ovog člana.

 

Član 10.

 

Izuzetno, bez provođenja postupka iz člana 9. ove uredbe, u skladu sa odredbama Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine, Vlada Federacije može utvrditi prijedlog kandidata za imenovanje vršioca dužnosti članova nadzornog odbora ispred državnog kapitala, do okončanja konkursne procedure, a najduže na vremenski period do najviše tri mjeseca, počev od dana stupanja na snagu odluke skupštine o imenovanju članova nadzornog odbora.

 

Član 11.

 

U slučaju razrješenja dužnosti čana nadzornog odbora imenovanog ispred državnog kapitala prije isteka mandata, novoimenovanom članu nadzornog odbora ispred državnog kapitala mandat može trajati do isteka mandata članova nadzornog odbora koji su imenovani prilikom imenovanja cijelog nadzornog odbora, a nisu razriješeni.

 

Član 12.

 

Predsjednik i članovi nadzornih odbora imenovani ispred državnog kapitala dužni su stupati u skladu sa interesima vlasnika kapitala, a predsjednik nadzornog odbora dužan je Vladi Federacije blagovremeno, a najmanje jednom tromjesečno dostaviti pisani izvještaj o radu nadzornog odbora.
3) Davanje saglasnosti za imenovanje članova uprava privrednih društava i razrješenje dužnosti prije isteka mandata članova uprava privrednih društava sa većinskim učešćem državnog kapitala

 

Član 13.

 

(1)    Izbor kandidata za članove uprave privrednih društava sa većinskim učešćem državnog kapitala vrši organ utvrđen statutom tog privrednog društva (u daljem tekstu: nadležni organ) na osnovu objavljenog javnog konkursa, u skladu sa općim i posebnim uslovima utvrđenim zakonom i statutom privrednog društva.
(2)    Nakon okončanog postupka izbora kandidata u skladu sa stavom (1) ovog člana nadležni organ sačinjava i dostavlja Vladi Federacije listu kandidata koji ispunjavaju tražene uslove i zapisnik koji sadrži sve aktivnosti i radnje obavljene od strane nadležnog organa, na izbor i nominiranje.
(3)    Na osnovu liste kandidata iz stava (2) ovog člana, Vlada Federacije donosi Odluku o davanju prethodne saglasnosti nadležnom organu društva za imenovanje članova uprave.
U skladu sa ovom odlukom nadležni organ društva sa većinskim učešćem državnog kapitala dužan je donijeti Odluku o imenovanju članova uprave,

 

Član 14.

 

U slučaju razrješenja dužnosti člana uprave privrednog društva sa većinskim učešćem državnog kapitala prije isteka mandata, nadležni organ društva dužan je prije imenovanja člana uprave pribaviti prethodnu saglasnost Vlade Federacije za njegovo imenovanje na mandatni period koji može trajati samo do isteka mandata članova uprave koji su imenovani prilikom imenovanja cijele uprave, a nisu razriješeni.

 

Član 15.

 

(1)    Izuzetno, bez provođenja postupka iz člana 13. ove uredbe, Vlada Federacije može donijeti Odluku o davanju prethodne saglasnosti nadležnom organu društva sa većinskim učešćem državnog kapitala za razrješenje dužnosti člana uprave i Odluku o davanju prethodne saglasnosti nadležnom organu tog privrednog društva za imenovanje vršioca dužnosti člana uprave do okončanja konkursne procedure, a najduže na vremenski period do šest mjeseci, počev od dana stupanja na snagu Odluke nadležnog organa društva.
(2)    U skladu sa Odlukom iz stava (1) ovog člana, nadležni organ privrednog društva sa većinskim učešćem državnog kapitala dužan je donijeti Odluku o razrješenju i Odluku o imenovanju vršioca dužnosti člana uprave, najkasnije u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovih odluka u "Službenim novinama Federacije BiH"

 

Član 16.

 

Član uprave privrednog društva sa većinskim učešćem državnog kapitala kojem je mandat istekao ili je razriješen dužnosti prije isteka mandata dužan je izvršiti komisijsku primopredaju dužnosti u roku kako je to utvrđeno aktom nadležnog organa tog privrednog društva.

III OVLAŠTENJA KOJA U PRIVREDNIM DRUŠTVIMA SA UČEŠĆEM DRŽAVNOG KAPITALA U NADLEŽNOSTI FEDERACIJE VLADA FEDERACIJE VRŠI PUTEM FEDERALNIH ORGANA UPRAVE I FEDERALNIH UPRAVNIH ORGANIZACIJA

 

Član 17.

 

Federalni organi uprave i federalne upravne organizacije koji u ime Vlade Federacije vrše ovlaštenja koja se odnose na evidentiranje, upravni nadzor, nadzor nad općim aktima, praćenje rada i monitoring, evidentiranje prvog sastava i evidentiranje svakog novog imenovanja i razrješenja članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava iz Liste, mogu vršiti isključivo ukoliko podnosilac zahtjeva za evidentiranje promjena, pored ostalih potrebnih dokumenata dostavi i odgovarajući akt Vlade Federacije iz čl 9., 10., 11., 13. i 15. ove uredbe.

IV ODREDBE O POSTUPKU ZA UPIS I PROMJENU PODATAKA U REGISTRIMA

 

Član 18.

 

Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH će, u registrima, državni kapital u privrednim društvima iz Liste, po službenoj dužnosti, uknjižiti na Federaciju kao vlasnika, a Vladu Federacije kao nosioca prava upravljanja, u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

V KAZNENE ODREDBE

 

Član 19.

 

(1)    Za prekršaj kaznit će se novčanom kaznom, u iznosu od 500,00 KM do 7.000,00 KM, privredno društvo u kojem ovlaštenja na osnovu učešća državnog kapitala vrši Vlada Federacije, koje ne dostavi poziv za zakazanu skupštinu sa dnevnim redom i materijalima za svaku tačku dnevnog reda u skladu sa članom 7. stav (1) ove uredbe.
(2)   Za prekršaj iz stava (1) ovog člana kaznit će se i odgovorna osoba u privrednom društvu novčanom kaznom u iznosu od 50,00 KM do 2.000,00 KM.

 

Član 20.

 

(1)    Za prekršaj kaznit će se novčanom kaznom, u iznosu od 200,00 KM do 3.000,00 KM, član nadležnog organa privrednog društva u kojem ovlaštenja na osnovu učešća državnog kapitala vrši Vlada Federacije, imenovan ispred državnog kapitala, koji postupi protivno članovima 13., 14. i 16. ove uredbe.
(2)    Za prekršaj kaznit će se novčanom kaznom, u iznosu od 200,00 KM do 3.000,00 KM, član nadležnog organa privrednog društva u kojem ovlaštenja na osnovu većinskog učešća državnog kapitala vrši Vlada Federacije, imenovan ispred državnog kapitala, koji glasa za razrješenje i imenovanje članova uprave bez pribavljene prethodne saglasnosti Vlade Federacije Bosne i Hercegovine iz čl. 13., 14. i 16. ove uredbe.

 

Član 21.

 

Za prekršaj kaznit će se novčanom kaznom, u iznosu od 500,00 KM do 5.000,00 KM, član uprave privrednog društva sa većinskim učešćem državnog kapitala koji ne izvrši primopredajo! dužnosti u skladu sa članom 16, ove uredbe.

VI PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 22.

 

Zadužuju se Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Federalno ministarstvo finansija-Federalno ministarstvo financija, Federalno ministarstvo trgovine, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, Federalno ministarstvo okoliša i turizma i Federalno ministarstvo kulture i sporta da, kao nadležna tijela u Federaciji, koja, u skladu sa Zakonom o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave ("Službene novine Federacije BiH", br. 58/02, 19/03, 38/05, 2/06, 8/06, 61/06, 52/09 i 48/11), prema ovoj uredbi, vode službene evidencije o podacima koji se odnose na nadzorne odbore i uprave privrednih društava u kojima Vlada Federacije vrši ovlaštenja na osnovu učešća državnog kapitala, da evidentiranje prvog sastava i evidentiranje svakog novog imenovanja i razrješenja članova nadzornih odbora i uprava ovih privrednih društava mogu isključivo vršiti ukoliko podnosilac zahtjeva za evidentiranje promjena, pored ostalih potrebnih dokumenata, dostavi i odgovarajući akt Vlade Federacije iz čl. 9., 10., 11., 13. i 15. ove uredbe.

 

Član 23.

 

Nadzor nad provođenjem ove uredbe vrši Vlada Federacije.

 

Član 24.

 

Privredna društva iz Liste dužna su uskladiti odredbe svojih statuta sa ovom uredbom u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

 

Član 25.

 

(1)    Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje važiti Uredba o vršenju ovlaštenja organa Federacije Bosne i Hercegovine u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala ("Službene novine Federacije BiH", br. 35/11 i 100/13) i Odluka o utvrđivanju liste privrednih društava u kojim ovlaštenja po osnovu učešća državnog kapitala vrše organi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 35/11, 83/11, 17/12, 80/12, 55/14, 82/14, 101/14, 107/14 i 10/15),
(2)    Stupanjem na snagu ove uredbe, poništavaju se svi raspisani konkursi i oglasi za utvrđivanje prijedloga kandidata ispred državnog kapitala za članove nadzornih odbora u privrednim društvima u kojima federalna ministarstva vrše ovlaštenja po osnovu učešća državnog kapitala, a za koja imenovanja nije data prethodna sagiasnost Vlade Federacije.

 

Član 26.

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 646/2015
04. juna 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.