Na temelju članka 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a sukladno sa Zaključkom Vlade V broj 2097/2014 od 20.11.2014. godine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 147. sjednici, održanoj 08.01.2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU RADNE GRUPE ZA IZRADU RADNOG
TEKSTA STRATEGIJE ZA MLADE FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE

 

I

 

Imenuje se Radna grupa za izradu radnog teksta Strategije za mlade Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Radna grupa), u sastavu:
1.     Adis Salkić, pomoćnik ministra za mlade u Federal­nom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa, koordinator,
2.     Negra Selimbegović, predstavnik Federalnog ministarstva kulture i sporta - Federalnog ministarstva kulture i športa - član,
3.     Mario Beus, predstavnik Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - član,
4.     Edvin Granić, predstavnik Federalnog ministarstva finansija- Federalnog ministarstva financija - član,
5.     Tajana Šaković, predstavnik Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova - Federalnog ministarstva unutarnjih poslova - član,
6.     Adis Muhibić, predstavnik Federalne uprave policije - član,
7.     Aldin Međedović, predstavnik Federalnog ministar­stva obrazovanja i nauke - član,
8.     Elma Sokić Begović, predstavnik Federalnog minis­tarstva zdravstva - član,
9.     Zdravko Čerović, predstavnik Federalnog ministar­stvo razvoja, poduzetništva i obrta - član,
10.    Amila Gajević, predstavnik Federalnog ministarstva rada i socijalne politike - član,
11.   Mesud Isaković, predstavnik Federalnog ministarstva pravde - član,
12.   Jasmina Avdić, predstavnik Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata - Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata - član,
13.   Nikola Pušić, predstavnik Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica - član,
14.   Indira Čilic-Lončar, predstavnik Federalnog ministar­stva energije, rudarstva i industrije - član,
15.    Inja Hadžialić-Bubalo, predstavnik Federalnog ministarstva okoliša i turizma - član,
16.    Adnana Dizdarević-Maksumić, predstavnik Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH - član,
17.    Amel Lizde, predstavnik Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje - Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje - član,
18.   Dijana Kihli, predstavnik Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH - član,
19.   Viktorija Bešević-ćomić, predstavnik Federalnog zavoda za zapošljavanje - član.
Lica koja će obavljati stručne, odnosno administrativno-tehničke poslove za potrebe Radne grupe su Marta Flaschar i Senad Hašić, državni službenici u Sektoru za mlade, Federalnog ministarstva kulture i sporta - Federalnog ministarstva kulture i sporta.

 

II

 

Zadatak Radne grupe iz točke I ovog rješenja je izrada i dostavljanje Vladi Federacije Bosne i Hercegovine radnog teksta Strategije za mlade Federacije Bosne i Hercegovine.
Rok za izvršenje zadatka je 30.04.2015. godine.

 

III

 

Aktivnosti pri obavljanju stručno-konsultativnih poslova za izvršenje zadatka iz točke II ovog rješenja, poduzet će Institut za razvoj mladih KULT, shodno Sporazumu o saradnji između Federalnog ministarstva kulture i sporta i Instituta za razvoj mladih KULT, od 16.04.2014. godine.

 

IV

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 32/2015
08. siječnja 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.