Na osnovu čl. 29. i 37. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu ("Službene novine Federacije BiH", br. 25/15 i 86/15), člana 4. stava (4) Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju ("Službene novine Federacije BiH", broj 42/10), a u vezi sa članom 28. Zakona o poljoprivredi ("Službene novine Federacije BiH", br. 88/07, 4/10 i 7/13), ria prijedlog federalnog ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 33. sjednici održanoj 10.12.2015. godine, donosi

 

O D L U K U

O IZMJENAMA l DOPUNAMA ODLUKE O USVAJANJU
PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA SA
KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA
"SUBVENCIJA PRIVATNIM PREDUZEĆIMA I
PREDUZETNICAMA - POTICAJ ZA POLJOPRIVREDU"
UTVRĐENIH BUDŽETOM FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE ZA 2015. GODINU FEDERALNOM
MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I
ŠUMARSTVA

 

I

 

U Odluci o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima - Poticaj za poljoprivredu", utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, u Programu novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2015. godinu ("Službene novine Federacije BiH", br. 54/15), u POGLAVLJU II - KRITERIJI ZA RASPODJELU SREDSTAVA, u odjelu 1) OPĆI KRITERIJI, u podnaslovu "NAPOMENA:" alineja 1. mijenja se i glasi: "Klijent koji je registrovan kao fizičko lice (izuzev poljoprivrednog obrta), godišnje može ostvariti maksimalnu novčanu podršku do 6.000,00 KM po modelu poticaja proizvodnji (primjena istog će započeti u Programu za 2016. godinu)."
Alineja 2.: "Obračun novčane podrške za proizvođače svježeg sirovog mlijeka od 01.10.2015. godine će se vršiti po kvalitetu mlijeka u skladu sa Pravilnikom o sirovom mlijeku, i po grlu": "briše se".

 

II

 

U odjelu 2) POSEBNI KRITERIJI, u pododjelu A/MODEL PODRŠKE PROIZVODNJI, u naslovu A/1 BILJNA PROIZ­VODNJA, u stavku 1) tačka c) mijenja se i glasi: "Proizvodnja silaznog kukuruza (u uzgoju ima najmanje 4 grla za jedan hektar zasijanog kukuruza za silažu - kategorija goveda iz Obrasca 4 RPG i RK) - klijent ostvaruje novčanu podršku za proizvodnju na minimalno 2 ha, a maksimalno za 400 ha."

 

III

 

U naslovu A/2 ANIMALNA PROIZVODNJA, u stavu (1) točka b) mijenja se i glasi; "Proizvodnja goveđeg mesa - tov junadi, klijent ostvaraje novčanu podršku za minimalno tri utovljena grla iz domaćeg uzgoja, odnosno deset grla iz uvoza a za maksimalno 1000 utovljenih gria u toku godine, te istu proda, (novčana podrška za tov junadi od teladi iz uvoza biti će omogućena klijentu koji uveze telad i započne tov nakon 01.01.2016. godine.);"

 

IV

 

U pododjelu E/MODEL OSTALIH VRSTA PODRŠKI, u naslovu tačke 3., na kraju teksta tačke 3.1. u.novom retku dodaje se novi tekst koji glasi: "Ova mjera će se realizovati na osnovu Odluke Vlade Federacije BiH o davanju saglasnosti i ovlaštenja za potpisivanje sporazuma o realizaciji Programa sufinansiranja samozapošljavanja i zapošljavanja u oblasti poljoprivrede za 2015/2016. godinu V broj 1394/2015 od 15.10.2015. godine".
Tačka: "3.2. Realizacija Programa novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju": "briše se"., a tačka; "3,3." postaje tačka: "3.2".
U naslovu tačke 6., tačka: "6.1. Proizvodnja orijentisana izvozu, stvaranje ambijenta za izvoz domaćih poljoprivredno prehrambenih proizvoda otkupljenih od domaćih poljoprivrednih proizvođača)":"briše se", tačka: "6.2." postaje tačka: "6.1." i na kraju teksta nove tačke 6.1. dodaje se nova rečenica koja glasi: "Nakon izvršenih dodatnih kontrola i provjera, opravdani zahtjevi će se realizirati u 2016. godini.".
Naslov tačke: "7. Sredstva tekuće rezerve i tačka 7.1 Sredstva tekuće rezerve koristit će se u skladu sa članom 21. stav (2) Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju za različite programe pokretanja proizvodnje, poticanje proljetne ili jesenje sjetve i slične mjere koje nisu obuhvaćene ostalim modelima, za koje u Programu nisu planirana sredstva ili za namjene za koje se tokom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva, jer ih pri planiranju Programa nije bilo moguće predvidjeti": "brišu se".

 

V

 

U POGLAVLJU III - VISINA I RASPODJELA SRED­STAVA, u tabeli 1. Raspodjela sredstava za biljnu proizvodnju, u zadnjem redu SVEGA: A/1-1, A/I-2, A/1-3 i A/1-4 iznos: "12.300.000,00" zamjenjuje se iznosom: "10.700.000,00".
U tabeli 2. Raspodjela s/edstava za animalnu proizvodnju u predzadnjem redu: "SVEGA: A/2-1, A/2-2, A/2-3, A/2-4, A/2-5, A/2-6 i A/2-7" iznos: "50.000.000,00" zamjenjuje se iznosom: "53.160.000,00".
U zadnjem redu: "UKUPNO: A/1+ A/2" iznos: "62.300.000,00" zamjenjuje se iznosom: "63.860.000,00".

 

VI

 

Tabela 7. Model ostalih vrsta podrški, mijenja se i glasi:

E/

Br.

Ostale vrste potpora

Ukupno KM

 

1.

Suflnanstranj« premije oiiguranja od mogućih šteta u poljoprivrednoj proizvodnji

 

 

1.1

Sufinansiranje premije osiguranja od mogućih šteta poljoprivrednoj proizvodnji

60,000,00

 

2.

Sufinansiranje stručnih skupova, kongresa, simpozija, seminara i sajmova

 

 

2.1

Sufinansiranje organiziranja stručnih skupova, kongresa, simpozija, seminara, sajmova iz oblasti poljoprivredno-prehrambenog sektora

80.000,00

 

3.

Realizaciju projekata od značaja za Federaciju BiH

 

 

3.1

Sufinansiranje troškova po osnovu penzionog i zdravstvenog osiguranja za registrirane poljoprivredne obrte (ova mjera će se realizirat na osnovu Odluke Vlade Federacije BiH o davanju saglasnosti i ovlaštenja sa potpisivanje sporazuma o realizaciji Programa sufinansiranja samozapošljavanja i zapošljavanja u ablasti poljoprivrede za 2015/201 6. godinu V broj 1394/2015 od 15.10.2015. godine).

1.500.000,00

 

3.2

Sufinansiranje izlaganja na privrednim manifestacijama od značaja za poljoprivredni sektor

40.000,00

 

4.

Organizovanje poljoprivrednika (zadruge, udruženja i saveza)

 

 

4.1

Sufinansiranje troškova realizacije aktivnosti zadruga

100.000,00

 

4.2

Sufinansiranje troškova realizacije aktivnosti udruženja

 

4.3

Sufinansiranje troškova realizacije aktivnosti saveza

 

5.

Sufinansiranje troškova standardizacije proizvoda/proizvodnje

 

 

5.1

Sufinansiranje uvođenja i certifikacije standarda u uoljoprivredi i prehrambenoj industriji

60.000,00

 

6.

Sufinansiranje poljoprivredno-prelirambenih proizvoda orijentisanlh za izvoz

 

 

6.1

Nerealizovane podrške iz 2014. godine (nerealizovani zahtjevi iz Programa novčanih podrški za 2014. godinu na osnovu Pravilnika po modelu ostalih vrsta podrški (proizvodnja orijentisana izvozu stvaranje ambijenta za izvoz domaćih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda otkupljenih od domaćih proizvođača). Nakon izvršenih dodatnih kontrola i provjera, opravdani zahtjevi će se realizovati u 2016. godini.

0,00

 

 

SVEGA E:

1. 840.000,00

 

VII

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1683/2015
10. decembra 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.