Na osnovu 51., 29. i 37. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 25/15), na prijedlog federalnog ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 13. sjednici, održanoj 02.07.2015. godine, donijela je

 

O D L U K U

O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA
SA KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA
"SUBVENCIJE PRIVATNIM PODUZEĆIMA I
PODUZETNICIMA - POTICAJ ZA VETERINARSTVO"
UTVRĐENOG BUDŽETOM FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE ZA 2015. GODINU FEDERALNOM
MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I
ŠUMARSTVA

 

I

 

Usvaja se Program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima - Poticaj za veterinarstvo" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 25/15) (u daljnjem tekstu: Program).
Sredstva za realizaciju Programa iz stava 1. ove tačke isplatit će se sa razdjela 24. pozicija 6145 "Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima - Poticaj za veterinarstvo", utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu u iznosu od 2.500.000 KM (u daljnjem tekstu: Budžet).

 

II

 

Realizacija Programa iz tačke I ove odluke vršit će se u zavisnosti od ostvarenih prihoda u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine.

 

III

 

Program iz tačke I ove odluke sastavni je dio ove odluke.

 

IV

 

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (u daljnjem tekstu: Federalno ministarstvo) će Programom raspoređena sredstva dostaviti njihovim korisnicima koji su ih dužni koristiti u skladu sa Zakonom o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu i Zakonom o veterinarstvu ("Službene novine Federacije BiH", broj 46/00).

 

V

 

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo i Federalno ministarstvo financija/Federalno ministarstvo finansija, svako u okviru svoje nadležnosti.

 

VI

 

O utrošenim sredstvima iz tačke I ove odluke Federalno ministarstvo je dužno podnositi tromjesečne izvještaje Federalnom ministarstvu finansija/Federalnom ministarstvu financija.

 

VII

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 905/2015
02. jula 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.