Na oanovu odredbi 61, 29, i 37. Zakona oizvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu ("Službene nevine Federacije BiH", broj 25/15), kojima je propisano da se sredstva utvrđena u razdjelu 24, Budžeta, pozicija "Subvencija privatnim preduzećima i preduzetnicima - Poticaj za poljoprivredu" koje donosi Vlada, a na prijedlog federalnog ministra u skladu sa članom 4. stav (4) Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju ("Službene novine Federacije BiH", broj 42/10), a u vezi sa članom 28. Zakona o poljoprivredi ("Službene novine Federacije BiH", br. 88/07, 4/10 i 7/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 13. sjednici, održanoj 02.07.2015. godine, donosi

 

O D L U K U

O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA
SA KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA
"SUBVENCIJA PRIVATNIM PREDUZEĆIMA I
PREDUZETNICIMA - POTICAJ ZA POLJOPRIVREDU"
UTVRĐENIH BUDŽETOM FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE ZA 2015. GODINU FEDERALNOM
MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I
ŠUMARSTVA

 

I

 

Usvaja se Program utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava "Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima - Poticaj za poljoprivredu" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hereegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (u daljem tekstu: Program).
Sredstva za realizaciju Programa iz stava (1) ove tačke isplatit će se s pozicije 614500 "Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima - Poticaj za poljoprivredu", utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 25/15) u iznosu od 65.800.000,00 KM (u daljem tekstu: Budžet).

 

II

 

Program iz tačke I ove odluke sastavni je dio ove odluke.

 

III

 

Sredstva iz tačke I ove odluke isplatit će se na teret Budžeta razdjel 24. s pozicije 614500 "Subvencije javnim preduzećima - Poticaj za poljoprivredu".
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (u daljem tekstu: Federalno ministarstvo) će Programom raspoređena sredstva doznačiti njihovim korisnicima koji su ih dužni koristiti u skladu sa Zakonom o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu, Zakonom o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju i Zakonom o poljoprivredi.

 

IV

 

Kontrolu u fazi proizvodnje na terenu potencijalnih korisnika, kao i u toku prikupljanja i obrade dokumentacije vezano za proizvodnju, a prije dostavljanja aplikacije Federalnom ministarstvu, vršit će nadležni poljoprivredni kantonalni inspektori, odnosno ovlašteni službenici kantonalnih ministarstava. Ovlašteni službenici Federalnog ministarstva i federalna poljoprivredna inspekcija u cuilju namjenskog utroška sredstava.
Kontrolu proizvodnji, kao i kontrolu nad realizacijom ostalih mjera utvrđenih ovim Programom, uključujući i kontrolu izdate dokumentacija koju dostavlja kerisnik, vršit će ovlašteni službenici Federalnog ministarstva i federalna poljoprivredna inspekcija.

 

V

 

Zadužuju se Federalno ministarstvo finansija i Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da s ciljem obezbjeđenja redovnosti isplata novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju pokušaju obezbijediti i postići spornim sa bankama, a u okviru odobrenih budžetskih sredstava iz tačke I ove odluke,

 

VI

 

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Federalno ministarstvo finansija, svako u okviru svoje nadležnosti.

 

VII

 

O utrošenim sredstvima iz tačke I ove odluke Federalno ministarstvo će podnositi tromjesečni izvještaj Federalnom ministarstvu finansija.

 

VIII

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 827/2015
02. jula 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.