Na temelju članka 19. stavak 1. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), na prijedlog Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 135. sjednici, održanoj 08.10.2014. godine, donosi

 

U R E D B U

O INFRASTRUKTURI PROSTORNIH PODATAKA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

Članak 1.
Predmet

 

Ovom uredbom uređuje se osnivanje i održavanje Infrastrukture prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: IPP FBiH), njen sadržaj, metapodaci, servisi prostornih podataka, osnivanje i održavanje Geoportala IPP FBiH, kao i uspostava i nadležnosti organa IPP FBiH.

 

Članak 2.
Infrastruktura prostornih podataka Federacije BiH

 

(1)    IPP FBiH odnosi se na digitalne prostorne podatke i odgovarajuće servise prostornih podataka za teritoriju Federacije koji su u nadležnosti:
1)     organa i organizacija federalne uprave,
2)     organa i organizacije kantonalne uprave,
3)     organa lokalne samouprave,
4)     javnih poduzeća,
5)     pravnih osoba kojima je povjereno upravljanje prostornim podacima i
6)     i pravnih osoba koje koriste podatke i servise obuhvaćene IPP FBiH, i koje pružaju usluge javnih servisa na temelju tih prostornih podataka.
(2)    Organi, javna poduzeća i pravne osobe iz stavka l. ovog članka su subjekti IPP FBiH.

 

Članak 3.
Osnivanje i održavanje IPP FBiH

 

(1)   Osnivanje IPP FBiH obuhvata:
1)     formiranje metapodataka za skupove i servise prostornih podataka,
2)     formiranje skupova prostornih podataka i baza prostornih podataka,
3)     formiranje servisa prostornih podataka i
4)     tehnologiju umrežavanja.
(2)    Održavanje IPP FBiH podrazumijeva ažuriranje podataka iz stavka 1. toč. 1) i 2) ovog članka i osiguranje funkcioniranja servisa i tehnologija iz stavka l. točka 3) i 4) ovog članka.
(3)   Osnivanje i održavanje prostornih podataka IPP FBiH u nadležnosti je subjekata IPP FBiH.
(4)   Za korištenje prostornih podataka zaključuju se sporazumi o razmjeni, pristupu i korištenju prostornih podataka između, subjekata IPP FBiH, a za njegovo funkcioniranje utvrđuju se mehanizmi koordinacije i nadzora nad procesima i procedurama osnivanja i korištenja prostornih podataka.
(5)   IPP FBiH se osniva i održava sukladno Direktivi Europske unije - Infrastructure for Spatial Information in the European Communitv - INSPIRE i drugim standardima.

 

Članak 4.
Sadržaj IPP FBiH

 

(1)    IPP FBiH sadrži metapodatke, servise i skupove prostornih podataka:
1)     o nekretninama i drugim podacima iz nadležnosti Federalne uprave za geodetske imovinsko-pravne poslove,
2)     o zaštiti životne sredine,
3)     o prostorno-planskim dokumentima,
4)     o prometnim i telekomunikacijskim i drugim infrastrukturnim mrežama,
5)     o mineralnim sirovinama i energetskim izvorima,
6)     o režimu voda,
7)     o zaštićenim nepokretnim kulturnim dobrima,
8)     o prostorima od značaja za razvoj turizma i turističkim mjestima,
9)     o geologiji, geofizici, meteorologiji, poljoprivredi i pedologiji,
10)   o demografiji i zdravlju,
11)   o industrijskim i proizvodnim kapacitetima, kao i
12)   ostale podatke sukladno INSPIRE Direktivi.
(2)   Na temelju skupova prostornih podataka iz stavka l. ovog članka formiraju se teme IPP FBiH.

 

Članak 5.
Metapodaci

 

(1)    Metapodaci su informacije o:
1)     skupovima i servisima prostornih podataka,
2)     usklađenosti prostornih podataka sa propisanim normama,
3)     uvjetima pristupa i korištenja skupova i servisa prostornih podataka,
4)     kvalitetu i ažurnosti skupova prostornih podataka,
5)     organima, organizacijama, javnim poduzećima ili pravnim osobama odgovornim za osnivanje, održavanje, pristup, razmjenu i korištenje skupova i servisa prostornih podataka, i
6)     skupovima prostornih podataka kojima je pristup ograničen i razloge ograničenja.
(2)    Subjekti IPP FBiH dužni su da osiguraju opise skupova prostornih podataka i servisa u obliku metapodataka.

 

Članak 6.
Servisi prostornih podataka

 

(1)   Skupovi i servisi prostornih podataka obuhvaćeni IPP FBiH formiraju se tako da su usklađeni s normama i protokolima za razmjenu prostornih podataka.
(2)    Servisi prostornih podataka trebaju omogućiti pronalaženje, pristup i preuzimanje podataka, kao i povezivanje sa drugim servisima prostornih podataka.
(3)    Korištenje skupova i servisa prostornih podataka od strane subjekata i korisnika vrši se sukladno pravima pristupa i propisanim naknadama.

 

Članak 7.
Geoportal

 

(1)    Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove osniva, održava i upravlja Geoportalom IPP FBiH.
(2)   Preko Geoportala IPP FBiH, Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove održava javni servis metapodataka i osigurava subjektima i korisnicima povezivanje sa drugim servisima uključenim u IPP FBiH, kao i pronalaženje, pristup i korištenje prostornih podataka IPP FBiH.

 

Članak 8.
Ograničenja javnog pristupa prostornim podacima

 

Javni pristup skupovima i servisima prostornih podataka može biti ograničen ako bi takav pristup nepovoljno utjecao na:
1)    povjerljivost postupaka javnih institucija, ako je povjerljivost propisana zakonom,
2)    međunarodne odnose, javnu sigurnost i odbranu,
3)    vođenje sudskih postupaka, sposobnost pojedinca da ima pravičan postupak ili sposobnost nadležnog organa da provode istragu kaznene ili prekršajne prirode,
4)     povjerljivost komercijalnih, industrijskih, statističkih i poreskih informacija, ako je takva povjerljivost propisana zakonom,
5)     prava intelektualnog vlasništva,
6)     povjerljivost osobnih podataka ili dosjea koji se odnose na fizičku osobu, ako ta osoba nije dala pristanak za otkrivanje informacija, a takav pristanak je propisan zakonom, i
7)     zaštitu živome sredine na koju se informacije odnose.

 

Članak 9.
Organi IPP FBiH

 

(1)    Organi IPP FBiH su Vijeće IPP FBiH i radne skupine IPP FBiH.
(2)    Vijeće IPP FBiH čini deset članova od kojih je jedan predsjednik Vijeća, a imenuje ih i razrješava Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vlada).
(3)    U Vijeće IPP FBiH Vlada imenuje po jednog predstavnika:
1)      Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, koji je istodobno predsjednik Vijeća,
2)      Federalnog ministarstva prostornog uređenja,
3)      Federalnog ministarstva okoliša i turizma,
4)      Federalnog ministarstva prometa i komunikacija,
5)      Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva,
6)      Federalnog ministarstva financija,
7)      Federalnog ministarstva pravde,
8)      Federalnog ministarstva unutarnjih poslova,
9)      Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke,
10)    Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije,
11)    Federalnog zavoda za statistiku.
(4)    Članovi Vijeća IPP FBiH imenuju se na rok od pet godina.

 

Članak 10.
Vijeće IPP FBiH

 

Vijeće TPP FBiH:
1)     predlaže Vladi subjekte, kriterije i norme za osnivanje i održavanje IPP FBiH, srednjoročni program rada, izvore i način financiranja IPP FBiH,
2)     određuje subjekt odgovoran za određenu temu IPP FBiH,
3)     usklađuje aktivnosti subjekata IPP FBiH,
4)     vrši kontrolu osnivanja i funkcioniranja IPP FBiH,
5)     donosi poslovnik kojim uređuje svoj rad,
6)     formira radne skupine IPP FBiH za obavljanje određenih stručnih poslova i
7)     izvješćuje Vladu, subjekte IPP FBiH i javnost o aktivnostima vezanim za osnivanje i funkcioniranje IPP FBiH,

 

Članak 11.
Stupanje na snagu

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1845/2014
08. listopada 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nlkšić, v. r.