Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), člana 15. stav 3. alineja II Zakona o cestama Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/10, 16/10-Isp. i 66/13) i člana 11. stav 1. tač. 3. i 5. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu ("Službene novine Federacije BiH", broj 64/09), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 135. sjednici, održanoj 08.10.2014. godine, donosi

 

O D L U K U

O OSNIVANJU PROFESIONALNE VATROGASNE
JEDINICE JAVNOG PREDUZEĆA AUTOCESTE
FEDERACIJE BiH D.O.O. MOSTAR

 

I

 

Ovom odlukom osniva se profesionalna vatrogasna jedinica Javnog preduzeća Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, kao posebna unutrašnja organizaciona jedinica Javnog preduzeća Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar.

 

II

 

Profesionalna vatrogasna jedinica Javnog preduzeća Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar počet će sa radom najkasnije do 01.12.2015. godine.
Profesionalna vatrogasna jedinica Javnog preduzeća Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar će djelovati na teritoriji autoceste Al na Koridoru Vc.

 

III

 

Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice u okviru operativnih i drugih poslova vatrogasne jedinice utvrđenih u članu 68. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu ("Službene novine Federacije BiH", broj 64/09), dužni su obezbijediti da vatrogasna jedinica u svakom momentu i u svim uvjetima bude spremna za blagovremeno i efikasno gašenje požara i za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara na teritoriji autoceste Al na Koridoru Vc.

 

IV

 

Javno preduzeće Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar dužno je svojim općim aktima urediti pitanja koja se odnose na organizaciju i funkcionisanje zaštite od požara u svojim objektima i prostorima.

 

V

 

Rad profesionalne vatrogasne jedinice Javnog preduzeća Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar finansirat će se iz sredstava Javnog preduzeća Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar.

 

VI

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1823/2014
08. oktobra 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.