Na temelju članka 19, stavak 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 13. stavak 1. Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine. Federacije BiH", broj 66/13), a u svezi sa Odlukom o utvrđivanju Privremenih smjernica elektroenergetske politike za sve učesnike u elektroenergetskom sektoru ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/14), na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 135. sjednici, održanoj 08.10.2014. godine, donosi

 

O D L U K U

O UTVRĐIVANJU PRUŽITELJA
JAVNE/UNIVERZALNE USLUGE I USLUGE
REZERVNOG SNABDJEVAČA

 

I

 

Ovom odlukom Javnom preduzeću "Elektroprivreda Bosne i Hercegovine" d.d. - Sarajevo i Javnom preduzeću "Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne" d.d. Mostar, kao nosiocima dozvole za snadijevanje električnom energijom-Dozvole I reda, izdate od strane Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: FERK), dodjeljuje se status Javnih snabdjevača (u daljem tekstu: Javni snabdjevač) i utvrđuje se obveza pružanja javne/univerzalne usluge snabdijevanja električnom energijom i usluge Rezervnog snabdjevača na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, svakog na području svog djelovanja.

 

II

 

(1)   Javni snabdjevač iz točke I ove odluke, ima obvezu da, počev od 01.01.2015. godine, pruža univerzalnu uslugu snabdijevanja električnom energijom, standardnog kvaliteta po ekonomski opravdanim, lako i jasno usporedivim i transparentnim cijenama, svim kvalificiranim kupcima električne energije iz kategorije kućanstva, mala poduzeća i komercijalni kupci, a koji na tržištu nisu odabrali svog snabdjevača.
(2)   Kupci koji imaju pravo na univerzalnu uslugu, a koristili su pravo izbora snabdjevača na tržištu, u slučaju nastupanja okolnosti iz točke III stavak (1) ove odluke, imaju pravo snabdijevanja od javnog snabdjevača.
(3)    Snabdjevač kome je prema točki I ove odluke dodijeljena obveza vršenja javne usluge, ima obvezu da, počev od 01.01.2015. godine, pruža uslugu snabdijevanja po tržišnim cijenama svim kvalificiranim kupcima električne energije koji nemaju pravo na snabdijevanje u okviru univerzalne usluge, a koji na tržištu nisu odabrali svog snabdjevača.
Javni snabdjevač iz stavka (1) ove točke, snabdijeva kvalificirane kupce iz st. (1) i (2) ove točke, po cijenama usluge javnog snabdjevača na koje je suglasnost dao FERK, ili koje je utvrdio FERK po metodologiji propisanoj od strane FERK-a.
Javni snabdjevač je obavezan izvršavati i sve druge obveze propisane Zakonom o električnoj energiji, Općini uvjetima za isporuku električne energije, drugim pravilima i propisima FERK-a i uvjetima iz dozvole za rad za snabdijevanje električnom energijom - Dozvole I reda.
Za slučaj da snabdjevač nekvalificiranih kupaca snabdijeva i kvalificirane kupce u svojstvu Javnog snabdjevača ili snabdijeva kvalificirane kupce sa kojima na tržišnim principima ugovara količine i cijene električne energije i prodaje električnu energiju na tržištu, dužan je voditi o tome odvojene račune.

 

III

 

Javni snabdjevač iz točke II stavak (1) ove odluke ima obvezu da, počev od 01.01.2015. godine, na svom području djelovanja, pruža uslugu Rezervnog snabdjevača, odnosno ima obvezu da snabdijeva kvalificiranog kupca, na period koji se utvrđuje pravilnikom FERK-a o snabdijevanju kvalificiranih kupaca električnom energijom, a u slučaju kada snabdjevač kojeg je kvalificirani kupac slobodno odabrao ne vrši snabdijevanje električnom energijom iz sljedećih razloga:
a)     stečaja ili likvidacija odabranog snabdjevača,
b)     isteka ili oduzimanje dozvole odabranom snabdjevaču,
c)     kupac nije našao novog snabdjevača koji će ga snabdijevati nakon prestanka ugovora o snabdijevanju električnom energijom sa postojećim snabdjevačem, osim ako je prestanak ugovora posljedica neizvrša­vanja obveza plaćanja isporučene električne energije.
(2)    Pravo na uslugu snabdijevanja od Rezervnog snabdjevača, počev od 01.01.2015. godine, imaju svi kupci koji nemaju pravo na univerzalnu uslugu.
(3)    Rezervni snabdjevač utvrđuje cijenu usluge u skladu sa metodologijom za utvrđivanje cijene usluge Rezervnog snabdjevača u Federaciji Bosne i Hercegovine, koju propisuje FERK.

 

IV

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1811/2014
08. listopada 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.