Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), člana 6. stav 1. tačka 3. i člana 28. Zakona o koncesijama ("Službene novine Federacije BiH", br. 40/02 i 61/06), a u vezi sa članom 60. Pravila o postupku dodjele koncesija ("Službene novine Federacije BiH", br. 68/06 i 87/11) na prijedlog Komisije za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine, a po samoinicijativnoj ponudi ponuđača JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 104. sjednici, održanoj 20.03.2014. godine, donosi

 

O D L U K U

O DODJELI KONCESIJE ZA IZGRADNJU HE JANJIĆI,
NA RIJECI BOSNI I ODREĐIVANJU KONCESIONE
NAKNADE ZA TU KONCESIJU

 

I

 

Za izgradnju HE JANJIĆI, 13,3 MW, na rijeci Bosni, po samoincijativnoj ponudi dodjeljuje se koncesija ponuđaču JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo.

 

II

 

Određuje se Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da zaključi ugovor o koncesiji iz tačke I ove odluke.

 

III

 

Za koncesiju iz tačke I ove odluke utvrđuje se:
- jednokratna novčana naknada u iznosu od 1.572.096,00 KM (bez PDV-a), odnosno u visini 2,27% ukupne investicione vrijednosti projekta HE Janjići iz Studije ekonomske opravdanosti HE Janjići, i uplaćuje se 30 dana od dana potpisivanja ugovora o koncesiji.
- godišnja/tekuća koncesiona naknada od 2,43% od ukupnog godišnjeg prihoda ostvarenog prodajom električne energije i pomoćnih usluga iz HE (bez PDV-a) i ista ne može biti manja od 1.5% od projektiranog godišnjeg prihoda u smislu člana 4. stav 5. Pravila o utvrđivanju naknade za koncesije ("Službene novine Federacije BiH", broj 67/06).

 

IV

 

Ugovor iz tačke II ove odluke zaključit će se u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove odluke.
U slučaju da koncesionar, iz tačke I ove odluke, ne pristupi potpisivanju ugovora o koncesiji u roku iz stava l. ove tačke, gubi pravo na povrat depozita iz člana 39. Pravila o postupku dodjele koncesija.

 

V

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 477/2014
20. marta 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.