HRONOLOŠKI REGISTAR ZAKONA OBJAVLJENIH U
"SLUŽBENIM NOVINAMA FEDERACIJE BIH" U 2013. GODINI

 

«Službene novine Federacije BiH», broj 7/13 /25.1.2013./

 1. ZAKON o dopunama Zakona o poljoprivredi (bosanski jezik)
  ZAKON o dopunama Zakona o poljoprivredi (hrvatski jezik)
 2. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (hrvatski jezik)
 3. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o Poreskoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o Poreskoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 4. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)  
  «Službene novine Federacije BiH», broj 8/13 /30.1.2013./
 5. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 6. ZAKON o autoputu na Koridoru Vc (bosanski jezik)
  ZAKON o autoputu na Koridoru Vc (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 14/13 /20.2.2013./
 7. ZAKON o izmirenju obaveza Federacije Bosne i Hercegovine prema Federalnom zavodu za penzijsko i invalidsko osiguranje (bosanski jezik)
  ZAKON o izmirenju obveza Federacije Bosne i Hercegovine prema Federalnom zavodu za mirovinsko i invalidsko osiguranje (hrvatski jezik)
 8. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti osoba sa duševnim smetnjama (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti osoba sa duševnim smetnjama (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 20/13 /13.3.2013./
 9. ZAKON o zaštiti od nasilja u porodici (bosanski jezik)
  ZAKON o zaštiti od nasilja u obitelji (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 28/13 /10.4.2013./
 10. ZAKON o dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode (bosanski jezik)
  ZAKON o dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode (hrvatski jezik)
  “Službene novine Federacije BiH”, broj  41/13/29.5.2013./
 11. ZAKON o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca Odbrambeno-oslobodilačkog rata (bosanski jezik)
  ZAKON o prijevremenom povoljnijem umirovljenju branitelja Domovinskog rata (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 43/13 /05.6.2013./
 12. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o federalnim upravnim taksama i Tarifi federalnih upravnih taksi (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o federalnim upravnim pristojbama i Tarifi federalnih upravnih pristojbi (hrvatski jezik)
 13. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnom ispitu (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnom ispitu (hrvatski jezik)
 14. ZAKON o sestrinstvu i primaljstvu (bosanski jezik)
  ZAKON o sestrinstvu i primaljstvu (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 55/13 /17.7.2013./
 15. ZAKON o elektronskom dokumentu (bosanski jezik)
  ZAKON o elektronskom dokumentu (hrvatski jezik)
 16. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i drugim naknadama sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i drugim naknadama sudija i tužitelja u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 56/13 /19.7.2013./
 17. ZAKON o liječništvu (bosanski jezik)
  ZAKON o liječništvu (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 65/13 /23.8.2013./
 18. Budžet FERK-a za 2013. godinu (bosanski jezik)
  Proračun FERK-a za 2013. godinu (hrvatski jezik)
 19. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o leasingu (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o leasingu (hrvatski jezik)
 20. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (hrvatski jezik)
 21. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 66/13 /28.8.2013./
 22. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o bankama (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o bankama (hrvatski jezik)
 23. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o cestama Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o cestama Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 24. ZAKON o poljoprivrednim savjetodavnim službama (bosanski jezik)
  ZAKON o poljoprivrednim savjetodavnim službama (hrvatski jezik)
 25. ZAKON o stočarstvu (bosanski jezik)
  ZAKON stočarstvu (hrvatski jezik)
 26. ZAKON o stvarnim pravima (bosanski jezik)
  ZAKON o stvarnim pravima (hrvatski jezik)
 27. ZAKON o zaštiti prirode (bosanski jezik)
  ZAKON o zaštiti prirode (hrvatski jezik)
 28. ZAKON o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ZAKON o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 67/13 /30.8.2013./
 29. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o agencijama i unutrašnjim službama za zaštitu ljudi i imovine (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o agencijama i unutarnjim službama za zaštitu ljudi i imovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 70/13 /11.9.2013./
 30. ZAKON o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije (bosanski jezik)
  ZAKON o korištenju obnovljivih izvora energije i učinkovite kogeneracije (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 75/13 /27.9.2013./
 31. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima (hrvatski jezik)
 32. ZAKON o dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti (bosanski jezik)
  ZAKON o dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti (hrvatski jezik)
 33. ZAKON o dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ZAKON o dopunama Zakona o unutarnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 77/13 /4.10.2013./
 34. ZAKON o istraživanju i eksploataciji nafte i plina u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ZAKON o istraživanju i eksploataciji nafte i plina u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 91/13 /20.11.2013./
 35. ZAKON o izmjeni Zakona o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjeni Zakona o izmirenju obveza po osnovi računa stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 36. ZAKON o izmjenama Zakona o izmirenju obveza Federacije Bosne i Hercegovine prema Federalnom zavodu za penzijsko i invalidsko osiguranje (bosanski jezik)  
  ZAKON o izmjenama Zakona o izmirenju obveza Federacije Bosne i Hercegovine prema Federalnom zavodu za mirovinsko i invalidsko osiguranje (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 92/13 /22.11.2013./
 37. AUTENTIČNO tumačenje odredbi člana 5. Zakona o Komisiji za vrijednosne papire ("Službene novine Federacije BiH", br. 39/98, 36/99 i 33/04) (bosanski jezik)
  IZVORNO tumačenje odredaba članka 5. Zakona o Komisiji za vrijednosne papire ("Službene novine Federacije BiH", br. 39/98, 36/99 i 33/04) (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 99/13 /13.12.2013./
 38. BUDŽET Federacije Bosne i Hercegovine za 2014.godinu (bosanski jezik)
  PRORAČUN Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu (hrvatski jezik)
 39. ZAKON o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu (bosanski jezik)
  ZAKON o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 100/13 /18.12.2013./
 40. ZAKON o izmjenama Zakona o stvarnim pravima (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjenama Zakona o stvarnim pravima (hrvatski jezik)
 41. ZAKON o zaštiti žiranta u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ZAKON o zaštiti jamca u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 102/13 /25.12.2013./
 42. ZAKON o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ZAKON o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 43. AUTENTIČNO tumačenje člana 4. Zakona o plaćama i drugim naknadama sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 72/05, 22/09 i 55/13) (bosanski jezik)
  IZVORNO tumačenje članka 4. Zakona o plaćama i drugim naknadama sudaca i tužitelja u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 72/05, 22/09 i 55/13) (hrvatski jezik)