Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa članom 39. Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 88. sjednici, održanoj 19.11.2013. godine, donosi

 

O D L U K U

O UTVRĐIVANJU JEDINIČNIH IZNOSA NAKNADA
ZA PODSTICANJE PROIZVODNJE ELEKTRIČNE
ENERGIJE IZ OIEiK ZA 2013. GODINU

 

I

 

Ovom odlukom utvrđuju se jedinični iznosi naknada za 2013. godinu, diferencirano za kategorije potrošnje, kako slijedi:
- 0,001 KM/kWh za kategoriju kupaca na naponskom nivou 0,4 kV,
- 0,001 KM/kWh za kategoriju kupaca javna rasvjeta,
- 0,0008 KM/kWh za kategoriju kupaca na naponskom nivou 10 kV,
- 0,0007 KM/kWh za kategoriju kupaca na naponskom nivou 35 kV,
- 0,0005 KM/kWh za kategoriju kupaca na naponskom nivou 110 kV i vise.

 

II

 

Naknadu za podsticanje, koja predstavlja proizvod jedinične naknade i ukupno obračunate potrošnje električne energije u kWh, plaćaju svi kupci električne energije u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao dodatak na cijenu električne energije.

 

III

 

Snabdjevači će, u računu koji se dostavlja kupcu, kao posebnu stavku naznačiti iznos ukupne naknade za podsticanje.

 

IV

 

Prikupljena sredstva od naknade za podsticanje koristit će se za plaćanje dijela obaveza proisteklih na osnovu Ugovora, iz člana 39. stav (3) Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije, o otkupu električne energije iz postrojenja OIEiK po garantovanim otkupnim cijenama, zaključenih između elektroprivreda i proizvođača iz OIEiK, a koji su stekli status proizvođača čija će se proizvodnja podsticati na osnovu Uredbe o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije ("Službene novine Federacije BiH", br. 36/10, 11/11 i 88/11).

 

V

 

Za realizaciju ove odluke zadužuju se JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo i JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar, svaka na svom području djelovanja.

 

VI

 

Ova odluka se primjenjuje do donošenja Uredbe o podsticanju proizvodnje električne energije iz OIEiK i određivanju naknada za podsticanje.

 

VII

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1369/2013
19. novembra 2013. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.