Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 311 stav 2. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02 Isp., 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08 Isp., 7/09 Isp. i 63/10), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 70. sjednici održanoj 27.12.2012. godine, donosi

 

O D L U K U

O IZMJENI ODLUKE O OSNIVANJU PRIVREDNOG DRUŠTVA ZA SKLADIŠTENJE TEČNIH GORIVA "TERMINALI FEDERACIJE" D.O.O. SARAJEVO

 

I

 

U Odluci o osnivanju privrednog društva za skladištenje tečnih goriva "Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo ("Službene novine Federacije BiH", br. 60/03, 51/04, 8/05, 13/05, 64/05 i 8/09), u članu 7. stav 1. mijenja se i glasi:
"Osnovni kapital izražen u novcu iznosi 10.250.000,00 KM (slovima: desetmilionadvijestotinepedesethiljada konvertibilnih maraka)".

 

II

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1697/2012
27. decembra 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.