Na osnovu članka 19. stavak 2 Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 39/03, 2/06 i 8/06) i članka 14. stavak 1. Zakona o eksproprijaciji Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10 i 25/12), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 58. sjednici, održanoj 22.08.2012. godine, donosi

 

O D L U K U

 

O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA IZGRADNJU
BRZE CESTE LAŠVA - VITEZ - DONJI VAKUF

 

I

Utvrđuje se javni interes za izgradnju brze ceste Lašva -Vitez - Donji Vakuf u skladu sa tehničkim propisima i pravilima "Trans Evropskih Magistrala".

 

II

 

Pristupa se izradi investiciono-tehničke dokumentacije zaključno sa izradom glavnog projekta brze ceste Lašva - Vitez - Donji Vakuf sa objektima i infrastrukturom, koji su sastavni dio brze ceste prema tehničkim propisima i pravilima "Trans Evropskih Magistrala".

 

III

 

Pristupa se pribavljanju urbanističke suglasnosti za dionicu brze ceste Lašva - Vitez - Donji Vakuf prema investiciono -tehničkoj dokumentaciji izrađenoj u skladu sa točkom II ove odluke.

 

IV

 

Pristupa se izradi Elaborata eksproprijacije i obavljanja postupka izvlaštenja na zemljištu, sa objektima i infrastrukturom, u svrhu izgradnje brze ceste Lašva - Vitez - Donji Vakufu skladu sa investiciono-tehničkom dokumentacijom iz točke II ove odluke.

 

V

 

Utvrđuje se da je Javno poduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar, korisnik izvlaštenja nekretnina za izgradnju objekta iz točke I ove odluke.

 

VI

 

Pristupa se izgradnji dionica brze ceste Lašva - Vitez - Donji Vakuf prema glavnom projektu iz točke II ove odluke.

 

VII

 

Sredstva za projektnu dokumentaciju i izvlaštenje za brzu cestu Lašva - Vitez - Donji Vakuf osigurat će Javno poduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar u skladu sa Planom poslovanja za 2012. godinu i Trogodišnjim planom poslovanja za period 2012. - 2014. godina.
Realizacija daljnjih aktivnosti vezanih za postupak i način dodjele koncesije za izgradnju navedene brze ceste provoditi će se u skladu sa Odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o pristupanju dodjeli koncesije za brzu cestu Lašva - Donji Vakuf, V. broj 50/2010 od 25.01.2010. godine.

 

VIII

 

Za realizaciju Ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo prometa i komunikacija i Javno poduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o Mostar, svako u okviru svojih zakonom utvrđenih nadležnosti.

 

IX

 

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju brze ceste Lašva - Vitez - Donji Vakuf, V broj 526/07 od 08. kolovoza 2007. godine ("Službene novine Federacije BiH", broj 56/07).

 

X

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1098/2012
22. kolovoza 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.