ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLOBODI
PRISTUPA INFORMACIJAMA U FEDERACIJI BOSNE
I HERCEGOVINE

 

Član 1.

 

U Zakonu o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 32/01) u članu 9. u stavu (3) u drugoj rečenici riječ "Federacije" se briše.

 

Član 2.

 

U članu 14. stav (3) mijenja se i glasi:
"(3) Ako nadležni javni organ odbije pristup informaciji u cijelosti ili djelimično podnosilac zahtjeva se obavještava rješenjem koje sadrži:
1) zakonski osnov za status izuzeća informacije u smislu ovog zakona, uključujući sva materijalna pitanja važna za donošenje rješenja uzimajući u obzir faktor javnog
interesa i
2) pouku o pravu na prigovor, naznaku i adresu organa kojem se prigovor podnosi, rok i troškove za podnošenje prigovora.".
Iza stava (3) dodaju se novi st. (4) i (5) koji glase:
"(4) Nezadovoljna stranka može protiv rješenja iz stava (3) ovog člana podnijeti prigovor rukovodiocu organa u roku od osam dana od dana prijema rješenja.
(5) Rješenje doneseno po prigovoru iz stava (4) ovog člana je konačno u upravnom postupku i protiv njega nezadovoljnastranka može pokrenuti upravni spor kod nadležnog suda.".
Dosadašnji stav (4) postaje stav (6).

 

Član 3.

 

U članu 20. u tački 1) treća rečenica se briše.

 

Član 4.

 

Član 21. mijenja se i glasi:

 

"Član 21.

 

Ombudsmen

 

Ombudsmen obavlja svoje funkcije u smislu ovog zakona u okviru svog mandata i odgovornosti utvrđenih Ustavom Bosne i Hercegovine i Zakonom o ombudsmenu za ljudska prava Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 32/00, 19/02, 35/04,
32/06 i 38/06).".

 

Član 5.

 

U članu 25. stav (1) mijenja se i glasi:
"(1) Na pitanja postupka koja nisu uređena ovim zakonom primjenjuje se Zakon o upravnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/98 i 48/99).".

 

Član 6.

 

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Predsjedavajuća
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Karolina Pavlović

 

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Dr. Denis Zvizdić