Na osnovu člana 107. Zakona o zaštiti od vatrogastvu ("Službene novine Federacije BiH", broj 64/09), na prijedlog Federalne uprave civilne zaštite, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 162. sjednici održanoj 14. februara 2011. godine, donosi

 

U R E D B U

O SADRŽAJU, USLOVIMA, NAČINU I PROGRAMU POLAGANJA ISPITA U OBLASTI VATROGASTVA

 

I - OSNOVNE ODREDBE

 

Član l.

 

Ovom uredbom propisuju se sadržaj, uslovi, način i program polaganja ispita za profesionalnog vatrogasca i rukovodioca akcije gašenja požara, sastav i izbor članova komisije za polaganje ispita, način ocjenjivanja kandidata, sadržaj uvjerenja o položenom ispitu, evidencija o izdatim uvjerenjima, kao druga pitanja od značaja za polaganje ispita.

 

II - STRUČNA OBUKA ZA PROFESIONALNOG VATROGASCA

 

Član 2.

 

U radni odnos za obavljanje poslova iz nadležnosti profesionalne vatrogasne jedinice koja se nalazi u organu uprave civilne zaštite, kantona, opštine i grada, primaju se lica sa visokom stručnom spremom VII stepen i lica sa najmanje III stepenom školske spreme (u daljem tekstu: vatrogasac pripravnik) i obavezno prolaze pripravnički staž - obuku, kao preduslov za polaganje ispita za profesionalnog vatrogasca (u daljem tekstu: ispit vatrogasca).
Lica iz stava 1. ovog člana, obuku prolaze u profesionalnoj vatrogasnoj jedinici, prema Planu obuke za profesionalnog vatrogasca (u daljem tekstu: Plan obuke), koji je dužan sačiniti starješina profesionalne, vatrogasne jedinice, u skladu sa članom 3. ove uredbe.
Obuka iz stava 1. ovog člana, za lica koja imaju visoku stručnu spremu VII stepena, traje godinu dana, a za lica koja imaju najmanje III stepen školske spreme, obuka traje šest mjeseci.
Svrha obuke je da lica koja se postavlja na radno mjesto profesionalnog vatrogasca osposobe za pravilno i uspješno obavljanje poslova profesionalnog vatrogasca.

 

Član 3.

 

Planom obuke iz člana 2. stav 1. ove uredbe, naročito se utvrđuje:
1)   poslovi koje će vatrogasac pripravnik obavljati' u toku trajanja obuke u profesionalnoj vatrogasnoj jedinici,
2)    vrijeme angažovanja na pojedinim poslovima,
3)    redoslijed u obavljanju predviđenih poslova i način obavljanja . planiranih poslova, (upoznavanje sa poslovima na pojedinim radnim mjestima, neposredno angažovanje u radu na određenim poslovima, prisustvovanje preduzimanju odnosno izvođenju pojedinih mjera i radnji, upoznavanje djelokruga rada i organizacije profesionalne vatrogasne jedinice, obavljanje pojedinih poslova samostalno i pod nadzorom),
4)    proučavanje propisa koji se odnose na oblast zaštite od požara i vatrogastvo, zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (u daljem tekstu: zaštita i spašavanje) i propisa iz oblasti djelokruga rada profesionalne vatrogasne jedinice,
5)    proučavanje stručne literature iz oblasti zaštite od požara i vatrogastva.
Prije početka izvođenja obuke, vatrogasac pripravnik upoznaje se sa Planom obuke i Programom za polaganje ispita za profesionalnog vatrogasca - Prilog broj l, koji se nalazi u prilogu ove uredbe i čini njen sastavni dio.

 

Član 4.

 

Nadzor nad provođenjem Plana obuke iz člana 2. ove uredbe, obavlja starješina vatrogasne jedinice ili njegov zamjenik.

 

Član 5.

 

Po završenoj obuci, lice koje ima visoku stručnu spremu VII stepen, polaže ispit vatrogasca u roku od godinu dana od dana prijema u radni odnos, a lice koje ima najmanje III stepen školske spreme, polaže taj ispit u roku od tri mjeseca po isteku pripravničkog staža.
Ispit vatrogasca, polaže se prema Programu za polaganje ispita iz člana 3. stav 2. ove uredbe.

 

III - ISPIT ZA RUKOVODIOCA AKCIJE GAŠENJA POŽARA

 

Član 6.

 

Polaganju ispita za rukovodioca akcije gašenja požara, može pristupiti profesionalni vatrogasac koji ima pet godina radnog iskustva na poslovima vatrogasca nakon položenog ispita za vatrogasca.
Ispit za rukovodioca akcije gašenja požara, lice iz stava 1. ovog člana, polaže prema Programu za polaganje ispita za rukovodioca akcije gašenja požara - Prilog broj 2, koji se nalazi u prilogu ove uredbe i čini njen sastavni dio.

 

IV- PROGRAM ZA POLAGANJE ISPITA

 

1. Program ispita za vatrogasca

 

Član 7.

 

Program ispita za vatrogasca sastoji se od opšteg, posebnog i praktičhog dijela.

 

a) Program opšteg dijela Upita

 

Član 8.

 

Program opšteg dijela ispita za vatrogasca, obuhvata osnovna znanja iz propisa u oblasti:
a)    zaštite od požara i vatrogastva;
b)    prometa i prevoza zapaljivih, eksplozivnih i drugih opasnih materija;
c)    prostornog planiranja i građenja;
d)   zašute i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća.

 

b) Program posebnog dijela ispita

 

Član 9.

 

Program posebnog dijela ispita za vatrogasca obuhvata osnovna znanja iz oblasti:
a)    fizičko - hemijskog procesa gorenja i gašenja požara;.
b)    zaštite od požara u građevinarstvu i snabdijevanjem vodom za potrebe gašenja požara;
c)    požarnih opasnosti i mjera zaštite od požara u građevinama i    industriji, šumama, šumskom i poljoprivrednom zemljištu, prirodnim resursima;
d)    opreme, uređaja i sredstava za sprječavanje nastajanja i gašenja požara, zaštitu i spašavanje;
e)    taktike gašenja požara;
O    pružanja prve medicinske pomoći.

 

c) Praktični dio ispita

 

Član 10.

 

Praktični dio ispita za vatrogasca obuhvata:
a)    rad sa potisnim i usisnim vatrogasnim crijevima;
b)    vježbe sa motornom vatrogasnom prskalicom;
c)    rukovanje i rad sa svim vrstama prenosnih i prijevoznih aparata za gašenje požara; hidrantima, kao i drugom vatrogasnom opremom, uređajima i sredstvima koja se upotrebljavaju za sprječavanje nastajanja i gašenje požara;
d)    upotreba navalnih, kombinovanih autocisterni i specijalnih vatrogasnih vozila, ljestava, sprava i uređaja za signalizaciju i detekciju, opreme za spašavanje i samospašavanje;
e)    upotreba lične i kolektivne zaštitne opreme i sredstava;
f)    vježbovne postupke i radnje u vatrogasnim jedinicama.

 

2. Program ispita za rukovodioca akcije gašenja požara

 

a) Program opšteg dijela ispita

 

Član 11.

 

Program opšteg dijela ispita za rukovodioca akcije gašenja požara obuhvata dobro poznavanje propisa iz oblasti:
a)    zaštite od požara i vatrogastva;
b)    prometa i prevoza zapaljivih, eksplozivnih i drugih opasnih materija;
c)    prostornog planiranja i građenja;
d)    zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, kao i
e)    rješavanje u upravnim stvarima.

 

b) Program posebnog dijela ispita

 

Član 12.

 

Program posebnog dijela ispita za rukovodioca akcije gašenja požara, pored programa posebnog dijela ispita za vatrogasca iz člana 9. ove uredbe, obuhvata dobro poznavanje:
a)    opreme, uređaja i drugih sredstva za sprječavanje i gašenja požara, zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara (vrste, svojstva i način upotrebe, rukovanje i rad sa navedenom opremom, uređajima i sredstvima);
b)    izvora snabdijevanja vodom za gašenje požara;
c)    mjera zaštite od požara u oblasti prostornog planiranja i građenja, tehničko-tehnoloških procesa, elektroener­getskih postrojenja uređaja i instalacija;
d)    taktike gašenja požara i spašavanje ljudi i materijalnih dobara;
e)    mjera obezbjedenja mjesta gašenja požara;
f)     pružanja prve medicinske pomoći,

 

c) Praktični dio ispita

 

Član 13.

 

Praktični dio ispita za rukovodioca akcije gašenja požara obuhvata praktični dio ispita za vatrogasca iz člana 10. ove Uredbe, kao i:
a)    taktičke vježbe sa vatrogasnom jedinicom (odjeljenja ili voda),
b)    praktični rad uz korištenje relejnog sistema snabdijevanja vodom, te paralelnog i serijskog taktičkog nastupa vatrogasnog voda,
c)    skiciranje mjesta požara i
d)    podupiranje konstruktivnih elemenata zgrade.

 

V - KOMISIJA ZA POLAGANJE ISPITA

 

Član 14.

 

Ispit vatrogasca polaže se pred komisijom koju rješenjem imenuje direktor kantonalne uprave civilne zaštite na čijem području se nalazi profesionalna vatrogasna jedinica u kojoj je vatrogasac - pripravnik, prošao stručnu obuku.
Ispit za rukovodioca akcije gašenja požara, polaže se pred komisijom koju rješenjem imenuje direktor Federalne uprava civilne zaštite.
Administrativne poslove za potrebe komisija iz st. 1. i 2. ovog člana, obavlja kantonalna uprava civilne zaštite, odnosno Federalna uprava civilne zaštite.

 

Član 15.

 

Komisija iz člana 14. stav 1. i 2. ove uredbe, sastoji se od predsjednika, četiri člana i sekretara komisije. U komisiju iz člana 14. stav 1., imenuju se:
1)    starješina profesionalne vatrogasne jedinice opširne ili grada ili njegov zamjenik, koji ispunjava uslove utvrđene u članu 75. stav 1. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu ("Službene novine Federacije BiH", broj 64/09, - u daljem tekstu: Zakona),
2)    profesionalni vatrogasac koji ima VII ili VI stepen stručne spreme, položen ispit za rukovodioca akcije gašenja požara i najmanje dvije godine radnog iskustva nakon položenog ispita za rukovodioca akcije gašenja požara,
3)   kantonalni inspektor za zaštitu od požara i kantonalni inspektor za vatrogastvo iz člana 148. stav 1. i člana 151. stav 3. Zakona,
4)    državni službenici koji se nalaze u radnom odnosu u kantonalnoj upravi civilne zaštite raspoređeni na poslove organizacijske jedinice za zaštitu od požara i vatrogastvo,
U komisiju iz člana 14. stav 2. ove uredbe, imenuju se:
1)   starješina profesionalne vatrogasne jedinice kantona ili njegov zamjenik koji ispunjava uslove utvrđene u članu 75. stav 1. Zakona,
2)   profesionalni vatrogasac koji ima VII stepen stručne spreme, položen ispit za rukovodioca akcije gašenja požara i sa najmanje 4 godine radnog iskustva nakon položenog ispita za rukovodioca akcije gašenja požara,
3)    federalni inspektor za zaštitu od požara i federalni inspektor za vatrogastvo, iz člana 146, stav 1. i člana 151. stav 3. Zakona,
4)    državni službenici koji se nalaze u radnom odnosu u Federalnoj upravi civilne zaštite raspoređeni na poslove organizacijske jedinice za zaštitu od požara i vatrogastvo. Za sekretara komisije imenuje se lice iz reda namještenika kantonalne, odnosno Federalne uprave civilne zaštite   sa najmanje srednjom stručnom spremom.

 

Član 16.

 

Komisije iz člana 14. st. 1. i 2. ove uredbe, donose poslovnik o radu, većinom glasova svojih članova u roku od pet dana od dana imenovanja.
Sekretar komisije iz člana 15. stav 4. ove uredbe, obavlja sve administrativne poslove potrebne za rad komisije (priprema zapisnik, vodi dokumentaciju i obavlja druge poslove koje zahtjeva predsjedavajući komisije).
Mandat komisije je dvije godine.
Rad komisije je javan.

 

Član 17.

 

Predsjedniku, članovima i sekretaru komisije pripada naknada za rad u komisiji.
Troškove ispila snosi organ uprave civilne zaštite opštine, grada i kantona koji upućuje vatrogasca na polaganje ispita.

 

Član 18.

 

Kandidati za polaganje ispita, mogu tražiti i dobiti imena članova komisije.
Zahtjev za izuzeće bilo kojeg člana komisije, može se tražiti iz razloga koji su propisani Zakonom o upravnom postupku.
Zahtjev iz stava 2. ovog člana podnosi se direktoru kantonalne uprave civilne zaštite, odnosno direktoru Federalne uprave civilne zaštite, koji je imenovao komisiju, najkasnije do momenta pristupanja ispitu.

 

VI - PRIJAVA ZA POLAGANJE ISPITA

 

Član 19.

 

Pismena prijava za polaganje ispita vatrogasca, dostavlja se kantonalnoj upravi civilne zaštite, putem općinske službe civilne zaštite u čijem sastavu je profesionalna vatrogasna jedinica koja upućuje vatrogasca - pripravnika na polaganje ispita.
Pismena prijava za polaganje ispita za rukovodioca akcije gašenja požara, dostavlja se Federalnoj upravi civilne zaštite, putem kantonalne uprave civilne zaštite.

 

Član 20.

 

Pismena prijava iz člana 19. st. 1. i 2. ove uredbe, sadrži: prezime i ime podnosioca prijave, dan, mjesec i godinu rođenja, podatke o završenoj školi i stručnoj kvalifikaciji, naziv profesionalne vatrogasne jedinice u kojoj je zaposlen i njeno sjedište, datum postavljenja na radno mjesto, vrsta ispita za koji se prijavljuje (ispit vatrogasca ili za rukovodioca akcije gašenja požara), adresu stanovanja podnosioca prijave.
Uz prijavu se prilaže ovjeren prijepis diplome o završenoj školi odnosno o stručnoj kvalifikaciji, kao i uvjerenje o vremenu provedenom na stručnoj obuci u profesionalnoj vatrogasnoj jedinici, odnosno uvjerenje o ukupnom radnom stažu koje je lice iz člana 6. stav l. ove uredbe ostvarilo nakon položenog ispita za vatrogasca.

 

Član 21.

 

Komisija iz člana 14. st. 1. i 2. ove uredbe, prije svega, utvrđuje da li podnosilac prijave ispunjava uslove za polaganje ispita, predviđene ovom uredbom.
Kad komisija utvrdi da podnosilac prijave, ispunjava uslove za polaganje ispita, pismeno obavještava podnosioca prijave o datumu, mjestu i terminu polaganja ispita.
Podnosilac prijave koji ispunjava uslove za polaganje ispita pismeno se obaviještava o datumu, mjestu i terminu polaganja ispita, najkasnije 30 dana prije polaganja ispita.
Ako komisija utvrdi da podnosilac prijave ne ispunjava uslove za polaganje ispita predviđene ovom uredbom, odbija prijavu i pismeno obavještava podnosioca prijave o tome.
Protiv obavještenja iz stava 4. ovog člana, može se podnijeti žalba direktoru kantonalne, odnosno Federalne uprave civilne zaštite.

 

VII - NAČIN POLAGANJA ISPITA

 

Član 22.

 

Na stručnom ispitu, predsjedavajući komisije ima dužnost da za svakog podnosioca prijave (u daljem tekstu: kanditat) utvrdi njegov identitet, upozna kandidata o njegovim pravima i obavezama, o vremenu trajanja ispita, načinu ponašanja za vrijeme ispita, te uruči kandidatu pismeni test iz opšteg i posebnog dijela ispita.
Pismeni test priprema komisija dva sata prije početka ispita.
Pismeni test kandidata sastoji se od 10 pitanja sa ponuđenim opcijskim odgovorima i nosi 30 bodova za sve tačne odgovore.
Pitanja se postavljaju na jezicima koji su u službenoj upotrebi u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Prilikom rješavanja testa, kandidat odgovara na svako pojedinačno pitanje, označavanjem samo jednog od ponuđenih opcijskih odgovora.
Ispit traje najduže jedan sat.
Ukupan broj bodova za svakog kandidata na pismenom dijelu stručnog ispita, predstavlja zbir bodova za svaki odgovor
Da bi kandidat pristupio usmenom dijelu ispita, na pismenom testu mora osvojiti najmanje 18 bodova.

 

Član 23.

 

Usmeni dio ispita komisija provodi postavljanjem pet pitanja kandidatu. Kandidata na usmenom dijelu ispita ocjenjuje svaki član komisije, dodjeljujući mu određeni broj bodova, a najviše 10 bodova, što znači da kandidat može osvojiti, po ovom osnovu, maksimalno 50 bodova.
Da bi kandidat pristupio praktičnom dijelu ispita, na usmenom dijelu ispita mora osvojiti najmanje 26 bodova koje mu dodjele svi članovi komisije.
Kandidat se odmah obavještava o rezultatima usmenog dijela ispita i tom prilikom se obavještava o datumu, mjestu i vremenu polaganja praktičnog dijela ispita.

 

Član 24.

 

Komisija organizuje praktični dio ispita u profesionalnoj vatrogasnoj jedinici na način da za ispit vatrogasca utvrdi dva praktična zadatka, a za ispit rukovodioca akcije gašenja požara utvrđuje tri praktična zadataka, koje kandidat treba praktično izvesti (demonstrirati).
Kandidat na praktičnom dijelu ispita mora izvesti uspješno sve zadatke i osvojiti 20 bodova.

 

Član 25.

 

Nakon završenog pismenog, usmenog i praktičnog dijela ispita, komisija utvrđuje broj bodova za svaki dio ispita i ukupan broj bodova za ispit u cjelini.
Kandidat je položio sva tri dijela ispita ukoliko ima dodjeljenih najmanje 64 boda.
Komisija ocjenjuje uspjeh kandidata ocjenom: "položio stručni ispit" ili "nije položio stručni ispit".

 

Član 26.

 

O toku ispita, komisija vodi zapisnik u koji unosi: sastav komisije, datum i mjesto održavanja opšteg, posebnog i praktičnog dijela ispita, prezime i ime i prebivalište kandidata, naziv profesionalne vatrogasne jedinice u kojoj je kandidat zaposlen, postavljena pitanja, broj dodjeljenih bodova za svaki dio ispita i ukupan broj bodova za ispit u cjelini.
Po završetku ispita, predsjednik komisije saopštava kandidatu rezultate ispita u prisustvu članova komisije, što se konstatuje u zapisniku.
Zapisnik se dostavlja kantonalnoj upravi civilne zaštite odnosno Federalnoj upravi civilne zaštite, koja izdaje uvjerenje o položenom ispitu.

 

Član 27.

 

Ako komisija kandidata ocjeni ocjenom "nije položio ispit", upućuje ga na ponavljanje ispita.
Kandidat može prijaviti ponovljanje ispita, u roku od 60 dana od dana kada je upućen na ponovno polaganje ispita.
Komisija pismeno obavještava kanditada o datumu, mjestu i terminu ponavljanja ispita, deset dana prije datuma određenog za polaganje ispita.

 

VIII - SADRŽAJ UVJERENJA I VOĐENJE EVIDENCIJA O. POLOŽENOM ISPITU

 

Član 28.

 

Kandidatu koji je položio ispit za vatrogasca, odnosno rukovodioca akcije gašenja požara, izdaje se uvjerenje o položenom ispitu za vatrogasca odnosno rukovodioca akcije gašenja požara.
Uvjerenje o položenom ispitu za vatrogasca, odnosno za rukovodioca gašenja požara sadrži:
a)    naziv organa koji izdaje uvjerenje,
b)    prezime Oočevo ime) i ime kandidata,
c)    dan, mjesec i godina rođenja.
d)    jedinstveni matični broj kandidata,
e)    stepen školske spreme i stečeno zvanje,
f)    redni broj pod kojim je kandidat zaveden u evidenciju iz člana 29. ove uredbe,
g)    konstataciju daje kandidat položio stručni ispit za zvanje vatrogasca odnosno rukovodioca gašenja požara,
h)    vrijeme i mjesto polaganja stručnog ispita, naziv komisije pred kojom je kandidat polagao ispit,.
i)    datum i mjesto izdavanja uvjerenja,
j)    potpis direktora kantonalne uprave civilne zaštite, odnosno Federalne uprave civilne zaštite i pečat.

 

Član 29.

 

Evidenciju o izdatim uvjerenjima o položenom ispitu, vodi kantonalna uprava civilne zaštite, odnosno Federalna uprava civilne zaštite.
Evidencija se vodi u obliku knjige koja mora biti uvezana i ovjerena, a stranice označene rednim brojevima.
Ovjeru knjige obavlja direktor kantonalne uprave civilne zaštite, odnosno direktor Federalne uprava civilne zaštite.
U evidenciju se upisuju podaci o kandidatu koji je položio ispit i to: ime (očevo ime) i prezime, dan mjesec, godina rođenja, JMBG, koji je ispit polagao (ispit vatrogasca odnosno rukovodioca gašenja požara, datum polaganja ispita, broj, datum i mjesto izdavanja uvjerenja.
Evidencijska knjiga iz stava l. ovog člana čuva se trajno, a dokumentacija o prijavama i polaganju stručnog ispita Čuva se najmanje deset godina.

 

IX - PRELAZNEI ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 30.

 

Od obaveze polaganja ispita u oblasti vatrogastva, oslobađaju se profesionalni vatrogasci, starješine profesionalne vatrogasne jedinice, njihovi zamjenici i starješine koje rukovode jedinicom za vrijeme gašenja požara, koji su položili ispit za vatrogasca i rukovodioca gašenja požara, prema Pravilniku o programu i načinu pripremanja i polaganja stručnog ispita za profesionalne vatrogasce i rukovodioce gašenja požara ("Službeni list SR BiH", broj 14/77"), kantonalnim propisima, kao i oni koji su taj ispit položili u skladu sa propisima koji su se primjenjivali u Bosni i Hercegovini.

 

Član 31.

 

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Pravilnik o programu i načinu pripremanja i polaganja stručnog ispita za profesionalne vatrogasce i rukovodioce gašenja požara ("Službeni list SRBiH", broj 14/77), kao i kantonalni propisi kojim su bila uređena pitanja koja su regulisana ovom uredbom.

 

Član 32.

 

Postojeći pravni izvori i literatura u oblasti zaštite od požara i vatrogastva po kojima se kandidati iz člana 2. stav 1. i člana 6. ove Uredbe, pripremaju za polaganje ispita u oblasti vatrogastva, ostaju na snazi do donošenja tih propisa u skladu sa Zakonom.

 

Član 33.

 

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 89/11
14. februara 2011. godine
Sarajevo

Premijer
Mustafa Mujezinović, s. r.

 

P R O G R A M
ZA POLAGANJE ISPITA U OBLASTI VATROGASTVA

 

Program za polaganje ispita u oblasti vatrogastva, sastoji se iz dva priloga, od kojih je Prilog I - Program za polaganje ispita vatrogasca i Prilog II - Program za polaganje ispita za rukovodioca akcije gašenja požara.

 

PRILOG -1

 

PROGRAM
POLAGANJE ISPITA VATROGASCA

 

Program za polaganje ispita vatrogasca, u skladu sa važećim propisima, sadrži sljedeće gradivo, pravne izvore i literaturu:

 

1.1. GRADIVO IZ OPŠTEG DIJELA ISPITA

 

Programsko gradivo obuhvata osnovna znanja iz propisa u oblasti:

 

a)   zaštite od požara
-     Osnovni pojmovi i definicije (gorenje, vatra, požar, eksplozija, zapaljive materije, eksplozivne materije, opasne materije, požarna opasnost, požarna otpornost, rizik od požara, požarna sigurnost, požarni sektor, požarno stepenište, sigurnosno stepenište, evakuacija, putevi za evakuaciju, i dr.);
-     Osnovni nosioci zaštite od požara (pravna lica, državni organi, druge institucije i građani), mjesta i prostori organizovanja i provođenja zaštite od požara;
-    Mjere zaštite od požara (opće, preventivne i aktivne/represivne);
-     Sistemi aktivne zaštite od požara (stabilni sistemi za gašenje požara vodom, ugljen dioksidom, prahom, pjenom i dr., vatrodojavni sistemi, stabilni sistemi za detekciju eksplozivnih smjesa, i dr.);
-     Mjere zaštite od požara u zavisnosti od namjene građevine, zastupljenog tehničko-tehnološkog procesa, vrste i količine materijala koji se u njima proizvode, prerađuju, veličine i spratnosti građevine, lokacije građevine, vrste materijala koji je upotrebljen za građenje;
-     Mjere zaštite od požara u pogledu upotrebe elektro, gromobranskih, plinskih instalacija i uređaja, kao i dimovoda i ložišta u građevinama;
-     Obezbjedenje vođe za gašenje požara u građevinama u naseljenim mjestima i van naseljenih mjesta;
-     Uskladištavanje zapaljivih, eksplozivnih i drugih opasnih materija i upotreba otvorene vatre u građevinama i prostorima;
-     Oprema, uređaji i sredstva za gašenje požara u građevinama i na otvorenim prostorima (šume, šumsko i poljoprivredno zemljište i ostali prirodni resursi) u vlasništvu ili koje koriste pravno lice, državni organ ili druga institucija;
-     Organizacija i funkcionisanje, planiranje i provođenje mjera zaštite od požara u općini/gradu i kantonu i pravnim licima, državnim organima i drugim institucijama (plan zaštite od požara, opći akt-pravilnik zaštite od požara);
-     Odgovornost upravitelja stambenih objekata za provođenje mjera zaštite od požara;
-     Organizovanje odgovarajućeg nadzora (unutrašnje kontrole) nad provođenjem mjera zaštite od požara u garađevinama i prostorima šumama, šumskom i poljoprivrednom zemljištu, prirodnim resursima od strane korisnika i vlasnika tih građevina i prostora.

 

b)  vatrogastva
-     Organizacija i funkcionisanje vatrogastva u Federaciji BiH: vatrogasna djelatnost, vatrogasne snage; Profesionalne vatrogasne jedinice: osnivanje, poslovi, veličina - lična i materijalna formacija, raspored na terenu, područje djelovanja i rada, dužnosti profesional­nog vatrogasca i poštovanje pravila službe, postavljenje i dužnosti starješine vatrogasne jedinice, vođenje evidencije u profesionalnoj vatrogasnoj jedinici;
-     Dobrovoljna vatrogasna društva: mjesto i uloga u uloga dobrovoljnih vatrogasnih društava i jedinica u oblasti vatrogasne djelatnosti, osnivanje, način formiranja, pro­glašavanje službom za zaštitu od požara, stručno osposobljavanje i usavršavanje dobrovoljnih vatrogasaca;
-     Vatrogasne jedinice pravnih lica: osnivanje i djelovanje; Vatrogasni savezi: ciljevi, osnivanje, djelovanje;
-     Stručno osposobljavanje i usavršavanje profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasaca u profesionalnim, dobrovoljnim, kao i vatrogasnim jedinicama pravnih lica, radno-pravni status vatrogasaca i naknade.

 

c)   prometa i prevoza zapaljivih, eksplozivnih i drugih opas­nih materija
-     Utovar, istovar, distribucija, smještaj i upotreba eksplozivnih materija, zapaljivih tečnosti i gasova u skladištima, priručnim skladištima i prodavnicama;
-     Uskladištavanje zapaljivih tečnosti (vrste nadzemnih i podzemnih rezervoara, način postavljanja, mjere zaštite od požara;
-     Uskladištavanje zapaljivih gasova (rezervoari, način postavljanja, pokretni zatvoreni sudovi - boce za komprimovane, tečne i pod pritiskom rastvorene gasove, mjere zaštite od požara);
-     Eksplozivne smjese i zone opasnosti na prostorima na kojima se uskladištavaju i pretaču zapaljive tečnosti i gasovi;
-     Protiveksplozijska zaštita električnih instalacija i uređaja na mjestima ugroženim od eksplozivnih smjesa (Ex zaštita);
-     Izgradnja stanica za snabdijevanje gorivom motornih vozila i uskladištavanje i pretakanje goriva na tim stanicama;
-     Pretakanje zapaljivih tečnosti i gasova i mjere zaštite od požara prilikom pretakanja;
-     Upotreba ulja za loženje u domaćinstvima i za pogonske potrebe (uskladištavanje, način korištenja, mjere zaštite od požara);
-    Prevoz eksplozivnih materija, zapaljivih tečnosti i gasova i drugih opasnih materija u cestovnom saobraćaju.

 

d) gašenja požara - vatrogasne intervencije i zaštita i spaša­vanje ljudi i materijalnih dobara
-     Opšta obaveza gašenja početnog požara, odnosno dojavljivanja o pojavi požara, od strane građana/stanovništva;
-     Postupak vatrogasne jedinice nakon primljene dojave o pojavi požara; Rukovođenje akcijom gašenja požara;
-     Postupak u slučaju kad angažirana vatrogasna jedinica ne može raspoloživim snagama i sredstvima ugasiti požar;
-     Mehanizam angažiranja vatrogasnih jedinica opći­na/grada i kantona i drugih snaga na gašenju požara i međusobna saradnja u gašenju velikih požara;
-     Nadležnost štaba civilne zaštite općina/grada, kantona i Federacije u rukovođenju akcijama gašenja požara (u situacijama kada dođe do velikih požara i kada je nužno angažiranje, pored vatrogasnih jedinica i drugih snaga radi učešća u gašenju požara i spašavanja ugroženih ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom);
-     Prava građana u vrijeme učešća u vatrogasnoj intervenciji po naredbi nadležnog štaba civilne zaštite i naknade za učešće u vatrogasnoj intervenciji.

 

1.2. GRADIVO IZ POSEBNOG DIJELA ISPITA
Programsko gradivo obuhvata osnovna znanja po sljedećim oblastima:

a)  Fizičko-hemijski proces gorenja i gašenja požara
-     Uslovi za nastajanje procesa gorenja (oksidacija);
-     Mehanizam gorenja materija u čvrstom, tečnom i gasovitom stanju;
-     Osnovna znanja o fizičko - hemijskim osobinama požarno opasnih materija (npr. kiseonik, vodonik, ugljenik, hlor, azot, sumpor; ugljikovodonici: propan, butan, prirodni gas, acetilen, derivati nafte; kiseline: azotna, sumporna i hlorovodonična; baze: amonijum hidroksid i kalijum hidroksid; organski rastvarači; alkoholi, eteri i aromatski ugljovodpnici - benzol i e) toluol; materije koje burno reaguju sa vodom i vazduhom: kalcijum - karbid, natrijum i fosfor);
-     Zapaljive i eksplozivne smjese;
-     Uslovi za gorenje i širenje požara;
-     Toplota i temperatura;
-     Toplotna i električna energija potrebna za gorenje;
-     Izvori toplote za izazivanje (nastajanje) požara;
-     Mjere i postupci sa sprječavanje nastajanja požara;
-     Produkti gorenja zapaljivih i opasnih materija,
-     Uslovi za nastajanje eksplozija (granice eksplozivnosti);
-     Opasnosti po zdravlje i život ljudi od požara i eksplozija;
-     Efekti gašenja požara (ugušivanje, ohlađivanje, razblaživanje, antikatalitički efekat).

 

b)   Zaštita od požara u građevinarstvu i snabdijevanjem vodom za potrebe gašenja požara
-     Osnovni građevinski materijali (prirodni, vještački i spojni);
-Vatrootpornost materijala i elemenata građevinskih konstrukcija;
-     Požarni sektori;
-     Podjela građevinskih objekata prema sistemu postavke nosećih zidova,
-     Glavni dijelovi zgrade (krovne konstrukcije, krovni pokrivači, ložišta, dimovodi i dimnjački kanali, ostale instalacije u zgradi);
-     Zaštita drvenih konstrukcija od požara;
-     Horizontalne i vertikalne požarne prepreke u zgradama i njihova izgradnja;
-     Način obezbjeđenja vode za gašenje požara u zgradama (zidni hidranti, njihov raspored u zgradi i oprema). Požarne opasnosti i mjere zaštite od požara u građe­vinama, industriji, šumama, šumskom i poljoprivrednom zemljištu, prirodnim resursima
-     Požarne opasnosti i mjere zaštite od požara u građevinama, građevinama za javnu upotrebu i visokim objektima;
-    Preventivne mjere zaštite od požara u hemijskoj, naftnoj, drvnoj, tekstilnoj, prehrambenoj, metalnoj i metaloprerađivačkoj industriji; skladištima, zanatskim radionicama, pri obavljanju zavarivanja, rezanja i lemljenja i sl.
-     Zaštita od požara u šumama, šumskom i poljoprivrednom zemljištu, prirodnim resursima. Oprema, uređaji i druga sredstva za sprječavanje i gašenje požara, zaštitu i spašavanje
-     Hidraulički aparati u vatrogastvu - podjela, osnovne tehničke karakteristike;
-     Pneumatski podizači tereta - podjela, osnovne tehničke karakteristike;
-     Uređaji za mjerenje eksplozivnih koncentracija gasova i para zapaljivih tečnosti u vazduhu - eksplozimetar;
-     Pumpe za pretakanje agresivnih materija - osnovne tehničke karakteristike;
-     Podjela i tehničke karakteristike usisnih i tlačnih cijevi;
-     Podjela vatrogasnih armatura za vodu (osnovne tehničke karakteristike);
-     Podjela vatrogasnih armatura za pjenu (osnovne tehničke karakteristike);
-     Vatrogasne pumpe (podjela),
-     Vrste i namjena vatrogasnih vozila, osnovne tehničke karakteristike;
-     Oprema za ličnu i kolektivnu zaštitu vatrogasaca (opis, upotreba, održavanje, osnovne tehničke karakteristike);
-     Aparati za zaštitu organa za disanje - podjela, osnovne tehničke karakteristike;
-     Sistemi aktivne zaštite od požara,
Održavanje, ispitivanje i certificiranje sistema aktivne zaštite od požara i sredstava za gašenje požara;
-     Sve vrste prenosnih i prijevoznih aparata za gašenje požara;
-     Uređaji i oprema za spašavanje, penjanje i rad na visini - podjela, osnovne tehničke karakteristike


e) Taktika gašenja požara
-     Klasifikacija požara (prema vrsti zapaljive materije, po fazama razvoja, u zavisnosti od mjesta nastanka, po obimu i veličini);
-     Razvoj i širenje požara na otvorenom i u zatvorenom prostoru;
-     Taktičko djelovanje vatrogasnih formacija pri gašenju požara;
-     Primjena sredstava za gašenje požara (voda, pjena, prah, ugljendioksid, priručna sredstva, baloni);
-     Proračun količine sredstava za gašenje;
-     Opasnosti pri gašenju i mjere zaštite;
-     Gašenje požara u privredi (u prehrambenoj, tekstilnoj,
drvnoj, metaloprerađivačkoj, hemijskoj industriji, industriji gume, u rudnicima i dr.);     
-      Gašenje požara pojedinog dijela objekta,
-      Gašenje požara na cestovnim vozilima, avionima, željezničkim vozilima, brodovima;
-     Gašenje šumskog požara;
-     Rukovođenje i komandovanje vatrogasnim intervencijama;
-     Taktičko djelovanje vatrogasnih formacija pri akcidentima sa opasnim materijama;
-     Identifikacija opasnih materija pri akcidentima;
-     Simboli i oznake u oblasti zaštite od požara i prevoza opasnih materija;
-     Osnove kartografije i topografije;
-Rad vatrogasaca po završenoj vatrogasnoj intervenciji -gaženju požara,
-     Spašavanje ljudi i materijalnih dobara u prirodnim i drugim nesrećama (od poplava, iz ruševina, u rudarskim nesrećama, u saobraćajnim nezgodama, evakuacija ugroženih ljudi i materijalnih dobara itd.)

 

1.3. - PRAVNI IZVORI ZA POLAGANJE ISPITA VATROGASCA

1. Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu ("Službene novine Federacije BiH", broj 64/09);
2.    Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine Federacije BiH", br. 39/03, 22/06 i 43/10);
3.    Zakon o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/06, 72/07 i 32/08);
4.    Zakon o prevozu opasnih materija ("Službeni list SFRJ", br. 27/90);
5.    Zakon o prometu eksplozivnih materija, zapaljivih tečnosti i gasova ("Službeni list SR BiH", br. 39/89);
6.    Zakon o prometu eksplozivnih materija ("Službeni list SFRJ", br.30/85);
7.    Zakon o rudarstvu Federacije, Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 26/10);
8.    Pravilnik o izgradnji postrojenja za zapaljive tečnosti i o uskladištavanju i pretakanju zapaljivih tečnosti ("Službeni list SFRJ", br. 20/71 i 23/71);
9.    Pravilnik o izgradnji stanica za snabdijevanje gorivom motornih vozila i o uskladištavanju i pretakanju goriva ("Službeni list SFRJ", broj 27/71);
10.  Pravilnik o smještaju i držanju ulja za loženje ("Službeni list SFRJ", broj 45/67);
11. Pravilnik o izgradnji postrojenja za tečni naftni gas i o uskladištavanju i pretakanju tečnog naftnog gasa ("Službeni list SFRJ", br. 24/71 26/71);
12.  Pravilnik o tehničkim normativima za pokretne zatvorene sudove za komprivone, tečne i pod pritiskom rastvorene gasove ("Sl. list SFRJ" br. 25/ 80 i 9/86),
13. Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata od požara ("Službeni list SFRJ", broj 7/84;
14.  Pravilnik o tehničkim normativima za uređaje u kojima se nanose i suše premazna sredstva ("Službeni list SFRJ", broj 57/85);
15.  Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu skladišta od požara i eksplozija ("Službeni list SFRJ", broj 24/87);
16. Pravilnik o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara ("Službeni list SFRJ", broj 30/91);
17. Pravilnik o tehničkim normativima za projektovanje, građenje, pogon i održavanje gasnih kotlovnica ("Službeni list SFRJ", br. 10/90 i 52/90); i Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o tehničkim normativima za projektovanje, građenje i održavanje plinskih kotlovnica, "Službene novine Federacije BiH" br. 26/97,
18. Tehnički propisi za specijalnu zaštitu elektroenergetskih postrojenja od požara ("Službeni list SFRJ", br. 16/66, 58/72, 24/75 i 74/90);
19. Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od statičkog
elektriciteta ("Službeni list SFRJ", br. 62/73);
20. Pravilnik o tehničkim normativima za gromobrane ("Službeni list SFRJ", br. 13/68);
21.  Pravilnik o jugoslovenskim standardima za protueksplozijsku zaštitu ("Službeni list SFRJ", br. 18/81, 31/82,4/87);
22. Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona ("Službeni list SFRJ", br. 53/88);
23. Pravilnik o načinu prevoza opasnih materija u drumskom saobraćaju (^Službeni list SFRJ", br.76/90);
24. Pravilnik o stručnoj spremi i načinu provjere stručnog znanja lica koja mogu rukovati eksplozivnim materijama! lica koja mogu rukovati zapaljivim tečnostima i gasovima u prometu ("Službeni list" SRBiH broj 15/78);
25. Uredba o tehničkim svojstvima koje građevine moraju zadovoljavati u pogledu sigurnosti, te načina korištenja i održavanja građevina ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/07 i 51/08);

1.4. TEMELJNA LITERATURA ZA POLAGANJE ISPITA VATROGASCA .

1.    Preventivna zaštita od požara, izdanje Vatrogasnog saveza Jugoslavije, Beograd;
2.    Zaštita od požara pri projektovanju i izvođenju zgrada, izdanje Vatrogasnog saveza Jugoslavije, Beograd;
3.    Zapaljive i druge vatrogasne materije, izdanje Saveza inženjera i tehničara, Beograd;
4.    Vatrogasna tehnika, izdanje Vatrogasnog saveza Jugoslavije;
5.    Snabdijevanje vodom i vodogradnja, izdanje Vatrogasnog saveza Jugoslavije, Beograd;
6.    Taktika gašenja požara izdanje Vatrogasnog saveza Jugoslavije, Beograd;
7.    Opštejugoslovenska pravila za stručnu i praktičnu obuku vatrogasaca, Izdanje Vatrogasnog saveza Jugoslavije, Beograd;
8.    Taktika gašenja požara, autor Baručija Hilmo;
9.    Uređaji, oprema i sredstva za gašenje požara i zaštitu od požara, SKTH/Kemija u industriji, Zagreb, 1991. autor Zdenko Šmejkal;
10.  Vatrogasna vozila, Hrvatska vatrogasna zajednica Zagreb, 2001. autor Zdenko Šmejkal;
11.  Osnovi preventivne zaštite od požara, Vatrogasni savez Jugoslavije Beograd 1979. drugo dopunjeno i izmjenjeno izdanje, autor Veljko Kostić;
12.  Zapaljive i druge opasne materije, Udruženje publicista Beograd 1980. autor Veljko Kostič;
13.  Gorenje i sredstva za gašenje, "Mi Star" Zagreb 1996. autor Đurđica Šmer Pavelić;
14.  Tehnički priručnik za zaštitu od požara, "Zagrebinspekt" d.o.o. za kontrolu i inženjering Zagreb 1997. grupa autor Milan Carević i dr.

 

PRILOG II

 

P R O G R A M

ZA POLAGANJE ISPITA ZA RUKOVODIOCA AKCIJE
GAŠENJA POŽARA

 

Program za polaganje ispita za rukovodioca akcije gašenja požara u skladu sa važećim propisima, sadrži sljedeće gradivo, pravne izvore i literaturu:

 

II 1. - GRADIVO IZ OPSTEG DIJELA ISPITA

 

a)  Propisi u oblasti zaštite od požara i vatrogastva, prometa i prevoza zapaljivih, eksplozivnih i drugih opasnih materija, zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara, prostornog planiranja i građenja
Programsko gradivo u ovoj oblasti, za rukovodioca akcije gašenja požara, pored odgovarajućeg gradiva za polaganje ispita vatrogasca navedenog u poglavlju 1.1 a), b), c) i d) Priloga -1, obuhvata i:
-     Mjere zaštite od požara u oblasti prostornog planiranja i građenja (pri projektovanju i građenju građevina, izdavanje stručnih ocjena i mišljenja na primjenjenost mjera zaštite od požara u investiciono-tehničkoj dokumentaciji, izrada elaborata zaštite od požara kao sastavni dio projektne dokumentacije, tehnički prijem građevina sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite od požara i izdavanje upotrebne dozvole);
-     Mjere zaštite od požara na gradilištu i (elaborat zaštite od požara na gradilištu);
-     Pravna lica registrovana za djelatnost zaštite od požara;
-     Sadržaj i način izrade procjene ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća opštine/grada, kantona, Federacije, sa posebnim osvrtom na sadržaj i izradu procjene ugroženosti od požara;
-     Sadržaj i način izrade plana zaštite od požara opštine/grada, kantona;
-     Plan zaštite od požara državnih organa, institucija, pravnih lica;
-     Vodovodna mreža u naseljenim mjestima u funkciji zaštite od požara;
-     Ovlaštenja rukovodioca akcije gašenja požara za vrijeme vatrogasne intervencije;
-     Ovlaštenja inspektora za zaštitu od požara;
-     Ovlaštenja inspektora za vatrogastvo.

 

b)  Osnovni pojmovi i instituti iz Zakona o upravnom pos­tupku ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/98 i 48/99)

-     Osnovna načela (važenje zakona, poseban postupak, supsidijarna primjena zakona i dr.),
-     Stvarna i mjesna nadležnost (pojam i značaj),
-     Stranka i njeno zastupanje,
-     Podnesci (pojam, kakav mora biti podnesak, sadržaj podneska i postupak u slučaju kad podnesak sadrži nedostatke),
-     Dostavljanje pismena,
-     Rokovi,
-     Povrat u prijašnje stanje,
-     Pokretanje postupka, postupak do donošenja rješenja, skraćeni postupak i posebni ispitni postupak,
-     Dokazivanje (dokazna sredstva, učesnici u postupku), obezbjeđenje dokaza, Uvjerenja,
-     Oblik i sastavni dijelovi rješenja, djelomično, dopunsko i privremeno rješenje, rok za izdavanje rješenja, ispravljanje grešaka u rješenju, zaključak, žalba (nadležnost organa za rješavanje o žalbi, rok za žalbu, sadržaj žalbe, predavanje žalbe, rad prvostepenog organa po žalbi, rješavanje drugostepenog organa po žalbi),
-     Izvršenje rješenja i zaključaka.

 

II.2. GRADIVO IZ POSEBNOG DIJELA ISPITA

a)   Pored gradiva navedenog za polaganje ispita vatrogasca u poglavlju 1.2. tač. a), b) i c) Priloga I, programsko gradivo za rukovodioca akcije gašenja požara obuhvata i sljedeći sadržaj:
-     Podjela sredstava za gašenje požara prema njihovom djelovanju na vatru,
-     Efekti gašenja požara'(ugušivanjem, razblaživanjem, hlađenjem, antikatalitički efekat), antikatalitički odnos vode, ekstrakta i vazduha na dobivanje vazdušne pjene,
-     Upotreba sredstava za gašenje požara nekih zapaljivih materija sa specifičnim osobinama (kalcijum - karbid, negašeni kreč, fosfor,  sumpor,   kalijum, natrijum, aluminijum, celuloid, eksplozivne i zapaljive prašine,    eksplozivi i sl.),
-     Prirodni izvori vode i način njihovog korišćenja u gašenju požara;
-     Izračunavanje protoka vode u rijekama i potocima, podzemnim i nadzemnim rezervoarima;
-     Vodovodna mreža: vrste i osnovne karakteristike, hidranti po vrstama i kapacitetima, uređenje prilaza i mjesta za crpljenje vode,
-     Mjere zaštite od požara pri izradi regionalnih prostornih i urbanističkih planova (građevinske zone i njihove. međusobne udaljenosti, pristupni putevi, prolazi i prilazi objektima u pojedinim zonama, planiranje potrebnih količina vode za gašenje požara u zonama, lokacija vatrogasnih jedinica, sistemi dojave požara itd.),
-     Zaštita od požara u oblasti građevinarstva (određivanje mjesta za izgradnju pojedinih objekata, međusobna rastojanja kod proizvodnih i drugih zgrada – računske metode za određivanje rastojanja ili   razmještaja objekata, izbor građevinskog materijala, konstrukcija i
instalacija u odnosu na namjenu objekata, komunikacije
u zgradama za spašavanje ljudi i imovine, protivpožarne prepreke, uređaji za snabdijevanje vodom u zgradama),
-     Zaštita od požara u tehnološkim procesima pri proizvodnji i preradi nafte, industrije boja, lakova, kože i obuće, sintetičkih vlakana, plastičnih masa, celuloze, metalnoj i metalo - prerađivačkoj industriji, prehrambenoj i drvnoj industriji,
-     Zaštita od požara elektroenergetskih postrojenja (zaštita postrojenja u hidro i termoelektranama, transformatorskim stanicama i transformatorima, kao i zaštita u pomoćnim pogonima elektrana,
-     Sistemi aktivne zaštite od požara u građevinama (automatske, poluautomatske i na ručno aktiviranje), opis, način postavljanja i princip rada, s obzirom na sredstvo za gašenje, automatske i poluautomatske instalacije za otkrivanje i dojavu požara, način postavljanja i princip rada jonizacionih, termičkih i mehaničkih javljača).

b)    Pored gradiva navedenog za polaganje ispita vatrogasca u poglavlju 1.2. tačka d) Priloga I, programsko gradivo za rukovodioca akcije gašenja požara obuhvata i sljedeći sadržaj:
-     Centrifugalne pumpe, glavni dijelovi i princip rada;
-     Vakum - pumpe, njena uloga i princip rada;
-     Sprave za crpljenje vode sa većih dubina (dubokosrkač, "Bido" i "Vedo" pumpe), ispitivanje sprava i opreme (radnog opasača, penjačkog užeta, potisnih i utisnih cijevi, armatura, sprava za penjanje i zaštitnih sprava);
-     Sprave za spašavanje sa većih visina i način upotrebe otvorene i zatvorene spusnice i svih vrsta automehaničkih ljestava;
-     Zaštitne sprave (zaštitne maske sa običnim ili specijalnim cjedilom, izolujući aparat, templeks odijela);
-     Bacači vode i pjene.

 

c)   Pored gradiva navedenog za polaganje ispita vatrogasca u poglavlju 1.2. tačka e) Priloga I, programsko gradivo za rukovodioca akcije gašenja požara obuhvata i sljedeći sadržaj:
-     Zadaci rukovodioca akcije gašenja požara: izviđanje, procjena situacije, donošenje odluke o rasporedu ljudi, vatrogasne opreme i sredstava za gašenje, taktički nastup odjeljenja voda i čete, taktički zahvat na požaru (napad i odbrana), izvođenje navale unutrašnje i vanjske i prednosti jedne nad drugom;
-     Gašenje požara'u specijalnim uslovima u prostoru i prostorijama sa radioaktivnim materijama, kao i požara koji su nastali upotrebom zapaljivih ratnih sredstava;
-     Spašavanje lica i imovine iz zapaljivih zgrada i porušenih objekata, način pronalaženja i dolaska do ugroženih lica.

 

d)  Mjere obezbjedenja mjesta gašenja požara
-     Obezbjedenje mjesta gašenja požara, postupak kod uklanjanja prepreka, stvari i lica iz ženih prostorija;
-     Prioritet u snabdijevanju vodom i drugim sredstvima potrebnim za gašenje požara i postupak u načinu korišćenja opreme i sredstava koja se nalaze na mjestu gašenja požara;
-     Pružanje pomoći organima unutrašnjih poslova pri iznalaženju uzroka požara.

 

II.3. PRAVNI IZVORI I OSNOVNA LITERATURA

a) Pravni izvori:
Pravni izvori za rukovodioca akcije gašenja požara, pored pravnih izvora navedenih u poglavlju 1.3. Priloga I, obuhvata i:
1.    Zakon o upravnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/98 i 48/99);
2.    Metodologija za izradu procjene ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/04);
3.    Uredba o sadržaju i načinu izrade planova zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine Federacije BiH", br, 23/04 i 38/06);
4.    Uredba o organizovanju službi zaštite i spašavanja Federacije BiH (''Službene novine Federacije BiH", broj 58/06);
5.    Pravilnik o načinu rada i funkcioniranju štabova i povjerenika civilne zaštite ("Službene novine Federacije BiH", br. 77/06 i 5/07);
6.    Uredba o Federalnom Štabu civilne zaštite ("Službene novine Federacije Birf", br. 54/03 i 38/06 i 74/07).

b) Osnovna literatura
Osnovna literatura ista je kao i za ispit vatrogasca (navedena u poglavlju I.4.).