Na osnovu člana 172. stav 3. Zakona o zaštiti, i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća '("Službene novine Federacije BiH", broj 39/03, 22/06 i 43/10), te člana 22. stav 4. i Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu ("Službene novine Federacije BiH", broj 64/09), na prijedlog Federalne uprave civilne zaštite, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 162. sjednici održanoj 14. februara 2011. godine, donosi

 

U R E D B U

0 SADRŽAJU I NAČINU IZRADE PLANOVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA I PLANOVA ZAŠTITE OD POŽARA

 

I - OSNOVNE ODREDBE

 

Član l.

 

Ovom uredbom utvrđuje se sadržaj, način izrade, postupak
usaglašavanja, donošenja, ažuriranja i čuvanja planova zaštite i
spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (u daljnjem tekstu: plan zaštite i spašavanja) i planova zaštite od požara u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija), po kojoj su dužni postupati federalni i kantonalni .organi uprave, kao i opštinske službe za upravu i privredna društva i druga pravna lica (u daljem tekstu: pravna lica) prilikom izrade plana zaštite i spašavanja Federacije, kantona, grada, opštine i pravnog lica i plana zaštite od požara kantona, grada, opštine i pravnog lica, te postupanje po tim planovima.

 

II - PLAN ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

 

Član 2.

 

Plan zaštite i spašavanja predstavlja dokument koji služi za organizovan pristup u pripremanju, organizovanju i provođenju zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara za organe vlasti i pravna lica koja su dužna donijeti taj plan.

 

Član 3.

 

U planu zaštite i spašavanja utvrđuje se organizacija i način
provođenja mjera zaštite i spašavanja i određuju zadaci za organe
vlasti i druge subjekte na zaštiti i spašavanju i snage i sredstva
potrebna za neposredno ostvarivanje mjera predviđenih Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (u daljnjem tekstu: Zakon o zaštiti i spašavanju), a u odnosu na zaštitu od požara, poplava, zaštitu od jonizirajućeg zračenja i druge nesreće koje su uređene posebnim propisima, u planu zaštite i spašavanja utvrđuje se samo organizacija i one mjere zaštite i spašavanja koje mogu uticati na sprečavanje i otklanjanje posljedica prouzrokovanih tim nesrećama.

 

Član 4.

 

Svaki plan zaštite i spašavanja mora da sadrži organizaciju zaštite i spašavanja za slijedeće tri situacije, i to:
1)    za fazu preventivne zaštite,
2)    za fazu spašavanja ugroženih i nastradalih ljudi i materijalnih dobara i ublažavanje nastalih posljedica (u daljem tekstu: faza spašavanja) i
3)    za fazu otklanjanja nastalih posljedica i stvaranje uslova za normalizaciju života na ugroženom području (u daljem tekstu: faza otklanjanja posljedica).

 

Član 5.

 

Prilikom izrade plana zaštite i spašavanja, organizacija zaštite i spašavanja mora biti zasnovana na procjeni ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća (u daljem tekstu: procjena ugroženosti) i mjerama zaštite i spašavanja iz člana 48. Zakona o zaštiti i spašavanju koje treba, saglasno toj procjeni, utvrditi posebno za svaku od tri faze iz člana 4. ove uredbe, s tim što se određivanje mjera zaštite i spašavanja vrši na sljedeći način:
1)    za fazu preventivne zaštite određuju se samo one mjere zaštite i spašavanja iz člana 48. Zakona o zaštiti i spašavanju kojima se može uticati na sprečavanje nastanka prirodne ili druge nesreće, odnosno kojima se može uticati na otklanjanje ili smanjenje djelovanja prirodne ili druge nesreće. U te mjere spadaju naročito: primjena propisa o građenju (urbanističko-prostoma i tehnička dokumentacija i dr.); tehničke mjere za izgradnju objekata na trusnim područjima; izgradnja objekata za zaštitu od klizišta, poplava (nasipa, akumulacija, retenzija i sličnih objekata za zaštitu od poplava), izvođenje radova na regulaciji potoka i rijeka, uređenju bujica, izgradnja potpornih zidova, sprečavanje zaraznih bolesti ljudi, životinja i bilja; mjere zaštite od požara; postavljanje protivgradnih poligona i organizovanje protivgradnih stanica, organizovanje osmatranja i praćenje pojava koje mogu izazvati nastanak prirodne ili druge nesreće i blagovremeno obavještavanje građana i nadležnih organa o opasnostima od tih nesreća i postupcima građana i organa vlasti na sprečavanju nastanka tih opasnosti, kao i druge mjere kojima se može uticati na sprečavanje nastanka prirodne ili druge nesreće ili ublažavanje njihovog djelovanja;
2)    za fazu spašavanja određuju se one mjere zaštite i spašavanja iz člana 48. Zakona o zaštiti i spašavanju kojima se može neposredno vršiti spašavanje ugroženih ljudi i materijalnih dobara i uticati na smanjenje, odnosno sprečavanje širenja posljedica. U te mjere spadaju naročito: organizacija rukovođenja akcijama zaštite i spašavanja putem nadležnih štabova civilne zaštite; angažovanje jedinica i povjerenika civilne zaštite, službi zaštite i spašavanja, a prema potrebi angažovanje i potrebnog broja građana, kao i ljudstva i sredstava pravnih lica; pružanje prve medicinske pomoći povrijeđenim ili oboljelim; evakuacija ugroženih i nastradalih građana; prihvat, smještaj i zbrinjavanje ljudi i izmiještanje materijalnih dobara; zaštita i spašavanje životinja i namirnica životinjskog porijekla, zaštita i spašavanje od rušenja; poplava, požara, eksplozija i radiološko - hemijsko-bioloških akcidenata; zaštita i spašavanje bilja i biljnih proizvoda; raščišćavanje ruševina i spašavanje s visina, na vodi i pod vodom i druge mjere kojima se može ostvarivati spašavanje ugroženih i nastradalih ljudi i materijalnih dobara na ugroženom području;
3)    za fazu otklanjanja posljedica planiraju se one mjere zaštite i spašavanja iz člana 48. Zakona o zaštiti i spašavanju kojima se mogu obezbijediti osnovni uvjeti za život i rad na ugroženom području. U te mjere spada naročito: osposobljavanje stambenih i drugih objekata za upotrebu; asanacija terena i izvorišta pitke vode; organizovanje, prikupljanje i raspodjela pomoći; provođenje zdravstvenih i higijensko-epidemioloških mjera zaštite, prikupljanje podataka o posljedicama nastalim po ljude i materijalna dobra; procjena i utvrđivanje nastale štete kod ljudstva i na materijalnim dobrima i provođenje drugih mjera kojima se može doprinositi ublažavanju i otklanjaju neposrednih posljedica koje su nastale djelovanjem prirodne ili druge nesreće. Mjere zaštite i spašavanja iz stava 1. ovog člana, određuju se samo za one prirodne i druge nesreće koje su pojedinačno navedene u procjeni ugroženosti.

 

Član 6.

 

Za svaku fazu iz člana 4. ove uredbe, a u skladu sa mjerama zaštite i spašavanja koje se utvrde za svaku od tri faze, prema odredbama člana 5. ove uredbe, treba odrediti zadatke, izvršioce i materijalna i druga sredstva i opremu koja će se koristiti za izvršavanje planiranih mjera zaštite i spašavanja, s tim da se za fazu preventivne zaštite moraju odrediti i rokovi za izvršenje planiranih zadataka i utvrditi izvori finansiranja za izvršenje tih zadataka.

 

Član 7.

 

Obavezu donošenja plana zaštite i spašavanja imaju Federacija, kanton i opstine, odnosno grad i pravna lica u skladu sa sljedećim odredbama:
1)    za Federaciju - član 24. tačka 3. Zakona o zaštiti i spašavanju,
2)    za kanton - član 27. stav (1) tačka 7. Zakona o zaštiti i spašavanju,
3)    za opštinu, odnosno grad - član 29. tačka 6. Zakona o zaštiti i spašavanju,
4)    za pravna lica - član 32. stav (2) Zakona o zaštiti i spašavanju,

 

III - SADRŽAJ PLANOVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA FEDERACIJE, KANTONA, OPSTINA, GRADA I PRAVNIH LICA

 

1. Plan zaštite i spašavanja Federacije

 

Član 8.

 

U skladu sa članom 170. stav 2. Zakona o zaštiti i spašavanju, Plan zaštite i spašavanja u Federaciji {u daljem tekstu: Federalni plan) sadrži sljedeća osnovna dokumenta:
1)    dokument o operativnom centru civilne zaštite,
2)    dokument o mobilizaciji, aktiviranju i angažovanju snaga i sredstava,
3)    dokument o provođenju aktivnosti na zaštiti i spašavanju,
4)    dokument o mjerama zaštite i spašavanja,
5)    dokument o međusobnom pružanju pomoći između Federacije sa Republikom Srpskom i Brčko Distriktom Bosne i Hercegovine i
6)    dokument o prihvatanju i pružanju pomoći u zaštiti i spašavanju sa drugim državama.

 

a) Dokument o operativnom centru civilne zaštite

 

Član 9.

 

U dokumentu plana zaštite i spašavanja koji se odnosi na operativni centar civilne zaštite utvrđuje se način prijema i dostavljanja podataka o pojavama i opasnostima od prirodnih ili drugih nesreća, odnosno o nastanku tih nesreća na području Federacije, kao i način, sadržaj i redosljed obavještavanja federalnih organa uprave, Vlade Federacije i kabineta predsjednika i potpredsjednika Federacije o tim nesrećama, kao i nadležnih organa Bosne i Hercegovine.

 

b) Dokument o mobilizaciji, aktiviranju i angažovanju
snaga i sredstava

 

Član 10.

 

U dokumentu plana zaštite i spašavanja koji se odnosi na mobilizaciju, aktiviranje i angažovanje snaga i sredstava utvrđuju se mjere, postupci i zadaci kojima se vrši aktiviranje Federalnog štaba civilne zaštite, angažovanje federalnih službi zaštite i spašavanja i mobilizacija jedinice civilne zaštite obrazovanih za potrebe Federacije.
U prilogu ovog dokumenta nalazi se:
1)    Rješenje o imenovanju komandanta, načelnika i članova Federalnog štaba civilne zaštite,
2)    akt o određivanju federalnih službi zaštite i spašavanja,
3)    pregled jedinica civilne zaštite Federacije,
4)    pregled' materijalno-tehničkih sredstava i opreme namijenjene za rad Federalnog štaba civilne zaštite, službi zaštite i spašavanja i jedinica civilne zaštite,
5)    pregled materijalno-tehničkih sredstava i opreme koja je planirana za izuzimanje od javnih preduzeća Federacije, radi privremenog korištenja za potrebe civilne zaštite.

 

c) Dokument o provođenju aktivnosti na zaštiti i spašavanju

 

Član 11.

 

U dokumentu plana zaštite i spašavanja koji se odnosi na provođenje aktivnosti na zaštiti i spašavanju utvrđuju se aktivnosti, mjere, postupci i zadaci za sljedeće organe i službe:
1) Federalni štab civilne zaštite,
2) federalne organe uprave i federalne upravne organizacije,
3) federalne službe zaštite i spašavanja,
4) jedinice civilne zaštite Federacije,
5) javna preduzeća Federacije,
6) organe nadležne za pružanje međusobne pomoći između Federacije i Republike Srpske, susjednih i drugih država u odnosu na zaštitu i spašavanje.
Aktivnosti, mjere, postupci i zadaci organa, službi, jedinica i preduzeća iz stava 1. ovog člana utvrđuju se posebno za svaku od tri situacije utvrđene u članu 4. ove uredbe.

 

d) Dokument o mjerama zaštite i spašavanja

 

Član 12.

 

U dokumentu plana zaštite i spašavanja koji se odnosi na mjere zaštite i spašavanja utvrđuju se one mjere zaštite i spašavanja iz člana 48. Zakona o zaštiti i spašavanju koje će se u svakoj upravnoj oblasti iz nadležnosti Federacije, sprovoditi na području Federacije. Mjere se planiraju posebno za sve tri situacije iz člana 4. ove uredbe.
U cilju izvršavanja planiranih mjera zaštite.i spašavanja utvrđuju se sljedeća pitanja:
1) za svaku mjeru zaštite i spašavanja određuju se konkretne mjere, postupci i zadaci koje će neposredno preduzimati federalni organi uprave na njihovom sprovođenju, u oblasti za koju je organ uprave osnovan,
2)   određuju se kantonalni organi uprave sa kojima će federalni organ uprave ostvarivati saradnju u cilju sprovođenja zadataka utvrđenih u dokumentu iz stava 1. ovog člana, koji budu utvrđeni kao obaveza za kantonalne organe uprave.
U prilogu dokumenta iz stava 1. ovog člana prilaže se spisak ili pregled materijalno-tehničkih sredstava i opreme koja su planirana za sprovođenje utvrđenih mjera zaštite i spašavanja od strane federalnih organa uprave i federalnih službi zaštite i spašavanja.

 

e) Dokument o međusobnom pružanju pomoći između Federacije sa Republikom Srpskom i Brčko Distriktom Bosne i Hercegovine

 

Član 13.

 

U dokumentu plana zaštite koji se odnosi na prihvatanje i pružanje pomoći u zaštiti i spašavanju između Federacije sa Republikom Srpskom i Brčko Distriktom Bosne i Hercegovine, kao i sa drugim državama sa kojima je Bosna i Hercegovina zaključila odgovarajuće sporazume iz oblasti zaštite i spašavanja utvrđuju se mjere, postupci i zadaci, kao i snage i sredstva koja će se moći međusobno koristiti u zaštiti i spašavanju od prirodnih ili drugih nesreća, te određuje način ostvarivanja saradnje sa organima Bosne i Hercegovine nadležnim za oblast zašute i spašavanja, kao i način sprovodenja zadataka koje utvrde ti organi.
U prilogu ovog dokumenta čuva se Sporazum zaključen između Federacije i Republike Srpske, Sporazum zaključen .između Vijeća ministra Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, kao i sporazumi sa drugim državama sa kojim su :zaključeni, a koji se odnose na zaštitu i spašavanje.

 

f) Dokument o prihvatanju i pružanju pomoći u zaštiti i spašavanju sa drugim državama

 

Član 14.

 

Podnošenje zahtjeva za hitnu međunarodnu pomoć u slučaju velikih prirodnih i drugih nesreća podnosi Federalni štab civilne zaštite ili drugi federalni organ uprave po odobrenju ili naredbi Federalnog Štaba civilne zaštite (u daljnjem tekstu: Štab), Što zavisi od konkretne prirodne ili druge nesreće koja je proglašena na području Federacije, odnosno oblasti u kojoj je ta nesreća nastupila.
Taj zahtjev, u pravilu, podnosi se kada raspoloživi resursi Federacije i Bosne i Hercegovine u cjelini, nisu dovoljni za efikasno spašavanje ljudi i materijalnih dobara na područjima zahvaćenim prirodnom ili drugom nesrećom.
Zahtjev se dostavlja Vijeću ministara Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vijeće ministara) putem Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine ili neposredno Vijeću ministara ili državnom organu za rukovođenje i koordinaciju akcija zaštite i spašavanja u BiH. Koordinacijsko tijelo Bosne i Hercegovine za zaštitu i spašavanje.
Potrebe za međunarodnu pomoć, po hitnom postupku, prikupljaju se u Federalnoj upravi civilne zaštite koja za Štab priprema Prijedlog jedinstvenog zahtjeva za traženje hitne međunarodne pomoći.
Ukoliko drugi federalni organi, u okviru svoje nadležnosti, upute hitan zahtjev za odgovarajuću međunarodnu pomoć direktno navedenim ili drugim organima Bosne i Hercegovine, kopiju tog zahtjeva obavezno   dostavljaju Štabu, putem Federalne uprave civilne zaštite.

 

2. Plan zaštite i spašavanja kantona

Član 15.

 

Plan zaštite i spašavanja kantona sadrži sljedeća osnovna dokumenta:
1)    dokument o operativnom centru civilne zaštite,
2)    dokument o aktiviranju, mobilizaciji i angažovanju snaga
i sredstava,
3)    dokument o obavezama kantonalnih organa na sprovodenju aktivnosti na zaštiti i spašavanju,
4)    dokument o mjerama zaštite i spašavanja i
5)    dokument o načinu saradnje sa odgovarajućim organima civilne zaštite Republike Srpske.

 

a) dokument o operativnom centru civilne zaštite

 

Član 16.

U dokumentu plana zaštite i spašavanja koji se odnosi na operativni centar civilne zaštite određuje se način, sadržaj i redosljed obavještavanja o opasnostima ili nastanku prirodne ili druge nesreće na području kantona i način izvještavanja kantonalnih ministarstava i drugih kantonalnih organa, vlade kantona i kantonalnih javnih preduzeća, kao i opštinskih, odnosno federalnih organa o opasnostima ili nastanku prirodne ili druge nesreće na području kantona.
U prilogu ovog dokumenta nalazi se pregled podataka o rukovodiocima organa iz stava 1. ovog člana, sa njihovim brojevima telefona (fiksni i mobilni), sjedištu organa, odnosno preduzeća i drugim potrebnim podacima, kao i šema operativnih centara civilne zaštite koji postoje na području Federacije.
b) dokument o aktiviranju, mobilizaciji i angažovanju snaga i sredstava

 

Član 17.

 

U dokumentu plana zaštite i spašavanja koji se odnosi na aktiviranje, mobilizaciju i angazovanje snaga i sredstava utvrđuju se mjere, postupci i zadaci kojima se osigurava sljedeće:
1)    aktiviranje kantonalnog štaba civilne zaštite,
2)    mobilizacija kantonalnih jedinica civilne zaštite (ako su obrazovane)  3)    angažovanje kantonalnih službi zaštite i spašavanja,
U prilogu ovog dokumenta nalazi se:
1)   rješenje o imenovanju komandanta, načelnika i članova kantonalnog štaba civilne zaštite,
2)    pregled kantonalnih jedinica civilne zaštite sa ličnim i materijalnim formacijama,
3)    spisak materijalno-tehničkih sredstava i opreme kojom raspolažu kantonalne jedinice civilne zaštite,
4)    spisak materijalno - tehničkih sredstava i opreme koja se izuzima za potrebe civilne zaštite od građana i pravnih lica,
5)    pregled federalnih službi zaštite i spašavanja,
6)    rješenje o određivanju kantonalnih službi zaštite i spašavanja (naziv, vrsta i sjedište),
7)    pregled ljudstva, opreme i sredstava pojedinačno za svaku kantonalnu službu zaštite i spašavanja,
8)    pregled federalnih jedinica civilne zaštite,
9)    pregled opštinskih službi zaštite i spašavanja,
10)  pregled specijalizovanih jedinica civilne zaštite u opštinarna.
c)   dokument o obavezama kantonalnih organa na sprovodenju aktivnosti na zaštiti i spašavanju

 

Član 18.

 

U dokumentu plana zašute i spašavanja koji se odnosi na obaveze kantonalnih organa na sprovodenju aktivnosti na zaštiti i spašavanju utvrđuju se aktivnosti, mjere, postupci i zadaci za sljedeće kantonalne organe i druga tijela, i to:
1)    kantonalni štab civilne zaštite,
2)    kantonalne organe uprave i kantonalne ustanove,
3)    kantonalne službe zaštite i spašavanja,
4)    kantonalne jedinice civilne zaštite i
5)    kantonalna javna preduzeća.
Aktivnosti, mjere, postupci i zadaci organa, službi, jedinica i preduzeća iz stava l. ovog člana, utvrđuju se posebno za svaku od tri situacije utvrđene u članu 4. ove uredbe, s tim da se aktivnosti, mjere, postupci i zadaci za kantonalne organe uprave i kantonalne ustanove, kao i za javna preduzeća utvrđuju samo u pogledu ostvarivanja njihove funkcije u oblasti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara.

 

d) dokument o mjerama zaštite i spašavanja

 

Član 19.

 

U dokumentu plana zaštite i spašavanja koji se odnosi na mjere zaštite i spašavanja utvrđuju se mjere, postupci i zadaci za kantonalne organe uprave i pravna lica koje će oni pred uzimati na sprovodenju mjera zaštite i spašavanja na području kantona koje se utvrđuju prema sljedećem:
1)    određuju se mjere zaštite i spašavanja iz člana 48. Zakona o zaštiti i spašavanju, koje će se provoditi u tri situacije iz člana 4. ove uredbe,
2)    za svaku mjeru zaštite i spašavanja pojedinačno određuju se konkretne mjere, postupci i zadaci koje će neposredno preduzimati kantonalni organi uprave na njihovom provođenju, na području kantona,
3)    određuju se opštine službe za upravu sa kojima će kantonalni organi uprave ostvarivati saradnju u cilju sprovođenja zadataka iz tačke 2. stav 1. ovog člana i utvrđuju zadaci koje će provoditi opštine službe za upravu,
4)    određuju se federalni organi uprave sa kojima će kantonalni organ uprave ostvarivati neposrednu saradnju u izvršavanju mjera zaštite i spašavanja iz tačke 2. stav 1. ovog člana, kao i način izvršavanja zadataka koji za kantonalne organe uprave budu utvrđeni u Federalnom planu.
U prilogu ovog dokumenta za svaki kantonalni organ uprave treba izraditi i uz plan priložiti sve potrebne preglede, spiskove ili druga akta koja služe za sprovodenje određene mjere zaštite i spašavanja.

 

e) dokument o načinu saradnje sa odgovarajućim organima civilne zaštite Republike Srpske

 

Član 20.

 

U dokumentu plana zaštite i spašavanja koji se odnosi na način ostvarivanja saradnje sa odgovarajućim organima civilne zaštite Republike Srpske utvrđuju se konkretne aktivnosti, postupci i zadaci na prihvatanju, odnosno pružanju pomoći u zaštiti i spašavanju između kantonalnog Štaba civilne zaštite i odgovarajućeg, organa civilne zaštite Republike Srpske. Pored toga, ovaj dokument sadrži podatke o snagama i sredstvima koja će se moći međusobno koristiti u zaštiti i spašavanju od prirodnih i drugih nesreća.

 

3. Plan zaštite i spašavanja opštine

 

Član 21.

 

Plan zaštite i spašavanja opštine sadrži sljedeća osnovna dokumenta:
1)    dokument o operativnom centru civilne zaštite opštine,
2)    dokument o aktiviranju, mobilizaciji i angažovanju snaga i sredstava,
3)    dokument o zadacima opštinskih organa na provođenju aktivnosti na zaštiti i spašavanju,
4)    dokument o mjerama zaštite i spašavanja,
5)    dokument o informisanju građana i javnosti,
6)    dokument o načinu saradnje sa odgovarajućim opštinskim organima civilne zaštite Republike Srpske.

 

a) dokument o operativnom centru civilne zaštite opštine

 

Član 22.

 

U dokumentu plana zaštite i spašavanja koji se odnosi na operativni centar civilne zaštite opštine utvrđuju se mjere, postupci i zadaci operativnog centra civilne zaštite (u daljem tekstu: operativni centar) o načinu prikupljanja podataka o pojavama ili nastanku prirodnih ili drugih nesreća na području opštine, redosljed dostavljanja tih podataka nadležnim opštinskim organima, kao i kantonalnom operativnom centru civilne zaštite, a prema potrebi i Federalnom operativnom centru civilne zaštite.
U okviru ovog dokumenta utvrđuje se sadržaj i način korištenja veza potrebnih za rukovođenje u akcijama zaštite i spašavanja, a naročito: vrste telefonskih i drugih veza koje postoje na području opštine, kao što su: veze u automatskom telefonskom saobraćaju, telefonske veze imalaca funkcionalnih sistema veza Elektroprivrede, željezničko-transportnih organizacija, organa unutrašnjih poslova, poprečne, odnosno induktorske telefonske veze prioritetnih korisnika, mobilna telefonija (GSM),- radio - veze u KT području (kratkotalasne radioveze), VVF i UHF veze i radioamaterske veze na području Opštine. U okviru ovog dokumenta čuva se: šema telefonskih veza; telefonski imenik; šema radioveza i planovi rada za radiomrežu.
U prilogu ovog dokumenta nalazi se:
1)    lična i materijalna formacija opštinskog operativnog centra civilne zaštite,
2)    pregled telefonskih brojeva opštinskih centara na području kantona, kantonalnog i Federalnog operativnog centra civilne zaštite,
3)    šema instaliranih sirena, radio i TV-stanića i razglasnih stanica koje će se koristiti za obavještavanje i uzbunjivanje stanovništva,
4)    lista pitanja za rad operativnih centara civilne zaštite i način rada tih centara koju donosi direktor Federalne uprave civilne zaštite.
Za opštine koje se nalaze nizvodno od visokih brana na akumulacijama izrađuje se i čuva: šema o obilježavanju linija dopiranja poplavnog talasa, akustička studija područja, pregled lica koja su ovlašćena za davanje signala za uzbunu (u slučaju rušenja ili prelivanja visokih brana na akumulacijama), pregled državnih organa i pravnih lica koja se obavještavaju o opasnosti od rušenja ili prelivanja brana u toku radnog vremena, odnosno spisak lica koja se obavještavaju o toj opasnosti u vrijeme kada se ne radi.

 

b) dokument o aktiviranju, mobilizaciji i angažovanju snaga i sredstava

Član 23.

 

U dokumentu plana zaštite i spašavanja koji se odnosi na aktiviranje,
mobilizaciju i angažovanje snaga i sredstava utvrđuju se mjere, postupci i zadaci koji se odnose na način aktiviranja opštinskog štaba civilne zaštite i povjerenika civilne zaštite, način mobilizacije opštinskih jedinica civilne zaštite specijalizovane i opšte namjene i redosljed izvršenja mobilizacije tih jedinica, kao i način angažovanja opštinskih službi zaštite i spašavanja, kao i način izuzimanja materijalnih sredstava od građana i pravnih lica sa područja opštine koja su potrebna za civilnu zaštitu.
U prilogu ovog dokumenta nalazi se:
1)   rješenje o imenovanju komandanta, načelnika i članova opštinskog štaba civilne zaštite sa njihovim adresama i brojevima telefona,
2)    pregled povjerenika civilne zaštite sa njihovim adresama i
brojevima telefona,
3)   pregled specijalizovanih jedinica civilne zaštite sa podacima o ljudstvu raspoređenom u te jedinice i njihovim adresama i brojevima telefona,
4)    pregled jedinica civilne zaštite opšte namjene sa podacima o ljudstvu raspoređenom u te jedinice i njihovim adresama i brojevima telefona,
5)    pregled opštinskih službi za zaštitu i spašavanje sa podacima o rukovodiocima tih službi i podacima o ljudstvu raspoređenom u te službe i njihovim brojevima telefona i adresama, odnosno sjedištu tih službi,
6)    lična i materijalna formacija opštinskih specijalizovanih jedinica civilne zaštite, kao i jedinica civilne zaštite opšte namjene,
7)    pregled materijalno - tehničkih sredstava i opreme koja će se izuzimati od građana i pravnih lica za potrebe jedinica civilne zaštite specijalizovane i opšte namjene i opštinskih službi zaštite i spašavanja.

 

c) dokument o zadacima opštinskih organa na sprovođenju aktivnosti na zaštiti i spašavanju

 

Član 24.

 

U dokumentu plana zaštite i spašavanja koji se odnosi na zadatke opštinskih organa i pravnih lica u provođenju aktivnosti na zaštiti i spašavanju utvrđuju se mjere, postupci i zadaci opštinskog štaba civilne zaštite, opštinskog načelnika i svake opštine službe za upravu na izvršavanju zadataka koji se odnose na zaštitu i spašavanje od prirodnih i drugih nesreća. Ove mjere, postupci i zadaci razrađuju se posebno za tri situacije iz člana 4. ove uredbe:
1)    za fazu preventivne zaštite,
2)    za fazu spašavanja i
3)    za fazu otklanjanja posljedica.
U okviru dokumenta iz stava 1. ovog člana određuju se zadaci mjesnim zajednicama na području opstine koje će one izvršavati na sprovođenju pojedinih mjera zaštite i spašavanja iz nadležnosti opštinskih službi za upravu.
U prilogu dokumenta iz stava l. ovog člana nalazi se:
1)    pregled opštinskih službi za upravu, sa podacima o rukovodiocima tih službi i njihovim adresama i brojevima telefona (fiksni i mobilni),
2)    pregled (spisak) sekretara mjesnih zajednica sa podacima o njihovim adresama i brojevima .telefona (fiksni i mobilni).

 

d) dokument o mjerama zaštite i spašavanja

Član 25.

 

U dokumentu plana zaštite i spašavanja koji se odnosi na mjere zaštite i spašavanja, svaka opština treba da utvrđuje samo one mjere zaštite i spašavanja iz člana 48. Zakona o zaštiti i spašavanju, koja se odnose na one prirodne i druge nesreće koje, prema procjeni ugroženosti, mogu nastati na području opstine.
Mjere zaštite i spašavanja iz stava l. ovog člana, obavezno se utvrđuju posebno za sve tri situacije predviđene u članu 4. ove uredbe i to kroz tri posebna dokumenta, na način predviđen u odredbama čl. 26. i 27. ove uredbe.

 

Član 26.

 

U dokumentu plana zaštite i spašavanja koji se odnosi na mjere zaštite i spašavanja, u dijelu za fazu preventivne zaštite iz tačke 1. člana 4. ove uredbe, utvrđuju se naročito sljedeća pitanja:
1)    za svaku prirodnu ili drugu nesreću, koja prema procjeni ugroženosti može nastati na području opštine, određuju se pojedinačno one mjere zaštite i spašavanja iz člana 48. Zakona o zaštiti i spašavanju i člana 5. tačke 1. stav l. ove uredbe, koje će se preduzimati u cilju sprečavanja nastanka prirodne ili druge nesreće. Mjere se utvrđuju posebno za svaku vrstu prirodne ili druge nesreće;
2)    za svaku predviđenu mjeru zaštite i spašavanja iz prethodne tačke, određuju se opštine službe za upravu, pravna lica i druge institucije (u daljem tekstu: izvršioci) koji će biti obavezni da, kao dio svoje redovne djelatnosti, neposredno izvršavaju te mjere i u tom cilju se za svakog izvršioca posebno utvrđuju konkretne mjere, postupci i zadaci koje će oni stalno provoditi na realizaciji planiranih zadataka;
3)    određuju se materijalno-tehnička sredstva i oprema koja će se koristiti na sprovođenju preventivnih mjera zaštite, kao i izvođenje radova radi sprovođenja tih mjera i utvrđuju izvori finansiranja za vršenje tih zadataka. Materijalna sredstva i oprema mogu se iskazati u vidu tabelarnih pregleda, posebno za svaku planiranu preventivnu mjeru zaštite i spašavanja, pri čemu se određuju izvršioci koji će obezbijediti ta sredstva;
4)    utvrđuju se zadaci opštinskoj službi civilne zaštite koje će ona preduzimati na koordinaciji i angažovanju izvršilaca na izvršavanju zadataka iz tač. 2. i 3. ovog člana, kao i način ostvarivanja nadzora nad izvršavanjem tih poslova i rokovi za izvještavanje opštinskog načelnika i opštinskog vijeća o stanju i problemima provođenja planiranih mjera zaštite i spašavanja od strane nadležnih izvršilaca.

 

Član 27.

 

U dokumentu plana zaštite i spašavanja koji se odnosi na mjere zaštite i spašavanja, u dijelu za fazu spašavanja iz tačke 2. člana 4. ove uredbe, utvrđuju se naročito sljedeća pitanja:
1)   za svaku vrstu prirodne ili druge nesreće, koje prema procjeni ugroženosti mogu nastati na području opstine, određuju se pojedinačno za svaku nesreću one mjere zaštite i spašavanja iz člana 48. Zakona o zaštiti i spašavanju i odredbe člana 5. stav 1. tačke 2. ove uredbe, koje će se neposredno preduzimati od momenta pojave opasnosti, odnosno nastanka prirodne ili druge nesreće i u toku djelovanja nesreće u cilju spašavanja ugroženih i nastradalih ljudi i materijalnih dobara;
2)    određuju se snage i sredstva civilne zaštite (jedinice specijalizovane i opste namjene, povjerenici civilne zaštite i službe zaštite i spašavanja) koje će se moći angažovati na spašavanju ugroženih i nastradalih ljudi i materijalnih dobara;
3)    utvrđuju se mjere, postupci i zadaci za opštinskog načelnika, opstine službe za upravu, pravna lica i druge, izvršioce koji će oni preduzimati u akcijama zaštite i spašavanja na ugroženom području;
4)    planira se organizacija i način mobilizacije građana i njihovih sredstava radi učešća u zaštiti i spašavanju na području na kojem, prema procjeni ugroženosti, može nastati određena prirodna ili druga nesreća;
5)    određuju se materijalna dobra koja će se izmještati sa ugroženog područja na neugroženo područje za slučaj da budu ugrožena prirodnom ili drugom nesrećom, utvrđuju prioriteti (redosljed) u njihovom izmještanju i određuju opstine službe za upravu, koje će vršiti izmještanje tih dobara i određuju sredstva koja će, se koristiti za izmještanje;
6)    utvrđuje se organizacija smještaja i ishrane jedinica civilne zaštite i građana angažovanih na zaštiti i spašavanju.
U prilogu se čuva:
-   pregled zgrada i drugih objekata na području opstine u kojima se može orgamzovati smještaj i ishrana jedinica civilne zaštite i građana angažovanih na zadacima zaštite i spašavanja;
-   spisak pravnih lica i mjesnih zajednica u kojima će se obezbijediti smještaj i ishrana;
-   spisak opštinskih službi za upravu koje će biti zadužene za organizaciju smještaja i ishrane i njihovi zadaci na tim poslovima;
-   akt o određivanju izvora finansiranja smještaja i ishrane.
7)    zadaci, mjere i postupci opštinskog štaba civilne zaštite na organizovanju i rukovođenju akcijama zaštite i spašavanja i obaveze opštinskih službi za upravu i pravna lica u postupanju po naredbama štaba civilne zaštite.

 

Član 28.

 

U dokumentu koji se odnosi na mjere zaštite i spašavanja, u dijelu za fazu otklanjanja posljedica iz tačke 3. člana 4. ove uredbe, planiraju se one mjere zaštite i spašavanja kojima će se moći stvoriti uvjeti za normalan život i rad ljudi na ugroženom području, a naročito:
1)   utvrđuju se one mjere zaštite i spašavanja iz člana 48. Zakona o zaštiti i spašavanju i odredbe člana 5. stava 1. tačka 3. ove uredbe, kojima se mogu stvoriti uvjeti za život i rad ljudi. Mjere se utvrđuju posebno za svaku vrstu prirodne i druge nesreće, koje prema procjeni ugroženosti mogu nastati na području opstine;
2)    spisak ili tabelarni pregled materijalno-tehničkih sredstava koja će se moći koristiti na sprovođenju mjera iz prethodne tačke, a koja će se angažovati od građana i pravnih lica;
3)    mjere, postupci i zadaci opštinskih službi za upravu, mjesnih zajednica i pravnih lica na izvršavanju mjera iz tačke 1) ovog stava;
zadaci opštinskog štaba civilne zaštite na organizaciji i rukovođenju akcijama zaštite i spašavanja na izvršavanju mjera iz tačke 1) ovog stava.
Aktivnosti snaga civilne zaštite (Štabova, jedinica i povjerenika civilne zaštite na izvršavanju mjera zaštite i spašavanja iz stava 1. tačke 1) ovog člana, planiraju se samo do momenta kada će se stvoriti uvjeti za normalizaciju života i rada na ugroženom području i kada ne prijeti opasnost od daljeg djelovanja prirodne ili druge nesreće i kada dalje aktivnosti na potpunom saniranju nastalih posljedica mogu u cjelini da vrše opštinske službe za upravu, svaka u okviru svoje redovne nadležnosti.

 

Član 29.

 

U dokumentu plana zaštite i spašavanja koji se odnosi na informisanje građana i javnosti utvrđuju se mjere, postupci i zadaci o načinu informisanja građana i javnosti na području opštine o opasnostima od nastanka prirodne ili druge nesreće, odnosno o nastanku tih nesreća, o posljedicama koje nastanu po ljude i materijalna dobra i mjerama koje se preduzimaju na sprečavanju, odnosno na spašavanju ugroženih i nastradalih ljudi i materijalnih dobara i na otklanjanju nastalih posljedica.
Za organizaciju informisanja iz stava l. ovog člana, nadležan je opštinski štab civilne zaštite, a podatke prikuplja putem opštinskog centra i drugih opštinskih organa koji su neposredno ahgažovani u zaštiti i spašavanju na području opstine.
U prilogu ovog dokumenta nalazi se pregled opštinskih razglasnih i radio i TV-stanica koje se mogu koristiti za obavještavanje i uzbunjivanje građana i informisanje javnosti na području opstine.

 

Član 30.

 

U dokumentu plana zaštite i spašavanja koji se odnosi na način ostvarivanja saradnje sa odgovarajućim organima civilne zaštite Republike Srpske utvrđuje se način saradnje opštinskog štaba civilne zaštite sa odgovarajućim organom civilne zaštite susjednih opstina iz Republike Srpske.
U dokumentu iz stava 1. ovog člana treba razraditi način uspostave komunikacijskih veza i način međusobnog pružanja pomoći u snagama i sredstvima na zaštiti i spašavanju, kao idruga pitanja koja su utvrđena u Sporazumu iz člana 14. stav 2. ove uredbe, koja se odnose za nivo opstine.

 

4. Plan zaštite i spašavanja pravnog lica

 

Član 31.

 

Plan zaštite i spašavanja pravnog lica sadrži organizaciju i način ostvarivanja zaštite i spašavanja ljudstva i materijalnih dobara pravnog lica od prirodnih i drugih nesreća, kao i način izvršavanja zadataka koji se za pravno lice utvrde u planu zaštite i spašavanja opstine ili kantona, odnosno Federacije.
U okviru plana iz stava 1. Ovog člana, utvrđuju se naročito sljedeća pitanja:
1)    određuju mjere iz člana 48. Zakona o zaštiti i spašavanju koje će prema vlastitoj procjeni ugroženosti, provoditi pravno lice, s tim da se mjere zaštite moraju odrediti posebno za tri situacije iz člana 4. ove uredbe,
2)    utvrđuje organizacija i način sprovođenja lične i uzajamne zaštite zaposlenog ljudstva,
3}    izrađuje pregled jedinica civilne zaštite koje se organizuju u pravnom licu, sa podacima o ljudstvu, materijalno-tehničkim sredstvima i opremi koju će te jedinice koristiti u izvršavanju svojih zadataka,
4)    izrađuje pregled povjerenika civilne zaštite (ako su određeni) sa podacima o njihovim adresama i brojevima telefona, kao i o njihovim osnovnim zadacima,
5)    utvrđuje organizacija, zadaci i način rada službe zaštite i spašavanja, ako se organizuje takva služba ili više službi za vlastite potrebe, odnosno obavezno organizuje ta služba, ako je ta obaveza utvrđena posebnim aktom nadležnog organa vlasti ili u planu zaštite opštine ili kantona, odnosno Federacije. U prilogu tog dokumenta daju se podaci o rukovodiocu te službe i ljudstvu koje je planirano za izvršavanje zadataka koji se utvrde za tu službu,
6)    utvrđuje način ostvarivanja saradnje sa nadležnim opštinskim organima i službama za upravu u sprovođenju mjera zaštite i spašavanja i način postupanja po naredbama opštinskog štaba civilne zaštite,
7)    utvrđuje način izvršavanja zadataka koji su od značaja za zaštitu i spašavanje.
U prilogu ovog plana nalazi se pregled opštinskih službi za upravu, opštinskog centra i opštinskog štaba civilne zaštite sa podacima o rukovodiocima tih organa i njihovim adresama i brojevima telefona radi ostvarivanja potrebne saradnje i kontaktiranja.

 

Član 32.

 

Ako pravno lice ima organizacione dijelove van svog sjedišta (na području drugih opština), u tom slučaju svaki organizacioni dio izrađuje svoj plan zaštite i spašavanja. U tom planu utvrđuju se pitanja predviđena u odredbi člana 31. ove uredbe.
Ovaj plan izrađuju samo one organizacione jedinice, koje imaju veći broj zaposlenih i raspolažu određenim objektima i materijalnim sredstvima za koja je neophodno obezbijediti zaštitu i spašavanje od prirodnih i drugih nesreća što se neposredno utvrđuje, u saradnji sa opštinskom službom civilne zaštite opštine na čijem se području nalazi ta jedinica.

 

Član 33.

 

Plan zaštite i spašavanja iz čl. 31. i 32. ove uredbe, izrađuju i donose pravna lica iz oblasti koje su utvrđene u odredbi stava 1. člana 32. Zakona o zaštite i spašavanju.

 

IV - PLAN ZAŠTITE OD POŽARA

 

Član 34.

 

Plan zaštite od požara izrađuje se za područje kantona, opstine i grada, te pravnih lica sastoji se od grafičkog i tekstualnog dijela.

 

Član 35.

 

Grafički dio plana zaštite od požara izrađuje se pojedinačno za građevinu, postrojenje i prostor u skladu sa Uredbom Vlade Federacije BiH o sadržaju, označavanju i čuvanju, kontroli i nostrifikaciji investiciono-tehničke dokumentacije ("Službene novine Federacije BiH", broj 33/10).

 

Član 36.

 

Grafički dio plan zaštite od požara izrađuje se na obrascima formata A4 ili A3, u mjerilu u kojem je prikaz pregledan. Ako se na jednom listu ne može prikazati građevina, postrojenje ili prostor, izrađuje se i pregledni dio grafičkog plana na posebnom listu.

 

Član 37.     

 

U grafičkom dijelu plan zaštite od požara koriste se simboli, oznake i boje, prema važećim propisima.
Simboli oznake i boje iz stava l. ovog člana neće se koristiti ako utiču na prepoznatljivost tehnološkog postrojenja odnosno instalacije ili umanjuju prepoznatljivost vatrogasnih simbola i oznaka na planu zaštite od požara.

 

Član 38.

 

Tekstualni dio plana uređuje način postupanja vatrogasnih jedinica i drugih učesnika u akciji gašenja požara.

 

Član 39.

 

Planom zaštite od požara određuje se broj, veličina, smještaj i organizacija dobrovoljnih vatrogasnih jedinica na osnovu Procjene ugroženosti od požara, koja je sastavni dio Procjene ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća Federacije.

 

V - SADRŽAJ PLANOVA ZAŠTITE OD POŽARA KANTONA, OPŠTINA, GRADA I PRAVNIH LICA

 

1) Plan zaštite od požara za područje kantona

 

Član 40.

 

Grafički dio plan zaštite od požara za područje kantona sadrži:
1)   pregled građevina i otvorenog prostora važnih za kanton, te građevina i otvorenog prostora u kojima se može očekivati požar većih razmjera u kojem bi učestvovale vatrogasne jedinice s područja više opština ili s područja susjednih kantona,
2)    pregled broja, veličine i smještaja vatrogasnih jedinica koje bi učestvovale u gašenju požara navedenih tački 1) ovog člana,
3)   prikaz uređenih vodotoka (rijeka, jezera, bazena) za obezbjeđenje vode za gašenje požara,
4)    prikaz, elektroenergetskih vodova za obezbjedenje električnom energijom, te plinovoda za obezbjedenje plinom, vodovodne mreže za obezbjedenje vodom i drugih vodova za obezbjedenje drugim energentima,
5)    prikaz skladišta naftnih derivata (terminali),
6)    prikaz puteva, željezničkih pruga i vodotokova,
7)    prikaz potencijalnih izvora opasnosti za nastanak i širenje požara (odlagališta komunalnog i drugog otpada, trase uz željezničke pruge i ispod dalekovoda i sl.),
8)    sistem radio i telekomunikacijskih veza vatrogasnih jedinica na gašenju požara,
9)    pregled opreme i vozila za posebne namjene kojima raspolažu vatrogasne jedinice.

 

Član 41.

 

Tekstualni dio plana za područje kantona sadrži:
1)    sistem rukovođenja i komandovanja u akcijama kada u gašenju požara učestvuje više vatrogasnih jedinica i stanovništvo,
2)    razrađen sistem primanja dojave o požaru i uključivanja u akciju gašenja požara vatrogasnih jedinica te ostalih učesnika,
3)    slučajeve kada se i koje vatrogasne jedinice stavljaju u stanje pripravnosti te zaduženja u slučaju upotrebe,
4)    nazive i zaduženja zdravstvenih ustanova koje se uključuju u pružanje pomoći ozlijeđenim u akcijama gašenja požara,
5)    nazive i zaduženja službi i preduzeća (privrednih društava) te lica koje će vatrogascima obezbijediti hranu i vodu tokom gašenja požara,
6)    slučajeve kada se u akciju gašenja požara uključuju Oružane snage Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Oružane snage),
7)    slučajeve kada se s nastalim požarom upoznaju predsjednik skupštine kantona, vlada kantona i druga lica zadužena za zaštitu od požara u organima uprave kantona,
8)    nazive opština, građa ili pojedinog područja čiji planovi zaštite od požara čine sastavne dijelove plana zaštite od požara za područje kantona,
9)   razrađen sistem obilaska, osmatranja i dojave vatrogasnim jedinicama i drugim službama u slučajevima opasnosti za nastajanje požara na šumskom ili drugom otvorenom prostoru,
10) popis pravnih lica koja raspolažu potrebnom opremom i mehanizacijom koja bi se mogla koristiti u većim požarima ili havarijama, s osnovnim podacima o toj opremi i mehanizaciji te razrađen sistem uključivanja u gašenje požara.

 

2) Plan zaštite od požara za područje opštine i grada

 

Član 42.

 

Grafički dio plana zaštite od požara za područje opštine ili grada, sadrži:
1)   pregled saobraćajnica s ucrtanim pristupima objektima prve i druge kategorije, prikaz sistema za obezbjedenje vode za gašenje požara s odgovarajućim podacima,
2)   prikaz glavnog energetskog i komunalnog razvoja s ucrtanim i obilježenim glavnim ventilima,
3)    pregled broja, veličine i smještaja (lokacije) profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih jedinica.

 

Član 43.

 

Grafički dio plana zaštite od požara opštine ili grada sadrži i pregledne karte šuma na kojima se prikazuju:
1)    područja šuma po kategorijama i stepenima ugroženosti od požara,
2)    pregled puteva i šumskih puteva koji su prohodni za vatrogasna vozila u slučaju intervencije,
3)    pregled puteva i šumskih staza prohodnih za vatrogasce,
4)    pregled postojećih kapaciteta i izvedeni distributivni sistemi mjesta gdje se može vršiti obezbjedenje vode za vatrogasna vozila i vatrogasne pumpe (izvorišta, kaptaže, vodozahvati, pumpna postrojenja, sistemi mreža - profili, pritisci, hidrantska mreža),
5)    pregled drugih netipičnih izvora vode za gašenje požara (jezera, more, bazeni i drugo) i mogućnost njihovog korištenja,
6)    pregled mjesta gdje su smještena sredstava i opreme za gašenje požara, sa pregledom opreme i sredstava za gašenje požara i spašavanje ljudi i materijalnih dobara koja se može stavili na raspolaganje vatrogasnim jedinicama u slučaju požara većih razmjera,
7)   pregled broja vatrogasnih vozila, vatrogasnih uređaja i opreme, kao i obim i vrsta uređaja za gašenje i spašavanje ljudi i materijalnih dobara, ugroženih požarom, koji se blagovremeno mogu koncentrisati na jedno mjesto;
8)    pregled specijalne opreme za gašenje požara u specifičnim uslovirna (podrumske prostorije, visoki objekti, kontaminirane prostorije i drugo), kao i opreme za gašenje šumskih požara;
9)    pregled stanja, po vrstama i količinama, drugih sredstava za gašenje požara (hemijska sredstva),
10)  prikaz šumskih prosjeka, te mogućih prirodnih prepreka za sprečavanje prijenosa požara,
11)  prikaz elektroenergetske trase vodova,
12)  prikaz 'mjesta gdje je smještena oprema i mehanizacija za gašenje šumskih požara.
Grafički dio plana zaštite od požara opštine i građa sadrži legendu upotrebljenih simbola i oznaka.

 

Član 44.

 

Tekstualni dio plana zaštite od požara za područje opštine ili grada sadrži:
1)    sistem uključivanja profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih jedinica u akciju gašenja požara,
2)    sistem subordinacije i komandovanja u akcijama gašenja većih požara,
3)   načine pozivanja i uključivanja distributera energenata u akciju gašenja požara,
4)    uključivanje komunalnih preduzeća. u akciju gašenja požara,
5)   uključivanje službi za pružanje prve medicinske pomoći u akciju gašenja požara,
6)    uključivanje službi ili preduzeća te odgovorna lica za obezbjedenje hrane i vode u akciju gašenja požara,
7)    način zamjene vatrogasnih jedinica s novim jedinicama na gašenju požara,
8)    način uključivanja Oružanih snaga u gašenju požara,
9)    slučajeve kada se s nastalim požarom upoznaje načelnik opštine i gradonačelnik te predsjedavajući gradskog i općinskog vijeća i druga lica zadužena za zaštitu od požara u organima lokalne uprave,
10)  slučajeve kada se u akciju gašenja požara pozivaju, odnosno uključuju vatrogasne jedinice susjednih i drugih opštine i gradova,
11)  slučajevi kada se vatrogasne jedinice upućuju kao ispomoć u gašenju požara susjednim i drugim opštinama,
12)  način i slučajeve uporabe opreme i vozila posebne namjene u gašenju požara ili spašavanju ljudi,
13)  nazive građevina i otvorenog prostora na kojima se može očekivati požar većih razmjera,
14)  nazive građevina u kojima su sadržane radioaktivne, eksplozivne, otrovne i druge opasne materije,
15)  obaveze vatrogasnih jedinica za sačinjavanje taktičko-operativnih planova gašenja požara i spašavanja ljudi i materijalnih dobara, uz vršenje periodičnog uvježbavanja i provjere efikasnosti predviđenih taktičko - operativnih elemenata za objekte privrednih društava i drugih organizacija i zajednica i državnih i drugih organa.
16)  zadatak operativnih centara civilne zaštite opština i grada;
17)  način dojave požara i postupak odgovornih lica po primljenoj obavijesti o nastanku požara;
18)  sredstva za javno obavještavanje građana o nastanku požara i njihova upotrebljivost.
Tekstualni dio plana zaštite od požara opštine i grada, u cilju postizanja potrebnog nivoa zaštite od požara, a na osnovu sagledanog stanja zaštite od požara u općini i gradu u planu zaštite od požara utvrđuju se i druge mjere, koje se odnose na:
1)    otklanjanje nedostataka i dogradnje sistema vatrodojave i obavještavanja;
2)    izgradnje i rekonstrukcije puteva i prilaza neophodnih za uspješno provođenje akcija gašenja požara i bezbjednu evakuaciju i spašavanje ljudi i materijalnih dobara;
3)    izgradnju ili rekonstrukcije objekata i sistema za obezbjeđenje vode ili drugih sredstava za gašenje požara;
4)    rekonstrukciju ili zamjenu pojedinih uređaja, postrojenja i instalacija koji zbog svoje istrošenosti ili prekapacitiranosti predstavljaju opasnost za nastanak, odnosno širenje požara;
5)    potpuno defrnisanje formacijskog sastava i tehničke opremljenosti vatrogasnih jedinica, uz racionalizaciju postojećih vatrogasnih jedinica na području opštine i grada u cilju postizanja optimalne osposobljenosti i iskorištenosti opreme i sredstava namijenjenih gašenju požara i spašavanju ljudi i materijalnih dobara;
6)    periodične akcije uređenja naselja i objekata (čišćenje tavana, podruma i drugih mjesta od zapaljivih otpadnih materijala), sezonskih radova (uređenje zemljišta i spaljivanje otapdaka), zabrane korištenja otvorenog plamena na pojedinim izletištima, šumama i drugim mjestima gdje otvoreni plamen predstavlja opasnost za nastanak i širenje požara.

 

Član 45.

 

Tekstualni dio plana zaštite od požara za područje opštine ili grada sadrži i popis lica odgovornih za provedbu plana zaštite od požara pravnih lica iz prve i druge kategorije ugroženosti od požara.

 

Član 46.

 

Sastavni dio plana zaštite od požara za područje opštine ili grada su planovi pravnih lica čije su građevine razvrstane u prvu i drugu kategoriju ugroženosti od požara.

 

3) Plan zaštite od požara pravnog lica

 

Član 47.

 

Grafički dio plana zaštite od požara za pravno lice sastoji se od obrazaca iz člana 36. ove uredbe, u odgovarajućem broju na kojima se mogu ucrtati sve građevine, postrojenja i prostori koji su u vlasništvu pravnog lica ili su mu dati na korištenje.

 

Član 48.

 

Broj spratova građevine mora se .prikazati na obrascima u kombinaciji podrumskih spratova, prizemlja, gornjih spratova i potkrovlja.

 

Član 49.

 

Grafički dio plana zaštite od požara za pravno lice sadrži slijedeće podatke:
1)    oznaku građevine ili postrojenja,
2)    namjenu građevine ili postrojenja,
3)    oznake spratova,
4)    tlocrt prizemlja i raspored prostorija s naznačenom namjenom,
5)    oznaku protivpožarnih pregradnih zidova,
6)    oznake otvora u stropovima i zidovima,
7)    oznake pristupa,
8)    oznake stubišnih prostora sa smjerom silaženja pristupa spratovima,
9)    oznake puteva za intervenciju i putova za spašavanje,
10)  oznake mjesta za prolaz dima i topline,
11)  oznake usponskih hidrantskih vodova (mokrih/suhih),
12)  oznake stabilnih ili pokretnih uređaja za gašenje požara s podacima o vrsti, količini sredstava za gašenje i položaju stabilnih instalacija za gašenje požara.

 

Član 50.

 

Grafički dio plana zaštite od požara pravnog lica sadrži podatke o vrsti količini zapaljivih tekućina i gasova te otrovnih radioaktivnih i eksplozivnih materija.
Podaci iz stava 1. ovog člana moraju biti upotpunjeni upozorenjima o sredstvima za gašenje koja se ne smiju upotrebljavati.

 

Član 51.

 

U grafičkom dijelu plana zaštite od požara pravnog lica moraju biti prikazana mjesta za uzimanje vode za gašenje požara, te mjesta za prekid dovoda energenata u građevinu ili postrojenje (struje, gasa i dr.).

 

Član 52.

 

Pregledni dio grafičkog dijela plana zaštite od požara pravnog lica mora sadržavati slijedeće podatke:
1)    nacrt građevine ili postrojenja (po spratovima ako je višespratni objekt),
2)    oznake građevina,
3)    oznake broja katova,
4)    oznake prolaza,
5)    oznake površina koje bi se koristile za pristup vatrogasnih vozila,
6)    oznake površina za vatrogasne pristupe,
7)    oznake graničnih i susjednih ulica,
8)    oznake graničnih susjednih građevina i njihove namjene,
9)    oznake vanjskih, uličnih hidranata.
Grafički dio plana zaštite od požara pravnog lica sadrži legendu upotrebljenih simbola i oznaka.

 

Član 53.

 

Tekstualni dio plana zaštite od požara za pravna lica sadrži:
1)    naziv mjesta, te način primanja dojave požara,
2)    obaveze u postupanju, komandovanju i ovlaštenja učesnika u primanju obavijesti o požaru i daljnjim aktivnostima akcije gašenja,
3)    obavještenja o požaru i daljnjoj organizaciji akcije gašenja požara,
4)    način uključivanja službe za pružanje prve medicinske pomoći,
5)    brojno stanje vlastitih jedinica za gašenje požara te cjelokupna organizacija gašenja kada se u akciju gašenja uključuju vanjske profesionalne i dobrovoljne vatrogasne jedinice,
6)    organizacija i način pozivanja i uključivanja distributera energenata (struje, gasa i dr.) u intervenciju,
7)    nazive građevina ili postrojenja na kojima će se, eventualno, gasiti požar uz prisustvo odgovornog ili stručnog lica u toj građevini zbog specifičnosti tehnološkog postupka,
8)    nazive građevina ili postrojenja u kojima se može očekivati eksplozija u požara,
9)    nazive građevina ili postrojenja u kojima se nalaze izvori radioaktivnih i drugih opasnih i otrovnih materija, te postupci koji se preduzimaju u slučaju požara,
10)  nazive radnih mjesta i lokacije na kojima su smješteni ključevi od prostora ili prostorija u kojima se nalaze mjesta za prekid dovoda energenata u građevinu,
11)  razrađen radio i telefonski sistem za pozivanje svih učesnika koji učestvuju u gašenju požara.

 

VI - NAČIN IZRADE, USKLAĐIVANJA, DONOŠENJA, AŽURIRANJA I ČUVANJA PLANOVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA I PLANA ZAŠTITE OD POŽARA

 

1. Program rada za izradu plana zaštite i spašavanja i .plana zaštite od požara

 

Član 54.

 

Izrada plana zaštite i spašavanja i plana zaštite od požara vrši se na osnovu programa rada za izradu plana zaštite i spašavanja i plana zaštite od požara (u daljem tekstu: program rada).
U programu rada iz stava 1. ovog člana, određuju se organi koji će učestvovati u izradi plana zaštite i spašavanja i plana zaštite od požara i utvrđuju njihovi konkretni zadaci i rokovi za izvršenje planiranih zadataka i saradnja u izradi plana zaštite i ^spašavanja i plana zaštite od požara.
Za izvršenje zadataka na izradi planova iz stava l. ovog člana mogu se formirati radne grupe ili druga radna tijela, a za mjere zaštite i spašavanja i zaštite od požara, za koje je potrebna stručna podloga, angažovat će se naučne i druge institucije koji ispunjavaju uvjete za obavljanje ovakvih zadataka utvrđene Zakonom o zaštiti i spašavanju i Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu i podzakonskim propisima koji imaju odgovarajuće ovlaštenje nadležnog ministarstva.

 

Član 55.

 

Program rada iz člana 54. stav 1. donosi:
a) Za Plan zaštite i spašavanja
1)    za izradu Federalnog plana - program rada donosi Vlada Federacije, na prijedlog Federalnog štaba civilne zaštite,
2)    za izradu kantonalnog plana zaštite i spašavanja - program rada donosi vlada kantona, na prijedlog kantonalnog štaba civilne zaštite,
3)    za izradu opštinskog i gradskog plana zaštite i spašavanja - program rada donosi opštinski načelnik i gradonačelnik, na prijedlog opštinskog i gradskog štaba civilne zaštite,
4)    za izradu plana zaštite i spašavanja pravnog lica - program rada donosi organ određen opštim aktom pravnog lica.

 

b) Za Plan zaštite od požara
1)    za izradu kantonalnog plana zaštite od požara - program rada donosi vlada kantona, na prijedlog kantonalne uprave civilne zaštite,
2)    za izradu opštinskog plana zaštite od požara - program rada donosi opštinski načelnik, na prijedlog opštine službe civilne zaštite,
3)    za izradu plana zaštite od požara pravnog lica - program rada donosi organ određen opštim aktom pravnog lica.
Pripremu prijedloga za izradu plana zaštite od požara, vrše kantonalna uprava civilne zaštite, odnosno opštinska služba civilne zaštite i organ određen opštim aktom pravnog lica.
2. Način izrade planova zaštite i spašavanja i planova zaštite od požara

 

a) Plan zaštite i spašavanja

 

Član 56.

 

Plan zaštite i spašavanja, izrađuje se na osnovu sljedećih dokumenata:
1)    procjene ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća koja se iizrađuje po metodologiji koju, u skladu s odredbom stava 3. člana 171. Zakona o zaštiti i spašavanju, donosi direktor Federalne uprave civilne zaštite,
2)    programa razvoja zaštite i spašavanja koji se donosi na osnovu čl. 169., 173. i 174. Zakona o zaštiti i spašavanju,
3)    drugih stručnih podloga koje se odnose na pojedine vrste prirodnih i drugih nesreća za čiju se izradu mogu angažovati određene naučne i stručne institucije ili eksperti (analize, elaborati, programi i sl.),
4)    izvoda iz planova zaštite i spašavanja predviđenih u članu 60. ove uredbe, koja se odnose na usklađivanje planova zaštite i spašavanja.
Prilikom izrade dokumenta plana zaštite i spašavanja koji se odnosi na mjere zaštite i spašavanja polazi se od odgovarajućih odredaba čl. 42. do 105. Zakona o zaštiti i spašavanju i odredaba člana 5. ove uredbe.

 

Član 57.

 

Za izradu plana zaštite i spašavanja koristi se program zaštite i spašavanja:
1)    za Federalni plan - koristi se Federalni program koji se donosi na osnovu člana 169. Zakona o zaštiti i spašavanju,
2)    za kantonalni plan zaštite i spašavanja - koristi se kantonalni program koji se donosi na osnovu stava 1. člana 173. Zakona o zaštiti i spašavanju,
3)    za opštinski plan zaštite i spašavanja - koristi se opštinski program koji se donosi na osnovu stava 1. člana 174. Zakona o zaštiti i spašavanju.

 

b) Plan zaštite od požara

 

Član 58.

 

Plan zaštite od požara izrađuje se na osnovu:
1)    procjene ugroženosti od požara područja opština i grada, odnosno kantona koja sastavni dio jedinstvene procjene ugroženosti od prirodnih i dugih nesreća u skladu sa metodologijom za izradu procjene ugroženosti od požara i metodologijom za izradu procjene ugroženosti od prirodnih i dugih nesreća i
2)    kadrovskih i materijalnih i drugih uvjeta značajnih za zaštitu od požara,

 

3. Usklađivanje planova zaštite i spašavanja i planova zaštite od požara

a) Plan zaštite i spašavanja

 

Član 59.

 

Usklađivanje planova zaštite i spašavanja sastoji se u tome da se plan zaštite i spašavanja, nižeg organa vlasti i pravnog lica uskladi sa planom zaštite i spašavanja višeg organa vlasti, na sljedeći način:.
1)    plan zaštite i spašavanja opštine usklađuje se sa planom zaštite i spašavanja kantona, a plan zaštite i spašavanja kantona usklađuje se sa Federalnim planom,
2)    plan zaštite i spašavanja javnog preduzeća kantona usklađuje se sa planom zaštite i spašavanja kantona, a plan zaštite i spašavanja javnog preduzeća Federacije sa Federalnim planom,
3)    plan zaštite i spašavanja javnog preduzeća opštine usklađuje se sa planom zaštite i spašavanja opštine.
Usklađivanje planova zaštite i spašavanja iz stava 1. ovog člana vrši se tako što se u okviru plana zaštite i spašavanja opštine, odnosno plana zaštite i spašavanja kantona i plana zaštite i spašavanja javnog preduzeća utvrđuje organizacija i način izvršenja zadataka koji su utvrđeni u izvodu plana zaštite i spašavanja iz člana 60. ove uredbe za te organe i pravna lica, određuju izvršioci zadataka i planiraju materijalno-tehnička sredstva i oprema potrebna za izvršenje predviđenih zadataka.

 

Član 60.

 

U cilju rješavanja pitanja usklađivanja plana iz člana 59. stav 1. ove uredbe, moraju se dostavljati odgovarajući izvodi iz planova zaštite i spašavanja, što se vrši na sljedeći način;
1)    Federalna uprava civilne .zaštite dužna je izvode iz Federalnog plana dostaviti kantonalnoj upravi civilne zaštite, odnosno javnim preduzećima Federacije, ako su u Federalnom planu utvrđeni zadaci za kanton, odnosno za ta javna preduzeća;
2)    kantonalna uprava civilne zaštite dužna je dostaviti izvode iz plana zaštite i spašavanja kantona službama civilne zaštite u opštinama, odnosno javnim preduzećima kantona, ako su u kantonalnom planu zaštite i spašavanja utvrđeni zadaci za opštine, odnosno za ta javna preduzeća;
3)    opštinska služba civilne zaštite dužna je dostaviti izvod iz plana zaštite i spašavanja opštine javnim preduzećima opštine, ako su u tom planu utvrđeni zadaci za ta preduzeća.
Dostavljanje izvoda iz stava l. ovog člana, vrši se najkasnije u roku od 30 dana od dana kada nadležni organ donese Federalni plan, kantonalni plan, odnosno opštinski plan zaštite i spašavanja.

 

Član 61.

 

Federalni, kantonalni i općinski plan izrađuju federalni i kantonalni organi uprave, odnosno opštine službe za upravu, svaki u pitanjima iz svog djelokruga, a u skladu sa zadacima koji su utvrđeni u programu rada iz člana 54. ove uredbe.

 

b) Plan zaštite od požara

 

Član 62.

 

Usklađivanje planova zaštite od požara sastoji se u tome da se plan zaštite od požara, nižeg organa vlasti i pravnog lica uskladi sa planom zaštite od požara višeg organa vlasti, na sljedeći način:
1)    Plan zaštite od požara opštine i grada usklađuje se sa planom zaštite od požara kantona,
2)    Plan zaštite od požara državnih organa i drugih institucija i pravnih lica koji su određeni da izrađuju vlastite planove zaštite od požara svoje planove usklađuju sa općinom, gradom ili kantonom koji su ih odredili da izrađuju te planove.
3)    Plan zaštite i spašavanja javnih preduzeća u opštini i gradu usklađuje se sa planom zaštite od požara opštine i grada

 

Član 63.

 

U cilju rješavanja pitanja usklađivanja planova iz člana 62. ove uredbe, moraju se dostavljati odgovarajući izvodi iz planova zaštite i spašavanja, što se vrši na sljedeći način:
1)    kantonalna uprava civilne zaštite dužna je dostaviti izvode iz plana zaštite i spašavanja kantona službama civilne zaštite u opštinama, odnosno javnim preduzećima kantona, ako su u kantonalnom planu zaštite od požara utvrđeni zadaci za opštine, odnosno za ta javna preduzeća;
2)    opštinska služba civilne zaštite dužna je dostaviti izvod iz plana zaštite od požara opštine javnim preduzećima opštine, ako su u tom planu utvrđeni zadaci za ta preduzeća.
Dostavljanje izvoda iz stava 1. ovog člana, vrši se najkasnije u roku od 30 dana od dana kada skupština kantona, odnosno opštinsko vijeće donesu kantonalni, odnosno opštinski plan zaštite od požara.

 

Član 64.

 

Plan zaštite od požara, kantona i opštine izrađuju kantonalni organi uprave, odnosno opštinske službe za upravu, svaki u pitanjima iz svog djelokruga, a u skladu sa zadacima koji su utvrđeni u programu rada iz člana 54. ove uredbe.

 

4. Donošenje planova zaštite i spašavanja i planova zaštite od požara

 

Član 65.

 

Planove zaštite i spašavanja donose:
1)    Federalni plan - donosi Vlada Federacije, na prijedlog Federalne uprave civilne zaštite usaglašen sa federalnim organima uprave i upravnim organizacijama,
2)    plan zaštite i spašavanja kantona - donosi vlada kantona na prijedlog kantonalne uprave civilne zaštite usaglašen sa kantonalnim organima uprave i kantonalnim upravnim organizacijama,
3)    plan zaštite i spašavanja opštine - donosi opštinski načelnik na prijedlog opštinske službe civilne zaštite usaglašen sa opštinskim službama za upravu,
4)    plan zaštite i spašavanja pravnog lica donosi organ određen opštim aktom pravnog lica.
Plan zaštite od požara donosi:
l)     plan zaštite od požara kantona - donosi skupština kantona na prijedlog vlade kantona,
2)    plan zaštite od požara opštine, odnosno grada - donosi općinsko, odnosno gradsko vijeće na prijedlog općinskog načelnika, odnosno gradonačelnika,
3)    plan zaštite od požara koji za vlastite potrebe izrađuju državni organi i druge institucije i pravna lica koji se odrede u planu zaštite od požara opštine, odnosno grada ili kantona - a donosi ga organ određen opštim aktom pravnog lica.

 

5. Ažuriranje planova zaštite i spašavanja i planova zaštite od požara

a) Ažuriranje Plana zaštite i spašavanja

 

Član 66.

 

Planovi zaštite i spašavanja iz člana 65. stav 1. ove uredbe podliježu obavezi redovnog ažuriranja koje se vrši onda kada se u odgovarajućoj procjeni ugroženosti ili u programu zaštite i spašavanja iz člana 57. ove uredbe, izvrše odgovarajuće izmjene suštinskog karaktera koje utiču na promjenu rješenja utvrđenih u planu zaštite i spašavanja.
Ažuriranje se odnosi i na sve izmjene podataka koje se dese u pojedinim prilozima plana zaštite i spašavanja, kao što su personalne evidencije, promjene adrese, brojeva telefona, ukidanje ili osnivanje pojedinih jedinica civilne zaštite ili službi zaštite i spašavanja i drugi podaci.
Ažuriranje plana zaštite i spašavanja sastoji se u tome što se u odgovarajućim dokumentima plana zaštite trebaju izvršiti izmjene samo onih pitanja kod kojih je došlo do promjena u procjeni ugroženosti i drugim dokumentima iz člana 56. ove uredbe, pa se rješenja u planu zaštite i spašavanja prilagođavaju izmjenama izvršenim u tim dokumentima.

 

b) Ažuriranje Plana zaštite od požara

 

Član 67.

 

Plan zaštite od požara kantona, opštine i grada ažurira se jednom u toku kalendarske godine na osnovu novonastalih promjena koje su važne za zaštitu od požara.

 

Član 68.

 

Ažuriranje plana zaštite od požara iz člana 65. stav 2. ove uredbe vrše se po proceduri koja je propisana za donošenje plana zaštite i spašavanja, a izmjene vrše neposredno sljedeći organi bez provođenja te procedure:
1)    za kantonalni plan zaštite od požara - kantonalna uprava civilne zaštite,
2)    za opštinski plan zaštite od požara - opštinska služba civilne zaštite,
3)    za plan zaštite i spašavanja pravnog lica - organ određen opštim aktom pravnog lica.

 

6. Čuvanje planova zaštite i spašavanja i planova zaštite od požara

 

Član 69.

 

Planove zaštite i spašavanja i planove zaštite od požara čuvaju;
1)    Federalni plan - Federalna uprava civilne zaštite,
2)    plan zaštite i spašavanja i plan zaštite od požara kantona-kantonalna uprava civilne zaštite,
3)    plan zaštite i spašavanja i plan zaštite od požara opštine i grada - opštinska, odnosno gradska služba civilne zaštite,
4)    plan zaštite i spašavanja i plan zaštite od požara pravnog lica - organ određen opštim aktom pravnog lica.

 

VII - POSTUPANJE PO PLANOVIMA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

 

Član 70.

 

Plan zaštite i spašavanja predstavlja plansko-operativni dokument po kojem se postupa u situacijama koje su utvrđene u članu 4. ove uredbe, i to na način predviđen u cl. 66. do 68. ove uredbe.

 

Član 71.

 

Po dokumentu plana zaštite i spašavanja koji se odnosi na mjere zaštite i spašavanja, Utvrđene za ostvarivanje preventivne zaštite, u smislu tačke l, člana 4. ove uredbe (faza preventivne zaštite), postupa se odmah od dana donošenja plana i stalno do momenta kada nastane neka prirodna ili druga nesreća, s ciljem da se sprovodenjem tih mjera utiče na sprječavanje nastanka prirodnih i drugih nesreća, odnosno da se ublaži njihovo djelovanje, a sprovodi se na način utvrđen u st. 2. i 3. ovog člana.Postupanje po dokumentu iz stava 1. ovog člana, vrši se na način što su svi federalni i kantonalni organi uprave i upravne organizacije, odnosno sve opštinske i gradske službe za upravu, Kao i drugi izvršni organi vlasti i pravna lica, obavezni u okviru svoje redovne djelatnosti kojom se bave kao dio svojih redovnih Zadataka sprovoditi mjere, postupke i zadatke utvrđene u dokumentu iz stava 1. ovog člana. Koordinaciju i nadzor nad vršenjem tih zadataka, u skladu sa zakonom, vrše organi civilne zaštite:
1)    za federalne organe uprave i upravne organizacije i javna preduzeća Federacije - Federalna uprava civilne zaštite,
2)    za kantonalne organe uprave i upravne organizacije i javna preduzeća kantona - kantonalna uprava civilne zaštite,
3)    za opstine službe za upravu i javna preduzeća opštine - opštinska služba civilne zaštite.
Postupanje po dokumentu iz stava 1. ovog člana, vrši se tako što su svi federalni i kantonalni organi uprave, odnosno opstine i gradske službe za upravu, kao i javna preduzeća, dužni zadatke utvrđene u tom dokumentu ugraditi u svoj godišnji program rada i u okviru svoje redovne djelatnosti obezbijediti njihovo izvršavanje.

 

Član 72.

 

Po dokumentu plana zaštite i spašavanja koji se odnosi na mjere zaštite i spašavanja utvrđene za fazu spašavanja iz tačke 2. člana 4. ove uredbe, postupa se od momenta kada nadležni organ vlasti proglasi nastanak prirodne ili druge nesreće i traje onoliko vremena koliko je potrebno da se izvrši spašavanje, odnosno pruži neposredna pomoć ugroženom i nastradalom stanovništvu, odnosno izvrši spašavanje ugroženih materijalnih dobara, s tim što se po ovom dokumentu može postupiti i prije proglašavanja nastanka prirodne ili druge nesreće, što se vrši na način utvrđen u st. 2. i 3. ovog člana.
Izuzetno, postupanje po dokumentu iz stava 1. ovog člana, vrši se i prije proglašenja nastanka prirodne ili druge nesreće od strane nadležnog organa kada je zbog hitnosti potrebno odmah pristupiti spašavanju ugroženog i nastradalog stanovništva i materijalnih dobara o čemu odlučuje rukovodilac sljedećih organa:
1)    u opštini - po .naredbi komandanta opštinskog štaba civilne zaštite, na prijedlog rukovodioca službe civilne zaštite u opštini,
2)    kantonu - po naredbi komandanta kantonalnog štaba civilne zaštite, na prijedlog načelnika tog štaba,
3)    u Federaciji - po naredbi komandanta Federalnog štaba civilne zaštite, na prijedlog načelnika tog štaba.
Koordinaciju i rukovođenje akcijama zaštite i spašavanja u situaciji iz stava 1. ovog člana, neposredno ostvaruju nadležni štab civilne zaštite, a u situaciji iz stava 2. ovog člana, te funkcije vrši komandant štaba civilne zaštite, koji je naredio postupanje po planu, dok se ne stvore uvjeti da te funkcije preuzme nadležni štab civilne zaštite.

 

Član 73.

 

Po dokumentu plana zaštite i spašavanja koji se odnosi na mjere zaštite i spašavanja koje su planirane za fazu otklanjanja posljedica iz tačke 3. člana 4. ove uredbe, postupa se istovremeno sa fazom spašavanja u svim radnjama koje su u funkciji otklanjanja nastalih posljedica i traje do momenta kada se stvore osnovni uvjeti za normalan život i rad stanovništva na Ugroženom području i kada dalju brigu na otklanjanju posljedica mogu preuzeti nadležni organi uprave, odnosno službe za upravu, o čemu odlučuje nadležni štab civilne zaštite.
Koordinaciju i rukovođenje akcijama koje se pred uzimaju na otklanjanju posljedica, po dokumentu iz stava l. ovog člana, vrši nadležni štab civilne zaštite, a po okončanju tih aktivnosti, dalju brigu o vršenju tih poslova obavljaju organi koje odredi izvršni organ vlasti nadležan za proglašenje prestanka prirodne ili druge nesreće što se određuje u aktu o prestanku nesreće.

 

Član 74.

 

Postupanje po odredbi čl. 72. i 73. ove uredbe, vrši se pod sljedećim uvjetima:
1)    u opštini – odmah kada opštinski načelnik ili služba civilne zaštite opstine, od opštinskog operativnog centra civilne zaštite ili na bilo koji drugi način, dobiju podatke da prijeti opasnost od nastanka neke prirodne ili druge nesreće ili je već nastala neka nesreća na području opstine;
2)    u kantonu - kada kantonalna uprava civilne zaštite dobije obavještenje putem operativnog centra civilne zaštite ili drugog organa da je nekom prirodnom ili drugom nesrećom ugrožen ili zahvaćen veći dio područja jedne ili više opština na području kantona;
3)   u Federaciji - kada Federalna uprava civilne zaštite dobije obavještenje putem Federalnog operativnog centra civilne zaštite ili drugih organa daje nekom prirodnom ili drugom nesrećom ugrožen ili zahvaćen veći dio područja jednog kantona ili područja dva ili više kantona na području Federacije.

 

VIII - PLAN ZAŠTITE I SPAŠAVANJA I PLAN ZAŠTITE OD POŽARA GRADA

 

Član 75.

 

Odredbe ove uredbe koje se odnose na plan zaštite i spašavanja opstine i plan zaštite od požara opstine shodno se ' primjenjuju i na plan zaštite i spašavanja grada i plan zaštite od požara, koji obuhvata samo one oblasti koje se po statutu grada nalaze u nadležnosti grada.

 

IX - PRELAZNEI ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 76.

 

Federalni i kantonalni organi uprave i opštine, odnosno gradske službe za upravu dužni su u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ove uredbe izraditi i donijeli planove zaštite i spašavanja, u skladu sa odredbama ove uredbe.
Kantonalni organi uprave, opstine, odnosno gradske službe za upravu i druga pravna lica dužni su u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ove uredbe izraditi, i donijeti planove zaštite od požara, u skladu sa odredbama ove uredbe.

 

Član 77.

 

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredbe o sadržaju i načinu izrade planova zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine Federacije BiH", br. 23/04 i 38/06), kao i propisi kojim su bila uređena pitanja izrade, donošenja i čuvanja planova zaštite od požara.

 

Član 78.

 

Ova Uredba stupa na snagu .osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 87/11
14. februara 2011. godine
Sarajevo

Premijer
Mustafa Mujezinović, s. r.