Na osnovu člana 21. stav 1. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša ("Službene novine Federacije BiH", br. 33/03), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 20. sjednici održanoj 4. oktobra 2011. godine, donosi

 

U R E D B U

O VRSTAMA NAKNADA I KRITERIJIMA
ZA OBRAČUN NAKNADA ZA ZAGAĐIVAČE ZRAKA

 

Predmet uređivanja

 

Član l.

 

Ovom Uredbom propisuju se vrste naknada zagađivačima zraka prema vrsti, količini i porijeklu emisije zagadujućih materija, obveznici plaćanja naknada, kriteriji za obračun naknade i korektivni podsticajni koeficijenti.

 

Značenje izraza

 

Član 2.

 

Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovoj uredbi imaju sljedeće značenje:
-     zagađujuće materije jesu emitovani sumpor dioksid SO2, azot dioksid NO2 i čvrste čestice (prašina);
-    emisija SO2 je ispuštanje sumpor-dioksida (SO2) i sumpor-trioksida (SO3), izraženo kao emisija SO2; emisija N02 je ispuštanje azot-oksida (NO) i azot-dioksida (NO2), izraženo kao azot-dioksid (NO2);
-     emisija čvrstih čestica (prašine) je ispuštanje čvrstih materija koje predstavljaju kompleksnu smjesu organskih i neorganskih supstanci (ugljikovodika, metalnih oksida', kancerogena i dr.), a prečnika su manjeg od 100 um;
-     korektivni koeficijenti su podsticajni korektivni koeficijenti koji zavise od količine i porijekla emisije;
-izvještaj o godišnjim emisijama zagađujućih materija je forma izvještavanja o ispuštanju zagađujućih materija u zrak za potrebe Registra zagađivača i zagađivanja u Federaciji BiH;
-     obračunski period jeste period jedne kalendarske godine;
-     prethodni obračunski period jeste period kalendarske godine koja prethodi godini u kojoj se donosi rješenje o utvrđivanju naknade.

 

Vrste zagađivanja

 

Član 3.

 

Vrste zagađivanja, u smislu Uredbe o vrstama naknada i kriterijima za obračun naknada za zagađivače zraka (u daljnjem tekstu: Uredba), jesu sva zagađivanja zraka koja potiču od tehnoloških procesa, industrijskih pogona, uređaja i objekata koji ispuštaju u zrak SO2, NO2 i čvrste čestice (prašinu).

 

Obveznici plaćanja naknade

 

Član 4.

 

Zagađivači zraka, obveznici plaćanja naknade (u daljnjem tekstu: obveznici) su sva pravna lica koja uzrokuju zagađivanje zraka, i to zagađivači koji imaju u vlasništvu ili koriste pojedinačni izvor emisije SO2 i/ili NO3 i/ili čvrstih čestica (prašine) iz pogona i postrojenja, a u nadležnosti su Federalnog ministarstva okoliša i turizma za izdavanja okolinske dozvole, kao i drugi zagađivači zraka iz kantonalne nadležnosti ukoliko imaju godišnje emisije u količinama kako je definirano članom 8.ove Uredbe.

Kriteriji za obračun naknade

 

Član 5.

 

Naknada za emisije iz pojedinih izvora zagađivanja obračunava se prema vrsti, količini ili osobinama emisija slijedećih zagađujućih materija:
-     oksida sumpora izraženih kao sumpor-dioksid (u daljnjem tekstu: SO2)
-     oksida azota izraženih kao azot-dioksid (u daljnjem tekstu; NO2) i
-     čvrstih čestica (prašine).
Za asfaltne baze primenjuje se emisioni faktor, odnosno masa emitovanih zagađujućih materija određuje se prema masi proizvedenog proizvoda, tako da za asfaltne baze iznosi 0,01% čvrstih čestica (prašine) u odnosu na ukupnu godišnju proizvodnju.

Obračunavanje naknade za emisije

 

Član 6.

 

Naknada za emisije SO2, NO, i čvrstih čestica (prašine) obračunava se prema izrazu: N = N, x E x Kk u kojem je:
-     N - iznos naknade za emisiju SO2 u konvertibilnim markama ili iznos naknade za emisiju NO2 u konvertibilnim markama ili iznos naknade za emisiju čvrstih čestica (prašine) u konvertibilnim markama; Nt -naknada za jednu tonu emisije SO2 ili naknada za jednu tonu emisije NO2 ili naknada za jednu tonu emisije čvrstih čestica (prašine);
-     E - količina emisije u tonama u kalendarskoj godini;
-     Kk - korektivni podsticajni koeficijent koji zavisi od količine i porijekla emisije.
Visina godišnje naknade za emisije iznosi za:
-    jednu tonu emisije SO2 - 38 KM;
-    jednu tonu emisije N02 - 36 KM;
-    jednu tonu emisije čvrstih čestica (prašine) -170 KM.
Izuzetno od stava 1. alineja 3. ovog člana visina godišnje naknade za jednu tonu čvrstih čestica (prašine) iz asfaltnih baza iznosi 2350 KM/t.
Količina emisije u tonama u kalendarskoj godini (E) pojedinih zagađujućih materija se izračunava po osnovu rezultata mjerenja na način kako je definirao Pravilnik o rnonitoringu emisija zagađujućih materija ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/05) odnosno po osnovu rezultata procjene i/ili proračuna u skladu sa međunarodno priznatim metodologijama.
Obveznicima plaćanja utvrđuje se i izračunava količina emisije SO2 i/ili emisije NO2 i/ili čvrstih čestica (prašine) i korektivni poticajni koeficijenti posebno za svaki ispust.
Obveznici plaćanja plaćaju naknadu utvrđenu zbirno za sve ispuste.
Korektivni podsticajni koeficijent za emisije SO , NO2 i čvrstih čestica (prašine)

 

Član 7.

 

Korektivni podsticajni koeficijent za emisije SO2 i/ili NO2 j/ili čvrstih čestica (prašine) izračunava se prema izrazu; K. = kj x k2 x k3 u kojem je:
-     kj - korektivni podsticajni koeficijent prema godišnjoj količini emisije;
-     k2 - korektivni podsticajni koeficijent prema porijeklu emisije;
-     k3 - korektivni podsticajni koeficijent prema propisanim graničnim vrijednostima emisije.
Na obračunavanje naknade za emisiju čvrstih čestica (prašine) emitovanu iz asfaltnih baza ne primenjuje se korektivni podsticajni koeficijent.

Korektivni podsticajni koeficijent k

 

Član 8.

 

Korektivni podsticajni koeficijent kj utvrđuje se prema godišnjoj količini emisije SO, i iznosi za:
-     količinu emisije jednaku ili veću od 500 tona godišnje -1,00;
-     količinu emisije jednaku ili veću od 100, a manju od 500 tona godišnje - 0,83;
-količinu emisije veću od l, a manju od 100 tona godišnje - 0,67.
Korektivni podsticajni koeficijent k, utvrđuje se prema godišnjoj količini emisije NO, i iznosi za:
-     količinu emisije jednaku ili veću od 500 tona godišnje -1,00;
-     količinu emisije jednaku ili veću od 50, a manju od 500 tona godišnje - 0,83;
-     količinu emisije veću od l, a manju od 50 tona godišnje - 0,67.
Korektivni podsticajni koeficijent k, utvrđuje se prema godišnjoj količini emisije čvrstih čestica (prašine) i iznosi za:
-     količinu emisije jednaku ili veću od 500 tona godišnje - 1,00;
-     količinu emisije jednaku ili veću od 10, a manju od 500 tona godišnje - 0,83;
-     količinu emisije veću od 0,01, a manju od 10 tona godišnje - 0,67.

Korektivni podsticajni koeficijent k

 

Član 9.

 

Korektivni podsticajni koeficijent k2 utvrđuje se prema porijeklu emisije SO2 ili NO2 ili čvrstih čestica (prašine) i iznosi za:
-     emisije usljed sagorijevanja goriva - 1,0;
-     emisije iz tehnološkog procesa - 0,5.

Korektivni podsticajni koeficijent k

 

Član 10.

 

Korektivni podsticajni koeficijent k, utvrđuje se prema propisanim graničnim vrijednostima emisije i iznosi za:
-     vrijednosti emisija utvrđene kontinuiranim mjerenjem koje tokom kalendarske godine ne prelaze propisane granične vrijednosti emisije i propisane uslove - 0,8;
-     vrijednosti emisije utvrđene kontinuiranim mjerenjem koje  tokom kalendarske godine prelaze propisane granične vrijednosti emisije, odnosno propisane uslove, te za vrijednosti emisije koje nisu utvrđene kontinuiranim mjerenjem - 1,0. Ukoliko  nema propisanih  graničnih  vrijednosti emisije domaćim zakonodavstvom za  pojedine izvore emisija,  kao referentna vrijednost koriste se odredbe odnosne regulative
Evropske unije.

Usklađivanje visine naknade

 

Član 11.

 

Obveznici iz člana 4. ove Uredbe plaćaju godišnju naknadu, i to:
-     u visini od 50% od punog iznosa naknade za 2011. godinu;
-     u punom iznosu od 2012. godine.
Iznosi godišnjih naknada će se usklađivati svake tri godine u skladu sa ekonomskim parametrima u zemlji i okruženju, počevši od 2014. godine obračunskog perioda.

Utvrđivanje obaveze plaćanja naknade

 

Član 12.

 

Naknade za emisije pojedinačnih izvora zagađivanja utvrđuje se rješenjem Fonda za zaštitu okoliša u Federaciji BiH.
Obveznici plaćanja plaćaju naknadu Fondu za zaštitu okoliša Federacije BiH za obračunski period na osnovu rješenja iz stava 1.
Način i rokovi plaćanja naknade utvrđuju se rješenjem iz stava l. ovog članka u skladu sa Pravilnikom o načinu s rokovima obračunavanja i plaćanja naknade za zagađivače zraka u okviru Zakona o Fondu za zaštitu okoliša u Federaciji BiH.

Prekršaji

 

Član 13.

 

Novčanom kaznom od 500,00 KM do 7.000,00 KM kazniće se za prekršaj pravno lice ako:
-     ne dostavi izvještaje o godišnjim emisijama u skladu sa članom 13.
-     ne plati propisanu naknadu u skladu sa članom 12.
Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 50,00 KM do 2.000,00 KM.

Prelazne odredbe

 

Član 14.

 

Do momenta uspostave i operativnog funkcioniranja Registra zagađivača i zagađivanja u Federaciji Bosne i Hercegovine, obveznici plaćanja naknada iz člana 4. ove Uredbe dužni su svoje izvještaje o godišnjim količinama emisija zagadujućih materija dostavljati i na adresu Fonda za zaštitu okoliša u Federaciji BiH do 30. juna tekuće godine za prethodnu godinu obračunskog perioda.

Završne odredbe

 

Član 15.

 

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH";

 

V broj 1031/11
4. oktobra 2011. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s.r.