Na temelju članka 19. stavak 1. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BIH", broj 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), na prijedlog federalnog ministra energije, rudarstva i industrije, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 164. sjednici održanoj 7. ožujka 2011. godine, donosi

 

U R E D B U

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O
KORIŠTENJU OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I
KOGENERACIJE

 

Članak 1.

 

U Uredbi o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije ("Službene novine Federacije BiH", br. 36/10) članak 3. točka 39. mijenja se i glasi: "Referentna cijena (Rc) znači iznos koji je dobijen kao srednja vrijednost tarifnih stavova Javnog poduzeća "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo i Javnog poduzeća "Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg-Bosne" d.d. Mostar za aktivnu energiju, viši sezonski i veći dnevni, za kategoriju potrošnje na 10(20) kV naponu iz Tarifnih stavova koje je utvrdio FERK, a vrijedili su za 2010. godinu, iznosi 12,26 pf/kWh i korigira se svake godine sukladno članku 16. ove Uredbe".
Točka 40. mijenja se i glasi: "Referentna cijena proizvodnje znači proizvodnu cijenu električne energije u Federaciji BiH koja se dobije kao ponderisana vrijednost cijene proizvodnje Javnog poduzeća "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo i Javnog poduzeća ''Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg-Bosne" d.d. Mostar koju utvrđuje FERK".

 

Članak 2.

 

U članku 5. tabela, Grupa l. Mikro postrojenja priključena na distribucijsku mrežu, oznaka "dl", tip postrojenja: "kruta biomasa iz šumarstva i poljoprivrede (granjevina, slama,...)", tarifni koeficijent (C) broj" l ,37" zamjenjuje se brojem:" l ,47";
Oznaka "d2", tip .postrojenja: "kruta biomasa iz drvno-prerađivačke industrije, (kora, piljevina,,..) ", tarifni koeficijent (C) broj "1,33" zamjenjuje se brojem: "1,43".
Tabela Grupa 2. Mini postrojenja priključena na distribucijsku mrežu,
oznaka "c", tip postrojenja: "solarne elektrane", tarifni koeficijent (C) broj "5,91" zamjenjuje se brojem: "4,2".
oznaka "dl", tip postrojenja: "kruta biomasa iz šumarstva i poljoprivrede (granjevina, slama,...)", tarifni koeficijent (C) broj "1,35" zamjenjuje se brojem: "1,45".
oznaka "d2", tip postrojenja: "kruta biomasa iz drvno-prerađivačke industrije (kora, piljevina,...) ", tarifni koeficijent (C) broj "1,31" zamjenjuje se brojem: "1,41".
Tabela Grupa 3. Mala postrojenja priključena na distribucijsku mrežu ili prijenosnu mrežu,
oznaka "c",, tip postrojenja: "solarne elektrane", tarifni koeficijent (C) broj "5,73" zamjenjuje se brojem: "3,8"
oznaka "dl",.tip postrojenja: "kruta biomasa iz šumarstva i poljoprivrede (granjevina, slama,...)", tarifni koeficijent (C) broj "1,33" zamjenjuje se brojem: !'1,43".
oznaka "d2", tip postrojenja: "kruta biomasa iz drvno-prerađivačke industrije (kora, piljevina,...) ", tarifni koeficijent (C)broj "1,29" zamjenjuje se brojem: "1,39".
Tabela Grupa 4. Velika postrojenja priključena na prijenosnu mrežu,
oznaka "c", tip postrojenja: "solarne elektrane", tarifni koeficijent (C) broj "5,64" zamjenjuje se brojem: "3,0".
oznaka "dl", tip postrojenja: "kruta biomasa iz šumarstva i poljoprivrede (granjevina, slama,."..)", tarifni koeficijent (C) broj "1,31" zamjenjuje se brojem: " l ,41".
oznaka "d2", tip postrojenja: "kruta ,biomasa iz drvno-prerađivačke industrije (kora, piljevina,...) ", tarifni koeficijent (C) broj "1,27" zamjenjuje se brojem: "1,37".

 

Članak 3.

 

U članku 16. stavak 2. mijenja se i glasi: "Referentna cijena (Rc) za 2010. i 2011. godinu iznosi 12,26 pf/kWh".

 

Članak 4.

 

U članku 17, stavak 3. mijenja se i glasi: "Navedena naknada za poticaj vrijedi za 2010. i 2011. godinu".
Stavak 4. mijenja se i glasi: "Za svaku narednu godinu iznose naknada predlaže Operator za OIEiK, sukladno promjenom odnosa planirane neto proizvodnje iz OliK i ukupne neto potrošnje električne energije u Federaciji, a suglasnost za iste daje FERK".

 

Članak5.

 

U članku 22. stavak 3. se briše, a dosadašnji stavak 4. postaje stavak 3.

 

Članak 6.

 

Članak 60. mijenja se i glasi:
"Do uspostavljanja Operatora za OIEiK, poslove iz njegove nadležnosti iz cl. 12., 18., 21. i 22. Uredbe o korištenju OIEiK. obavljat će postojeća javna elektroprivredna društva nadležna za opskrbu kupaca električnom energijom kao balansno odgovorne strane, svatko na svom području djelovanja, te u svezi s tim voditi posebna korita na kojima će se knjižiti sve transakcije u svezi sa ovom Uredbom, a u sukladno važećim propisima".
Poslove iz cl. 16., 17. i poglavlja XI Uredbe o korištenju OIEiK do uspostave Operatora za OIEiK obavljati će FERK sukladno svojim ovlaštenjima.

 

Članak 7.

 

Članak 62. mijenja se i glasi:
Provedbeni propis iz članka 19. Uredbe o korištenju OIEiK Vlada Federacije će donijeti do 0l.07.2011. g.
Sve važeće ugovore o otkupu električne energije iz postrojenja OIEiK između Elektroprivreda i kvalificiranih proizvođača, zainteresirane strane će sporazumno usuglasili sa odredbama Uredbe do 31.12.2011. godine.

 

Članak 8.

 

Iza članka 63. dodaje se novi članak 64. koji glasi: "Uredbe o korištenju OIEiK primjenjivat će se od 01 .05.2011. godine.
Danom početka primjene Uredbe o korištenju OIEiK prestaje da važi Odluka o metodologiji utvrđivanja nivoa otkupnih cijena električne energije iz obnovljivih izvora instalacione snage do 5 MW ("Službene novine Federacije BiH", broj 32/02)".

 

Članak 9.

 

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 167/11
7. ožujka 2011. godine
Sarajevo

Premijer
Mustafa Mujezinović, v. r.