Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), člana 4. Zakona o ministarskim, vladinim: i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03 i 34/03) i člana 2. Uredbe o vršenju ovlašćenja organa Federacije Bosne i Hercegovine u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala"("Službene novine Federacije BiH", br. 48/05, 54/05, 42/06, 27/07, 28/07, 49/07, 74/07, 15/08, 70/08, 71/08, 4/09, 10/09, 26/09, 29/09, 40/09, 46/09, 52/09 i 3/10), na prijedlog federalnog ministra energije, rudarstva i industrije, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 6. sjednici održanoj 4. maja 2011. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O PRIJEDLOGU ZA PRIVREMENO IMENOVANJE KANDIDATA NA POZICUE ZA PET ČLANOVA
NADZORNOG ODBORA PRIVREDNOG RRUŠTVA "TERMINALI FEDERACIJE" D.O.O. SARAJEVO

 

I

 

Za privremeno imenovanje na pozicije za pet članova Nadzornog odbora privrednog društva "Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo, do okončanja konkursne procedure za izbor članova Nadzornog odbora Društva na period od četiri godine, predlažu se:

1.    RIFAT FETIĆ,
2.    HERMEDIN ZORNIĆ,
3.    DŽEVAD HAZNADAR,
4.    MILAN DMITROVIĆ,
5.    ZVONIMIR ŠUŠNJAR.

 

II

 

Zadužuje se Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da preduzme sve potrebne aktivnosti kako bi Skupština privrednog društva "Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo, na osnovu člana 246. tačka 11) Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08, 7/09 i 63/10), donijela odluku o imenovanju članova Nadzornog odbora Društva iz tačke I ovog Rješenja.

 

III

 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 360/11
4. maja 2011. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.