Na osnovu člana 8. st. 2. i 3. Zakona o prostornom uređenju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/06, 72/07, 32/08, 4/10, 13/10 i 45/10), na prijedlog Federalnog ministarstva prostornog uređenja, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 158. sjednici održanoj 2. decembra 2010. godine, donosi

 

U R E D B U

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O
JEDINSTVENOJ METODOLOGIJI ZA IZRADU
PLANSKIH DOKUMENATA

 

Član 1.

 

U Uredbi o jedinstvenoj metodologiji za izradu planskih dokumenata ("Službene novine Federacije BiH", br. 63/04 i 50/07) u članu 13. stav 1. alineja 13. u četvrtom redu riječi:, "br. 39/03" zamjenjuju se riječima: "br. 39/03; 22/06".

 

Član 2.

 

U članu 23. stav 3. alineja 5. riječi: "Zakona o prostornom uređenju", zamjenjuju se riječima: "Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije BiH".
U stavu 4. riječ "četverogodišnji" zamjenjuje se riječju "dvogodišnji".
U stavu 5. riječi: "dokumenata prostornog uređenja" zamjenjuju se riječima: "planskih dokumenata".

 

Član 3.

 

U članu 39. stav 1. mijenja se i glasi:
"Sadržaj prostornog plana područja posebnih obilježja se definiše na način da se crpe određeni sadržaji iz čl. 10. do 27., ove Uredbe uz dodatno detaljno obrađene elemente vezane za obilježja koja odnosno područje čine posebnim, odnosno značajnim".

 

Član 4.

 

U podnaslovu d), u čl.: 40., 41., 42., 43., 44., 45, članu 54. stav
1. alineja 2. i u članu 73. stav 3. alineja 4. riječ "grada" zamjenjuje se riječju "općine", u odgovarajućem padežu.

 

Član 5.

 

U članu 45. stav l. u drugom redu brojevi "5. i 6". zamjenjuju se brojevima "3. i 6."

 

Član 6.

U članu 49. tačka 3), članu 52. stav 2. i članu 55. stav 2. alineja
2. riječ "prostornog" zamjenjuje se riječju "urbanističkog".

 

Član 7.

 

U članu 52. slav 3. alineja 1. u zagradi iza riječi "izrada" dodaje se riječ "zoning plana,".

 

Član 8.

 

U članu 53. alineja 20, riječi: "regulacionog plana" zamjenjuju se riječima: "detaljnog planskog dokumenta".

 

Član 9.

 

Iza člana 55. naslov "DETALJNI PLANOVI PROSTOR­NOG UREĐENJA "mijenja se i glasi: "DETALJNI PLANSKI DOKUMENTI".

 

Član 10.

 

U članu 56. u st. l. i 2. riječi: "planovi prostornog uređenja" u različitim padežima zamjenjuju se riječima: "planski dokumenti", u odgovarajućem padežu.
U stavu 1. dodaje se nova tačka 1) koja glasi
" Zoning plan"
dosadašnje tač. 1) i 2) postaju tač. 2) i 3).

 

Član 11.

 

Iza člana 56. dodaje se novi podnaslov 1) Zoning plan i čl. 56a., 56b., 56c, 56d., koji glase:
"1) Zoning plan

 

Član 56a.

 

Zoning plan je detaljni planski dokument koji se donosi za područja za koja je planom šireg područja utvrđena obaveza donošenja detaljnog planskog dokumenta.

 

Član 56b.

 

Zoning planom se utvrđuju lokacijski i urbanističko-tehnički uslovi na osnovu dozvoljenih granica odgovarajućih parametara urbanističkih standarda, za dozvoljene i uslovno dozvoljene namjene.

 

Član 56c.

 

Zoning plan je detaljni planski dokument sa periodom za koji se donosi vezanim za ukupnu realizaciju planiranih namjena.
Period iz stava 1. ovog člana ne može biti duži od perioda za koji je donesen plan šireg područja, a na osnovu kojeg se donosi zoning plan.

 

Član 56d.

 

Zoning plan sadrži grafički i tekstualni dio. Sadržaj tekstualnog dijela zoning plana čine:

-     Odluka o pristupanju izradi zoning plana;
-     Izvod iz urbanističkog plana ili prostornog plana iz kojeg proizilazi obaveza izrade zoning plana;
-     Definicije pojmova;
-     Popis zona sa preciznim opisom granica i koordinatama dodirnih tačaka;
-     Lista namjena po zonama sa dozvoljenim, uslovno dozvoljenim i zabranjenim namjenama;
-     Urbanistički standardi za svaku pojedinu zonu;
-     Urbanistički pokazatelji;
-     Troškovi uređenja građevinskog zemljišta za prostornu cjelinu;
-     Ekonomska valorizacija realizacije zoning plana;
-     Odluka o provođenju zoning plana;
Sadržaj grafičkog dijela zoning plana čine:
-     Izvod iz urbanističkog plana ili prostornog plana iz kojeg proizilazi obaveza izrade zoning plana;
-     Karta postojećeg stanja;
-     Zoning karta sa ucrtanim granicama zona određene namjene i građevinskim parcelama, unutar tih zona sa odgovarajućim oznakama;
-     Karta sa dozvoljenim i uslovno dozvoljenim namjenama;
-     Karta sa okvirnom dispozicijom objekata dozvoljenih i uslovno dozvoljenih namjena (horizontalni i vertikalni gabariti objekata u rasponu od - do);
-     Karta sa ucrtanim javnim objektima i objektima infrastrukture, sa ucrtanim granicama infrastrukturnih sistema, uključujući zaštitne zone ili pojaseve, sa potrebnim parametrima za priključenje korisnika;
-     Karta zaštitnih zona (zone zaštite od poplava, zone sa posebnim prirodnim vrijednostima, zone kulturno-historijskog naslijeđa i slično);
-     Plan parcelacije;
-     Utvrđivanje zona za koje je potrebno uraditi urbanistički
projekt".
Dosadašnji podnaslovi 1) i 2) postaju podnaslovi 2) i 3).

 

Član 12.

 

U članu 67. stav 1. alineja 6. riječi: "Zakona o prostornom uređenju" zamjenjuju se riječima: "Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine".

 

Član 13.

 

U članu 71. u prvom redu iza riječi: "urbanističkog plana" dadaju se riječi: "ili zoning plana".

 

Član 14.

 

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 872/10
2. decembra 2010. godine
Sarajevo

Premijer
Mustafa Mujezinović, s. r.