Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 2. stav 2. Uredbe o vršenju ovlašćenja organa Federacije Bosne i Hercegovine u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/05, 54/05, 42/06, 27/07, 28/07, 49/07, 74/07, 15/08, 70/08, 71/08, 4/09, 10/09, 26/09, 29/09, 40/09, 46/09 i 52/09) na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 132. sjednici održanoj 25. januara 2010. godine, donosi


R J E Š E NJ E

O PRIJEDLOGU ZA IMENOVANJE PET ČLANOVA NADZORNOG ODBORA "TERMINALI FEDERACIJE"
D.O.O. SARAJEVO


I


Za izbor pet članova Nadzornog odbora "Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo, predlažu se kandidati:

- JAKUB MUŠINBEGOVIĆ, dipl. ekonomista;
- DŽEVAD PARADŽIK, dipl. ekonomista;
- HERMEDIN ZORNIĆ, dipl. ekonomista;
- RIFAT FETIĆ, dipl. ing. mašinstva i
- IVA ŠUNJIĆ-KORDIC, dipl. ing. mašinstva.


II


Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".


V broj 75/10
25. januara 2010. godine
Sarajevo

Premijer
Mustafa Mujezinović, s. r.