Na osnovu člana 5. Uredbe o načinu korištenja naplaćenih novčanih sredstava iz pasivnog podbilansa preduzeća i banaka ("Službene novine Federacije BiH", broj 63/06) i Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o raspodjeli novčanih sredstava iz pasivnog podbilansa broj 851/10 od 02.12.2010. godine, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 160. sjednici održanoj 22. decembra 2010. godine, donosi

 

O D L U K U

O DODJELI NOVČANIH SREDSTAVA IZ PASIVNOG
PODBILANSA PRIVREDNOM DRUŠTVU
"BNT-TVORNICA MAŠINA I HIDRAULIKE" D.D. NOVI
TRAVNIK

 

I

 

Novčana sredstva iz pasivnog podbilansa po osnovu iračkog duga, koja su uplaćena na račun Federalnog zavoda PIO/MIO, u iznosu od 4.938.200,62 KM dodjeljuju se za pokriće neisplaćenih obaveza privrednog društva "BNT-Tvornica mašina i hidraulike" d.d. Novi Travnik prema Federalnom zavodu PIO/MIO Mostar, sa stanjem na dan 30.09.2010. godine.

 

II

 

Za realizaciju ove Odluke zadužuju se Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i Federalni zavod PIO/MIO Mostar, svako u .okviru svoje nadležnosti.

 

III

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1038/10
22. decembra 2010. godine
Sarajevo

Premijer
Mustafa Mujezinović, s. r.