Na osnovu člana 81. stav 2. Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine "Službene novine Federacije BiH". br. 2/06, 72/07 i 32/08), na prijedlog Federalnog ministarstva prostornog uređenja, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 109. sjednici održanoj 16. jula 2009. godine, donosi


U R E D B U

O UREĐENJU GRADILIŠTA, OBAVEZNOJ
DOKUMENTACIJI NA GRADILIŠTU I SUDIONICIMA
U GRAĐENJU


I OPĆE ODREDBE


Član 1.


Ovom Uredbom ureduju se uvjeti i način uređenja gradilišta, način i vođenje obavezne dokumentacije na gradilištu, te sudionici u građenju građevina i zahvata za koje odobrenje za građenje izdaje Federalno ministarstvo prostornog uređenja (u daljnjem tekstu: Federalno ministarstvo).


II UREĐENJE GRADILIŠTA


Član 2.


Uređeno gradilište je ono gradilište koje udovoljava uvjetima uređenja gradilišta i na kojem je dostupna sva propisana dokumentacija.
Uređenim gradilištem smatra se namjenski pripremljeno i opremljeno zemljište, sa svim potrebnim instalacijama, tehnološkom opremom, privremenim građevinama i uređajima, sredstvima sigurnosti i zaštite koji omogućuju nesmetan, efikasan i siguran rad na izgradnji građevina ili izvođenja drugih zahvata u prostoru.
Gradilište mora biti ograđeno radi sprječavanja nekontroliranog pristupa ljudi na gradilište i na odgovarajući način obezbijeđeno.
Za uređeno i/ili neuređeno gradilište odgovoran je izvođač radova.


Član 3.


Na gradilištu koje se proteže na velikim prostranstvima (željezničke pruge, ceste, dalekovodi i sl.) dijelovi gradilišta koji se ne mogu ograditi moraju biti zaštićeni određenim prometnim znakovima ili označeni na drugi način.
Uz javno-prometne površine zabranjeno je ograđivati gradilište bodljikavom žicom ili na drugi način koji bi mogao ugrožavati prolaznike.
Gradilište se može ograditi ogradom posebnog vanjskog izgleda ako se nalazi u urbanističkoj cjelini koja je upisana u listu zaštićenih spomenika kulture, kao i na drugim, uglavnom gradskim područjima.
Gradilište mora imati na vidnom mjestu istaknutu ploču sa svim relevantnim podacima o građevini i sudionicima u građenju (naziv investitora, naziv izvođača radova, naziv projektanta, naziv i vrstu građevine koja se gradi, vrijeme početka i završetka radova).


Član 4.


Investitor ili izvođač dužan je za privremeno zauzimanje susjednog, odnosno obližnjeg zemljišta za potrebe gradilišta pribaviti odgovarajući akt nadležnog organa i/ili nadležne službe u skladu sa zakonom, uz prethodno pribavljenu saglasnost vlasnika tog zemljišta,
Za privremeno zauzimanje javnih saobraćajnih površina za potrebe gradilišta investitor ili izvođač dužan je pribaviti odgovarajući akt nadležnog organa i/ili nadležne službe u skladu sa zakonom.


Član 5.


Izgrađene privremene građevine i postavljena oprema gradilišta moraju biti stabilni i odgovarati propisanim uvjetima zaštite od požara i eksplozije, zaštite na radu i svim drugim mjerama zaštite zdravlja ljudi i okoliša.
Prije izdavanja odobrenja za upotrebu sve privremene građevine izgrađene u okviru pripremnih radova, oprema gradilišta, neutrošeni građevinski i drugi materijal, otpad i sl. moraju biti uklonjeni, a zemljište na području gradilišta kao i na prilazu gradilištu dovedeno u uredno stanje u skladu sa uvjetima utvrđenim u postupku odobravanja građenja.
Na gradilištu je potrebno predvidjeti i provoditi mjere zaštite zraka od onečišćenja, zaštitu od prekomjerne buke, zaštitu tla i podzemnih voda od onečišćenja, te ostale propisane mjere za zaštitu zdravlja ljudi.


Član 6.


Za potrebe uređenja gradilišta izvođač radova je obavezan izraditi Plan organizacije gradilišta.
Plan organizacije gradilišta sadrži pripremne radove i radove uređenja lokacije tokom izgradnje i nakon izgradnje građevine, tehnološku shemu, elaborat sigurnosti i elaborat zaštite okoline.
1) Pripremne radove i radove uređenja lokacije nakon izgradnje građevine:
- saobraćajnice (pristupni put, unutarnje saobraćajnice, manipulativne i površine za parkiranje vozila,
- instalacije (snabdijevanje električnom energijom, vodom i kanalizacijom),
- privremene građevine (administracija, garderobe, sanitarije, radionice, skladišta alata i opreme),
- sanacija terena nakon završetka radova.
- Ovaj dio Plana treba da sadrži tehnički opis, proračunske i grafičke priloge, te predmjer radova. U slučaju etapnog pomjeranja gradilišta i sadržaja gradilišta u toku izgradnje, potrebno je dati prikaz etapnih rješenja na osnovu kojih se mogu pratiti faze građenja (situacioni plan uređenja gradilišta po fazama).
2) Tehnološka shema:
- skladišta i deponije materijala, građevinskih elemenata i konstrukcija,
- pogoni za pripremu proizvodnje, proizvodnju građevinskih materijala po potrebi i prefabrikaciju građevinskih proizvoda,
- prostor za održavanje mehanizacije,
- posebno uređene deponije građevinskog otpada (prema vrsti materijala) u skladu sa posebnim propisom,
- skladišta opasnih i štetnih materija, u skladu sa posebnim propisom,
- prostor privremene deponije za potrebe odlaganja artefakata u toku radova na nacionalnim spomenicima.

Ovaj dio Plana treba da sadrži tehnički opis, proračunske i grafičke priloge, te predmjer radova. U slučaju etapnog pomjeranja gradilišta i sadržaja gradilišta u toku izgradnje, potrebno je dali prikaz etapnih rješenja na osnovu kojih se mogu pratiti faze građenja (situacioni plan uređenja gradilišta po fazama).
3) Elaborat sigurnosti:
- elaborat zaštite na radu i
- elaborat zaštite od požara i eksplozije, u skladu sa važećim zakonskim propisima iz ovih oblasti.
4) Elaborat zaštite okoline tokom izgradnje.
Ovaj Plan treba da odgovara uvjetima, mjerama zaštite i obavezama iz okolinske dozvole, odnosno uvjetima zaštite okoline utvrđenim u postupku odobravanja građenja.
Plan organizacije gradilišta mora osigurati minimalno:
- prostor za smještaj uprave i radnika,
- sanitarne uvjete za sve uposlenike,
- situacioni plan gradilišta sa infrastrukturom, privremenim građevinama i manipulativnim površinama,
- elaborat sigurnosti: zaštite na radu, zaštite od požara i eksplozije, te uvjetima zaštite okoline utvrđenim u postupku odobravanja građenja.
Plan organizacije gradilišta izrađuje izvođač prije početka izvođenja radova, a isti kontrolira i potpisuje nadzorni organ.


III OBAVEZNA DOKUMENTACIJA NA GRADILIŠTU


Član 7.


Izvođač na gradilištu obavezno mora imati sljedeću dokumentaciju:
1) rješenje o upisu u sudski registar i ovlaštenje Federalnog ministarstva za obavljanje djelatnosti građenja građevina ili pojedinih dijelova građevine,
2) ugovor o izgradnji, odnosno izvođenju radova između investitora i glavnog izvođača, te sve ugovore između glavnog izvođača i izvođača pojedinih dijelova građevine,
3) akt o imenovanju odgovornog lica (voditelja građenja, odnosno voditelja pojedinih radova), sa ispravama (ovjerenim kopijama) koje potvrđuju njihovu stručnu kvalifikaciju i radno pravni status,
4) akt o imenovanju nadzornog organa (nadzornog inženjera ili nadzornog tima i koordinatora), sa ispravama (ovjerenim kopijama) koje potvrđuju njihovu stručnu kvalifikaciju i radno pravni status,
5) odobrenje za građenje, geotehnički projekt i glavni projekt,
6) ovjerene izvedbene projekte sa svim izmjenama i dopunama,
7) građevinski dnevnik,
8) građevinsku knjigu,
9) plan osiguranja kvalitete,
10) plan upravljanja građevinskim otpadom,
11) elaborat o iskolčenju građevine, izrađen od fizičkog ili pravnog lica, registrovanog za obavljanje geodetske djelatnosti,
12) plan organizacije gradilišta iz člana 6. ove Uredbe, potpisan od strane nadzornog organa.

1. Građevinski dnevnik i građevinska knjiga


Član 8.


Građevinski dnevnik i građevinsku knjigu dužan je voditi izvođač radova na gradilištu od početka građenja, odnosno izvođenja pripremih radova do završetka građevine.
U građevinski dnevnik i građevinsku knjigu iz stava 1. ovog člana upisuju se podaci na osnovu kojih se može utvrditi tok i način građenja građevine u cjelini i po pojedinim fazama, količina i obim izvršenih radova, kao i podaci koji utiču ili mogu uticali na predviđeni tok i rok izgradnje građevine.


Član 9.


Građevinski dnevnik i građevinska knjiga vode se u obliku knjige koja mora biti uvezana na način da se onemogući zamjena listova. Svaka stranica građevinskog dnevnika i građevinske knjige mora biti numerisana i ovjerena potpisom ovlaštene osobe izvođača i nadzornog organa prije tehničkog prijema objekta.


Član 10.


Građevinski dnevnik i građevinska knjiga moraju se voditi i ovjeravati, uredno i ažurno sa upisima za svaki radni dan.
Za uredno i ažurno vođenje i ovjeravanje građevinskog dnevnika i građevinske knjige odgovorni su: izvođač radova i nadzorni organ.


Član 11.


Rok za čuvanje građevinskog dnevnika i građevinske knjige iznosi dvije godine nakon isteka garantnog roka koji je ugovoren za izgradnju određene građevine.
Investitor je dužan čuvati građevinski dnevnik i građevinsku knjigu do isteka roka iz stava 1. ovog člana.


Član 12.


Podaci upisani u građevinski dnevnik i građevinsku knjigu ne smiju se brisati, ispravljati ili naknadno mijenjati, niti dopunjavati.
Iznimno, izmjene i dopune upisanih podataka vrše se isključivo kao novi upisi, uz obavezu označavanja dana kada su izvršene.


Član 13.


Građevinski dnevnik i građevinska knjiga nalaze se na gradilištu u toku građenja građevine i moraju bili dostupni ovlaštenim predstavnicima ugovornih strana radi unošenja potrebnih podataka vezanih za građenje građevine, inspekcijskim i drugim nadležnim organima, odnosno službama.

2. Građevinski dnevnik


Član 14.


Građevinski dnevnik je knjiga formata A4 sa numerisanim stranama iz dnevnika u originalu i najmanje jednoj kopiji u koju se svakodnevno upisuju svi podaci o građenju građevine, prema propisanom obrascu građevinskog dnevnika koji čini sastavni dio ove Uredbe.
Tačnost podataka o građenju upisanih u toku jednog dana obavezno se svakodnevno potvrđuju potpisom voditelja gradilišta i nadzornog organa.


Član 15.


U građevinski dnevnik, osim vođenja datuma izvršenog upisa, podataka o investitoru, izvođaču građenja i vrsti građevine, upisuju se:
1) podaci o uvođenju izvođača građenja u posjed gradilišta, vrsti radova, kao i o određivanju voditelja građenja;
2) podaci o nadzornom organu (nadzornom inženjeru ili nadzornom timu i koordinatoru);
3) podaci o pregledu tehničke dokumentacije koju je investitor predao izvođaču građenja (odobrenje za građenje, glavni i izvedbeni projekt) eventualni nedostaci u tehničkoj dokumentaciji i podaci o preduzetnim mjerama za njihovo otklanjanje, kao i podaci koje sadrži prijava o početku građenja građevine, odnosno izvođenju pripremnih radova, koje se dostavlja nadležnoj urbanističko-građevinskoj inspekciji;
4) podaci o izvršenom iskolčavanju;
5) podaci o eventualno nađenim fragmentima iz ranijih perioda gradnje koji mogu imati obilježje kulturno-historijskog ili prirodnog naslijeđa, podaci o obavijesti nadležnih institucija o istim, kao i preduzetim mjerama za njihovu zaštitu;
6) podaci o položaju podzemnih instalacija u sklopu gradilišta ili neposrednoj blizini, a koje bi se mogle oštetili u toku izvođenja radova (kopija katastra podzemnih instalacija);
7) podaci o vršenim ispitivanjima zemljišta radi stabilnosti građevine ili njenih pojedinih dijelova, redovnih i naknadnih ispitivanja tla u pogledu kategorije nosivosti, kao i rezultatima geomehaničkih ispitivanja (u skladu sa glavnim projektom);
8) podaci o izvršenim pripremnim radovima na gradilištu sa potrebnim tehničkim mjerama vezanim za zaštitu okoliša, saobraćajnica, susjednih objekata, kao i mjerama zaštite ljudi i materijalnih dobara;
9) podaci o prispijeću materijala, opreme i postrojenja uz naznaku atesta sa kojim su snabdijevani, kao i o rezultatima ispitivanja materijala koji se moraju ispitivati neposredno prije upotrebe;
10) podaci o vrstama i pozicijama radova koji se izvode, sredstvima rada koja se primjenjuju u građenju, osoblju i vremenskim prilikama pod kojima se izvode radovi na građevini;
11) podaci o poduzetim mjerama zaštite radnika i sigurnost građevina i radova, opreme i materijala, nesmetanog odvijanja saobraćaja i sigurnosti susjednih građevina;
12) podaci o prijemu izvedenih radova, konstrukcija i konstruktivnih dijelova (temelji, instalacije, oplate, armatura, izolacije i sl.) čije je utvrđivanje sigurnosti i kvaliteta kasnijom izgradnjom građevine znatno otežano, skice i mjere o radovima koji se kasnije ne mogu bez poteškoća utvrditi i radova koji nisu sadržani u izvedbenom projektu (radi dopune istog);
13) podaci o zastojima i prekidima u radu, uzrocima koji su ih izazvali, njihovom trajanju kao i da li je, kada i na koji način o tome obaviješten nadzorni organ investitora;
14) podaci o datumu završetka građenja gradevine, podnošenju izjave izvođača građenja o izvedenim radovima i pisani izvještaj nadzornog organa da se može izvršiti tehnički pregled građevine;
15) podaci o kontrolama koje su izvršile urbanističko-građevinske i druge inspekcije, stručno-tehničkim i drugim komisijskim uviđajima na građevini, o primjedbama i zahtjevima nadzornog organa, kao i odgovorima na te primjedbe i zahtjeve od strane izvođača radova;
16) podaci o elaboratu zaštite na radu, elaboratu zaštite od požara i eksplozija, te mjerama zaštite okoliša ovjerene od pravnog lica koje je iste izradilo.


Član 16.


U građevinski dnevnik moraju se detaljno upisivati podaci o prijemu temeljnih jama građevina odnosno svih nosivih slojeva shodno vrsti građevine i to:
1) kote dna temeljenja,
2) podaci o pregledu temeljnih jama kao i podaci o sastavu tla na koti temeljenja i predviđenoj nosivosti,
3) podaci o ispitivanju nosivosti relevantnih slojeva (tla, tamponi i sl.),
4) drugi podaci važni za temeljenje objekta u skladu sa tehničkim normativima i standardima koji se odnose na temeljenje građevine.
Podaci iz stava 1. ovog člana moraju biti upisani prije saglasnosti za izvođenje narednih faza rada.


Član 17.


Građevinski dnevnik vodi se za cijelu građevinu, a može se voditi i za pojedine njene dijelove i/ili pojedine građevinske radove, ako oni predstavljaju izdvojenu cjelinu.
Za građevinske radove, za instalacije, kao i za montažu opreme i postrojenja, mogu se voditi posebne knjige građevinskog dnevnika.
Za usaglašenost izvedenih radova i objedinjavanje dokumentacije iz stava 2. ovog člana odgovoran je glavni, odnosno odgovorni voditelj radova u skladu sa članom 49. stav 3. ove Uredbe.


Član 18.


Obrazac građevinskog dnevnika sa sadržajem obaveznih podataka nalazi se u prilogu ove Uredbe i čini njen sastavni dio.

3. Građevinska knjiga


Član 19.


Građevinska knjiga je knjiga formata A4 sa numerisanim stranicama u koju se unose podaci o mjerama i količinama izvršenih radova na građevini, klasifikovanih po pojedinim vrstama i pozicijama radova, po nazivu i redoslijedu, kao u predmjeru iz projekta, odnosno ugovornom predračunu radova.
Sastavni dio građevinske knjige je jedan primjerak izvedbenog projekta na osnovu kojeg se izvodi građevina i vrši montaža instalacija, opreme i uređaja.
U tehničku dokumentaciju iz stava 2. ovog člana unose se grafički podaci o izvršenim radova, u slučaju da odstupaju od projekta na osnovu kojeg se izvode radovi. Ovi podaci unose se u projekt tušem u boji, sa pozivom na građevinski dnevnik i građevinsku knjigu, gdje su prethodno evidentirani.


Član 20.


Podatke o mjerama i količinama izvršenih radova prikuplja, utvrđuje i upisuje u građevinsku knjigu voditelj građenja, a kontrolu i ovjeru vrše lica koje vrše stalni stručni nadzor nad građenjem građevine.
Upis podataka u građevinsku knjigu vrši se, po pravilu, nakon završetka pojedinih pozicija radova, a najmanje jednom mjesečno za radove koji su u toku. Svaki upis obavezno potpisuju osobe iz stava l. ovog člana.
Podaci o količinama izvedenih radova prema izmjenama i dopunama tehničke dokumentacije, prikupljaju se, utvrđuju i upisuju u građevinsku knjigu na način utvrđen u stavu 2. ovog člana.


Član 21.


Podaci o količini izvršenih radova na građevini koji su upisani u građevinsku knjigu su osnove za izradu privremenih situacija i konačnog obračuna izvedenih radova između investitora i izvođača.
Kada je izgradnja građevine ugovorena po sistemu "ključ u ruke" podaci iz građevinske knjige služe kao dokaz o kvalitetu izvedenih radova i ugrađenih materijala po pozicijama predmjera radova i eventualnih odstupanja od izvedbenog projekta, odnosno izrade projekta izvedenog stanja za potrebe tehničkog pregleda izvedenih radova na izgradnji građevine.


Član 22.


Obrazac građevinske knjige sa sadržajem obaveznih podataka nalazi se u prilogu ove Uredbe i čini njen sastavni dio.

4. Plan osiguranja kvaliteta


Član 23.


Plan osiguranja kvalitete je dokument koji definiše način, sredstva, odgovornosti, rokove i organizaciju, slijed primjene aktivnosti osiguranja i kontrole kvalitete na gradilištu. Plan osiguranja kvalitete mora biti definisan za svaki pojedinačni projekat izgradnje koji, pored ostalog sadrži:
1) predmet, ciljeve i područje primjene plana,
2) popis obavezne dokumentacije,
3) odgovornosti uprave i odgovornih lica, te organizaciju osoblja na projektu izgradnje,
4) kooperante i podizvođače,
5) upravljanje ulaznim i izlaznim dokumentima (dokazi o kvaliteti ugrađenih proizvoda i materijala, fakture),
6) upravljanje i provjera tehničke dokumentacije (izmjene projekta, itd.),
7) upravljanje procedurama,
8) kontrolne postupke i opite,
9) upravljanje opremom za mjerenje, kontrolu i ispitivanje na gradilištu (kalibracija, stručna osposobljenost lica itd.),
10) upravljanje proizvodima koji nisu u skladu sa projektom i propisima o kvaliteti proizvoda,
11) identifikacija rizika i preventivne radnje zaštite lica i opreme,
12) ostale sadržaje u skladu sa odgovarajućim ISO standardima.


IV SUDIONICI U GRAĐENJU


Član 24.


Sudionici u građenju su:
1) investitor
2) projektant
3) kontrolor/revident
4) izvođač
5) nadzorni organ
Odnosi između sudionika u građenju iz stava l. ovoga člana uređuju se ugovorom.

1. Investitor


Član 25.


Investitor, prema ovoj Uredbi je pravno ili fizičko lice u čije se ime i za čiji račun se gradi građevina i vrše drugi zahvati u prostoru. Investitor je dužan:
1) povjeriti projektovanje, kontrolu projekta, građenje i stručni nadzor nad građenjem pravnim licima registriranim i ovlaštenim za obavljanje tih djelatnosti,
2) imenovati vodećeg projektanta ako u projektovanju sudjeluje više pravnih lica,
3) osigurati stalni stručni nadzor nad građenjem (u daljnjem tekstu: nadzorni organ),
4) investitor koji gradi u svoje ime, a za račun nepoznatog kupca mora nadzor povjeriti drugom pravnom licu,
5) imenovali glavnog nadzornog inženjera koji je odgovoran za cjelovitost i međusobnu usklađenost stručnog nadzora građenja, u slučaju izvođenja više vrsta radova na određenoj građevini i kad nadzorni organ ima i druge nadzorne inženjere odgovarajuće struke za te radove,
6) imenovati izvođača odgovornog za međusobno usklađivanje radova ako u gradnji sudjeluju dva izvođača ili više njih,
7) najkasnije do dana početka radova imati elaborat iskolčenja građevine,
8) pismeno prijaviti građenje Federalnom ministarstvu i Federalnoj upravi za inspekcijske poslove najkasnije 8 dana prije početka radova, kao i nastavak građevinskih radova ako je u građenju došlo do prekida dužeg od tri mjeseca. Pismena prijava, pored ostalog sadrži i osnovne podatke o glavnom izvođaču radova i nadzornom organu (naziv pravnog lica, sjedište, imena voditelja građenja, odnosno nadzora), te ovjeren Plan organizacije gradilišta,
9) u slučaju prekida radova, poduzeti mjere radi osiguranja građevine i susjednih građevina i površina,
10) ako se u toku građenja promijeni investitor, izvođač ili nadzorni organ o nastaloj promjeni investitor mora pismeno obavijestiti Federalno ministarstvo i Federalnu upravu za inspekcijske poslove u roku od 8 dana od nastale promjene.
11) omogućiti projektantu povremeni pregled radova u toku građenja i o istom upis u građevinski dnevnik.
12) za radove na nacionalnim spomenicima obezbjediti odgovarajuću tehnologiju i posebne recepture kao i upotrebu specijalnih materijala u te svrhe.

2. Projektant


Član 26.


Projektant, prema ovoj Uredbi je pravno lice registrovano za obavljanje poslova projektovanja. Poslove projeklovanja može obavljali samo pravno lice koje je registrovano za obavljanje te djelatnosti i koje posjeduje ovlaštenje Federalnog ministarstva.
Pravno lice koje posjeduje ovlaštenje za obavljanje poslova nostrifikacije investiciono tehničke dokumentacije može obavljali i poslove projektovanja.


Član 27.


Uvjeti i mjerila za davanje ovlaštenja odnose se na:
1) stručnu osposobljenost i broj stručnih lica za obavljanje poslova projektovanja,
2) tehničku i drugu opremljenost za poslove koje obavlja projektant u odnosu na složenost i namjenu objekata koje projektuje.
Projektant ispunjava uvjete stručne osposobljenosti i broja stručnih lica za obavljanje poslova projektovanja građevina i zahvata ako zapošljava najmanje dva diplomirana inženjera (VII stepen) sa pet godina radnog iskustva na poslovima projektovanja određene vrste projekata i položenim stručnim ispitom za svaki dio projekta koji čini glavni projekat. Ukupan broj uposlenih diplomiranih inženjera ne može bili manji od šest.
Projektant ispunjava uvjete stručne osposobljenosti za obavljanje poslova izrade projekta koji je sastavni dio glavnog projekta ako zapošljava najmanje dva diplomirana inženjera (VII slepen) koji imaju pet godina radnog iskustva na poslovima izrade određenih dijelova projekta i položen stručni ispit.
Iznimno, projektant ispunjava uslove stručne osposobljenosti i broja stručnih lica za obavljanje poslova izrade geotehničkih projekata ako zapošljava jednog diplomiranog inženjera geologije sa pet godina radnog iskustva i položenim stručnim ispitom i dva diplomirana inženjera građevine sa pet godina radnog iskustva iz oblasti geolehnike i položenim stručnim ispitom.
Za obavljanje poslova zaštite, konzervacije, prezentacije i rehabilitacije nacionalih spomenika projektant ispunjava uvjete stručne osposobljenosti i broja stručnih lica ako zapošljava najmanje jednog diplomiranog inžinjera arhitekture ili građevine (konzervatora) sa položenim stručnim ispitom i najmanje jednog arheologa ili historičara umjetnosti, zavisno od vrste projekta, koji imaju deset godina radnog iskustva na poslovima zaštite, konzervacije, prezentacije i rehabilitacije nacionalnih spomenika, odnosno učešće u izradi najmanje tri ista ili slična projekta.
Projektant ispunjava uvjete tehničke opremljenosti za obavljanje djelatnosti projektovanja određenih građevina ili za projektovanje pojedinih dijelova na tim građevinama, ako raspolaže odgovarajućom projektantskom i drugom opremom, te poslovnim prostorom potrebnim za obavljanje poslova projektovanja.


Član 28.


Zahtjev za davanje ovlaštenja projektant podnosi Federalnom ministarstvu.
Uz zahtjev za izdavanje Ovlaštenja prilaže se:
1) ovjeren izvod iz sudskog registra sa rješenjem o upisu u sudski registar, identifikacionim brojem i šifrom djelatnosti,
2) dokaze o ispunjavanju uvjeta stručne osposobljenosti,
3) opis realizovanih referentnih projekata pravnog lica u zadnje dvije godine,
4) radnu biografiju za svako stručno lice sa popisom poslova u čijoj izradi je lice sudjelovalo i
5) akt nadležnog organa o ispunjavanju uvjeta u pogledu tehničke opremljenosti i osiguranja poslovnog prostora.
Dokazom o ispunjavanju stručne osposobljenosti u smislu stava 2. alineja 2. ovog člana smatraju se sljedeći dokumenti za svako stručno lice;
1) ovjerena kopija diplome,
2) ovjerena kopija uvjerenja o položenom stručnom ispitu,
3) uvjerenje, odnosno potvrdu pravnog lica da je navedeno lice u radnom odnosu.


Član 29.


Pravno lice koje ima sjedište izvan Bosne i Hercegovine može podnijeti zahtjev za dobivanje ovlaštenja za obavljanje djelatnosti projektovanja građevina ili projektovanje pojedinih dijelova građevine koje, prema propisima zemlje u kojoj ima sjedište, posjeduje ovlaštenje za projektovanje.
Kako bi pravno lice iz stava 1. ovog člana moglo obavljati djelatnosti projektovanja dužno je Federalnom ministarstvu dostaviti odgovarajuće dokumente kojima dokazuje da ispunjava uvjete iz člana 27. stav 2, 3, 4, 5 i 6 ove Uredbe. Uz originalnu dokumentaciju prilaže se i službeni prijevod za dokumentaciju iz stava 2. člana 28.


Član 30.


Ovlaštenje, produženje, izmjenu, dopunu i oduzimanje ovlaštenja izdaje Federalno ministarstvo.
Stručni odbor ocjenjuje validnost dokumentacije iz čl. 27. i 28. ove Uredbe, te predlaže Federalnom ministarstvu, ukoliko su ispunjeni svi propisani uvjeti za obavljanje djelatnosti projektovanja, da donese odgovarajuće rješenje o ispunjavanju uvjeta.
Stručni odbor imenuje ministar.
Stručni odbor o svom radu vodi zapisnik.
Federalno ministarstvo, na prijedlog Stručnog odbora donosi rješenje o ispunjavanju uvjeta za projektovanje građevina ili pojedinih dijelova građevine bez kojeg projektant ne može otpočeti obavljanje djelatnosti za koju je registrovan.
Na osnovu pravosnažnog rješenja iz stava 5. ovog člana Federalno ministarstvo izdaje ovlaštenje za projektovanje na plastificiranom obrascu formata A4 koji se nalazi u Prilogu 1. ove Uredbe i čini njen sastavni dio.
Ovlaštenja iz stava 6. ovog člana objavljuju se u "Službenim novinama Federacije BiH".


Član 31.


Ovlaštenje se izdaje na rok od četiri godine, a na zahtjev projektanta može se produžiti. Zahtjev za produženje ovlaštenja podnosi se najranije godinu dana, a najkasnije dva mjeseca prije isteka roka važenja ovlaštenja. Zahtjev za produženje ovlaštenja podnesen prije navedenog roka odbacit će se. Ovlaštenje se na zahtjev projektanta može izmijeniti u odnosu na građevine i radove za koje je dato.
Projektant je dužan, u roku od 15 dana od dana nastale promjene zatražili izmjenu ovlaštenja ako su se naknadno promijenili podaci na temelju kojih je ovlaštenje dato, odnosno ukoliko projektant više ne ispunjava uvjete propisane ovom Uredbom za obavljanje poslova projektovanja za koje je ovlaštenje dobio.
Postupak izdavanja ovlaštenja, produženje rokova važenja ovlaštenja i/ili izmjenu, dopunu i oduzimanje ovlaštenja vodi se po odredbama Zakona o upravnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/98 i 48/99).


Član 32.


Federalni ministar prostornog uređenja (u daljnjem tekstu: ministar) posebnim aktom utvrđuje visinu troškova postupka izdavanja, odnosno produženju, izmjeni i/ili dopuni rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje poslova projektovanja, kao i za rad članova Stručnog odbora i tehničkog lica odbora.
Troškove postupka iz stava l. ovog člana snosi podnosilac zahtjeva.
Ovlaštenje, produženje, izmjena i/ili dopuna ovlaštenja neće se izdati projektantu bez dostavljenog dokaza o izmirenju troškova iz stava 2. ovog člana, a koji se utvrđuje rješenjem o ispunjavanju propisanih uvjeta za obavljanje djelatnosti projektovanja, odnosno produženja, izmjene i/ili dopune ovlaštenja.


Član 33.


Federalno ministarstvo vodi registar projektanata kojima je dato, produženo, izmijenjeno ili dopunjeno i oduzeto ovlaštenje.
Registar iz stava 1. ovog člana sadrži:
1) naziv i sjedište pravnog lica,
2) broj i datum izdavanja rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti projektovanja građevina ili pojedinih dijelova građevine, odnosno za produženje, izmjenu ili dopunu rješenja,
3) datum izdavanja ovlaštenja,
4) vrstu stručnih poslova izrade projektne dokumentacije,
5) popis i stručnu spremu zaposlenih,
6) promjene bitne za obavljanje stručnih poslova na izradi projektne dokumentacije.


Član 34.


Ovlaštenje će se oduzeti projektantu za kojeg građevinska ili druga nadležna inspekcija utvrdi da poslove projektovanja obavlja suprotno važećim propisima.
Ovlaštenje će se oduzeti projektantu ako se utvrdi da:
1) su se naknadno promijenili podaci na temelju kojih je dato ovlaštenje, tako da projektant više ne ispunjava uvjete za davanje ovlaštenja,
2) podaci na temelju kojih je dato ovlaštenje nisu istiniti. Rješenje o oduzimanju ovlaštenja donosi Federalno ministarstvo. Pravno lice kojemu je ovlaštenje oduzeto ne može podnijeti zahtjev za ponovno izdavanje ovlaštenja u roku od godine dana od dana donošenja rješenja o oduzimanju ovlaštenja.


Član 35.


Projektant je dužan:
1) da izrađuje projekte u skladu sa odredbama Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/06, 72/07 i 32/08) (u daljnjem tekstu: Zakon), propisima donesenim na osnovu zakona i posebnih zakona, te pravilima struke,
2) da projektom predvidi ugradnju ekološki prihvatljivih materijala, instalacija i opreme odgovarajućeg kvaliteta, kao i njihovo ispitivanje kada je to potrebno,
3) da vrši unutrašnju kontrolu ispravnosti tehničkih rješenja, računsku tačnost i potpunost projektne dokumentacije,
4) da povremeno zahtjeva pregled radova u toku građenja, te o istom izvrši upis u građevinski dnevnik.
Projektant imenuje jednog ili više stručnih lica koji su odgovorni za izradu svake faze projekta, kao i stručno lice za međusobno usaglašavanje svih faza projektne dokumentacije.
Ako u izradi glavnog projekta (izvedbenog) sudjeluje više pravnih lica ovlaštenih za projektovanje, vodeći projektant kojem je povjerena izrada projekta, imenuje stručno lice, odnosno odgovornog projektanta.
Odgovorni projektant iz stava 3. ovog člana odgovoran je za kompletnost projektne dokumentacije i međusobnu usklađenost dijelova projekta.

3. Kontrolor/Revident


Član 36.


Kontrolor/Revident, prema Uredbi je pravno lice registrovano i ovlašteno za obavljanje poslova projektovanja i/ili nostrifikacije projekata.
Kontrolor/Revident dužan je vršiti kontrolu/reviziju projekata u skladu sa odredbama Zakona, propisima donesenim na osnovu Zakona i posebnih zakona.
Pravno lice iz stava 1. ovog člana dužno je imenovati odgovornog revidenta, koji je odgovoran za koordinaciju kontrole pojedinih faza ili dijelova glavnog, odnosno izvedbenog projekta.
Odgovorni revident iz stava 3. ovog člana mora biti stručno lice s najmanje deset godina radnog iskustva u struci, koje se istaklo u projektovanju složenih građevina ili njenih dijelova ili je na drugi način dao doprinos tehničkoj struci i ima položen odgovarajući stručni ispit.
Odgovorni kontrolor/revident organizuje izradu zbirnog izvještaja o kontroli glavnog (izvedbenog) projekta, na osnovu pojedinačnih izvještaja o kontroli/reviziji pojedinih faza ili dijelova projekta, koji se prilažu uz zbirni izvještaj.
Kontroli/Reviziji projekata podliježu svi glavni (izvedbeni) projekti za koje odobrenje za građenje izdaje Federalno ministarstvo.


Član 37.


Konlrolor/Revident ne može obaviti kontrolu projekta u čijoj je izradi u cijelosti ili djelomično sudjelovao ili ako je taj projekat u cijelosti ili djelomično izradilo pravno lice u kojem je zaposlen.

4. Izvođač


Član 38.


Izvođač je pravno lice koje gradi ili izvodi pojedine radove na građevini ili izvodi druge zahvate u prostoru. Građenje građevine i/ili izvođenje pojedinih radova na građevini i drugim zahvatima u prostoru može obavljati samo pravno lice koje je registrirano za obavljanje te djelatnosti i koje posjeduje ovlaštenje Federalnog ministarstva.


Član 39.


Uvjeti i mjerila za davanje ovlaštenja izvođaču odnose se na:
1) minimalan broj stručnih lica i njihovu stručnu osposobljenost u rukovođenju radova.
2) minimalni broj stručnih lica i radnika iz struke, te njihovu stručnu osposobljenost za pojedine radove koje obavlja izvođač,
3) tehničku i drugu opremljenost za poslove koje obavlja izvođač u skladu sa registrovanom djelatnošću,
4) uspostavljen sistem osiguranja kvalitete,
5) poštivanje principa održivog razvoja i zaštite okoliša. Izvođač ispunjava uvjete stručne osposobljenosti i broja radnika za obavljanje djelatnosti građenja građevina ako zapošljava:
1) najmanje šest lica koja ispunjavaju uvjete za voditelja radova te građevine,
2) najmanje deset lica koja ispunjavaju uvjete za obavljanje poslova predradnika odnosno poslovođe,
3) najmanje dvadeset lica s petim, četvrtim odnosno trećim stepenom obrazovanja za svako zanimanje potrebno za izvođenje radova za koje se ovlaštenje daje,
4) najmanje dvadeset lica s drugim i prvim stepenom obrazovanja za svako zanimanje potrebno za izvođenje radova za koja se ovlaštenje daje,
5) najmanje dvadeset lica s odgovarajućim stepenom obrazovanja za rukovanje sredstvima rada (mašinama, uređajima i/ili opremom) potrebnim za izvođenje radova. Ako se sredstva rada osiguravaju putem ugovora o dugoročnoj saradnji tada nije potrebno ispuniti uvjet stručne osposobljenosti u pogledu lica koja rukuju tim sredstvima rada,
6) ukupan broj radnika ne može biti manji od 60. Izvođač ispunjava uvjete stručne osposobljenosti i broja radnika za izvođenje pojedinih dijelova građevine ako zapošljava:
1) najmanje dva lica koja ispunjavaju uvjete za voditelja radova tog dijela građevine,
2) najmanje tri lica koja ispunjavaju uvjete za obavljanje poslova predradnika odnosno poslovođe,
3) najmanje deset lica s petim, četvrtim odnosno trećim stepenom obrazovanja za izvođenje radova za koje se ovlaštenje daje,
4) najmanje deset lica s drugim i prvim stepenom obrazovanja za svako zanimanje potrebno za izvođenje radova za koja se ovlaštenje daje,
5) najmanje pet lica s odgovarajućim stepenom obrazovanja za rukovanje sredstvima rada (mašinama, uređajima i/ili opremom) potrebnim za izvođenje radova. Ako se sredstva rada osiguravaju putem ugovora o dugoročnoj saradnji tada nije potrebno ispuniti uvjet stručne osposobljenosti u pogledu lica koja rukuju tim sredstvima rada,
6) ukupan broj radnika ne može biti manji od 30.
Izvođač ispunjava uvjete stručne osposobljenosti i broja radnika za izvođenje pojedinih specifičnih radova na građevini ako zapošljava:
1) najmanje jedno lice koje ispunjava uvjete za voditelja radova za koje se ovlaštenje traži sa učešćem u najmanje tri projekta izvođenja istih ili sličnih radova,
2) najmanje dva lice koja ispunjavaju uvjete za obavljanje poslova predradnika, odnosno poslovođe sa učešćem, u najmanje tri projekta izvođenja istih ili sličnih radova,
3) najmanje tri lica sa odgovarajućim stepenom obrazovanja za izvođenje radova za koje se ovlaštenje traži i pet godina iskustva na istim ili sličnim radovima,
4) najmanje tri lica sa odgovarajućim stepenom obrazovanja
za rukovanje sredstvima rada (mašinama, uređajima i/ili opremom) potrebnim za izvođenje radova za koje se ovlaštenje traži i pet godina iskustva na tim poslovima.
Voditelj radova iz slava 2. tačka 1), stava 3. tačka 1) i stava 4.
tačka l) ovog člana mora biti diplomirani inženjer (VII stepen) sa
položenim stručnim ispitom i pet godina radnog iskustva u struci
ili inženjer (VI stepen) sa deset godina radnog iskustva u struci.
Predradnik, odnosno poslovođa može biti lice sa petim ili
četvrtim stepenom stručne spreme i pet godina radnog iskustva.
Izvođač ispunjava uvjet tehničke opremljenosti za obavljanje djelatnosti građenja određene građevine ili za izvođenje pojedinih radova na građevini, ako raspolaže odgovarajućim građevinskim mašinama, uređajima i napravama, građevinskom i drugom opremom, prijevoznim sredstvima, ili ako se ta sredstva rada osiguravaju putem ugovora o dugoročnoj saradnji, te poslovnim prostorom potrebnim za obavljanje poslova za svaku vrstu radova za koje se traži ovlaštenje i potrebnim za tehnološki primjereno izvršenje radova.
Uvjet tehničke opremljenosti podrazumijeva i opremu za zaštitu radnika na radu i zaštitu od štetnih djelovanja za sva lica koje se stalno ili povremeno nalaze na gradilištu i opremu za zaštitu od štetnih djelovanja na okoliš ukoliko takva djelovanja postoje.
Ovlaštenje se daje izvođaču za izvođenje svih ili pojedinih radova obuhvaćenih granama, razredima i podrazredima definisanih Zakonom o klasifikaciji djelatnosti u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 76/06), u skladu sa registrovanom djelatnošću.


Član 40.


Uvjete i mjerila za davanje ovlaštenja za izvođenje geotehničkih istraživanja i ispitivanja na terenu i uvjete i mjerila za davanje ovlaštenja za izvođenje laboratorijskih geotehničkih ispitivanja ispunjava pravno lice koje zapošljava:
1) Za ispitivanja na terenu:
- najmanje jednog diplomiranog inženjera geologije sa pet godina radnog iskustva i položenim stručnim ispitom,
- najmanje jednog diplomiranog inženjera građevine sa pet godina radnog iskustva iz oblasti geotehnike i položenim stručnim ispitom,
- najmanje tri lica sa odgovarajućim stepenom obrazovanja za rukovanje sredstvima rada (mašinama, uređajima i/ili opremom) potrebnim za izvođenje istraživanja i ispitivanja,
2) Za laboratorijska ispitivanja:
- najmanje jednog diplomiranog inženjera građevine i jednog diplomiranog inženjera geologije sa pet godina radnog iskustva iz oblasti geotehnike i geologije i položenim stručnim ispitom,
- najmanje dva lica sa odgovarajućim stepenom obrazovanja za rukovanje sredstvima rada (mašinama, uređajima i/ili opremom) potrebnim za izvođenje istraživanja i ispitivanja.
Ako se sredstva rada osiguravaju putem ugovora o dugoročnoj saradnji tada nije potrebno ispuniti uvjet stručne osposobljenosti u pogledu lica koja rukuju tim sredstvima rada.


Član 41.


Iznimno od člana 39. uvjeti i mjerila za davanje ovlaštenja za obavljanje djelatnosti zaštite, konzervacije, prezentacije i rehabilitacije nacionalih spomenika ispunjava pravno lice koje zapošljava:
1) najmanje jednog diplomiranog inžinjera arhitekture ili građevine (konzervatora) i najmanje jednog arheologa ili historičara umjetnosti zavisno od vrste radova, koji imaju najmanje deset godina radnog iskustva na postavima zaštite, konzervacije, prezentacije i rehabilitacije nacionalnih spomenika, odnosno učešće u izvođenju najmanje tri iste ili slične građevine,
2) najmanje pet lica sa petim, četvrtim i trećim stepenom obrazovanja za svako zanimanje potrebno za izvođenje radova za koje se ovlaštenje daje. sa najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima zaštite nacionalnih spomenika odnosno učešće u izvođenju najmanje tri iste ili slične građevine,
3) najmanje dva lica s odgovarajućim stepenom obrazovanja za rukovanje sredstvima rada (mašinama, uređajima i/ili opremom) potrebnim za izvođenje radova.
Voditelj radova na zaštiti, konzervaciji, prezentaciji i rehabilitaciji nacionalnih spomenika može biti diplomirani inženjer sa položenim stručnim ispitom i deset godina radnog iskustva na poslovima zaštite, konzervacije, prezentacije i rehabilitacije nacionalnih spomenika.


Član 42.


Zahtjev za davanje ovlaštenja izvođač podnosi Federalnom ministarstvu.
Uz zahtjev za davanje ovlaštenja izvođač prilaže sljedeću dokumentaciju:
1) izvod iz sudskog registra sa rješenjem o upisu u sudski registar, identifikacionim brojem i šifrom djelatnosti,
2) dokaze o ispunjavanju uvjeta stručne osposobljenosti i broja radnika,
3) akt nadležnog organa o ispunjavanju uvjeta u pogledu tehničke opremljenosti i osiguranja poslovnog prostora, potvrdu nadležnog tijela koja nije starija od šest mjeseci da odgovorno lice izvođača u posljednje tri godine nije pravomoćno osuđivano za krivično djelo čija je priroda u vezi s obavljanjem djelatnosti građenja,
Dokazima o ispunjavanju uvjeta stručne osposobljenosti i broja radnika u smislu stava 2. tačke 2) ovog člana smatraju se:
1) za sve zaposlene radnike tabelarno prikazani podaci o:
- ukupnom radnom iskustvu,
- majstorskim diplomama ili o priznatom majstorskom statusu,
- svjedočanstvima o završnom ispitu, diplomama,
- uvjerenjima o položenom stručnom ispitu,
- uvjerenjima o stručnoj osposobljenosti.
- uvjerenjima o podizvođačkim, autorskim i/ili ugovorima o djelu kada se radi o specifičnim radovima
- na poslovima zaštite nacionalnih spomenika.
- potvrda nadležne ustanove penzionog i zdravstvenog osiguranja o urednom podmirenju obaveza.
Dokazima o ispunjavanju uvjeta tehničke opremljenosti u smislu stava 2. tačke 3) ovog člana smatraju se:
1) popis osnovnih sredstava rada,
2) ugovor o dugoročnoj saradnji radi osiguranja sredstava rada.


Član 43.


Pravno lice koje ima sjedište izvan Bosne i Hercegovine može podnijeti zahtjev za dobivanje ovlaštenja za obavljanje djelatnosti građenja građevine ili izvođenja pojedinih radova na građevini, odnosno radova na zaštiti nacionalnih spomenika koje je prema propisima zemlje u kojoj ima sjedište ovlašteno izvoditi.
Kako bi pravno lice iz prethodnog stava moglo obavljati djelatnosti građenja i/ili izvođenja pojedinih radova na građevini na području Federacije Bosne i Hercegovine dužno je Federalnom ministarstvu dostaviti ovlaštenje zemlje iz koje dolazi, te odgovarajuće dokumente kojima dokazuje da ispunjava uvjete iz čl. 42. st. 2. i 3., a čiju će validnost cijeniti Federalno ministarstvo.
Uz originalnu dokumentaciju prilaže se i službeni prijevod.


Član 44.


Ovlaštenje, produženje, izmjenu, dopunu i oduzimanje ovlaštenja izdaje Federalno ministarstvo.
Na prijedlog Stručnog odbora iz člana 30. Federalno ministarstvo izdaje rješenje o ispunjavanju uvjeta za građenje građevina ili pojedinih dijelova građevine ili pojedinih radova na građevini.
Stručni odbor iz prethodnog stava ocjenjuje validnost dokumentacije iz čl. od 39. do 43. ove Uredbe, te predlaže Federalnom ministarstvu, ukoliko su ispunjeni svi propisani uvjeti za obavljanje djelatnosti građenja građevine, građenja pojedinih djelova građevine ili izvođenje pojedinih radova na građevini da donese odgovarajuće rješenje o ispunjavanju uvjeta.
Stručni odbor o svom radu vodi zapisnik.
Federalno ministarstvo, na prijedlog Stručnog odbora, donosi rješenje o ispunjavanju uvjeta iz čl. 39,40. i 41. bez kojeg izvođač ne može otpočeti obavljanje djelatnosti za koju je registrovan.
Na osnovu pravosnažnog rješenja iz stava 5. ovog člana Federalno ministarstvo izdaje ovlaštenje za građenje na plastificiranom obrascu formata A4 koji se nalazi u Prilogu 2. ove Uredbe i čini njen sastavni dio.
Ovlaštenja iz stava 6. ovog člana objavljuju se u "Službenim novinama Federacije BiH".


Član 45.


Ovlaštenje se daje na rok od četiri godine, a na zahtjev izvođača može se produžiti. Zahtjev za produženje ovlaštenja podnosi se najranije godinu dana, a najkasnije dva mjeseca prije isteka roka važenja ovlaštenja. Zahtjev za produženje ovlaštenja podnesen prije navedenog roka odbacit će se. Ovlaštenje se na zahtjev izvođača može izmijenili u odnosu na građevine i radove za koje je dato. Izvođač je dužan zatražiti izmjenu ovlaštenja ako su se naknadno promijenili podaci na temelju kojih je ovlaštenje dalo na način da izvođač više ne ispunjava uvjete propisane ovom Uredbom za izvođenje radova za koje je ovlaštenje dobio.
Postupak izdavanja ovlaštenja, produženje rokova važenja ovlaštenja i/ili izmjenu, dopunu i oduzimanje ovlaštenja vodi se po odredbama Zakona o upravnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/98 i 48/99).


Član 46.


Federalni ministar prostornog uređenja (u daljnjem tekstu: ministar) posebnim aktom utvrđuje visinu troškova postupka izdavanja, odnosno produženja, izmjene i/ili dopune rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje poslova građenje građevina ili pojedinih dijelova građevine.
Troškove postupka iz stava 1. ovog člana snosi podnosilac zahtjeva.
Ovlaštenje, produženje, izmjena ili dopuna ovlaštenja neće se izdati izvođaču bez dostavljenog dokaza o izmirenju troškova iz stava 1. ovog člana, a koji se utvrđuje rješenjem o ispunjavanju propisanih uvjeta za obavljanje djelatnosti građenja građevina ili pojedinih dijelova građevine, odnosno produženja, izmjene i/ili dopune ovlaštenja.


Član 47.


Federalno ministarstvo vodi registar izvođača kojima je dato, produženo, izmijenjeno i oduzelo ovlaštenje.
Registar iz stava l. ovog člana sadrži:
1) naziv i sjedište pravnog lica
2) broj i datum izdavanja rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti građenja građevina ili pojedinih dijelova građevine, odnosno za produženje, izmjenu i/ili dopunu rješenja
3) datum izdavanja ovlaštenja
4) vrstu stručnih poslova za izvođenje radova
5) popis i stručnu spremu zaposlenih
6) promjene bitne za obavljanje stručnih poslova na izvođenju radova.


Član 48.


Ovlaštenje će se oduzeti izvođaču za kojega građevinska ili druga nadležna inspekcija utvrdi da gradi ili izvodi pojedine radove na građevini:
1) suprotno važećim propisima,
2) te izvodi radove za koje nema ovlaštenje.
Ovlaštenje će se oduzeti izvođaču ako se utvrdi da:
1) su se naknadno promijenili podaci na temelju kojih je dato ovlaštenje, tako da izvođač više ne ispunjava uvjete za davanje ovlaštenja ili
2) podaci na temelju kojih je dato ovlaštenje nisu istiniti.
Rješenje o oduzimanju ovlaštenja donosi Federalno ministarstvo.
Pravno lice kojem je ovlaštenje oduzelo ne može podnijeti zahtjev za ponovno izdavanje ovlaštenja u roku od godine dana od dana donošenja rješenja o oduzimanju ovlaštenja.
U slučaju donošenja rješenja o oduzimanju ovlaštenja investitor je dužan prekinuti radove.


Član 49.


Izvođač je dužan:
1) graditi u skladu s izdatim odobrenjem za građenje,
2) radove izvodili lako da tehnička svojstva građevine odgovaraju utvrđenim uvjetima za odnosnu građevinu,
3) ugradili materijale, opremu i proizvode u skladu sa standardima i normativima definisanih projektom,
4) osigurati dokaze o kvalitetu radova i ugrađenih proizvoda i opreme, kao i dokaze o usklađenosti ugrađenih proizvoda, materijala i opreme,
5) poduzeli mjere za sigurnost građevine i radnika u skladu sa važećim zakonskim propisima,
6) u toku građenja voditi građevinski dnevnik i građevinsku knjigu,
7) prilikom građenja povjeriti izvođenje građevinskih radova i drugih poslova radnicima koji ispunjavaju propisane uvjete nomenklaturom zanimanja za izvođenje tih radova, odnosno obavljanja poslova,
8) sastavili pisanu izjavu o izvedenim radovima i o načinu održavanja građevine, odnosno zahvata u prostoru.
Izvođač imenuje voditelja radova u svojstvu odgovornog lica koje vodi građenje odnosno pojedine radove.
Ako u građenju sudjeluju dva ili vise izvođača, investitor određuje jednog od izvođača koji je odgovoran za međusobno usklađivanje radova i koji imenuje glavnog, odnosno odgovornog voditelja radova. Glavni voditelj radova odgovoran je za cjelovitost i međusobnu usklađenost radova, za međusobnu usklađenost provođenja obaveza iz člana 17. ove Uredbe, te ujedno koordinira primjenu propisa kojima se uređuje sigurnost i zdravlje radnika u toku građenja.
Izvođač može povjeriti određene vrste gradevinsko-zanatskih radova na građevini drugom pravnom licu u svojstvu podizvođača koje je registrirano za obavljanje tih radova. Podizvođač ne može obavljati osnovne radove na građevini i ukupna vrijednost radova svih podizvođača ne može biti veća od 20% ukupne vrijednosti radova, osim za specifične radove na zaštiti nacionalnih spomenika.

5. Nadzorni organ


Član 50.


Nadzor nad građenjem, u ime investitora, prema Uredbi može obavljati pravno lice registrirano i ovlašteno za poslove pojektovanja i/ili građenja.
Poslove stručnog nadzora nad građenjem ne može obavljati pravno lice koje je izradilo ili učestvovalo u izradi projektne dokumentacije i pravno lice koje izvodi radove na građevini koja se gradi.
Nadzornog inženjera imenuje ovlašteno pravno lice iz stava 1. ovog člana.
Pravno lice iz stava l. ovog člana koje nema zaposlene diplomirane inženjere za sve vrste radova za koje obavlja nadzor, mora obezbijediti ngažovanje diplomiranih inženjera sa najmanje 5 godina radnog iskustva i položenim stručnim ispitom, sklapanjem poslovnih ugovora sa pravnim licima registriranim i ovlaštenim za projektovanje i/ili građenje.
Ovisno o namjeni građevine, pravno lice koje obavlja nadzor nad građenjem, u ime investitora, može formirati nadzorni tim i imenovali koordinatora. Koordinator se imenuje iz reda nadzornih inženjera i odgovoran je za usklađivanje rada nadzornog tima.
Akt o imenovanju nadzornog tima i koordinatora, pravno lice je dužno dostavili Federalnom ministarstvu.
U provođenju nadzora nadzorni inženjer dužan je:
1) utvrdili usklađenost iskolčenja građevine s elaboratom o iskolčenju građevine i projektom,
2) provjeriti i utvrdili da se gradi u skladu sa odobrenjem za građenje, tehničkom dokumentacijom i Zakonom,
3) provjerili i utvrditi da je kvalitet radova, ugrađenih proizvoda i opreme u skladu sa zahtjevima projekta, te da
je taj kvalitet dokazan propisanim ispitivanjima i dokumentima,
4) potvrditi urednost izvođenja radova potpisivanjem građevinskog dnevnika, kontrolisati građevinsku knjigu i sve eventualne promijenjene okolnosti u tehničkoj dokumentaciji.
Ako nisu ispunjeni zahtijevani uvjeti, nadzorni inženjer je odgovoran za provedbu potrebnih mjera. Nadzorni inženjer dužan je pravovremeno obavijestiti investitora o svim manjkavostima, odnosno nepravilnostima koje uoči tokom građenja.


Član 51.


Stručna lica zaposlena kod sudionika u građenju iz čl. 24. stav 1. tač. 2) do 5) ove Uredbe stručni ispit polažu u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnih ispita iz oblasti arhitekture, građevinarstva, elektrotehnike, mašinstva i saobraćaja ("Službene novine Federacije BiH", br. 9/06 i 6/08).


V NADZOR


Član 52.


Nadzor nad provođenjem odredaba ove Uredbe vrši Federalna uprava za inspekcijske poslove.


VI KAZNENE ODREDBE


Član 53


Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice u svojstvu investitora ako projektovanje, reviziju/kontrolu, građenje ili nadzor nad građenjem povjeri pravnom licu koje ne posjeduje ovlaštenje iz čl. 30., 36., 44. i 50. ove Uredbe.
Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kaznit će se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od l .500,00 KM.
Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM kaznit će se fizičko lice u svojstvu investitora za prekršaj iz stava l. ovog člana.

Član 54.


Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice u svojstvu projektanta ako obavlja djelatnost projektovanja bez izdatog ovlaštenja za projektovanje iz čl. 26. i 36. ove Uredbe.
Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kaznit će se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od l .500,00 KM.


Član 55.


Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice u svojstvu izvođača ako obavlja djelatnost izvođenja radova i zahvata bez izdatog ovlaštenja za izvođenje iz čl. 38. i 44. ove Uredbe.
Za prekršaj iz slava 1. ovog člana kaznit će se i odgovorno lice ti pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od l .500,00 KM.


V PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Član 56.


Za građevine čije je građenje u toku, upisivanje podataka u građevinski dnevnik i građevinsku knjigu nastaviće se u skladu sa odredbama ove Uredbe.


Član 57.


Stupanjem na snagu ove Uredbe prestaje da važi Uredba o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i sudionicima u građenju ("Službene novine Federacije BiH", br.29/07 i 34/08).


Član 58.


Ova Uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".


V broj 501/09
16. jula 2009. godine
Sarajevo

Premijer
Mustafa Mujezinović, s.r.