Na osnovu člana 26. stav 3. Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba ("Službene novine Federacije BiH", broj 55/00, 41/01, 22/05 i 9/08), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 97. sjednici održanoj 9. aprila 2009. godine, donosi


U R E D B U

O PRIVATNIM AGENCIJAMA ZA
POSREDOVANJE U ZAPOŠLJAVANJU


1. OPĆE ODREDBE


Član 1.


Ovom Uredbom utvrđuju se uvjeti i način obavljanja djelatnosti posredovanja u zapošljavanju privatnih agencija (u daljnjem tekstu: privatne agencije).


Član 2.


Posredovanje u zapošljavanju, u smislu ove Uredbe, obuhvaća sve radnje i mjere poduzete u svrhu povezivanja nezaposlene osobe koja traži zaposlenje, kao i osobe koja traži promjenu zaposlenja, s poslodavcem kojem je potreban zaposlenik radi zaključivanja ugovora o radu ili zaključivanja ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova.


2. DJELATNOST PRIVATNIH AGENCIJA


Član 3.


Poslovi koje obavljaju privatne agencije su:
1) posredovanje u zapošljavanju;
2) savjetovanje i informiranje poslodavaca i nezaposlenih osoba o mogućnostima zapošljavanja;
3) organiziranje osposobljavanja i obrazovanja nezaposlenih osoba;
4) profesionalno usmjeravanje, informiranje i savjetovanje stručnih kadrova i razvoj metoda za profesionalno usmjeravanje.
Posredovanjem u zapošljavanju iz stava 1. tačka 1. ovog člana ne smatra se oglašavanje ponude i potražnje putem dnevnih novina, elektronskih medija i interneta.


3. NAČIN REGISTRIRANJA PRIVATNIH AGENCIJA


Član 4.


Poslove iz člana 3. ove Uredbe kao privatne agencije mogu obavljati pravne osobe registrirane kao privredna društva.


3.1. Dozvola za rad


Član 5.


Dozvolu za rad privatnim agencijama izdaje i ukida Federalno ministarstvo rada i socijalne politike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).
Nakon izdavanja dozvole iz stava l. ovog člana Ministarstvo upisuje privatnu agenciju u Registar privatnih agencija sa registarskim brojem i datumom upisa (u daljnjem tekstu: Registar).


3.2. Uvjeti za izdavanje dozvole


Član 6.


Dozvolu za obavljanje djelatnosti iz člana 3. ove Uredbe Ministarstvo će izdati registriranom privrednom društvu koje ispunjava sljedeće uvjete:
1. ima najmanje dvije zaposlene osobe od kojih je jedna sa završenom visokom stručnom spremom VII stepen ili završen najmanje prvi ciklus visokog obrazovanja u skladu sa Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini
2. izvršava obaveze uplate poreza i doprinosa u skladu sa zakonom i
3. posjeduje odgovarajući prostor i opremu za obavljanje djelatnosti.


3.3. Postupak za izdavanje dozvole


Član 7.


Dozvola za obavljanje djelatnosti izdaje se na zahtjev podnosioca koji je pored dokaza o ispunjavanju uvjeta iz člana 6. ove Uredbe dužan priložiti i:
1. izvod iz sudskog registra privrednih društava;
2. akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta;


Član 8.


Ministarstvo će nakon završenog postupka izdavanja dozvole rješenjem odlučiti o zahtjevu podnosioca u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.
Rješenje Ministarstva iz stava 1. ovog člana je konačno i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.


4. TEHNIČKI UVJETI ZA RAD


4.1. Odgovarajući prostor i oprema


Član 9.


Odgovarajućim prostorom iz člana 6. tačka 3. ove Uredbe, u kojem privatna agencija obavlja djelatnosti u vezi sa posredovanjem u zapošljavanju, smatra se prostor koji ima odvojen ulaz i najmanje dvije poslovne prostorije od kojih je jedna radna soba, a druga čekaonica.


Član 10.


Odgovarajućom opremom smatra se tehnička oprema koja osigurava vođenje evidencija u elektronskoj i pisanoj formi uključujući opremu koja garantuje sigurnost pohranjenih dokumenata.
Tehnička oprema sastoji se minimalno od ormara za arhivu, aparata za fotokopiranje, kompjutera, telefona i faksa.
Pored navedene opreme privatna agencija mora imati protivpožarni uređaj i sredstva protivpožarne zaštite prema propisima koji reguliraju protivpožarnu zaštitu.
Privatna agencija mora na ulazu u prostor u kojem obavlja djelatnost istaknuti natpisnu ploču da se u tom uredu obavljaju djelatnosti u vezi sa posredovanjem u zapošljavanju i radno vrijeme u skladu sa posebnim propisima.


5. ZABRANA DISKRIMINACIJE


Član 11.


Privatne agencije ne mogu dovoditi nezaposlene osobe u nepovoljniji položaj zbog rase, boje kože, spola, jezika, vjere, političkog ili drugog mišljenja, nacionalnog ili socijalnog porijekla, imovnog stanja, rođenja ili kakve druge okolnosti, članstva ili nečlanstva u političkoj stranci, članstva ili nečlanstva u sindikatu, te tjelesnih i duševnih poteškoća, te bilo kog drugog vida diskriminacije.
Privatnim agencijama nije dopušteno da posreduju u zaposlenju kod onih poslodavaca gdje bi se zaposlenik diskriminirao po bilo kom osnovu ili gdje bi bio stavljen u nepovoljniji položaj iz razloga utvrđenih u stavu 1. ovog člana.


6. OGRANIČENJE DJELOVANJA PRIVATNIH AGENCIJA


Član 12.


Privatnim agencijama nije dopušteno da posreduju u zaposlenju osoba u slučajevima kad privatna agencija ima saznanja da poslodavac traži osobe za zaposlenje kojima bi zamijenio zaposlenike koji sudjeluju u štrajku.


Član 13.


Privatne agencije ne mogu posredovati na način da iznose činjenice koje na bilo koji način mogu dovesti u zabludu osobe koje traže zaposlenje, kao i poslodavca koji traži osobe za zaposlenje.


7. MOGUĆNOST PRISTUPA JAVNIM SREDSTVIMA


Član 14.


Privatne agencije imaju mogućnost pristupa javnim sredstvima na osnovu objavljenog javnog konkursa u sredstvima javnog informiranja (u daljnjem tekstu: javni konkurs), kojim se omogućava privatnim agencijama pristup javnim sredstvima radi ostvarivanja ciljeva i/ili zadataka iz javnog konkursa, a u okviru djelatnosti privatnih agencija.
Na osnovu javnog konkursa privatne agencije podnose zahtjev sa programom izvršenja obaveze iz javnog konkursa uz priložene dokaze o ispunjavanju uvjeta iz javnog konkursa.


Član 15.


Privatne agencije mogu na osnovu javnog konkursa, biti partneri u projektima koji se finansiraju sredstvima donatora i međunarodnih finansijskih institucija.


Član 16.


Monitoring i evaluaciju rada privatnih agencija, u vezi sa poslovima ugovorenim na osnovu javnog konkursa, vrši nadležna institucija koja je objavila javni konkurs iz člana 16. ove Uredbe (u daljnjem tekstu: Institucija).
Privatne agencije su obavezne da periodično, na način kako je ugovoreno, podnose izvještaje Instituciji u vezi sa obavljenim poslovima iz člana 16. ove Uredbe.


8. CIJENE USLUGA


Član 17.


Privatne agencije obavljene poslove iz člana 3. ove Uredbe mogu naplatiti samo od poslodavca.
Cijene usluga moraju biti utvrđene posebnim aktom koji donosi privatna agencija.


9. VOĐENJE EVIDENCIJA


Član 18.


Privatna agencija je dužna voditi evidenciju o osobama koje traže zaposlenje i poslodavcima koji prijavljuju potrebu za zaposlenicima u skladu sa Pravilnikom o evidencijama u oblasti zapošljavanja ( "Službene novine Federacije BiH", broj 24/06).


Član 19.


Privatna agencija može o nezaposlenoj osobi prikupljati samo podatke koji su u skladu sa propisima o zaštiti osobnih podataka.


Član 20.


Privatna agencija je dužna dokumentaciju o posredovanju i evidencije čuvati u skladu sa posebnim propisima.


Član 21.


Podatke o nezaposlenim osobama privatna agencija može dati na uvid samo poslodavcu za kojeg je posredovao, odnosno tražiocu zaposlenja u dijelu koji se odnosi na njega.


Član 22,


Svi podaci koje prikuplja privatna agencija mogu se obrađivati i dostavljati drugim osobama u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka ("Službeni glasnik BiH", broj 32/01).


Član 23.


Podatke o posredovanju nezaposlenih osoba i njihovom zapošljavanju privatna agencija dužna je u roku od pet dana od dana zaposlenja osobe za koje posreduje dostaviti kantonalnoj službi za zapošljavanje kako bi se ta osoba brisala sa evidencije nezaposlenih osoba.


10. SARADNJA PRIVATNIH AGENCIJA I SLUŽBI ZA ZAPOŠLJAVANJE


Član 24.


Privatne agencije uspostavit će saradnju sa službama za zapošljavanje u oblasti:
1. međusobne razmjene informacija, osim onih informacija koje se smatraju povjerljivim na osnovu člana 15. Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba;
2. zajedničkih projekata i aktivnosti.
Saradnja privatnih agencija, Federalnog zavoda za zapošljavanje i službi za zapošljavanje detaljnije će se regulirati Protokolom o saradnji.


11. NADZOR


Član 25.


Upravni i drugi nadzor nad zakonitošću rada privatnih agencija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba ("Službene novine Federacije BiH", br. 55/00, 41/01, 22/05 i 9/08).
Nadzor nad zakonitošću rada privatnih agencija, u pogledu primjene ove Uredbe, vrši Ministarstvo.
Inspekcijski nadzor nad izvršenjem ove Uredbe, vrši inspekcija rada.


12. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Član 26.


Privredna društva koja su prije stupanja na snagu ove Uredbe, registrirana za obavljanje djelatnosti posredovanja u zapošljavanju dužna su u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe Ministarstvu podnijeti zahtjev za izdavanje dozvole za rad.


Član 27.


Ova Uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".


V broj 293/09
9. aprila 2009. godine
Sarajevo

Premijer
Dr. Nedžad Branković, s.r.