Na osnovu člana 19. stav 1. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 53. stav 3. Zakona o turističkim zajednicama i unapređenju turizma u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 19/96 i 28/03), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 94. sjednici održanoj 12. marta 2009. godine, na prijedlog Federalnog ministarstva okoliša i turizma, donosi


U R E D B U

O ČLANARINAMA U TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA


Član 1.


Ovom Uredbom utvrđuju se: kriteriji za razvrstavanje turističkih mjesta u razrede, raspoređivanje članarine, skupine privrednih djelatnosti i postoci po kojima se obračunava i plaća članarina turističkoj zajednici, rokovi za uplatu članarine, kao i nadzor nad naplatom članarine.


Član 2.


Turistička mjesta u Federaciji Bosne i Hercegovine po svome značaju za turizam razvrstavaju se u razrede na osnovu službenih statističkih podataka prema slijedećim pokazateljima:
1. trogodišnjem prosjeku ostvarenog broja turističkih noćenja u turističkom mjestu (broj noćenja),
2. broju turističkih noćenja iz stava l. tačka l. ovog člana po stanovniku turističkog mjesta (koeficijent intenziteta turističkog prometa),
3. ukupnoj vrijednosti prometa u ugostiteljskoj djelatnosti po stanovniku mjesta (koeficijent specifičnog prometa).
Vrijednost pokazatelja iz stava 1. tačke 1. ovog člana izračunava se iz broja noćenja u tri uzastopne kalendarske godine koje su neposredno prethodile godini u kojoj se obavlja izračunavanje.
Vrijednost pokazatelja iz stava 1. tačke 3. ovog člana izračunava se na osnovu podataka za posljednju godinu koja prethodi godini u kojoj se obavlja izračunavanje.
Broj stanovnika iz stava 1. tač. 2. i 3. ovog člana izračunava se na osnovu podataka za posljednju godinu koja prethodi godini u kojoj se obavlja izračunavanje.


Član 3.


Prema pokazateljima iz člana 2. ove Uredbe, turistička mjesta razvrstavaju se u razrede: A, B, C i D.
Pravilnik o proglašenju i razvrstavanju turističkih mjesta u razrede donosi federalni ministar okoliša i turizma (u daljnjem tekstu: ministar).


Član 4.


Turističko mjesto razvrstava se u razred A, ako njegove pojedinačne vrijednosti pokazatelja (član 2. stav l. tač. l., 2. i 3.), prelaze najmanje dvije od tri granične vrijednosti pokazatelja.
Granične vrijednosti pokazatelja za razvrstavanje u razred A su:
a) trostruka srednja vrijednost pokazatelja iz člana 2. stav l. tačka 1. ove Uredbe;
b) dvostruka srednja vrijednost pokazatelja iz člana 2. stav l. i tačka 2. ove Uredbe;
c) 50% veća srednja vrijednost pokazatelja iz člana 2. stav l. tačka 3. ove Uredbe.


Član 5.


Turističko mjesto razvrstava se u razred B ako njegove pojedinačne vrijednosti pokazatelja (član 2. stav l. tač. l., 2. i 3.), prelaze najmanje dvije od tri granične vrijednosti pokazatelja.
Granične vrijednosti pokazatelja za razvrstavanje u razred B
su:
a) dvostruka srednja vrijednost pokazatelja iz člana 2. stav l.
tačka 1. ove Uredbe;
b) dvostruka srednja vrijednost pokazatelja iz člana 2. stav l.
tačka 2. ove Uredbe;

c) srednja vrijednost pokazatelja iz člana 2. stav 1. tačka 3.
ove Uredbe.


Član 6.


Turističko mjesto razvrstava se u razred C ako njegove pojedinačne vrijednosti pokazatelja prelaze 50% srednjih vrijednosti pokazatelja iz člana 2. stav 1. tač. 1., 2. i 3. ove Uredbe.


Član 7.


Turističko mjesto razvrstava se u razred D ako njegove pojedinačne vrijednosti pokazatelja ne prelaze 50% srednjih vrijednosti pokazatelja iz člana 2. stav 1. tač. 1., 2. i 3. ove Uredbe.


Član 8.


Srednja vrijednost pokazatelja utvrđuje se na način da se vrijednosti pokazatelja svih turističkih mjesta poredaju po veličini u niz posebno za svaki od pokazatelja iz Člana 2. stav 1. tač. 1., 2. i 3. ove Uredbe nakon čega se za svaki niz izračunava medijan.
Medijani iz stava 1. ovog člana predstavljaju srednje vrijednosti pokazatelja.


Član 9.


Turistička zajednica kantona može predložiti Federalnom ministarstvu okoliša i turizma, da se turističko mjesto, koje je već razvrstano u razred A, B, C ili D, razvrstava u slijedeći viši ili niži razred ako su u mjestu nastale promjene u obimu i kvaliteti turističke ponude.
O prijedlogu iz stava 1. ovog člana, odlučuje ministar po prethodno pribavljenom mišljenju turističke zajednice kantona.


Član 10.


Visina članarine koju plaća pravno i fizičko lice kao obavezni član turističke zajednice zavisi:
- o razredu turističkog mjesta gdje je sjedište ili poslovna jedinica pravnog lica,
- o pripadnosti pravnom ili fizičkom licu,
- o stopi na ukupan prihod utvrđenoj ovom Uredbom.
Ako pravno i fizičko lice obavlja više djelatnosti na kojima se zasniva obaveza plaćanja članarine turističkoj zajednici iz člana 11. ove Uredbe, članarinu će platiti na ukupan prihod primjenom stope propisane za djelatnost koju pravno i fizičko lice obavlja u većem obimu u odnosu na ostale djelatnosti za koje je upisano u registar društava ili prema standardnoj klasifikaciji djelatnosti, odnosno prema odobrenju nadležnog organa.


Član 11.


Članarinu turističkoj zajednici dužno je plaćati pravno lice koje obavlja djelatnost iz Odluke o standardnoj klasifikaciji djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 28/98), iz šifre 50 Trgovina motornim vozilima i motociklima, održavanje i popravak motornih vozila i motocikla; Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51 Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini, osim trgovine motornim vozilima i motociklima, 52 Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima; Popravak predmeta za ličnu upotrebu u domaćinstvu, 55 Ugostiteljstvo, 60 Kopneni promet; cjevovodni transport, 61 Pomorski i riječni promet, 62 Zračni promet, 63 Prateće i pomoćne djelatnosti u prometu; djelatnost putničkih agencija, 64 Pošta i telekomunikacije, 66.03 66.030 Ostalo osiguranje, 67.1367.130 Pomoćne djelatnosti povezane sa finansijskim posredovanjem (mjenjačnice, zalagaonice) 71 Iznajmljivanje mašina i opreme, bez rukovatelja; Iznajmljivanje predmeta za ličnu upotrebu i domaćinstvo, 74 Ostale poslovne djelatnosti (izuzev brojčane oznake 74.5), Agencije za zapošljavanje i posredovanje radne snage i 74.6 Djelatnost traženja izgubljenih osoba i zaštita), 92 Rekreacijske, kulturne i sportske djelatnosti (izuzev brojčane oznake 92.6 Sportske djelatnosti), 93 Ostale uslužne djelatnosti (izuzev brojčane oznake 93.0493.040 Pogrebne i prateće djelatnosti).
Članarinu turističkoj zajednici dužno je plaćati i fizičko lice koje na osnovu rješenja nadležnog organa obavlja djelatnost iz stava 1. ovog člana.


Član 12.


Pravna i fizička lica iz člana 11. ove Uredbe plaćaju članarinu zavisno od razreda turističkog mjesta po slijedećim procentima:

Razred turističkog mjesta
A B C D
Pravno lice 0,05 0,045 0,04 0,035
Fizičko lice 0,025 0,02 0,015 0,01

Član 13.


Osnovica za obračun članarine pravnom licu je ukupan prihod ostvaren u djelatnostima određenim članom 11. stav 1. ove Uredbe. Ukupan prihod u smislu ove Uredbe, čine svi prihodi koje je pravno lice dužno iskazati u računu dobiti i gubitka prema odredbama Zakona o računovodstvu ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/95 i 12/98).
Osnovica iz stava 1. ovog člana utvrđuje se pojedinačno za svaku poslovnu jedinicu izvan sjedišta pravnog lica.
Prilikom obračuna turističke članarine osnovica iz stava l .ovog člana utvrđuje se tako da se ukupan prihod pravnog lica umanjuje za ukupan prihod ostvaren u poslovnim jedinicama.
Osnovica za obračun članarine fizičkom licu je ukupan prihod ostvaren u djelatnostima određenim članom 11. ove Uredbe.


Član 14.


Pravno lice plaća članarinu turističkoj zajednici u kantonu u kojoj ima sjedište firme.
Pravno lice koje ima poslovnu jedinicu izvan sjedišta firme plaća dio članarine kantonima gdje poslovne jedinice imaju sjedište, srazmjerno učešću poslovne jedinice u ukupnom prometu pravnog lica.
Fizičko lice plaća članarinu prema sjedištu nadležnog organa koji je izdao odobrenje za obavljanje djelatnosti.


Član 15.


Pravna i fizička lica uplaćuju akontaciju članarine na račun pravnog lica ovlaštenog za obavljanje platnog prometa (u daljnjem tekstu: banke), do petog dana tekućeg mjeseca za prethodni mjesec.
Obaveznik iz stava 1. ovog člana, čiji godišnji iznos članarine prelazi 200 KM u odnosu na visinu obračunate članarine iz prethodne godine, akontaciju članarine uplaćuje mjesečno, a obaveznik, koji plaća godišnju članarinu manju od 200 KM, dužan je članarinu uplaćivati tromjesečno.
Uplaćena sredstva Članarine, nakon odbitka troškova naplate banke, dostavljaju se korisnicima prema slijedećem rasporedu:
1. 80% sredstava turističkoj zajednici kantona;
2. 20% sredstava Turističkoj zajednici Federacije BiH.


Član 16.


Turistička zajednica Federacije Bosne i Hercegovine i turističke zajednice kantona su dužne ostvarena sredstva od članarine turističkim zajednicama rasporediti na sljedeći način:
1. 35% za unapređenje turizma;
2. 25% namjenski za očuvanje, konzerviranje i obnavljanje kulturno-historijskog naslijeđa,
i namjenski za očuvanje, zaštitu i obnavljanje prirodnog naslijeđa
Sredstva iz stava l. tačka 2. ovog člana rasporedit će se na osnovu programa i odluke koju donosi Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, a na zajednički prijedlog Federalnog ministarstva kulture i sporta i Federalnog ministarstva okoliša i turizma.
Sredstva iz stava 1. tačka 2. ovog člana koristit će se na području kantona na kojem su ostvareni prihodi kantonalnih turističkih zajednica, a na nivou Federacije Bosne i Hercegovine koristit će se sredstva ostvarena od prihoda Turističke zajednice Federacije Bosne i Hercegovine.
Prihodi ostvareni u stavu 1. tačka 2. ovog člana koristit će se prema programu koji utvrđuje Vlada Federacije Bosne i Hercegovine za narednu godinu, a na osnovu prikupljenih sredstava iz prethodne godine.


Član 17.


Obračun i naplata članarine turističkim zajednicama zastarijeva za pet godina po isteku godine u kojoj je nastala obaveza plaćanja članarine.


Član 18.


Nadzor nad naplatom članarine od pravnih i fizičkih lica obavljaju Federalna uprava za inspekcijske poslove i kantonalni organ uprave nadležan za inspekcijske poslove, svako u okviru svojih nadležnosti utvrđenih propisima.


Član 19.


Novčanom kaznom u iznosu od 700,00 KM do 7.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice ako:
- u propisanom roku ne uplati članarinu (član 15. st. l. i 2.),
Novčanom kaznom u iznosu od 200,00 KM do 2.000,00 KM kaznit će se za prekršaj iz stava 1. ovog člana i odgovorno lice u pravnom licu.
Novčanom kaznom u iznosu od 100 do l .000 KM, kaznit će se fizičko lice za prekršaj iz stava l. ovog člana.


Član 20.


Ministar će propisati oblik i sadržaj obrasca za uplatu članarine u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.


Član 21.


Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje da važi Uredba o članarinama u turističkim zajednicama ("Službene novine Federacije BiH", br. 38/03 i 35/04).


Član 22.


Ova Uredba stupa na snagu narednog dana od dana objave u " Službenim novinama Federacije BiH".


V broj 204/09
12. marta 2009. godine
Sarajevo

Premijer
Dr. Nedžad Branković, s.r.