Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa članom 5. Zakona o organizaciji penzijskog i invalidskog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 49/00, 32/01 i 18/05), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 86. sjednici održanoj 21. januara 2009. godine, donosi


R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA
FEDERALNOG ZAVODA ZA PENZIJSKO I
INVALIDSKO OSIGURANJE


I


Za članove Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje ispred Unsko-sanskog i Bosansko-podrinjskog kantona imenuju se:

- AMELA TOROMANOVIĆ i
- HAMED TOPUZ.


II


Mandat članovima Upravnog odbora iz tačke I ovog Rješenja prestaje istekom perioda na koji je imenovan Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje Rješenjem Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o imenovanju Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje V broj 952/08 od 19. novembra 2008. godine ("Službene novine Federacije BiH", broj 74/08).


III


Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".


V broj 33/09
Januara 2009. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Nedžad Branković, s.r.