Na osnovu člana 63. i 363. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07 i 84/08) te člana 1. i 35. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća "Filmski Centar Sarajevo" ("Službene novine Federacije BiH", broj 49/07 i 69/08), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 121. sjednici održanoj 21. oktobra 2009. godine, donosi


O D L U K U

O PRIHVATANJU PRIPAJANJA "SUTJESKA FILMA"
D.O.O. JAVNOM PREDUZEĆU FILMSKI CENTAR
SARAJEVO D.O.O.


I


Radi ostvarivanja svojih ekonomskih interesa, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine kao osnivač "Sutjeska filma" d.o.o. ul. Fadila Jaraca Španca l, Sarajevo donosi Odluku o prihvatanju pripajanja "Sutjeska filma" d.o.o. Javnom pjeduzeću "Filmski Centar Sarajevo" d.o.o. (u daljnjem tekstu: "Filmski Centar Sarajevo" d.o.o.) ul. Fadila Jahića Španca l, Sarajevo.


II


Na osnovu ove Odluke "Sutjeska film" d.o.o., kao društvo koje se pripaja, prestaje postojati, a "Filmski Centar" d.o.o., kao društvo koje prihvata pripajanje odnosno društvo kome je izvršeno pripajanje, postaje pravni sljednik pripojenog društva.
Sva ovlaštenja po osnovu kapitala, potraživanja i obaveza kao i prinadležnosti po osnovu ovlaštenja osnivača i direktora prenose se na "Filmski Centar" d.o.o.


III


"Filmski Centar Sarajevo" d.o.o. statusnom promjenom pripajanja "Sutjeska filma" d.o.o. prihvata kao pravni sljednik sredstva, prava i obaveze "Sutjeska filma" d.o.o. i to zatečenu cjelokupnu pokretnu i nepokretnu imovinu, sredstva za rad, opremu i inventar, arhivu i ostalu dokumentaciju, zaposlenike, fmansijske obaveze prema zaposlenicima i trećim licima.


IV


"Sutjeska film" d.o.o. prenosi svu imovinu, prava i obaveze na "Filmski Centar Sarajevo" d.o.o. kao pravnog sljednika.
Referentni datum za sačinjavanje bilansa stanja i uspjeha društava učesnika statusne promjene pripajanja je 31.12.2008. godine.


V


Za sve pravne i druge radnje vezane za provedbu ove Odluke ovlašteno je Federalno ministarstvo kulture i sporta.
Na osnovu ove Odluke notar Demaludin Mutapčić, ovlašten od strane Federalnog ministarstva kulture i sporta, podnijet će prijavu brisanja "Sutjeska filma" d.o.o. iz registra društava Općinskog suda u Sarajevu i prijavu za upis pripajanja u registar društava Općinskog suda u Sarajevu.


VI


Notar Đemaludin Mutapčić, ovlašten od strane Federalnog ministarstva kulture i sporta, dužan je promjene po ovoj Odluci prijaviti u zakonskom roku nadležnom registru kod Općinskog suda u Sarajevu.


VII


Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, te će se na osnovu iste izvršiti upis u sudske i druge relevantne registre.


V broj 737/09
21. oktobra 2009. godine
Sarajevo

Premijer
Mustafa Mujezinović, s. r.