Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa Zaključcima V. broj 294/09 koje je na 98. sjednici od 9. aprila 2009. godine donijela Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 109. sjednici održanoj 16. jula 2009. godine, donosi


O D L U K U

O MJERAMA ZA SPRJEČAVANJE SIRENJA I
UNIŠTAVANJE KOROVSKE BILJNE VRSTE -
AMBROSIA ARTEMISIIFOLIA L. (AMBROZIJA)


I


Ovom Odlukom se propisuju mjere za sprječavanje sirenja suzbijanjem i uništavanje korovske biljne vrste - Atnhrosici irteniisiifolici L. (u daljnjem tekstu: ambrozija), utvrđuju lica dužna da provode mjere i određuje nadzor nad provođenjem.
Suzbijanje i uništavanje ambrozije vrši se na površinama: poljoprivrednog, šumskog, građevinskog i vodnog zemljišta.
Mjere za sprječavanje širenja i uništavanje ambrozije provode:


II


1) vlasnici i korisnici poljoprivrednog zemljišta - obrađenog i neobrađenog (njive, voćnjaci, vinogradi, vrtovi i bašte, livade i drugo) i zapuštenih površina poljoprivrednog zemljišta;
2) vlasnici i korisnici šumskog zemljišta (šuma i lovišta);
3) vlasnici i korisnici građevinskog zemljišta - izgrađenog i neizgrađenog;
4) subjekti koji upravljaju vodotokovima i kanalima i površinama uz vodotoke i kanale;
5) subjekti koji održavaju površine uz javne puteve, ceste i željezničke pruge;
6) subjekti koji upravljaju nacionalnim parkovima, parkovima, grobljima i drugim zelenim površinama;
7) vlasnici i korisnici zapuštenih površina zemljišnih površina pored puteva, staza, kao i utrina, degradiranih pašnjaka, zapuštenih parkova, iskrčenih mjesta u šumama i drugo.


III


Vlasnici, korisnici i subjekti iz tačke II ove Odluke dužni su da u toku vegetacijske sezone, u više navrata, u periodu od aprila do kraja juna prije fenološke faze cvjetanja, pa sve do oktobra, na površinama iz tačke II ove Odluke redovno suzbijaju i uništavaju ambroziju primjenom slijedećih mjera:
1) agrotehničkih mjera: obradom zemljišta (oranje, zaoravanje strnjišta, tanjiranje), njegom usjeva (okopavanje, međuredno kultiviranje, plijevljenje), uvođenjem i održavanjem plodoreda, pravovremenom sjetvom i prihranom kulture/kultura koje se uzgajaju, drugo;
2) mehaničkih mjera: kultivacijom površina (čupanjem, redovnom košnjom, okopavanjem, spaljivanjem uništenog bilja, sjetvom kvalitetne trave čistog sjemena formiranjem gustog i čvrstog pokrova, ustanovljavanjem cvjetnjaka ili sadnjom drveća) i dr.;
3) hemijskih mjera: upotrebom odgovarajućih sredstava za zaštitu bilja - herbicida (selektivnih i neselektivnih-totalnih) koji imaju odobrenje za promet i upotrebu u Federaciji BiH i koji se koriste za suzbijanje ambrozije. Sredstva za zaštitu bilja moraju se upotrebljavati u skladu sa uputstvom za primjenu koje se nalazi priloženo u pakovanju sredstva, strogo vodeći računa o vrsti i namjeni zemljišta na kojem se sredstva primjenjuju (poljoprivredna ili nepoljoprivredna površina), kao i o njihovoj upotrebi na propisanoj udaljenosti od voda, vodotokova, izvorišta voda, jezera i sl., i na način kojim će se osigurati očuvanje kvalitete vode i klase vodotoka.


IV


Nadležna kantonalna ministarstva u saradnji sa nadležnim općinskim službama dužna su u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ove odluke sačiniti evidenciju većih površina na kojima je prisutna ambrozija.


V


Vlasnici, korisnici i subjekti iz tačke II ove Odluke koji zemljište na kome raste ambrozija posjeduju ili su za njega odgovorni ili ga na bilo koji način koriste, snose troškove provođenja mjera iz tačke III ove Odluke i troškove uklanjanja bilja.
Vlasnici, korisnici i subjekti iz tačke II ove Odluke koji ne preduzmu mjere suzbijanja za sprječavanje širenja i uništavanje ambrozije iz tačke III ove Odluke kaznit će se za prekršaj u skladu sa važećim materijalnim propisima.


VI


Za vršenje nadzora nad provođenjem ove odluke zadužuju se nadležni inspektorati Federalne uprave za inspekcijske poslove i kantonalnih uprava/ministarstava (poljoprivredni, šumarski, urbanističko-ekološki, vodoprivredni i saobraćajni), svaki u svom djelokrugu rada u skladu sa Zakonom o inspekcijama t Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 69/05).
Nadležni inspektorati Federalne uprave inspekcijski nadzor nad provođenjem ove Odluke vrše kod pravnih osoba iz tačke lI ove Odluke koji su vlasnici, korisnici ili subjekti površina veličine 5 ha i više.
Nadležni inspektorati kantonalnih uprava/ministarstava inspekcijski nadzor nad sprovodenjem ove odluke vrše kod pravnih lica iz tačke II ove Odluke koji su vlasnici, korisnici ili subjekti površina veličine do 5 ha i kod fizičkih lica.
Inspekcijski nadzor nad provođenjem ove Odluke na javnim gradskim ili općinskim zelenim površinama obavljaju gradski odnosno općinski komunalni inspektori u skladu sa važećim propisima lokalne samouprave općine odnosno grada.


VII


Federalni zavod za poljoprivredu Sarajevo, Federalni agromediteranski zavod Mostar, te kantonalna ministarstva odnosno kantonalni zavodi nadležni za poslove poljoprivrede i vršenje izvještajno-prognoznih poslova u zaštiti zdravlja bilja će najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove odluke putem sredstava informisanja i na druge pogodne načine obavijestiti javnost o mjerama za sprječavanje širenja i uništavanje ambrozije i o obavezama iz ove Odluke.


VIII


Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana njenog objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".


V broj 509/09
16. jula 2009. godine
Sarajevo

Premijer
Mustafa Mujezinović, s.r.