Na osnovi članka 19. stavak 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), sukladno članku 16. Uredbe o članarinama u turističkim zajednicama ("Službene novine Federacije BiH", br. 26/09) i članku 11. Uredbe o boravišnoj pristojbi ("Službene novine Federacije BiH", br. 26/09), na zajednički prijedlog federalnog ministra kulture i športa i federalnog ministra okoliša i turizma, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 109. sjednici održanoj 16. srpnja 2009. godine, donosi


O D L U K U

O USVAJANJU PROGRAMA RASPODJELE SREDSTAVA
ZA OČUVANJE, KONZERVIRANJE I
OBNAVLJANJE KULTURNO-POVIJESNOG
NASLJEĐA I OČUVANJE, ZAŠTITU I OBNAVLJANJE
PRIRODNOG NASLJEĐA, OSTVARENIH OD
ČLANARINA U TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA I
BORAVIŠNIM PRISTOJBAMA ZA RAZDOBLJE
01.01.- 31.12.2008. GODINE


I


Usvaja se program raspodjele sredstava za očuvanje, konzerviranje i obnavljanje kulturno-povijesne baštine i očuvanje, zaštitu i obnavljanje prirodnog naslijeđa, ostvarenih od članarina u turističkim zajednicama i boravišnim pristojbama za razdoblje 01.01.- 31.12.2008. godine, kako slijedi:

Broj

Kantona

KANTON

Naziv programa

 

Iznos

1

Unsko-sanski

Novi grad Ostrožac

JU Dom kulture Cazin

50.000,00

Kapetanova kula u Bihaću

JU Zavod za zaštitu kulturnog naslijeđa, Bihać

32.000,00

Manastir Rmanj

Srpski pravoslavni manastir Rmanj, Martin brod-Bihać

27.624,11

Ukupno

109.624,11

2

Posavski kanton

Obnova male vijećnice u Odžaku

Općina Odžak

25.000,00

Obnova muzeja Vrata Bosne u Tolisi

Franjevački manastir Tolisa, Orašje

25.000,00

Zaštita područja Starača kao ugroženog staništa

MZ Vojskova Odžak

10.000,00

Ukupno

63.041,61

3

Tuzlanski kanton

Džamija Kuršumlija u Kladnju

Medžlis iz Kladnja

80.000,00

Župna crkva u Breškama

RKT Župni ured iz Breške, Dokanj

20.000,00

Turalibregova džamija u Tuzli

Medžlis IZ Tuzla

65.000,00

Rekonstrukcija crkve Sveti Juraj Morančani MZ Ljubače - Tuzla

RKT Župni ured Sveti Juraj Morančani, Tuzla

40.000.00

Arhiv tuzlanskog kantona

JU Arhiv Tuzlanskog kantona, Tuzla

15.000,00

Obnova postav. Muzeja Eparhije Zvorničko tuzlanske u Tuzli

Srpska pravoslavna crkvena opština u Tuzli

42.659,00

Stari grad Srebrenik

Općina Srebrenik

50.000,00

Sanacija crkve svetog Petra i Pavla u Tuzli

Franjevački samostan sv. Petra i Pavla, Tuzla

50.000,00

Ukupno

362.659,00

4

Zeničko-dobojski kanton

Stari grad Tešanj

Općina Tešanj

40.000,00

Tragovima bosanskog kraljevstva

Fondacija za razvoj zajednica Mozaik

40.000,00

Sanacija zvonika i južnog pročelja crkve sv. Ivana Krstitelja u Kraljevoj Sutjesci

Franjevački samostan Kraljeva Sutjeska, Kakanj

68.193,29

Saborni hram u Zenici

SPC Općina u zenici

60.000,00

Trzanska džamija u Žepču

Medžlis IZ Žepče

25.000,00

Crkva sv. Prokopija u Visokom

SPC opština Visoko, Kakanj

15.000,00

Ukupno

248.193,29

5

 

Semiz Alijino turbe u Prači

Općina Pale - Prača

18.394,96

Ukupno

18.394,96

6

Srednjobosanski kanton

Sanacija džamije Hasana Kjafije Pruščaka u Pruscu

Medžlis IZ Donji Vakuf

55.000,00

Crkva sv. Ante u Busovači

RKT Župa sv. Ante Padovanskog, Busovača

15.916,00

Sanacija stare crkve imena Marijina Gromiljak kod Kiseljaka

Nadbiskupija Vrhbosanska Župni ured Imena Mraijina Gromiljak, općina Kiseljak

45.000,00

Ukupno

115.916,00

7

Hercegovačko-neretvanski kanton

Obnova SPCO i dvora u čapljini

Pravoslavni manastir Žitomislići, Mostar

70.000,00

Šejh Jujino turbe Mostar

Islamska zajednica u BiH

Muftijstvo mostarsko, Mostar

20.000,00

Nekropola stećaka Sovići, Jablanica

Zemaljski muzej BiH, Sarajevo

26.000,00

Stari grad Gabela restauracija lava

Zemaljski muzej BiH, Sarajevo

16.183,50

JP Hutovo blato – zaštita, valorizacija, promocija

JP ''Park prirode Hutovo blato'', Čapljina

80.000,00

Obnova katedralne crkve i zvonika u Mostaru

Mostarsko duvanjska biskupija, Mostar

50.000,00

Ukupno

262.183,50

8

 

Sanacija stare crkve sv. Ante, muzeja i muzejske zbirke Humac Ljubuški

Franjevački samostan sv. Ante Padovanskog, Humac, Ljubuški

80.000,00

Obnova crkve Sv. Paškala Vitina

Župni ured sv. Paškala, Vitina

30.000,00

Obnova crkve sv. Ante u Ljubotićima

Župa sv. Petra i Pavla Kočerin

13.452,80

Fr. Župjžna kuća u Čerigaju Š. Brijeg

Franjevački samostan uznesenja BDM, Široki Brijeg

40.000,00

Ukupno

163.452,78

9

Kanton Sarajevo

Zaštita memorijalne kulturne baštine i manifestacija Dani europske baštine

Fondacija za održivi razvoj - OdRaz

262.000,00

Edukacija učenika u svrhu zaštite i očuvanja tradicionalnih zanata

Udruženje Tradicionalni zanatski esnafi

75.000,00

Saborna crkva u Sarajevu

SPC opština Sarajevo

50.000,00

Sarajevo film festival

Obala Art Centar, Sarajevo

50.000,00

Sanacija Spomen parka Vraca

Kantonalni zavod za zaštitu spomenika Sarajevo

86.495,59

Digitalna zaštita i arhiviranje bosanskohercegovačka štampa od 1866. do 2016.

Media-centar, d.o.o. Sarajevo

55.000,00

Projekt Osjeti Sarajevo

Tim Sistem, Sarajevo

60.000,00

Proslava 800 godina franjevačkog reda

Franjevački Provincijalat Bosne Srebrene, Sarajevo

30.000,00

JU Vrelo Bosne zaštita, volarizacija i promocija

Kantonalna javna ustanova Spomenik prirode ''Vrelo Bosne'' Sarajevo

20.000,00

Stalni postav Šume BiH autor: Čedomil Šilić

Zemaljski muzej BiH, Sarajevo

50.000,00

Katedrala Srca Isusova u Sarajevu - sanacija

Vrhbosanska nadbiskupija Sarajevo

50.000,00

Dovršetak samostana i crkve Bezgrešne Kraljice Karmela Stup

Samostan bezgrešne Kraljice Kamela, Stup, Sarajevo

50.000,00

Ukupno

808.495,60

10

Kanton Deset

Dovršetak Franjevačkog muzeja i Galerije Gorica Livno

Franjevački muzej i galerija Gorica Livno

20.000,00

Obnova crkve Sv. Ćirila i Metoda, Tomislavgrad

Franjevački samostan Tomislavgrad

18.379,40

Ukupno

38.379,40

11

Federacija Bosne i Hercegovine

Zaštita nematerijalne kulturne baštine i manifestacija Dani europske baštine

Fondacija za održivi razvoj - OdRaz

256.524,43

Obnova Parohijskog doma u Bos. Grahovu

SPCO Grahovo,

Bosansko Grahovo

40.000,00

Brusa bezistan u Sarajevu

Kantonalni zavod za zaštitu spomenika Sarajevo

40.000,00

Franjevački samostan Kreševo

Franjevački provincijal Bosne Srebrene Sarajevo – Franjevački samostan Kreševo

30.000,00

Muzej II zasjedanja AVNOJ-a u Jajcu

Društvo za zaštitu kulturno povijesnih i prirodnih vrijednosti Jajce

30.000,00

Sanacija mlinica na rijekama Trebižat i Lištica

Federalno ministarstvo turizma i okoliša

50.000,00

Stari grad Ljubuški

Općina Ljubuški

60.000,00

Izgradnja i uređenje Muzeja u Masnoj Luci, Posušje

Franjevačka udruga Masna luka, Posušje

20.000,00

Ukupno

526.524,43

Ukupno (sve turističke zajednice)

2.687.485, 27

 

II


Sredstva iz točke I ove Odluke izdvojit će se iz prihoda turističkih zajednica u Federaciji Bosne i Hercegovine, ostvarenih na osnovu odredaba članka 16. Uredbe o članarinama u turističkim zajednicama ("Službene novine Federacije BiH", br. 26/09) i članka 11. Uredbe o boravišnoj pristojbi ("Službene novine Federacije BiH", br. 26/09) u razdoblju od 01.01. do 31.12.2008. godine.


III


Sredstva odobrena za namjene u skladu s točkom I ove Odluke korisnici će realizirati u suradnji sa Zavodom za zaštitu spomenika, federalnom upravnom organizacijom u sastavu Federalnog ministarstva kulture i športa/Federalnog ministarstva kulture i sporta (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).


IV


Korisnici sredstava dužni su u roku od 15 dana po završetku financijske godine, ili nakon realizacije programa za koji su im doznačena sredstva dostaviti Ministarstvu izvješće o namjenskom utrošku sredstava.
Izvješće treba da sadrži:
1. Pregled sredstava s označenim iznosima i izvorima uključujući i vlastita sredstva;
2. Pregled ukupnih stvarnih troškova vezanih za realizaciju projekta razvrstanih po srodnim grupama;
3. Pregled utrošenih sredstava dobivenih od Ministarstva razvrstanih po srodnim grupama isključivo u svrhu istaknutu u zahtjevu za dodjelu sredstava i u okviru programa iz tačke I ove Odluke; Mogu se pravdati samo one vrste troškova koje su navedene u zahtjevu za dodjelu sredstava.
4. Kopija svih dokumenata na osnovu kojih se raspolagalo sredstvima dodijeljenim od strane Ministarstva.


V


Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".


V broj 494/09
16. srpnja 2009. godine
Sarajevo

Premijer
Mustafa Mujezinović, v.r.